II Nykarleby forna stadsplan jämte några personhistoriska anteckningar om gårdsägarna från tiden kring 1775 till branden (1858)

av

Woldemar Backman


[4. Gårdsnummer 40—79]

40. Handlanden Reinhold Bång (Bong) (f. 1736 i N:by, försvunnen ur kyrkboken år 1788) (kb. 1777). Handlanden Reinhold Christian Backman (f. 1764 i N:by, d. 1830), borgmästaren Fredrik Calamnius (f. i Pudasjärvi 1787, bortflyttat 1835 till Kajana, d. 1840), Den senares änka sålde 30.4.1843 gården jämte 1/2 av 39 till borgaren Gustaf Häggblom (f. 1791 i Kuopio) och sonen viktualiehandlanden Johan Häggblom (f. i N:by 1823, flyttat 1865 till Lappo). Den 31.3.1848 sålde Gustaf Häggblom sin hälft till sonen (se 39). 


41. Rådmannen och handl. Jakob Neuman (f. i N:by, d. 1760). Änkan Maria Helena, född Kempe (d. 1792). Genom rådhusrättsutslag tilldömd sonen handlanden i Vasa Johan Samuel Neuman (12.11.1790), som sålde gården den 28.12.1791 till handlanden, rådmannen Johan Juthe (f. 1759 i N:by, d. 1830 i Kauhava). På dennas konkursauktion 21.9.1812 inropades gården av svärfadern, kommerserådet Herman Höckert i Vasa, som den 1.4.1817 sålde den till handelsmannen Isak Lindqvist (f. 1788 i Tammerfors, d. 1853) vilken avyttrade den 20.6.1846 till handlanden Carl Edvard Ekholm (f. 1819 i Kaskö, flyttat till Oravais 1863). Här bodde s.s. hyresgäst borgmästaren Abraham Montin. 


42. Rådman Kilian Malm (f. 1727, d. 1777). Änkan Sigrid Hamberg (f. i Härnösand 1728, gifte om sig med tullförvaltaren Vittstock i Gamlakarleby. För 3:dje gången änka 1781, d. 1787). Hon sålde gården 17.1.1785 till apotekaren Anders Kihlgren (f. i Uppsala 1754, d. 1801). Sedan apoteksgård och innehades av följande apotekare: Ehrenfrid Kantzau (f. 1765 i Vasa, d. 1818) (kb. 30.8.1804), Adolf Fredrik Forsell (f. 1794 i Pudasjoki) (kb. 1819), Adrian Reinhold Bastman (kb. 22.11.1823), Johan Benzelstjärna (f. 1802 i Stockholm, d. 1849) (kb. 5.10.1831) samt Nils Malmberg (f. 1818 i Jakobstad, d.1876) (kb. 6.4.1850). 


43. Kapten Carl Magnus Östergård (f. 1734, d. 1790). Gården övertogs av svärfadern, rådman Petter Turdin (f. 1708, d 1772). Änkan Brita Kekovia gjorde konkurs, och gården inropades den 10.11.1772 av råd- och handelsman Anders Mattson Juthe (f. 1745, d. 1797). Dennes änka Maria Helena Schioman bytte densamma 30.09.1817 mot 1/2 av 38, som innehades av mågen, sjökapten Christian Vennerholm (f. i Göteborg 1789, d. 1873)0 Hos änkan Juthe hade provinsialläkaren Z. Topelius haft sin första bostad, också efter sitt giftermål, till dess han flyttade våren 1814 till Kuddnäs. 


44. Borgaren Henrik Bergh. Sonen glasmästaren Johan Bergh (f. i N:by 1744, d. 1810). Fostersonen Olof Herman Bergh (f. 1779 i Brahestad, d. 1820) erhöll gården genom gåvobrev av 12.07.1808. Dennes son glasmästaren, senare hökaren Henrik Bergh (f. 1805, d. 1846). Änkan försålde gården 14.7.1852 till handl. Anders Gustaf Olsson (se 21). Efter det denne förvärvat tomterna 17, 18 och 21 år 1855 såldes denna gård till handlanden E. L. J. Gellin (f. 1830 i Jakobstad, flyttat 1875 till Brahestad). 


45. Råd- och handelsman Matts Aulin (f. i N:by 1731, d.1782). Övergick senare i brodern rådman Niklas Aulins ägo, som tidigare hade tomten 22. Gården inropades på auktion 15.10.1782 av handl. Daniel Forsberg (f. 1735 i N:by, d. 1802), men övergick till rådman Forsén i Jakobstad, Niklas Aulins svåger och handl. Henrik Rahm i Gamlakarleby, Matts Aulins svåger, vilka båda köpare skänkte gården åt Niklas Aulins barn, Beata (f. 1763, d. 1811 ss. ogift) och Maria (f. 1770 samt 1793 gift med bokhållaren Adolf Hammarin (se under 22). Efter dennes död 1824 ärves gården av sonen Adolf Hammarin, som 30.08.1830 försålde den till handl. J. J. Carlenius, vilken åter avyttrade den 12.10.1831 till handelsbokhållaren Johan Adolf Lybeck, som bytte tomten mot 3/4 av 16 och 17 (se dessa) 15.12.1834 med rådmannen Samuel Calamnius arvingar, sonen handl. Josef Reinhold Calamnius, doktorinnan Sofia Topelius, prof. Gustaf Toppelius genom sin hustru Maria. Dessa försålde gården 7.7.1847 till handl. Fabian Michael Gyllenberg (f. 1816 i Ylivieska, d. 1888). 


46. Obebyggd. Använts som kryddgård. Tillhört i allmänhet ägaren av 45 eller 47. Vid branden var dock rådmansänkan Hammarin ägare (22, 23). 


47. Råd- och handelsmannen Daniel Forsberg (se 45). Skräddaren John Bäck (f. i N:by 1760, d. 1821) genom kb. 26.4.1794. Kardmakaren Fredrik Granholm (f. 1791 i Munsala, d. 1868, gift med Bäcks änka) innehade gården jämte Bäcks barn, bland dem handl. Petter Bäck. Barnen sålde sina delar åt styvfadern. 


48. Styrmannen Schioman (f. 1719 i N:by, d. 1789). Änkan Brita, d. 1792. Sonen, styrmannen, senare hökaren Anders Schioman (f. 1755, d. 1810). Efter änkans död sålde dottern gården 3.10.1837 till förra skepparen Johan Schioman (f. 1779, d. 1850) och denne 8.3.1847 till sin son skepparen Carl August Schioman, vars måg var skepparen Johan Petter Högdahl (f. i Gamlakarleby 1803). Vid branden ägdes dock gården av handl. Johan Vilhelm Lundqvist (f. 1832 i Jakobstad, d. 1868). [Lundqvists förverkade privilegium 1857.]


49. Handlanden och rådman Johan Forsberg, bror till Daniel F. (f. 1739 i N:by). Efter hans död övertogs gården av mågen hökaren Matts Ahlund (f. 1780 i Vetil, d. 1846) (fbr. 16.12.1812). Denne och hans hustru skänkte 2.2.1837 1/2 tomten till sin fosterdotter, Sofia Forsberg. Efter Ahlunds död sålde arvtagarna, syskon och syskonbarn, gården till bonden Henrik Gumsila från Storkyro. På offentlig auktion inropades tomten av handl. Gustaf Gabriel Gottleben (f. 1823 i Kumo, flyttat till Jakobstad på 1880-talet). Denne köpte den andra hälften av demoiselle Sofia Forsberg 21.8. 1850. 


50. Skoltomten. Här bodde pedagogen (och sockneadjunkten), sedan elementarskolläraren. Under den tid denna undersökning omfattar voro här anställda: Anders Kikovius, Gabriel Toppelius, Johan Stenbäck, Nils Mathesius, Carl Petter Thodén, Erik Johan Chydenius, Jakob Holm, Carl August Cajander och Vilhelm Grönqvist. 


51. Repslagaren Hans Schioman (f. 1744, d. 1808). Enligt bouppteckning efter honom 19.10.1809 och efter hans änka Susanna Salin den 10.2.1815 voro arvingar: sönerna Matts och Johan S. samt döttrarna Sanna Lisa och Maria. Sanna Lisa avled 1827 och bröderna sålde sina andelar åt systern Maria (kb. 15.10.1836). Hon avled 1857. Vid branden var gården obebodd, men ägdes av styrman L. Lybeck. 


52. Sjömannen Johan Vacklin (f. 1740, d. på sjöresa 1787). Änkan flyttade till Vasa 1790. Arvingarna tvillingsönerna kamrer Mikael och vicehäradshövding Johan V. (f. 1771) skänkte sitt arv 1/2 gården till sin kusin Anna Steksen (f. 1767 i N:by), medan hennes syster Catarina Margaretha S. erhöll den andra hälften genom gåvobrev av 4.7.1812 av tullförvaltaren Jonas Johan Giers (gift med hennes moster). Anna Steksen, gift med sockneadjunkten Vilhelm Ahlqvist, sålde, sedan hon också inlöst systerns hälft, gården till guldsmed Anders Liljeqvist (kb. 


12.9.1827), men förvärvades dock på grund av naborätt av Matts Schioman (se 51). Gården gick sedan i följande händer: rådman Matts Lithén (kb. 13.4.1835) och skepparen Petter Vilhelm Bergendahl (kb. 20.4.1836); dennes änka (som gift om sig med sjötullvaktmästaren Carl Reinhold Kempe i Jakobstad) jämte barn sålde gården 30.11.1849 till skepparen Petter Löfberg (f. 1822 i Jakobstad, d. 1873). 


53. Sjömannen Petter Öhnan (f. i Arnäs 1715, d. 1781). Änkan (d. 1813) och mågen, svarvaren Lars Sinman (f. i Stockholm 1729, d. 1808). Arvingarna: sonen, sjömannen V. Sinmans änka, Maria Brita Sund och sjömannen Gustaf Sinman (f. 1802, d. 1818). Det förefaller som om ovannämnda änka gift om sig med bonden Anders Knuts och sedan med sjömannen Jakob Johannes Lenning (f. 1773, d. 1818). Denne skänkte 1/2 gården åt systersonen handl. Carl Ahlqvist den 9.4.1836, som sålde den till brodern inspektor Robert Ahlqvist (kb. 10.4.1837). Enligt kyrkboken 1851—57 skulle gården då ägts av skepparen Johan Petter Högdahl, som själv bodde hos svärfadren på 48. Enligt kyrkboken 1858 ägdes gården av handl. J. N. Lundqvist, men var ingen där boende. 


54. Enligt kyrkböckerna bodde här 1777 sjöman Löfqvists änka, 1781 sjökaptenen Carl Magnus Östergård (f. 1734, d. 1790) samt 1788 handl. Eric Juthes änka Elisabeth Löfqvist (f. i N:by 1742, d. 1804). Dottern Brita Helena Juthe hade genom gåvobrev av 22.1.1782 erhållit 1/2 gården, den andra hälften köptes av systern Catarina Paulins arvingar 22.3.1806. Hon var gift 1:o) 1801 med handl. Anders Lindqvist, 2:o) 1812 med sergeanten vid kejserliga sjöartilleriet Georg Kiriloff. Bortfl. 1812. Efter kyrkböckerna förefaller det, som om gården nu delats: a) organist Rönnqvists änka, Anna Gustava Lasander (f. 1776 i N:by, d. 1854) samt efter henne dottern Gustava (f. 1812), b) guldsmed Lasanders änka, Anna Greta Nordman (f. 1756 i Vasa, d. 1825), sonen Isak Vilhelm L. (f. 1780, d. 1836) och dennes måg, bokhållaren Christian Vilhelm Sundström, som flyttade till gården 1—3, som han 1847 köpt. Enligt 1851—57 års kyrkbok bodde i gården organistänkan Rönnqvist och efter hennes död 1854 endast dottern. 


55. Fiskaren Carl Brockman (f. 1716 i N:by, d. 1782). Änkan Stina (d. 1785). Dottern sålde gården 2.12.1796 till sjömannen Henrik Roos (f. 1765 i N:by, d. 1811). Arvingarna, änkan och 2 döttrar, sålde 28.2.1826 till borgaren Carl Nyström, som i sin tur sålde 17.2.1829 till sjömannen Johan Petter Broman (f. 1793 i N:by, d. 1839). Denna sålde södra hälften till sjömännen Matts och Johan Ekblad (kb. 5.1.1833). Efter Bromans död sålde änkan (sonen sjöman Axel B. hade rymt och försvunnit i obekanta öden) 1/2 tomten 28.4.1844 till brandvakten Simon Präst eller Lillqvist (f. 1815 i Munsala, d. 1862). [Lillqvists gård efter branden.]


56. Avskedade soldaten Anders Sundgren (f. i N:by 1720, flyttat bort troligen efter hustruns död 1781). Ingen bodde i gården mellan 1788—1809 Först i 1810—17 års kyrkbok upptages som boende där klensmeden Gustaf Bergsten (f 1787 i Vasa), som troligen erhållit den av svärfadern Olof Sjöström, (se 58), vilken köpt den 26.6.1800. Efter Bergstens död såldes gården 3.7.1843 av sonen smeden August Bergsten och hans omyndiga syskon till brandvakten Anders Smeds (f. 1819 i Munsala). Vid branden är dock som ägare antecknad Isak Höglund (f. 1814 i kyrkby, d. 1859). 


57. Änkan Stina Schytén (f. 1735 i N:by). Därefter i 2 hälfter: a) sjöman Carl Nyström (kb. 14.11.1797), Johan Turdin, skomakaren Nils Hellström (I U 11.2.1811); änkan och barnen sålde sin 1/2 den 26.7.1841 till garvaren Jonas Vesterlund (f. 1809); b) sjöman Nils Lund d. ä. (f. 1751 i Ijo, d. 1826), väckare Petter Carlberg (f. 1736 i Stockholm), sjöman Nils Lund d. y. (f. 1793 i N:by) och dennes måg, sjömannen Johan Häggström (f. 1795 i kyrkby, d. 1840) (kb. 7.1.1826), slaktaren Mickel Falk, som också sålde denna del till garvaren Vesterlund (kb. 1.3.1848), vilken sålunda från denna dag blev ägare av hela gården. Vid branden är dock ägare av 1/2 gården sjömannen M. J. Sundqvist (f. 1815 i Munsala), samt för andra 1/2 mademoiselle Emilia Backman (f. 1813 i N:by, dotter till tidigare ägaren av tomterna 1—3). 


58. Borgaren Johan Berg (fbr. 7.7.1760). Fällberedaren (senare handskmakaren) Olof Sjöström (f. i Umeå 1741, d. 1809), gift med Bergs styvdotter, erhöll halva gården (3.5.1776). Sjöström skänkte denna del till sin dotter Anna Helena och dennas man skomakaren Matts Salin (f. 1768 i Lohteå, d. 1835). Änkan sålde 29.5.48 till sjömannen Carl Henelius (f. 1805 i N:by), kom senare att tillhöra sonen till den förre ägaren, skomakaren Matts Olof Salin (f. 1806 i N:by, d. 1867). Den andra hälften hade kommit i stadsbetjänten Johan Valins ägo (f. 1764 i Pedersöre). Vid bouppt. 30.7.1828 voro änkan, sonen Carl, döttrarna Helena (gift med skräddaren Sandqvist), Maria (gift med skepparen Mathias Dahlstedt), Anna (gift med sjöman Henriksson) och Sofia (gift med vaccinatören Johan Henrik Jernstedt) arvtagare. De sistnämnda blevo 14.9. 1844 ägare till 1/2 av 58, men sålde den 24.3.1853 till postiljonen Gustaf Eklund (f. 1818 i Sjundeå, d. 1883). 


59. Smeden Henrik Nygren (f. 1740 i N:by, flyttat till Vasa 1786). Halva gården erhöll dottern, sjötullvaktmästaränkan Anna Brita Sjöberg som gåva 23.9.1796. Denna skänkte den i sin tur till handelsbokhållaren Fredrik Kempe (2. 5. 1816). Kempe bodde dock enl. kyrkböckerna ej där. Han byggde vid denna tid gård i Nystaden (129). Möjligen övergick den till smeden Pehr Nygrens änka (denne var svärdotter till ovannämnde Henrik Nygren) (Pehr Nygren f. 1765, d. 1814). Pehr Nygrens änka bodde här till 1842 och bodde i gården likaså mågen, arbetaren Mickel Rysslin (f. 1795 i Ytterjeppo, d. 1831) samt sonen brandvakten Erik Nygren (f. 1808 i N:by, d. 1838). En Henrik Nygren (f. 1795 i N:by) bodde från 1844 till sin död 1855 därstädes. Den andra hälften tillhörde sjömanshustrun Lisa Sjöberg. Inropades på auktion 30.1.1824 av borgmästaren Fredrik Calamnius, men såldes 18.4.1825 till organisten Adolf Fredrik Vetterhall (f. 1801 i Vasa, d. 1834). Vid branden innehades den ena hälften av sjömannen Petter Rysslin (f. 1825 i N:by, d. 1863), den andra hälften av demoiselle Sofia Forsberg (f. 1803 i N:by). 


60. Skomakaren Johan Högberg (f. 1750 i N:by, d. 1784). Änkan Anna Sofia Schioman gifte om sig med timmermannen Abraham Juthe (f. 1752 i kyrkby). Dessa sålde 1/2 av 60 till sjöman Carl Nyström (kb. 12.12.1796), som dock bytte ut densamma med sjöman Johan Broman mot 1/2 av 57 (kb. 14.11.1797). Denna sålde sin hälft till sjömansänkan Brita Eklund (kb. 19.9. 1809). Denna hälft ägdes vid branden av sjömannen Erik Eriksson (f. 1816 i Jeppo). Den andra hälften såldes av Abraham Juthe 29.5.1810 till sjömannen Abraham Björkman, som 27.6.1810 sålde den till Carl Nyström för hans omyndiga barns (Otto och Maria Sofia) räkning. Dessa åter avyttrade denna del till hökaren Carl Ferdinand Lybeck (f. 1797, d. 1833). Därefter änkan Maja Greta Eklund (f. i N:by 1800, d. 1855) samt sonen Leonard Lybeck (f. 1824, d. 1865), senare styrman. 


61. Krukmakaren Johan Dickman. Klensmeden Isak Hedman (f. 1753 i Kalajoki, d. 1819) enl. kb. 20.5.1777. Timmermannen Nils Lind (f. 1751 i Ijo,) (II U 7.5.1781), sjömannen, senare hökaren Carl Nyström i byte mot 1/2 av 57 (kb. 27.5.1787). Den sistnämnde var född i Lovisa 1773, död i N:by 1843. Handl. G. A. Lindqvist hade blivit ägare till gården (när?) och inropades den på dennes auktion 25.1.1.1840 av rådman Johan Adolf Lybeck, men försåldes åter åt borgaredottern Albertina Nyström (kb. 18.1.1841). Hon var gift med förrymde sjömannen Erik Bäck (f. 1817 i Forsby). Gården såldes 11.3.1850 till garvaren Nils Lindvall (f. 18.13 i Madesjö, d. 1856). På konkursauktion 4.4.1857 kom den i skomakaren Anders Johan Thulins (Thylin) ägo (f. 18.16 i J:stad, d. 1886). 


62. Svarvaren Lars Michael Sinman (f. 1729 i Stockholm). Sålde 19.3. 1791 till sjömannen Matts Törnblom (f. 1742 i Keuru, d. 1800). Mågen beckbrännaren (sjömannen) Carl Fredrik Svanström (f. 1792 i Ijo) sålde den norra hälften till skomakaren Anders Johan Thulin (kb. 12.8.1843) Denna förvärvade också den södra hälften 9.7.1849 av Svanströms barn, som i gåva erhållit densamma 12.8.1843 (se under 61). 


63. Sjömannen Matts Malmberg (f. 1717 i Kauhava, d. 1784). Änkan Sofia Malmberg (d. 1800). Tullskrivaren Salins änka (f. 18.12, bodde åtminstone i gården sedan slutet av 1790-talet). Köptes på auktion 14.4.18.18 av hattmakaren Mårten Ingman, men såldes åter 30.10.18.19 till sjömannen Johan Rundell (f. 1791 i Kyrkby). En del av gården torde dock fortsättningsvis ägts av Anna Salins barn, Maja Stina och Anna Lisa. Vid branden ägdes en hälft av gården av ovannämnda Rundells änka, den andra av sjömannen Anders Bertula (f. 1823 i Munsala). 


64. Timmermannen (fiskaren) Göran Liljeroth (f. 1724 i Lappo, d. 1805). Mågen kopparslagaren Jakob Häggman (f. 1779 i Gamlakarleby, d. 18.17). Änkan sålde 1/2 av 64 den 14.9.1818 åt bagaren Johan Viklund (som också ägde en del av 65) (f. 1787 i Korsholm, d. 1840). Denne sålde sin del den 9.10.1826 till handl. Petter Lybeck. Änkan Häggman hade vid sin död år 1838 i behåll 1/4 av 64, som ärvdes av dottern och såldes 2.10.1842 till sjömannen Johan Jakobsson Hintz (f. 1814 i Soklot). En del (1/4?) jämte södra hälften av 65 ägdes i tur och ordning av styrmannen Petter Gustaf Ekblad (I U 28.8.1843), bagaren Vilhelm Ekberg (kb. 4.8.1847), vaktmästaren J. V. Nyman (kb. 7.5.1848), bagaren C. N. Knape (kb. 7.9.1849) (f. 1827 i Gamlakarleby, flyttat till Kauhava 1861) samt viktualiehandlanden Robert Ahlqvist (kb. 7.5.1852), samt före branden av sjömanshustrun M. L. Rank (f. 1806 i N:by). 


65. Rådman Petter Appelberg (f. 1740 i N:by, d. 1807). Inropades på auktion 16.6.1807 av handlanden Johan Turdin, kom sedan i sjötullvaktmästaren Anders Ahlqvists händer (f. 1786 i N:by, d. 11817). Denne sålde den södra hälften 14.2.1816 till timmermannen Johan Jakobsson, som i sin tur sålde till bagarmästar Johan Viklund (se 64) (kb. 4.3.1817). Etter sin död 1840 efterlämnade han endast denna 1/2 av 65. Arvinge: dottern Maria Amalia, gift med hökaren Johan Åberg, såld den 5.1. 1842 till Gustaf Häggblom, som kort därpå (13.5.1842) föryttrade den till styrmannen Petter Gustaf Ekblad o. s. v. (se 1/2 av 64). Den norra hälften såldes efter Ahlqvists död 1817 av arvingarna, vilka voro änkan, senare omgift med skomakaren Erik Hedström (f. 1793 i Umeå, flyttade 1838 till Jakobstad) och 4 barn, den 29.11.1838 till sjömannen Matts Axelson (f. 1807 i Oravais, d. 1871) jämte sonen skepparen Matts Julius A. (f. 1840 i N:by, d. 1873). 


66. Sjömannen och fiskaren Anders Turdin (f. i N:by 1709, d. 1792). Sålde 1/2 av 66 till sin måg tullbesökaren Anders Ahlqvist (f. 1755 i Jakobstad, d. 1795) (I U 7.6.1790). Efter mannens död gifte änkan, Brita Turdin, om sig med skomakaren Erik Hedström (se 65). Efter hustruns död (1823) sålde mannen och styvbarnen till mågen skomakaren Håkan Långberg (f. 1772 i Filipstad), som förvärvade sig hela 66 (kb. 12.6.1824). Den 14.10.1837 gav han 1/2 av 66 till mågen, rådhusvaktmästaren Johan Jakob Holm, som med sin hustru ärvde den andra hälften. På offentlig auktion 6.7.1843 inropades den av handl. Vilhelm Aspegren (se under 10), vilken ett par dagar senare sålde till skepparen Otto Brunström (f. 1825 i Göteborg, flyttade 1870 till Viborg) (se 67). 


67. Guldsmeden Isak Lassander (f. 1754 i Ytterjeppo). På konkurs auktion 11.2.1783 inropades gården av hattmakaren Mathias Henelius, men överfördes på Lassanders barn (Anna Gustava, Isak Vilhelm och Carl Gustaf). Kom för gäld i rådman Daniel Forsbergs ägo (U. 7.3.1796). Tullbesökaränkan Brita Ahlqvist, född Turdin, ägde den en kortare tid, men sålde den 16.3.1797 till Brita Christina Turdin (f. 1764 i N:by, d. 1808), änka efter vaktkarlen på bränneriet, Isak Giers (f. 1794). Hon gifte om sig 1802 med glasmästaren i N:by Israel Vilhelm Muhr (f. i Närpes 1780). För gäld tagen 10.3.1810 av smeden Erik Värne vid Kimo fabrik, men samma dag transporterad på stadsbetjänten Johan Samuel Forssén (f. 1778 i N:by, d. 1824). Gården övertogs av sonen, stadsfiskalen Johan Henrik Forssén (f. 1806 i N:by, d. 1875), den 7.5.1831, men såldes 17.7.1837 till skepparen Olof Brunström (f. 1785 i Göteborg, d. 1857): Ägdes vid branden, liksom också föreg. tomt av dennes änka, Nelly Brunström. 


68. Sjömannen Lars Kierrman (f. 1741 i N:by, d. 1799) (fbr. 25.11.1776). Catarina Magdalena Nordbrandt från Bygdeå, Sverge, troligen en brordotter till hustrun (f. 1792) får ett gåvobrev på gården 3.7.1793. Senare gift med (sjömannen) inspector Josef Verfving (f. 1765 i N:by, d. 1844). Genom köp av medarvingarna bli döttrarna Christina (f. 1801) och Cajsa Greta (f. 1807, d. 1865) ägare till gården (I U 27.3.1848). 


69. Sjömannen Carl Holmlund (f. 1714 i Vörå, flyttat 1787 till Vasa, d: 1793). Mågen, styrman Thomas Hägglin (f. i Kuortane 1754, d. 1822). Arvingarna överläto efter moderns död (1833;) gården till den äldsta av döttrarna Maria, gift med repslagaren Matts Schioman (f. i N:by 1776, d. 1837). Vid branden innehades gården av änkan (f. 1780 i N:by, d. 1858). 


70. Sjömannen Matts Nyström (f. i Lappo 1726, d. 1804). Mågen sjömannen Erik Sarlin (f. 1759 i Saarijärvi, d. 1830) erhöll genom gåva 1/2 av 70 den 22.4.1792. Denne skänkte han till sin måg, skräddaren Anders Forsell (f. 1798, d. 1865) den 21.2.1824. Den andra hälften köpte denne av svågern, sjömannen Matts Sarlin den 28.11.1831. Enligt kyrkboken 1777—1782 beboddes tomten av försvarskarlen Staphan Vittberg (f. 1734 i Vätasaari, d. 1807), samt i början av 1800-talet dessutom av mågen, sjömannen Henrik Broman (f. 1782 i N:by). Av dennes änka försåld till kommerserådet Johan Turdin den 7.6.1810. Efter sonen, handl. Vilhelm Turdins konkurs 16.10.1838 inropad av skräddaren Anders Forssell (se 70). Sedan 1810 använd som kryddgård. 


72. Borgaren Johan Brolins stärbhus för gäld till bonden Carl Isak Vit (I U 21.2.1791). På auktion 2.11.1791 inropades gården av sjömannen Johan Paulin, men på grund av börd tilldömdes den rådman Johan Jakob Kempe (12.12.1796). Här förekommer en lucka i lagfartshandlingarna. Av dessa framgår endast att rådman Johan Turdin d. y. inköpt 1/3 av tomten av änkefru Catarina Christina Vacklin (f. 1796, d. 1841) (I U 18.6.1810) samt av fiskaren Samuel Rollins pupiller 1/3 (kb. 6.6.1810). Av kyrkböckerna ser det dock ut som om sjömannen Johan Paulin (f. 1768 i N:by, d. 1809) innehaft åtminstone någon del av gården samt efter honom mågarna sjömannen Johan Petter Braman (f. 1793 i N:by) och lotsen Anders Schytén (f. 1790 i N:by, d. 1854). Efter dessas död såldes 1/2 av 72 av arvingarna på auktion 14.3.1855 och inropades av styrmannen August Henelius (f. 1820), som vid branden syntes vara ägare av hela tomten. 


73. Arbetskarlen Anders Sandberg (f. 1740 i Munsala, Monå, flyttade till Härmä 1800). Sålde 18.12.1798 till sjömannen Jakob Blomster (f. 1764 i Kuopio). Änkan sålde till garvaren Jakob Arfvelin (f. 1767 i Vambula, d. 1840) (kb. 4.4.1810). Hustrun Anna Carlberg fick skilsmässa 20.10.1823 och synes fått i sin ägo både denna gård och N:o 74. Hon sålde N:o 73 till kopparslagaren Jonas Sjöström (f. 1795 i Umeå, d. 1838) och där bodde enl. kyrkboken 1851—57 änkan jämte mågen, styrmannen Anders Gustaf Ahlström (se 74). Vid branden var dock åkaren Johan Henrik Svedberg ägare till gården (f. 1808 i Munsala, d. 1863). 


74. Någon osäkerhet råder om egendomsförhållanden under slutet av 1700-talet. Ensam bodde här under tiden 1777—1795 förra lantmätaren Henrik Tihlgren (f. 1730 i N:by, d. 1795). 1/4 av 74 ägdes dock av mästar Johan Alm som erhållit den i arv. Han sålde sin del på auktion 19.10.1782 och den inropades av hattmakaren Matts Henelius. Kom sedan via Gustaf Häggroth i kopparslagar Henrik Björkmans ägo (kb. 4.3.1791) (f. 1750 i Gamlakarleby, d. 1796). Änkan gift om sig med kopparslagaren Gustaf Goldback (se N:o 79). Dessa sålde gården (när?) till skomakaren Nils Hällström (f. 1770 i Nora). Han synes ha ägt hela gården. Denna sålde i sin tur 27 2.1805 till garvaren Arvelin (se 73), vars frånskilda hustru Anna Carlberg den 8.2.1827 sålde den till kopparslagaren Jonas Sjöström. Arvingarna sålde till mågen och svågern skepparen Anders Gustaf Ahlström (kb. 19.2.1856) (f. i N:by 1823, flyttade 1863 till Vasa). 


75. Smeden Erik Brunberg (f. 1734 i Solna, d. 1791). Gården gick sedan i olika händer, men var åter i Brunbergs ägo, åtminstone år 1791. Ägdes sedan av änkan jämte sönerna sjömännen Johan Ernst (f. 1766 i N:by, d. 1825) och Erik (f. 1768 i N:by). Den förra av sönerna övertog 1/2 av 75, och efter honom hans son sjömannen Erik B. (f. 1793 i N:by, d. 1845) som den 19.6.1826 sålde den till sjömannen Carl Gustaf Brunberg (f. 1803, d. 1841). Denne avyttrade dock sin hälft 19.12. 1834 till garvaren Johan Forsell. Änkan Anna Lisa Brunberg innehade 1/2 av 75 och sålde denna 28.2.1826 till styrmannen Johan Brunberg (f. 1801 i N:by, d. 1845). Innehades sedan av dennes änka och barn, bland dessa styrmannen Matts Brunberg (f. 1823). 


76. Borgaren Johan Schytén (f. 172I i N:by, d. 1781). Efter honom änkan och mågen styrman Carl Vinsten (f. 1750 i J:stad, d. 1819). Sålde 1/2 av 76 till skomakaren Anders Vikström (f. 1783 i Korsholm) (kb. 24.7.1812). Denna hälft gick på auktion och inropades av rådman Johan Turdin (I U 21.6.1824), som sålde den till kopparslagaren Jonas Friberg (f. 1784 i Söderhamn) (kb. 29.11.1824). Gick sedan på auktion 3.11.1838 och köptes av rådman Matts Lithén, som överlät den den 13.2.1841 till smeden Nils August Bergsten (f. 1817 i N:by, flyttade till Vasa 1857). Den andra hälften överläts av Vinsten till mågen, sjömannen, sedan skepparen Nils Härkepeus (f. 1800 i N:by, d. 1831). Arvingarna sålde den 8.5.1847 till smeden N. A. Bergsten, som sålunda blev ägare av hela tomten. Vid branden var skräddargesällen Viktor Grönqvist ägare av gården, men bodde ej där. 


77. Försvarskarlen Johan Rofgren (f. 1731 i Ruovesi) och änkan Helena Grenovia ägde en var 1/4. Den förra sålde 30.11.1791 sin del till styrman Johan Schytén (f. 1759 i N:by, d. 1808), den senare till bonden, fiskaren, senare lotsen Carl Schytén d. ä. (f. 1753 i N:by, d. 1840) (fbr. 12.11.1804). Den senare var troligen ägare till 1/2 av 77 eller förvärvade under livstiden denna hälft, ty redan vid bouppteckningen efter hustrun 24.3.1833 ägde makarna 3/4 av 77. Arvingarna efter Carl Schytén voro barnen Carl och Anders samt dottern Margaretha Helena, änka efter sjömannen Damlin, då gift med ryska fältväbeln, senare överstelöjtnanten Rudrick Bogdanoff. En var fick 1/4 (den sista med åbyggnader). Hon sålde sin 1/4 den 28.2.1838 till sjömannen (mjölnaren) Gustaf Vörlin (f. 1781 i Korsholm, d. 1861) ägdes sedan 1830-talet av sjömannen Johan Lukus eller Söderlund (f. 1815 i Kovjoki). Den 1/4, som tillhörde Carl Schytén d. y. gick på exekutiv auktion 25.11.1840 och inropades av rådman Hammarin, men försåldes till stadsfiskal J. H. Forssén. En del av 77, som synes ha ägts av handl. Robert Ahlqvist, såldes 6.11.1852 till bokbindaren Pehr Constantin Adolf Lindskog (kb. 6.11.1852) (f. 1826 i Stockholm, flyttade till Vörå 1858). Vid branden synas endast Vörlin och Lindskog ägt andelar. 


78. Garvaren Cairenius (f. 1734 i Åbo, d. 1798). Mågen, garvaren Anders Häggström (f. 1763 i N:by, d. 1832) hade genom testamente erhållit gården. Ägdes sedan av änkan (d. 1845) och en son Anders och tvenne döttrar. Efter änkans död beboddes gården av styrmannen Petter Gustaf Ekblad (f. 1808 i N:by) och bokbindaren Georg Alexander Eklund (f. 1818 i N:by) men vid branden ägdes gården av jungfru Maria Catarina Häggström (f. 1797 i N:by, d. 1860). 


79. Hattmakaren Matts Henelius (se 25). Gården kom sedan i Bardth. Fredr. Hasts och hans hustru Beata Sofia Brinks ägo. Dessa sålde den 26.5.1795 till handelsbokhållaren, senare handl. Jakob Aulin (f. 1770 i N:by, flyttade till Vasa 1802). Inropad på auktion 20.4.1801 av kopparslagaren Carl Gustaf Goldback (f. 1773 i Uppsala). Inropades den 1.7.1805 på auktion av rådman Johan Samuel Neuman i Vasa. Denne var född i Nykarleby 1758, men flyttade till Vasa 1772. Död 1809. Beboddes denna tid av svägerskan Anna Kempe, änka efter handl. och postmästaren i Nykarleby Henrik Nyman (f. 1765), och dottern Anna Maria, hon åter änka efter byggmästaren i Lämpälä Nils Sahlbohm. Gården såldes till skomakaren Hans Henrik Garbén (f. 1797 i N:by, d. 1875) (29.10.1821 III U). Han sålde norra hälften till formannen Gustaf Häggblom (kb. 19.10.1823), som redan 26.2 1825 föryttrade den till Johan Henrik Broman, vilken åter den 14.10.1830 sålde den till guldsmeden Anders Liljeqvist (f. 1795 i Lappo, d. 1849). Denne hade också tidigare förvärvat gårdens södra hälft (kb. 2.4. 1828) Liljeqvists arvingar överläto gården 31.10.1855 till snickaren Samuel Rosblom. Vid branden är upptagen som ägare kopparslagaren J.W. Nyström (f. 1829 i N:by). 


80. Garvaränkan Eva Pilkar (f. 1721 i Ytterjeppo). Skänkte gården 3.10.1800 till sin systersons hustru Greta Cajsa Frilund (f. 1776 i Kyrkby). Denna ingick nytt äktenskap med bondesonen Hans Rehnström (f. 1797 i Kyrkby). Dessa sålde 19.12.1843 till lands- och stadsfiskalen J. H. Forssén, men synes ingen bebott gården sedan dess. 
Woldemar Backman, (1929) Tvenne Nykarlebystudier i Arkiv för svenska Österbotten, band II, häfte 1. 


Fortsättning: Gård 80—119.
(Inf. 2004-03-03.)