Bäck i Forsby by av Nykarleby socken.
Hemman och släkt 1549—1934
av Woldemar Backman

 

Gren I.

Susanna Andersdotter Bäck, Johan Persson och dessas avkomlingar.

Denna gren är, vad antalet personer beträffar, den andra vida överlägsen. Det är närmast vid denna gren hemmanet Bäck är intimt fästat. Släkten har haft stor spridning. Medlemmar av densamma förekomma vida omkring i eget land. Icke så få ha emigrerat till Amerika. Av de hemmavarande finnas representanter utom i Nykarleby landskommun också i Jeppo och Munsala. Från densamma ha utgått flere kultursläkter.


Tabell 3.

III. Susanna Andersdotter Bäck, dotter till Anders Mattsson B. tab. 2, f. på Bäck 1703, d. där 2.2.1767 i bröstvärk. Gift 1:o före 1723 med Johan Persson, d. på Bäck 4.1.1741 vid 40 års ålder. Bäck var vid denna tid kronohemman och han och hans svåger Anders Michelsson (gift med hans hustrus syster Anna, tab. 82) stå omväxlande upptagna som »husbonde» åren 1723—27. Under tiden 1728—34 är Johan Persson ensam skriven på hemmanet, sedan Anders Michelsson »transporterat sig på N:o 6 i Cauhava by», men synes återvänt sistnämnda år; 2:o 14.12.1742 med bonden i Kovjoki Knut Eskilsson, f. 1710 i Saarijärvi, d. på Bäck 5.9.1787 i vattsot.

IV. Barn (fött på Bäck):
1. Jakob, f. 27.2.1725. Tab. 4.


Tabell 4.

IV. Jakob Bäck, son till Susanna Andersdotter och Johan Persson, tab. 3, f. på Bäck 27.2.1725, d. där 23.7.1802 av ålderdom. Var först kronobonde på Bäck efter fadern. Då hälften av hemmanet år 1769 åter blev skatte, innehade han hälften av denna del, således 1/4 av hela hemmanet eller 1/4 mantal, samt 1783 se vi honom i besittning av halva hemmanet. Då en ny reglering av hemmansnummern år 1789 ägde rum, var det väl genom honom två av de tre nybildade hemmanen tillföllo hans två mågar. Kyrkovärd. Såsom skrivkunnig, vilket denna tid på orten var en sällsynthet, var han en mycket anlitad och betrodd man. Hans namn finnes för alla tider bevarat på tvenne ställen i den kyrka, i vars tjänst han stod så lång tid av sitt liv. Det ena stället är å en mässingskrona, som finnes upphängd i Nykarleby kyrka över dess korsgång. Å denna finnes följande inskription:


»Gud till ära och Hans Heliga hus till prydnad hafver sockenallmgen vid Nykarleby moderkyrka genom skjutna frivilliga gåfvor låtit uppköpa thenna ljuskrona ifrån Stockholm år 1764 meddels kyrkoherde Johan Remahls och kyrkovärdarna Rådman Anders Munstrins och bonden Jakob Bäcks trogna försorg och föranstaltande.»


Det andra stället där Jakob Bäcks namn finnes förevigat är å kyrkans mellersta klocka, omgjuten i Stockholm år 1769. Inskriften lyder:


Rex
Adolphus Fredericus
Consul
Johannes Brinck
Cur. Ag. Ecd.
Olaus Kickovius
Oeconomi Templi
Senator
Samuel Kempe
Jacobus Bäck
Fusa Holmiae A. G. Meyer 1769
Deo Gloria Altissimo Suorum Refucio. 1)


1) Dessutom finnes på klockan följande vers:

»Jag är en liudande malm, som fålck till andackt väcker. Du fräcka syndare som Gud så ofta gäcker. Slå ned ditt stålta mod vänd om från mörckrets stig. Låt ordet och min klang ei fåfängt kalla dig. Jag ren i många åhr har tient Nycarleby kyrcka. I Gustaf Adolphs tid, så had iag liud och styrka. Mit öde skiftat har tils alt så lyckligt gik, att iag af konstrik hand ny klang och skapnad fick. Kom Nyacarleby, när man uti mig ringer, Iag härmar doms Basun som sidsta dagen klinger. Om du min stumma röst i nådens tid försmår, Så skall din evighet för dig bli gruvlig svår.»

Av denna inskription framgår, att klockan härstammar från Nykarleby första kyrka, således ifrån början av 1600-talet. Av de i inskriptionen nämnda personerna var »consul» Johan Brinck borgmästare i Nykarleby 1753—82. Han var född där 1728, död 1782. »Senator» Samuel Kempe, som i vardagslag hade titeln rådman, var också Nykarlebybarn, f. där 1734 och död 1788, erhöll handelsrättigheter 1759. Olaus Kikovius var sockneadjunkt, sedan 1751 kapellan i Nykarleby, död 1770.

Gift med Karin Johansdotter, f. i Vexala, Munsala 1730. d. på Bäck 7.3.1807 av ålderdom.

V. Barn (födda på Bäck):
Susanna, f. 22.10.1752. Tab. 5.
Isak, f. 18.1.1758. Tab. 28.
Brita, f. 12.3.1762. Gift 16.11.1791 med bondsonen Johan Mattson Bäck (fadern var innehavare av ett av de tre hemman, som uppstodo 1789, och ej tillhörde den gamla släkten), f. i Pedersöre 1771. Familjen flyttade jämte mannens föräldrar till Munsala 1796, där dessa köpt ett hemman på Fogel, Vexala. De sålde redan år 1800 detta och flyttade till Jeppo, där jag dock ej kunnat finna dem.

VI. Barn (födda i Vexala):
Johan, f. 15.11.1796, d. 1797.
Jakob, f. 21.1.1798.

Johan, f. 15.8.1765. Tab. 31.
Kristina, f. 20.12.1766. Tab. 54.
Anna, f. 1769. Tab. 80.
Lena Kajsa, f. 7.1.1772, d. på Jungar 29.8.1795 i gulsot. Gift 19.8.1794 med Matts Mattsson Jungar, f. 30.1.1769 i övre Jeppo, d. där 19.12.1796 av hetsig feber. Barnlösa.


Tabell 5.

V. Susanna Jakobsd. Bäck, dotter till Jakob B. Tab. 4, f. på Bäck 22.10.1752, d. där 8.3.1828 av lungsot. Gift 30.1.1774 med bondsonen Johan Johansson Jutas, f. på Jutas 13.8.1751. d. på Bäck 13.11.1834 av ålderdom 88, rotfattig. Arrendator på Yrjas boställe, sedan bondmåg på Bäck. Ägare av svärfaderns hemman, som han gav åt mågen (tab. 6) och flyttade 1802 som torpare till Ylihärmä, återvände år 1811, sedan inhysing på Bäck.

VI. Barn (födda på Yrjas och Bäck):
Lena Kajsa, f. 21.8.1777. Tab. 6.
Jakob, f. 26.5.1781. Gift 21.11.1802 till Naarasluoma i Härmä med Maria Andersdotter.
Abraham, f. 2.5.1783, d. 2.2.1798 av bröstsjuka.
Lisa, f. 22.3.1785, d. på Bäck 12.2.1845 i kräfta. Tab. 5A.
Anna, f. 1.12.1792, d. 15.8.1793 i koppor.
Maria, f. 19.5.1794, d. 26.7. s.å. i torsk.


Tabell 5A.
[Ingår i Tabell 5 i originalet. A.N. delade upp.]


VI. Lisa Johansdr Jutas, dotter till Susanna Jakobsd. B. och Johan Johansson J. Tab. 5, f. 22.3.1785, d. på Bäck 12.2.1845 i kräfta. Gift i Nykarleby lk. 29.9.1811 med drängen, sedan sockneskräddaren Simon Jonasson Björkman, f. i Övre Jeppo 26.10.1789, d. på Bäck 13.2.1841 i slag.

VII. Barn (födda på Bäck):
Sanna Lovisa Björkman, f. 6.1.1819, d. i Nykarleby stad 21.4.1893 i lungsot. Gift 11.7.1841 med sjömannen Johan Nylund, f. i Nykarleby stad 21.9.1819, d. där 11.5.1850. Ägde gård i Nystaden, N:o 122 (nuvarande Engstrands gård), som han år 1848 erhållit rätt att intaga.

VIII. Barn (det första fött i Forsby, de andra i Nykarleby stad):
Johan Edvard Nylund, f. 1.12.1845, d. 12.1.1846 i magrev.
Johan, f. 20.9.1848, d. 16.2.1849.
Jakob Henrik, f. 10.3.1850, d. 30.6. s. å. i kikhosta.

Maria Greta Björkman, f. 16.6.1824. Se tab. 61.

 


Tabell 6.

VI. Lena Kajsa Johansdotter Bäck, dotter till Susanna Jakobsd. B. och Johan Johansson, tab. 5, f. 21.8.1777, d. på Bäck 13.7.1853 i bröstsjuka. Gift 18.4.1801 med Erik Henriksson (Viitala), f. 21.7.1773 i Kuortane, d. 15.3.1832 på Bäck av lungsot. Dräng på Harald. Hemmåg. Sedan husbonde på svärfaderns hemman.

VII. Barn (födda på Bäck):
Henrik, f. 3.12.1801, d. på Bäck 14.4.1804 av »svällsjuka».
Johan, f. 18.8.1803. Tab. 7.
Henrik, f. 12.5.1806, d. på Bäck 22.1.1871 av slag. Sjöman. Torpare. Gift 23.11.1847 med Maja Andersdotter Storgård, tjänarinna på Bäck, f. 11.7.1826 i Pedersöre, d. på Bäck 28.10.1890 av ålderdom. Barnlösa. Fosterson: mannens brorson Otto Eriksson, målargesäll, sedan sjöman (tab. 25).
Margareta, f. 16.11.1807. Tab. 22.
Erik, f. 29. 9.1817. Tab. 25.


Tabell 7.

VII. Johan Eriksson Bäck, son till Lena Kajsa Johansd. Bäck och Erik Henriksson (Viitala), tab. 6, f. på Bäck 18.8.1803, d. där 29.10.1876 av ålderdom. Husbonde på faderns hemman år 1846 (5/24 mantal). Gift 9.12.1832 med Maja Greta Mickelsd. Renvaktar, f. 19.9.1811 i Nykarleby kyrkby, d. på Bäck 28.10.1890 av ålderdom.

VIII. Barn (födda på Bäck):
Henrik, f. 4.4.1834. Tab. 8.
Kajsa, f. 6.5.1835, d. på Bäck 3.11.1866 av tyfus.
Erik, f. 14.9.1836, d. på Bäck 22.8.1837 av rödsot.
Johan, f. 26.7.1838. Tab. 17.
Anna, f. 24.10.1839, d. 31.8.1840 i hjärtsprång.
Gustav, f. 17.12.1840, d. 4.5.1842 i lungsot.
Jakob, f. 24.7.1842, d. 1.6.1843 i mässling.
Maria, f. 15.3.1844. Tab. 20.
Gustav, f. 13.8.1845, d. 5.9.1846 i magrev.
Sofia, f. 15.11.1846, d. 15.6.1848 i bröstfeber.
Matts, f. 3.3.1848, d. 3.7. s. å. i magplågor.
Erik, f. 18.11.1850, d. 18.1.1851 i tandsprickning.


Tabell 8.

VIII. Henrik Johansson Bäck, son till Johan Eriksson B., tab. 7, f. på Bäck 4.4.1834, d. där 6.9.1900 av kräfta. Övertagit år 1864 hälften av faderns hemman (5/24 mantal), medan brodern Johan övertagit andra hälften. Henrik sålde sin del år 1899 åt Johan Nordman, vars barn nu äga detsamma. Gift 17.3.1854 med bonddottern Maria Mattsdotter Bro, f. i Forsby 27.11.1835, d. på Bäck 14.11.1899 i leversjukdom.

IX. Barn (födda på Bäck):
Anna Sofia, f. 18.2.1855, d. där 16.11.1888 av lungsot.
Maria Johanna, f. 18.4.1857. Tjänarinna hos systern Susanna Augusta i Munsala, Lugnet, d. där 2.12.1929 av hjärtlidande.
Katarina Charlotta, f. 10.5.1859. Tab. 9.
Hulda Lovisa, f. 20.9.1861. Tab. 10.
Johan August Nybäck, f. 1.7.1864. Tab. 11.
Helena Matilda, f. 22.6.1866, d. 31.3.1871 av skarlakansfeber.
Susanna Augusta, f. 22.4.1869. Tab. 14.
Henrik Vilhelm, f. 24.9.1871. Till Amerika 1890, vistas i Astoria, Oregon, byggnadsarbetare, gårdsägare. Gift med en karlebyflicka.
Matts Edvard, f. 26.12.1873. Tab. 16.
Ida Matilda, f. 4.9.1876, d. 30.5.1877.


Tabell 9.

IX. Katarina Charlotta Henriksdotter Bäck, dotter till Henrik Johansson B., tab. 8, f. på Bäck 10.5.1859, d. på Yrjas (Forsby) 17.11.1896 i lungsot. Gift 1889 med arrendatorsonen på Yrjas Erik Johan Mattsson (i hans andra gifte), f. i Munsala 19.9.1861, d. på Yrjas 11.8.1905 av olycksfall.

X. Barn (födda på Yrjas):
Edvard Rafael, f. 15.3.1890, d. 9.7.1890 av hjärnfeber.
Ester Maria, f. 5.2.1892. Puckelryggig, d. 20.11.1914 av tuberkler.
Irene Charlotta Eriksson, f. 2.8.1894. Fosterdotter hos mostern Susanna. Tab. 15.
Einar Vilhelm Eriksson, f. 12.11.1895. Dräng i staden. Stupade i frihetskriget vid Tammerfors 3.4.1918.


Tabell 10.

IX. Hulda Lovisa Henriksd. Bäck, dotter till Henrik Johansson B., tab. 8, f. på Bäck 20.9.1861. Gift 13.1.1889 med sjömannen Isak Nilsson i hans andra äktenskap [Överstykning av A.N.], f. i Munsala. 20.12.1853, d. på Yrjas 5.3.1915 av kräfta. Bosatta i Vexala, men flyttade 1897 till Yrjas i Forsby. Parcellägare. Var en tid i Amerika efter 1905. Änkan jämte döttrarna Hulda Maria och Edit Lovisa bo på Yrjas.

X. Barn (de tre första födda i Munsala, de senare i Nykarleby):
Ida Helena Nilsson, f. 10.3.1890, d. 31.10.1892 i strypsjuka.
Hulda Maria, f. 15.10.1892. En tid i Åbo som tjänarinna. Bor nu med modern. Har en liten handel på Yrjas.
Bertel Johannes, f. 24.8.1895. Guldsmed. Flyttade 1931 till Helsingfors, där han har egen affär. Ogift.
Nils Atniel, f. 27.10.1898. Biträder brodern i Helsingfors.
Edit Lovisa, f. 9.12.1900. Hemma.
Ida Johanna, f. 13.8.1908. Hos brodern i Helsingfors.


Tabell 11.

IX. Johan August Henriksson Nybäck, son till Henrik Johansson Bäck, tab. 8, f. på Bäck 1.7.1864, d. på Yrjas 4.1.1928 i lunginflammation. Till Amerika (två repriser). Parcellägare på Yrjas. Gift 1:o 8.2.1885 med torpardottern Vendla Johanna Jakobsd. Bro, f. 25.9.1862, d. 29.11.1890 i lungsot; 2:o i Amerika 1.9.1896 med bonddottern Erika Sofia Eriksd. Smedsbacka, f. 11.8.1869 i Forsby, d. på Yrjas 23.1.1929 i fallandesot.

X. Barn (yngsta barnet fött på Yrjas, de andra på Bro och Bäck):
1. Johannes Selim, f. 20.7.1885, d. 28.12.1905 i lungsot, kort efter hemkomsten från Amerika.
1. Vendla Augusta, f. 19.3.1888, d. 15.4. s.å. i kramp.
2. Johan August Fjellström, f. 27.5.1897. Tab. 12.
2. Ingrid Maria, f. 23.11.1899. Tjänarinna i staden.
2. Dagmar Sofia, f. 19.10.1904. Tab. 13.


Tabell 12.

X. Johan August Fjellström, son till Johan August Nybäck, tab. 11, f. på Bäck 27.5.1897. Timmerman. Arrendator i Munsala (Udden). Gift 1.6.1919 med arbetardottern Anna Elvira Marklund, f. i Nykarleby 17.1.1898.

XI. Barn (födda i Forsby, utom 5:e och 7:e, som äro födda i Munsala):
Gunnar August, f. 4.8.1919.
Gunhild Anna, f. 2.7.1921, d. 1.5.1929 i skarlakansfeber (lunginflammation).
Greta Elisabet, f. 23.1.1923.
Nils Ragnar, f. 24.10.1924.
Ernst Georg, f. 15.12.1926.
Ragni Ingeborg, f. 7.2.1929.
Per Erik, f. 22.11.1933.
Börje, f. 15.12.1936. [Tillägg av A.N.]
Bertel, f. 1.5.1939. [Tillägg av A.N.]


Tabell 13.

X. Dagmar Sofia Nybäck, dotter till Johan August Nybäck, tab. 11, f. på Bäck 19.10.1904. Gift 1.7.1928 med bondsonen Johannes Olov Asplund (Forsbacka), f. 6.4.1897 i kyrkbyn. Parcellägare på Yrjas.

XI. Barn (födda, det äldsta på Forsbacka, de andra på Yrjas):
Georg Rurik Johansson Asplund, f. 1.11.1928.
Gretel Anna Marita, f. 16.9.1930.
Gertrud Saga Maria, f. 6.12.1931.
Gösta, f. 9.8.1937 på Yrjas Forsby, Nykarleby lkm., d. 26.8.2002. [Tillägg av A.N.]
Guy. [Tillägg av A.N.]


Tabell 14.

IX. Susanna Augusta Bäck, dotter till Henrik Johansson B., tab. 8, f. på Bäck 22.4.1869. Gift 17.1.1892 med snickarsonen Johan Jakob Jakobsson Skrivars, f. i Vexala 5.10.1865. Till Afrika 1893. Bonde på Lugnet i Munsala 1896, d. där 17.6.1929 i minsjuka och lungsot.

X. Barn (det äldsta fött i Nykarleby, de andra på Lugnet):
Johannes Atniel Skrivars, f. 14.7.1892. I Transvaal sedan 1912.
Dagmar Maria, f. 27.10.1896, d. 17.2.1899 i hjärninflammation.
Elvi Johanna, f. 11.3.1907, d. 14.11.1920 i lungsot.
Lea Alexandra, f. 10.7.1909, d. 22.2.1922 i hjärtlidande.
Fosterdotter: Hustruns systerdotter (tab. 9) Irene Charlotta Eriksson. Tab. 15.


Tabell 15.

X. Irene Charlotta Eriksson, dotter till Erik Johan Mattsson, tab. 9, f. på Yrjas 2.8.1894. Fosterdotter hos mostern Susanna, (tab. 14). Gift i Munsala 14.1.1931 med Anders Selim Andersson Thel, f. 15.1.1905 i Soklot. Gårdsmåg.

XI. Barn (födda på Lugnet, Vexala):
Elmer Gunnar Johannes Thel, f. 19.4.1931.
Dagmar Helena, f. 10.9.1933.
Greta (adopterad av handlanden Arvid och Ester Jåfs i Munsala. [Tillägg av A.N.]


Tabell 16.

IX. Matts Edvard Henriksson Bäck, son till Henrik Johansson B., tab. 8, f. på Bäck 26.12.1873, d. i Afrika 21.3.1897 av hjärtlidande jämte en feberåkomma. Till Afrika 1895. Gift 3.6.1894 med bonddottern Katarina Lovisa Henriksd. Skrivars, f. i Munsala 20.11.1867. Änkan och barnet flyttade till Munsala 1901.

X. Barn (fött på Bäck):
Else Maria, f. 13.3.1895. Gått in på apoteksbanan 1913. Farmaceut. 1917, provisor 28.5.1925. Mångårig kondition på Vörå apotek.


Tabell 17.

VIII. Johan Johansson Bäck, son till Johan Eriksson B., tab. 7, f. på Bäck 26.7.1838. Bonde på faderns halva hemman sedan 1864 (genom gåvobrev), medan brodern Henrik erhöll andra hälften. Han uppförde då en ny gård, medan Henrik fick den gamla gården. År 1878 köpte han ytterligare ett hemman på Bäck (5/48 mantal). Det senare hemmanet överlät han 1899 åt sonen Johan Vilhelm och det andra sålde han samma år åt sina anförvanter Henrik Mattsson Bäcks arvingar. Själv sysslade han med fiske, boende i en liten stuga på det förstnämnda hemmanets mark. Död på Bäck 23.1.1922 av ålderdom. Gift 31.8.1862 med torpardottern Johanna Eriksd. Boman, f. på Frill 2.7.1834, d. på Bäck 8.12.1905 i lunginflammation.

IX. Barn (födda på Bäck):
Johan Vilhelm, f. 14.6.1863. Tab. 18.
Maria Johanna, f. 25.6.1870, d. på länssjukhuset 2.11.1924 i lunginflammation (sinnessjuk).
Johan August, f. 19.12.1872, d. på Bäck 11.10.1883 i hjärninflammation.
Matts Emil, f. 31.3.1875, d. på Bäck 5.7.1877 i skarlakansfeber.
Augusta Lovisa, f. 20.9.1878. Till Amerika 1904, där ännu.
Hulda Sofia, f. 23.10.1881. Tjänarinna i Nykarleby och Jakobstad (1902—1909), sedan hemma, d. där 11.1.1917 i lungsot.


Tabell 18.

IX. Johan Vilhelm Johansson Bäck, son till Johan Johansson B., tab. 17, f. på Bäck 14.6.1863, d. där 16.10.1900 av minsjuka och lungsot. I Amerika 1889—94 och i Afrika 1896—98. Ägare av ett av faderns hemman (5/48 mantal). Gift 9.5.1886 med bonddottern Helena Sofia Eriksd. Kärr, f. i Forsby 18.12.1864, d. på Bäck 26.3.1909 i njurlidande.

X. Barn (födda på Bäck):
Johannes (John) Emil, f. 8.1.1887. I Amerika 1906—09. Bonde på faderns hemman. Ogift. Medlem av kyrkofullmäktige. kommunalfullmäktige, förmyndarnämnden, skoldirektionen m.m.
August Vilhelm, f. 24.1.1888. Tab. 19.
Edit Maria, f. 26.8.1895. Bor med bror John på Bäck.
Erik Albert, f. 19.1.1897, d. 25.1.1900 i bröstkatarr.
Ida Sofia, f. 7.5.1899, d. på Bäck 29.3.1923 i lungsot.


Tabell 19.

X. August Vilhelm Johansson Bäck, son till Johan Vilhelm Johansson B., tab. 18, f. på Bäck 24.1.1888. Köpte år 1912 ett av svärfaderns hemman på Marken, Markby, som han sålde 1924, då han jämte hustruns farbror Gustaf Kronqvist inköpte ett hemman Kalvik i Esbo. Han sålde dock redan följande år sin andel åt Gustaf Kronqvist och inköpte sitt gamla hemman på Marken. Medlem av hälsovårdsnämnden. — Gift 12.11.1911 med bonddottern Selma Johanna Kronqvist, f. på Marken i Markby 30.6.1890.

XI. Barn (födda på Marken):
Saga Johanna, f. 17.8.1913.
Erik Vilhelm, f. 16.4.1915.
Vilner August, f. 12.1.1917.
Levi Johannes, f. 2.12.1918.
Per Jakob, f. 19.9.1920. Innebränd på Kalvik, Esbo, 6.6.1925.
Helge Emanuel, f. 22.11.1921. Innebränd på Kalvik, Esbo, 6.6.1925.
Gunnel Sofia, f. 23.12.1923.


Tabell 20.

VIII. Marlia Johansdotter Bäck, dotter till Johan Eriksson B., tab. 7, f. på Bäck 15.3.1844. Gift 18.5.1871 med bonden Jakob Johansson, som sedan år 1870 innehade ett av hemmanen på Bäck (ej släktens), f. 24.12.1843 i Larsmo. Sålde hemmanet år 1885 och flyttade 1902 som backstugusittare till Mickelsbacka. Död där 1.2.1906 av hjärtfel. Änkan flyttade till Bro, varest hon avled 10.6.1923 av ålderdom. Efter Matts Bäcks död upptog hon hans praktik (massage). Gick vanligen under namnet »Nederstu Maja».

IX. Barn (födda på Bäck):
Maria Augusta Bäck, f. 24.2.1873, d. på Mickelsbacka 7.12.1893 av lungsot.
Hulda Johanna, f. 3.2.1875. Tab. 21.
Johan Vilhelm, f. 3.8.1877, d. 28.6.1880 i tandsjuka.
Ida Matilda, f. 17.2.1880, d. 29.7. s.å.
Ida Charlotta, f. 12.2.1882, d. 16.8.1883 i skarlakansfeber.
Ida Charlotta, f. 8.13.1885, d. på Bäck 23.3.1892 av lungsot.


Tabell 21.

IX. Hulda Johanna Bäck, dotter till Maria Johansd. Bäck och Jakob Johansson (Bäck), tab. 20, f. på Bäck 3.2.1875, d. på Mickelsbacka 21.6.1908 av barnsängsfeber. — Gift 1.10.1900 med arbetaren Matts Mattsson (Gästgifvars) i hans andra äktenskap, f. 9.12.1870 i Munsala. Bosatta på Mickelsbacka. Antagit namnet Kvist. Skomakare. Auktionsförrättare. Innehavare av stadens arrendejord.

X. Barn (födda på Mickelsbacka):
Ivar Atniel Kvist, f. 22.8.1901. Till Vasa 1924. Gårdskarl. Gift. Barnlösa.
Else Maria Kvist, f. tvilling 30.5.1905. Till Vasa 1919. Tjänarinna. Död i Vasa i lungsot.
Lennart Matias Kvist, f. tvilling 30.5.1905. Till Vasa 1929. Målare. Gift (1 barn).
Helmi Johanna Kvist, f. 4.6.1908. Genomgått Nykarleby samskola. Till Vasa 1929. Butiksbiträde i Vasa.


Tabell 22.

VII. Margareta Eriksdotter Bäck, dotter till Lena Kajsa B. och Erik Henriksson (Viitala), tab. 6, f. på Bäck 16.11.1807, d. på Bro 14.3.1889 av ålderdom. Gift 14.12.1832 med bondsonen, sedan bonden Erik Eriksson Bro, f. 17.5.1804 på Bro, d. i Helsingfors 31.10.1868 av vattsot.

VIII. Barn (födda på Bro):
Erik, f. 1.11.1833, d. 6.9.1836 av lungsot.
Sanna Brita Eriksson, f. 16.1.1835, d. på Bro 5.12.1897. Ogift. Skräddare.
Johan Eriksson, f. 5.12.1837. Tab. 23.
Henrik Eriksson, f. 4.8.1839. Tab. 24.
Kajsa Magdalena, f. 2.12.1843, d. 3.2.1847 i hjärninflammation.
Maria, f. 14.11.1845, d. 28.7.1846.
Maria Eriksson, f. 16.1.1848. I Vasa 1873—78. Till Kymmene 1882, d. på Nykarleby landskommuns kommunalhem som betalande intern 20.3.1933 av ålderdomssvaghet. Kom 1905 till broder Johan, sedan egen stuga på »Brännan».


Tabell 23.

VIII. Johan Eriksson, son till Erik Eriksson Bro, tab. 22, f. på Bro 5.12.1837, d. på Yrjas 15.12.1911 i lunginflammation. Sjöman, sedan husbonde på Bro efter fadern. Sålde hemmanet 1871 och flyttade 1885 till Nygård, där han hade egen gård. Kyrkväktare. Gift 28.6.1881 med Kajsa Lisa Andersd. Löf, f. 3.9.1839 i Jeppo, d. på Yrjas 15.1.1904 i ryggmärgslidande.

IV. Barn (fött på Yrjas):
Fanny Maria, f. 3.1.1883. Till Amerika 1906. Gift där 29.1.1910 med målaren Paul Adolf Lindström, f. 27.3.1874 i Uleåborg. Till Amerika 1902. Död där 19.8.1916 i hjärtfel. Änkan lever i Amerika. Barnlösa.


Tabell 24.

VIII. Henrik Erikson, son till Erik Eriksson Bro, tab. 22, f. på Bro, Forsby 4.8.1839, d. i Helsingfors 31.12.1885 av vattsot. Arbetsledare vid Sandvikens skeppsdocka i Helsingfors. Gift med Lena Sofia Andersdotter, f. i Pedersöre 27.2.1844, d. i Helsingfors 11.6.1932.

IX. Barn (födda på Bro, det nästyngsta i Helsingfors):
Hulda Sofia, f. 10.7.1866. Sömmerska. Gift i Helsingfors 8.11.1896 med Karl Gustav Carlsson, f. i Riihimäki 11.11.1871, d. på Pitkäniemi 20.2.1904 i sinnessjukdom. Järnvägskonduktör. Änkan i Nykarleby 1918—1923 såsom biträde vid fröken Nordqvists barnhem. Nu bosatt i Helsingfors.

X. Barn (fött i Helsingfors).
Margit Alice Carlsson, f. 19.12.1897. Kontorist i Helsingfors.

Henrik Vilhelm, f. 12.1.1869. Maskinmästare i Helsingfors. Gift 11.6.1872 med Amanda Gustava Forsström, f. i Helsingfors 28.4.1869. Barnlösa.
Johan Edvard, f. 24.11.1872, d. i Helsingfors 1906 i lungsot. Tryckerifaktor. Gift 7.6.1896 med Elin Vilhelmina Silfverblad, f. i Helsingfors 7.11.1874.

X. Barn (fött i Helsingfors):
Kurt Helge Edvard, f. 12.10.1901.

Anders Vilhelm, f. 8.5.1874, d. 2.7. s.å. på Bro i magrev.
Axel Vilhelm, f. 23.12.1875, d. i Kokemäki 29.10.1933. Urmakare. Gift med Aina Winter, f. 1 Helsingfors 28.4.1876.

X. Barn:
Sven, vapenmästare i militären, Terijoki.
Harald, magister. Ogift.
Erna, gift med affärsmannen Aulis Varhela, i Björneborg (2 barn).
Signe, har tjänst i Björneborg.

Hilda Henrika, f. 20.9.1878. Gift i Amerika med Axel Johnsson från Kotka.

X. Barn:
Dagny Helena Johnsson.

Hanna Maria, f. 25.9.1882, d. i Helsingfors 14.7.1907 i lungsot. Typograf.


Tabell 25.

VII. Erik Eriksson Bäck, son till Lena Kajsa B. och Erik Henriksson, tab. 6, f. på Bäck 29.9.1817. Flyttade till Nykarleby stad 1842, där han 22.5.1842 vigdes med Albertina Nyström, dotter till sjömannen och borgaren Carl N. och hans hustru i andra giftet Maria Damsten. Bodde i svärfaderns gård (N:o 61), som han sedan ärvde jämte 4 svågrar. Han synes ha försvunnit i obekanta öden. Hustrun, som var född i Nykarleby stad 25.6.1816, flyttade efter stadens brand (år 1858) till Alahärmä, Isotalo gård, där hon livnärde sig som sömmerska och brudkläderska och dog i Nykarleby 25.8.1888 i slag.

VIII. Barn (födda i Nykarleby stad):
Karl Erik, f. 8.3.1843. Tab. 26.
Otto, f. 17.2.1845, fosterson hos farbror Henrik, tab. 6. Målargesäll i Gamla Karleby, sedan sjöman, reste länge mellan England och Australien, bodde en längre tid på Nya Zeeland. Sedan försvunnen i obekanta öden.
Gustaf Albert, f. 29.5.1848. Först skomakargesäll. Flyttade som sådan 1871 till Lappo. Sedan sjöman. Han seglade också länge mellan England och Australien. Sedan under en tid arbetade tillsammans med bror Otto på Nya Zeeland. Gift i London. Barnlösa. Omkom genom drunkning på Atlanten.


Tabell 26.

VIII. Karl Erik Bäck, son till Erik B., tab. 25, f. i Nykarleby stad 8.3.1843, d. i Racine, Wisconsin, USA, 27.6.1919 i »magkatarr». Flyttade till Gamlakarleby 1885 till morbrodern rådmannen och garvarmästaren K. Nyström, vars fosterson han blev. Här erhöll han sin första utbildning i garverifacket. Efter 5 månaders vistelse i Åbo reste han hösten 1864 till Petersburg för vidare utbildning och återvände till Gamlakarleby hösten 1866. Bosatte sig år 1868 som garvare i Lappajärvi. Hade karta-sigillata försäljning där 1870—1901. Brofogde 1878—1891. Polis till 1898. Reste efter hustruns död 1901 till sin dotter Anna Armida, som var gift i Racine, Wisconsin, USA. Arbetade där på en läderfabrik till 1913. I Finland på besök 1911—12 hos sonen Uno, men återvände sistnämnda år till Racine. Gift 26.7.1868 med Anna Johanna Nyholm, dotter till styrman Johan N. från Jakobstad, f. där 24.6.1843, d. i Lappajärvi 1.1.1901 sannolikt av lungtuberkulos.

IX. Barn (födda i Lappajärvi):
Anna Armida, f. 14.2.1869. Till Racine, USA, vid 18 års ålder. Gift där med August Kihlström från Lidköping, Sverge.
Karl Uno, f. 20.6.1870. Tab. 27.
Otto Immanuel, f. 3.5.1872. Tab. 27A.
Nanny Maria, f. 11.4.1874, d. 7.12.1899 i Lappajärvi av lungtuberkulos.
Aina Sigrid, f. 8.6.1876, d. 12.6.1893 i lungtuberkulos.
Einar Johannes, f. 3.1.1879. Till Racine, USA., vid 18 års ålder.
Fritz Ivar, f. 7.12.1880. Reste till Racine vid 17 års ålder.


Tabell 27.

IX. Karl Uno Bäck, son till Karl Erik B., tab. 26, f. i Lappajärvi 20.6.1870. Efter genomgångna 4 klasser i Gamlakarleby och 2 i Vasa lyceum gick han in på apoteksbanan 1889 (universitetsapoteket). Farmaceutexamen i Nykarleby 1892. Provisorsexamen 2.6.1902. Konditionerat i Nykarleby, Kemijärvi, Lappajärvi och Alajärvi. Föreståndare för apoteket i Alahärmä 1892, i Korsnäs 1898 samt sedan 16.11.1916 apotekare i Haapajärvi. Har följande egendomar: Puro i Pihtipudas, Mäenpää och Rimpinen hemmanen i Kärsämäki, Kukkaniemi, Kattelus, Purola, Kettukangas, Isokaarto, Tulisaari och Mustakallio i Haapajärvi, Sarvela skogslägenhet i Pyhäjärvi, Rohtala lägenhet i Kärsämäki (där filialapoteket finnes), samt ytterligare Isola och Moilinen lägenheter i Kärsämäki samt Haasalo lägenhet i mitten av Haapajärvi kyrkby (huvudapoteket). Gift 1:o år 1893 med Sofia Pellinen, smeddotter från Kortesjärvi, f. där 30.10.1867, d. i Haapajärvi 30.6.1921 i hjärntumör(?); 2:o 12.3.1922 med provisor Ella Sofia Häggblom, f. i Heinola 20.1.1881. Farmaceut 13.5.1903, provisor 31.5.1914. Förestår apoteket i Haapajärvi.

X. Barn:
1. Karl Mikael, f. 23.11.1893 i Kemijärvi. Apotekselev 1909 i Alavo. Farmaceut 1912. Emigrerade 1913 till Wisconsin, USA. Flyttade 1914 till Chicago, studerade vid universitetet där och hade samtidigt aftonkondition på apotek. Avlade efter 6 år medicinedoktorsgrad. Efter specialstudier i kirurgi, kirurg vid sjukhusen i Wankegan, Ill., en förstad till Chicago. Studerat i Berlin och Wien. Gift i Amerika med Ruth Banks av tyska föräldrar, d. i Amerika i magkräfta.
1. Einar Leonard Valdemar, f. 16.3.1895 i Rovaniemi, d. i Haapajärvi 25.1.1919 i lungsot. Apotekselev.
1. Nils Alfons Alexander, f. i Alajärvi 28.9.1899, d. i Haapajärvi 10.3.1928 i lungsot. Deltog i belägringen av Tammerfors, där han ådrog sig stark förkylning, som urartade till lungsot. Fältväbel.
1. Karin Sofia, f. 4.12.1905 i Alahärmä. Apotekselev 1922, student 1925, farmaceut 1931. Konditionerar på apoteket i Haapajärvi.
1. Iris Ragnhild Maria, f. 12.9.1915 i Korsnäs. Skollev i Grankulla samskola på 9:e klassen.


Tabell 27 a).

IX. Otto Immanuel Bäck, son till Karl Erik B., tab. 26, f. i Lappajärvi 3.5.1872. Reste till Racine, Wisconsin, 21.5.1891. Direktör för en läderfabrik därstädes. Återvände till Finland 1932. Nu bosatt i Reisjärvi. Godsägare och fastighetsägare där. Gift 1:o 13.8.1895 i Racine med Fanny Rusiska, f. i Prag, Böhmen, d. i Racine 24.11.1924. 2:o 14.6.1934 i Reisjärvi med ackuschörskan [barnmorskan], ekonomidirektörsänkan Vilhelmina Viljamäki, f. Rekonen i Kivijärvi.

X. Barn (födda i Racine, USA.):
1. Amalie Adele, f. 27.5.1896. Har plats på kontor i Racine.
1. Lilian Milada, f. 15.9.1897. Har plats på kontor i Racine.
1. Pearl Ottilia, f. 10.6.1901. Lärarinna i högskola 1 Racine.
1. Almar Immanuel, f. 31.8.1905. Kontorist i Racine.


Tabell 28.

V. Isak Jakobsson Bäck, son till Jakob B., tab. 4, f. på Bäck 18.1.1758, d. på Bäck 26.4.1811 av feber. Skomakare, boende på faderns hemman. Ofärdig. Gift 12.11.1778 med Karin Jakobsdotter Böös, f. 1.4.1757 i Jeppo, d. på Bäck 22.10.1808 i rödsot.

VI. Barn (födda på Bäck):
Jakob, f. 23.8.1779, d. 22.2.1798 av rötfeber (tyfus).
Anna, f. 8.8.1783. Tjänarinna på prästgården, har sedan ej kunnat följa hennes öden.
Maria, f. 11.12.1786, d. 12.6.1787 i slag.
Brita, f. 26.9.1788, d. 2.3.1798 i rötfeber.
Susanna, f. 30.5.1793, d. 21.8. s.å. av torsk.
Johan, f. 10.1.1795. Tab. 29.
Kajsa Stina, f. 25.4.1802, d. 24.9. s.å. av diarré.


Tabell 29.

VI. Johan Isaksson Bäck, son till Isak Jakobsson B., tab. 28, f. på Bäck 10.1.1795, d. på Bäck 22.5.1848. Dräng på Bäck, sedan backstugusittare. Viceklockare. Gift 1:o med Brita Olofsdotter, f. i Esse 2.1.1787, d. på Bäck 11.8.1833 av rödsot. 2:o 25.7.1849 med Kajsa Mattsdotter Hällman, f. 23.7.1805 i Pedersöre, d. på Pelkos 24.9.1886 av ålderdom.

VII. Barn (födda på Bäck):
1. Anna, f. 25.10.1819, d. 27.7.1820.
1. Jan Henrik, f. 22.1.1822, d. 9.3.1833 i rödsot.
1. Brita Maja, f. 21.8.1824, d. 1.9.1835 i hetsig feber.
1. Kajsa Sofia, f. 8.10.1827, d. 21.6.1828 i slag.
1. Anna Greta, f. 20.4.1829. Tjänarinna på olika ställen. Sedan bosatt i Oxkangar, Oravais, där hon haft småbarnsskola. Gift där. Barnlösa.
2. Johanna, f. 27.5.1848. Tab. 30.


Tabell 30.

VII. Johanna Johansdotter Bäck, dotter till Johan Isaksson B., tab. 29, f. på Bäck 27.5.1848, d. i Kyrkobyn på Jutas 2.7.1895 i lungsot. Gift 7.6.1874 med torparen Johan Jakobsson (Åbacka), som senare antog namnet Åberg, f. 6.7.1845 på Jutas, d. på Jutas 12.11.1909 av lungsot.

VIII. Barn (födda på Jutas):
Maria Johanna Åberg, f. 9.3.1875. Till Vasa 1890. Handelsbiträde i Munsala 1911, sedan 1922 föreståndarinna på frihemmet i Nykarleby stad.
Anton, f. 19.1.1878, d. på Jutas 6.3.1903 i lungsot.
Johan Viktor, f. tvilling 21.10.1879, d. 28.3.1880.
Karl Edvard, f. tvilling 21.10.1879, d. 5.2.1880.
Johannes Edvard, f. 10.11.1881, d. 4.7.1901 i lungsot.
Edla Sofia, f. 22.2.1884, d. 25.6.1898 i lungsot.


Tabell 31.

V. Johan Jakobsson Bäck, son till Jakob B., tab. 4, f. på Bäck 15.8.1765, d. där 27.3.1819 i lungsot. Torpare på Lillollas. Gift 13.11.1787 i Munsala med Anna Maria Andersd. Laggar, f. i Munsala 20.12.1764, d. i Forsby såsom rotfattig 5.7.1838 i slag.

VI. Barn (födda på Lillollas):
Karen Lillollas, f. 2.8.1788. Tab. 32.
Anna, f. 25.11.1791, d. 29.4.1792 av bölder.
Brita Helena, f. 30.4.1793. Har ej kunnat följa hennes öden.
Anders, f. 16.10.1794. Flyttade 1817 till Munsala. Efter fadern torpare på Lillollas. Antagit namnet Nyholm. Senare sjöman. Död 29.3.1829 genom drunkning. — Gift 6.6.1819 med änkan Greta Eriksd. Bäck (se tab. 54). Barnlösa. Änkan omgift med bondsonen Johan Jakobsson Pelkos.
Kristina, f. 22.2.1796, d. 25.7. s.å. i torsk.
Susanna, f. 18.6.1797, d. s.å.
Maria Lisa, f. 24.6.1799. Tab. 50.
Johan, f. 4.4.1802, d. 23.7. s.å. i livsjuka.
Matts, f. 27.1.1804, d. 16.5.1809.
Isak, f. 18.1.1807. Flyttade 1825 till Munsala. Har icke påträffat honom där.


Här nedan äro i tabellerna 32—49 sammanförda avkomlingarna av en i Jeppo bosatt gren av släkten. Denna sammanställning är dock långt ifrån fullständig. Detta är främst beroende därpå, att kyrkböcker saknas för Jeppo för åren 1870—1886. Sistnämnda år förstördes arkivet genom brand och 1869 är det sista år anteckningar finnas i Nykarleby landsförsamlings arkiv för de forna byarna Jungar och Överjeppo. Under denna intervall har naturligtvis rätt stora förändringar kunnat äga rum genom dödsfall och bortflyttning från orten eller redan bortflyttning till annat hemman inom kommunen har vållat svårigheter att påträffa den sökta personen.


Tabell 32.

VI. Karen Johansdotter Lillollas, dotter till Johan Jakobsson Bäck, tab. 31, f. på Lillollas 2.8.1788, d. på Jungar, Jeppo 18.5.1855 av ålderdom. Gift 1810 med bondsonen, sedan bonden Anders Simonsson Jungar, f. på Jungar (eller som det tidigare hette Lilljungar) 19.9.1785, d. där 27.2.1849 i lungsot. Sexman.

VII. Barn (födda på Jungar):
Anna Jungar, f. 5.9.1811. Tab. 33.
Simon, f. 19.12.1812. Tab. 38.
Maria, f. 7.5.1814. Tab. 39.
Sanna Brita, f. 3.2.1817. Tab. 42.
Anders, f. 8.11.1820, d. 16.12. s.å. i bukrev.
Gustav, f. 25.12.1821. Bortflyttat 1843.
Lisa Greta, f. 15.9.1824.
Kajsa, f. 17.9.1826. Tab. 43.
Lena Sofia, f. 24.2.1831. Gift 6.8.1854 med bondsonen Matts Danielsson Söderholm Kaup, f. i Pedersöre 15.3.1835.

VIII. Barn:
Brita Kajsa Söderholm, f. 7.8.1855.


Tabell 33.

VII. Anna Andersd. Jungar, dotter till Anders Simonsson J., tab. 32, f. på Jungar 5.9.1811. Gift 2.12.1831 med bondsonen Thomas Jakobsson Forss, f. på Fors 13.6.1810, d. där 7.12.1853 av nervfeber.

VIII. Barn (födda på Fors):
Johan Forss, f. 6.10.1832, d. på Fors 7.12.1853 i nervfeber.
Maja, f. 20.1.1834, d. 12.11.1853 av nervfeber.
Kajsa, f. 4.2.1838. Gift 25.2.1859 med drängen Matts Nilsson Fors, f. där 4.2.1838.
Elias, f. 9.2.1841. Tab. 34.
Anders, f. 8.5.1845, d. 20.2.1854 av nervfeber.
Simon Lindström, f. 4.8.1848. Tab. 37A.


Tabell 34.

VIII. Elias Thomasson Forss, son till Thomas Jakobsson F., tab. 33, f. på Fors 9.2.1841, d. där 3.10.1917 av hjärnslag. Bonde på Fors efter fadern. Gift 10.6.1866 med bonddottern Sofia Johansd. Heikfolk, f. 23.2.1847 i Ytterjeppo, d. på Fors 28.5.1923 i hjärtfel.

IX. Barn (födda på Fors):
Anna Lovisa, f. 7.6.1867. Tab. 35.
Katarina, f. 24.2.1869, d. 11.2.1870 i tandsprickning.
Sanna Lisa, f. 23.1.1871. Gift i Munsala med Jakob Daniel Nylund, Pensala, Kengo, f. 3.7.1871. Mannen reste till Amerika och senare (1895) hustrun och barnet. Leva i Amerika, Colorado. Där flere barn.

X. Barn (fött i Munsala, Pensala):
Selma Sofia Nylund, f. 23.2.1893.

Johannes Jakob, f. 14.2.1874. Tab. 36.
Thomas Vilhelm Lindström, f. 15.6.1878. Tab.37.
Anders Emil, f. 3.8.1880. Till Amerika 1906. Gift med Ester Elisabet Mattsdr., f. 20.7.1883 i Paavola. Hela familjen i Amerika. Leva där i Minnesota.

X. Barn (fött på Fors):
Jenny Maria, f. 18.3.1906.

Selma Maria, f. 22.3.1884. Sömmerska.
Johanna Sofia, f. 3.12.1886. Gift 6.10.1907 med drängen Isak Axel Löf, f. 8.11.1887 i Nykarleby. Inhysing på Jungar. Mannen i Amerika. Hustrun och barnet bo på Fors.


X. Barn (fött på Fors):
Jarl Axel Löf, f. 1.7.1908. Maskinist på Silvast mejeri i Jeppo.

Elias Eliel Lindström, f. 13.10.1888. Till Amerika 1906. I Australien 1913—19. Parcellägare på Fors. Maskinist. Nu i Amerika. Gift 10.3.1912 med Ingrid Maria Vesterlund, dotter till lantpolisen och ägaren av ett av Fors hemman Jakob Vesterlund och Kristina Pet, f. i Jeppo 5.3.1892.

X. Barn (det äldsta fött i Vasa, de andra i Jeppo):
Elsa Erika, f. 6.10.1912.
Elvi Maria, f. 16.11.1913.
Ines Ingrid, f. 11.11.1920.
Iris Edit, f. 1.9.1923.

Erik Edvard Forss, f. 11.4.1892. Bonde på Forsgård (faderns halva hemman). Gift 17.9.1913 med Ida Sofia Jakobsd. Bärs, f. 20.9.1885 i Jeppo.

X. Barn (födda på Fors, Jeppo):
Ellen Sofia, f. 13.11.1914. Hemma.
Erik Evald, f. 19.10.1915. Hemma.
Leo Johannes, f. 25.3.1920, d. 10.7. s.å.


Tabell 35.

IX. Anna Lovisa Forss, dotter till Elias Thomasson F., tab. 34, f. på Fors 7.6.1867. Gift 18.1.1888 med bondsonen Isak Vilhelm Gustafsson Silvast, sedan bonde på Silvast, f. där 7.6.1867, d. 15.12.1917 i lungsot.

X. Barn (födda på Silvast):
Elias Vilhelm Silvast, f. 29.7.1888, d. 23.2.1893 i skarlakansfeber.
Johannes Einar Strand, f. 17.3.1890, d. 1.3.1930 i Aberdeen, Wash., USA., i lunginflammation. Emigrerat 1922. Gift 14.4.1908 med handlandedottern Ida Maria Liljeqvist, f. 20.10.1885 i Jeppo. Bor på Fors.

XI. Barn (födda på Fors):
Sven Johannes, f. 8.10.1908. I Kanada. Ogift.
Svea Emilia, f. 3.6.1910. Gift 11.7.1934 med Evert Lindström (tab. 37).
Einar Isak, f. 22.2.1912. Gift 17.2.1935 med Maria Agneta Stolt, f. 19.3.1913 i Jeppo, arbetardotter.
Elna Elisabet, f. 20.11.1913, d. 27.1.1926 i lungsot.
Henry Edvin, f. 17.7.1920.
Hellin Maria, f. 5.3.1922.

Anna Sofia, f. 30.5.1892, d. 7.9.1934 i hjärtslag. Gift. 15.2.1917 med Johannes Pettersson Nordman, f. 9.3.1897 i Jeppo. Bondmåg. Till Amerika 1922.

XI. Barn (födda på Silvast):
Runar Johannes Nordman, f. 7.9.1917.
Rut Anne Marie, f. 25.1.1921.
Rakel Linnea, f. 19.9.1922.

Saida Johanna, f. 29.9.1897. Gift 13.3.1924 med bagaren Otto Evert Sundell, f. i Pedersöre 12.5.1901.

XI. Barn (de 2 första födda i Jakobstad, det sista i Jeppo):
Etel Anna Terese Sundell, f. 11.9.1927.
Enid Gunda Linnea, f. 4.11.1928.
Linda Viola, f. 17.6.1930.

Isak Villiam, f. 20.7.1903, d. s.d.
Isak Vilhelm, f. 10.4.1906, d. 23.7.1911 i hjärnfeber.
Axel Joel, f. 13.12.1908, d. 14.5.1935 i hjärnhinneinflammation. Gift 25.6.1933 med Ellen Katarina Gustafsson, f. i Jeppo 6.2.1912.
Lea Maria, f. 19.7.1910. Gift 25.6.1933 med bondsonen Anders Emil Sandberg (på Ojala), f. i Jeppo 9.6.1911.
Isak Vilhelm, f. 16.9.1918. Hemma.


Tabell 36.

IX. Johannes Jakob Forss, son till Elias F., tab. 34, f. på Fors (Jeppo) 14.2.1874. Död 13.5.1935 av tarmvred. Poliskonstapel. Bonde på Fors. Mångårig ordf. i kommunalfullmäktige i Jeppo. — Gift 5.7.1800 med Maria Lovisa Finskas, f. 18.2.1874 i Jeppo.

X. Barn (födda på Fors):
Johannes Sigurd, f. 8.3.1897, d. 14.7.1900.
Fanny Maria, f. 19.12.1899. Gift 1.7.1923 med bonden Johan Artur Jungar, f. 22.10.1896 i Jeppo.

XI. Barn:
Lisbet Margareta Jungar, f. 14.9.1924 i Jakobstad.
Birgit Maria, f. 14.3.1926 i Jeppo.
Lars Johan, f. 31.1.1928 i Jeppo.
Anni Anita, f. 24.12.1931 i Jakobstad.

Johannes Sigurd, f. 3.3.1902. Stationskarl Gift 20.9.1925 med Anna Irene Lind, f. i Nykarleby 19.8.1905.

XI. Barn (födda i Karleby):
Gurli Maria, f. 30.6.1926.
Ulla Anna Viola, f. 29.8.1927.
Sigbrit Margareta, f. 24.9.1928.

Ester Sofia, f. 10.8.1907. Gift 10.7.1927 med bonden Isak Lennart Jungar, f. i Jeppo 26.7.1900.

XI. Barn (födda i Jakobstad):
Ruben Lennart Jungar, f. 10.5.1928.
Ruth Louise, f. 14.10.1929.

Torsten Ludvig, f. 4.3.1910. Gårdsson. Gift 31.7.1934 med Anni Maria Lindström, f. 17.1.1910 i Jeppo. Övertagit fadrens hemman.
Elmer Edvin, f. 25.3.1912. Sanitetssergeant.
Göta Alice, f. 12.3.1916.


Tabell 37.

IX. Thomas Vilhelm Lindström, son till Elias Thomasson Forss, tab. 34, f. på Fors 15.6.1878. Banvakt. Till Amerika 1925. Död där 31.5.1927 i hjärnslag. Gift 1:o med Hilma Sofia Johansdotter, f. 14.1.1882 i Kivijärvi, d. 12.1.1911 i barnsäng; 2:o 9.6.1912 med änkan Anna Lovisa Löf, f. 12.9.1873.

X. Barn:
1. Johannes Einar, f. 20.9.1907 i Amerika. Till Amerika 1925. Gift där.
1. Julia Maria, f. 26.12.1910, d. 14.3.1911 i svaghet.
2. Evert Vilhelm, f. 2.12.1912 i Jeppo. Arbetare i Kanada 1929—30. Gift 11.2.1934 med Svea Emilia Strand, (se tab. 35), f. 3.6.1910 i Jeppo.

XI. Barn (fött i Jakobstad):
Gunnel Ann-Mari, f. 6.12.1934.


Tabell 37 a).

VIII. Simon Thomasson Lindström, son till Thomas Jakobsson Forss, tab. 33, f. på Fors (Jeppo) 4.8.1848, d. där 9.4.1912 i lungsot. Bonde på Silvast. Gästgivare. Gift 6.2.1870 med Maria Jakobsd. Böös, f. i Jeppo 1.2.1847, d. på Silvast (såsom sytningsänka) 13.2.1922 av ålderdom.

IX. Barn (födda på Silvast):
Anna Lovisa, f. 1.7.1872. Gift 27.11.1893 med bondsonen Leander Eriksson Nybyggar, f. i Jeppo 23.2.1874, d. i Amerika 6.10.1903 i lunginflammation.

X. Barn (födda på Nybyggar):
Elin Sofia Nybyggar, f. 5.3.1894.
Selma Maria, f. 7.12.1895.
Änkan och barnen leva i Amerika.

Ida Maria, f. 18.1.1879. Gift 8.12.1907 med bondsonen Anders Isaksson Böös, f. i Jeppo 28.11.1872, d. på Silvast 31.1.1916 i lungsot. Bonde på Silvast.

X. Barn:
Anna Linnea, f. 19.8.1908, d. 25.4.1909 i tarmkatarr.
Anni Maria Lindström, f. 17.1.1910. Gift med Torsten Ludvig Forss, (se tab. 36).
Ida Elisabet, f. 2.7.1915, d. 27.1.1916 av svaghet.

Simon Vilhelm, f. 25.4.1882, d. 1.1.1915 i magkräfta. Bonde på Silvast (faderns hemman). Gift med Ida Susanna Jakobsdotter, f. 23.12.1884 i Munsala. Änkan flyttade 1920 till Munsala.
Johannes, f. 20.3.1885, d. 13.12.1906 i Amerika, ihjälkrossad. Ogift.


Tabell 38.

VII. Simon Andersson Jungar, son till Anders Simonsson J., tab. 32, f. på Jungar 19.12.1812, d. där 16.8.1887. Bonde på Jungar efter fadern. Sexman. Gift 13.11.1835 med bonddottern Kajsa Andersdr. Bärs, f. 26.8.1814 i Ytterjeppo.

VIII. Barn (födda på Jungar):
Anders, f. 27.7.1836. Tab. 44.
Gustav Julin, f. 10.11.1838. Tab. 38A.
Johan, f. 2.7.1839, d. 10.10.1840 i kikhosta.
Daniel, f. 3.10.1841, d. 4.8.1844 i hjärtsprång.
Kajsa, f. 21.9.1844. Tab. 46A.
Maja, f. 27.10.1846, d. på Jungar 13.2.1908. Tab. 38B.
Anna, f. 16.2.1849, d. 29.7.1850.
Simon, f. 19.1.1851.
Sanna, f. 27.1.1854.
Anna, f. 30.12.1855, d. 26.1.1856.


Tabell 38A.
[Ingår i Tabell 38 i originalet. A.N. delade upp.]

VIII. Gustav Simonsson Julin, son till Simon Andersson Jungar, tab. 38, f. på Jungar 10.11.1838. Gift 25.11.1860 med bonddottern Lovisa Eriksd. Draka, f. i Ytterjeppo 19.9.1842. Familjen flyttade 22.4.1865 till Helsingfors.

IX. Barn:
Katarina Julin, f. 21.6.1862 på Jungar.
Simon, f. 24.4.1864 i Helsingfors.
Erik, f. 11.5.1866 på Jungar.


Tabell 38B.

[Ingår i Tabell 38 i originalet. A.N. delade upp.]

VIII. Maja Simonsdr Jungar, dotter till Simon Andersson Jungar, tab. 38, f. på Jungar 27.10.1846, d. på Jungar 13.2.1908. Gift 21.11.1869 med Anders Eriksson Stam, f. 19.7.1845 på Keppo, d. på Jungar 11.1.1910 i lunginflammation. Backstugukarl på Jungar.

IX. Barn (födda på Jungar):
Sanna Stam, f. 19.6.1870. Tab. 38C.
Katarina Stam, f. 7.9.1873, d. 5.7.1891.
Anders Vilhelm Stam, f. 28.7.1877. Arbetare, i Amerika.
Emil Stam, f. 1.9.1880. Emigrerade till Amerika, Shelton, Wash. Farmare. Gift där 8.12.1905 med bonddottern Maria Sofia Sandås, f. 22.9.1878 i Jussila by i Munsala, d. i Shelton.
Johan Edvard Stam, f. 23.4.1886. Arbetare. I Amerika.


Tabell 38C.
[Ingår i Tabell 38 i originalet. A.N. delade upp.]

IX. Sanna Andersdr Stam, dr till Anders Eriksson Stam, tab. 38B, f. på Jungar 19.6.1870. Gift 26.11.1892 med Jakob Jakobsson Orrholm, f. 22.4.1857, d. 5.4.1921. Bonde på Silvast.

X. Barn (födda på Silvast):
Katarina Alina Orrholm, f. 4.4.1895. Gift 20.12.1914 med bondsonen Isak Vilhelm Thomson, sedan 1925 ägare av faderns halva hemman (Lussi). Till Amerika 1916.

XI. Barn (födda på Lussi):
Ellen Katarina Thomson, f. 22.8.1915.
Else Alina, f. 3.11.1916.
Sanni Maria, f. 23.5.1918.
Signe Sofia, f. 15.11.1923.

Jakob Harald Orrholm, f. 14.9.1896. Arbetare. Gift 27.2.1929 med Anna Sofia Nygren, f. 12.8.1905 i Oravais.

XI. Barn (fött på Silvast):
Elisabet Sofia, f. 7.3.1929.
[Max]

Maria Tatana [Tatiana enl. Ann-Louise Dahlin] Orrholm, f. 16.6.1898. Gift 17.4.1921 med bondsonen Verner Vilhelm Finne, f. 26.12.1899 i Markby, Nykarleby. Flyttade 1921 till Purmo. Föreståndare för andelshandeln där, död där 1923. Änkan omgift.

Johan Villiam, f. 1.7.1905, d. 1.6.1914 i hjärnfeber.
Ellen Susanna, f. 12.1.1907.
Anders Gunnar, f. 16.8.1909.
Erik Edvin, f. 11.1.1913, d. 5.6.1914.


Tabell 39.

VII. Maria Andersd. Jungar, dotter till Anders Simonsson Jungar, tab. 32, f. på Jungar 7.5.1814. Gift 14.11.1834 med bondsonen Erik Andersson Måtar, f. 4.11.1813 i Övre Jeppo.

VIII. Barn (födda på Måtar):
Anders Måtar, f. 8.12.1836. Tab. 40.
Sofia, f. 17.2.1841. Tab. 41 a).
Anna, f. 7.3.1843. Gift 2.1.1863 med Erik Andersson Vik, f. i Karby 19.9.1843. Torpare på Mickelsbacka 1869, sedan på Ohls. Familjen flyttade 20.1.1892 till Helsingfors. Mannen timmerman. Båda döda.

IX. (Barn (födda det äldsta i Karby, de andra i Forsby):
Sanna Lisa Vik, f. 22.11.1863, d. 13.12. s.å.
Anna Matilda, f. 18.2.1867. Till Esbo 17.10.1885. Lever i Helsingfors. Änka.
Maria Erika, f. 15.6.1869, d. 2.2.1872 i lungsot.
Erik Joel, f. 25.8.1871. Byggmästare. Bosatt nära Helsingfors. Gift
Sofia Karolina, f. 8.8.1873, d. 15.8. s.å.
Anders Villiam, f. 14.2.1875. Lever. En tid ägt en kexfabrik i Hangö.
Hulda Emilia, f. 8.7.1878, d. genom drunkning.
Johannes, f. 9.6.1881, sannolikt död.
Ida, f. 4.1.1884 i Vasa. Lever i Helsingfors. Gift med Konstantin Mattseff, föreståndare för asktillverkningen hos Fazer.
Eliel Alexander, f. 9.10.1886 på Ohls (kyrkoby).
Ester Alexandra, f. 23.11.1889 på Ohls. Lever. Gift med rektor Hjalmar Tukiainen (Terijoki). Barnlösa.

Erik, f. 13.12.1844. Tab. 47.
Sanna, f. 3.12.1849, d. 21.5.1850.
Maria, f. 22.2.1851, d. 26.7. s.å. av bölder.
Johannes, f. 3.5.1853, d. 30.12. s.å. i bröstsjukdom.
Kajsa, f. 29.9.1854, d. 21.11. s.å.
Matias, f. 9.11.1856, d. 26.9.1857 i kikhosta.


Tabell 40.

VIII. Anders Eriksson Måtar, son till Erik Andersson M., tab. 39, f. på Måtar 8.12.1836. Död före 1887, då hustrun nämnes änka. Bonde på Måtar. Gift i slutet av 1857 i Munsala med Anna Lovisa Rank, f. i Munsala 14.9.1834, d. på Måtar 1.1.1908 i lunginflammation.

IX. Barn (födda på Måtar):
Maria, f. 9.12.1858, d. 4.10.1861 i strypsjuka.
Erik, f. 11.2.1861, d. 5.10. s.å. i strypsjuka.
Anna Lisa, f. 2.8.1862. Tab. 40 a).
Maria, f. 18.2.1865, d. 16.8. s.å. i konvulsioner.
Sofia, f. 9.6.1866. I Amerika. Varit gift där, död.
Susanna, f. 8.9.1869, d. 9.4.1870 i hosta.
Anders Montin, f. 24.9.1871. Tab. 41.
Johan Peter, f. 10.3.1875. Till Amerika 1893, Seattle, död där 14.10.1931 i lunginflammation. Gruvarbetare, sedan byggnadsarbetare. Gift med en rikssvenska (3 barn).


Tabell 40 a).

IX. Anna Lisa Andersd. Måtar, dotter till Anders Eriksson M., tab. 40, f. 2.8.1862 på Måtar, Jeppo. Gift 1883 med Johan Eriksson Back, f. 24.8.864, d. på Back d. 15.8.1917 i hjärtslag. Änkan lever på Back.

X. Barn (födda på Back, Jeppo):
Erik Johan Back, f. 22.6.1888, d. 23.12.1933 i Olympia. USA. Gift.
Anders Emil Björkas, f. 18.2.1891. Bonde på Back. Gift 6.7.1919 med Ellen Katarina Kaup, f. 3.7.1897 i Jeppo.

XI. Barn (födda på Back, Jeppo):
Anna Gunhild, f. 15.9.1920.
Göthild Katarina, f. 8.3.1923.
Gunn-Britt Viola, f. 14.1.1935.

Otto Evert, f. 3.2.1899. Bonde på Back. Gift 25.6.1922 med Fanny Maria Lahtinen, f. 7.11.1893 i Jeppo.

XI. Barn:
Per Olov Evert, f. 19.10.1926 i Jakobstad.
Gunvor Anna Regina, f. 18.1.1928 i Jakobstad.
Johan Valdemar, f. 14.10.1929 i Jakobstad.
Tor Erik, f. 5.2.1932.

Henrik Leonard, f. 21.7.1900.
Elna Maria, f. 23.10.1903. Gift 22.6.1930 med bondsonen Jakob Lennart Häggblom, f. i Oravais 18.10.1896. Flyttat till Oravais.
Selma Irene, f. 6.7.1896. [Varför här? Borde hon stå före Otto Evert?/A.N.]

XI. Barn:
Erik Lennart, f. 29.6.1915.


Tabell 41.

IX. Anders Montin, son till Anders Eriksson Måtar, tab. 40, f. på Måtar 24.9.1871. Till Amerika 1893. Bonde på Måtar. Nämndeman. Häradsdomare. Gift 10.7.1892 med bonddottern Maria Lovisa Isaksd. Mietala, f. 1.2.1873 i Jeppo.

X. Barn (födda på Måtar):
Anna Sofia, f. 23.4.1893. Gift 10.1.1915 med bondsonen, sedan bonden på Jungarå Isak Joel Gustavsson, f. i Jeppo 28.3.1891.

XI. Barn (födda på Jungarå, Jeppo):
Runar Joel Jungarå, f. 21.10.1915 i Nykarleby, d. 8.8.1916 i förlamning.
Anders Runar, f. 21.7.1917 i Jeppo, d. 28.11. s. å. i feber.
Gustav Sigfrid, f. 1.6.1919 i Jeppo.
Eskil Johannes, f. 23.12.1921 i Jeppo.
Agda Elise Katarina, f. 27.9.1924 i Jeppo.
Gunnar Bernhard, f. 20.6.1928 i Jakobstad.

Ester Susanna, f. 17.5.1895, d. 20.11.1931 i lungsot.
Maria Lovisa, f. 15.7.1897, d. 15.11.1916 i lungsot.
Hilma Katarina, f. 30.9.1899. Gift 19.6.1921 med Johannes Alfred Sandberg, bonde på Back (Jeppo), f. i Jeppo 15.1.1898. Barnlösa.
Hilda Irene, f. 12.11.1901, d. 23.4.1914 i lunginflammation.
Ida Johanna, f. 5.2.1904. Hemma.
Edit Emilia, f. 4.8.1906. Hemma.


Tabell 41 a).

VIII. Sofia Eriksd. Måtar, dotter till Erik Andersson Måtar, tab. 39, f. på Måtar 17.2.1841, d. på Mjölnars, Jeppo 2.2.1888. Gift 29.1.1864 med bondsonen Matts Eriksson Bjon, f. i Jeppo 21.5.1841. Senare antagit namnet Granqvist. Bonde på Mjölnars. Flyttade till Munsala 23.12.1894. Sedan till Amerika.

IX. Barn (födda i Jeppo):
Brita Katarina Granqvist, f. 1.10.1867, d. mellan 1870 —1886.
Matts, f. 1.7.1869. Lever i Amerika. Änkling.
Maria, f. 18.7.1872. Gift 4.7.1889 med Johan Jakob Finskas, f. 20.1.1867. Mjölnare. Flyttade 1916 till Oravais, först till Ånäs sedan till fabriken. Han död.

X. Barn (födda på Finskas):
Katarina Sofia Finskas, f. 27.12.1889. Till Vasa 21.5. 1911.
Ida Maria, f. 28.10.1891. Gift 6.12.1914 med Erik Jusslin från Oravais. Flyttade till Oravais.
Jakob Vilhelm, f. 9.3.1893, d. 4.5.1908.
Johan Henrik, f. 16.10.1895. Till Oravais 1916.
Matts Edvard, f. 10.1.1898. Till Oravais 1916.
Selma Johanna, f. 23.12.1899. Till Oravais 1916.
Anders Arvid, f. 21.12.1901, d. 1.9.1902.
Oskar Valfrid, f. 3.8.1904. Till Oravais 1916.
Anders Georg, f. 4.5.1906. Till Oravais 1916.
Astrid Alina, f. 3.8.1908. Till Oravais 1916.
Karl Erik Valdemar, f. 1.5.1910. Till Oravais 1916.
Agnes Alfrid, f. 2.2.1913, d. 5.2. s.å.
Einar Birger, f. 9.3.1914. Till Oravais 1916.

Katarina Sofia Granqvist, f. 24.8.1875. Gift i Vasa med Anders Helle, vid järnvägen.
Johannes Granqvist, f. 31.5.1879. Till Munsala 1894. Nu bosatt i Vasa, delägare i en nätfabrik. Gift (många barn).
Ida Lovisa Granqvist, f. 24.7.1882. Till Munsala 1894. Gift i Massaby med konduktör Honkasalo (4 barn).


(Inf. 2005-05-30.)

 


Tabell 42.


VII. Sanna Brita Jungar, dotter till Anders Simonsson J., tab. 32, f. på Jungar 3.2.1817. Gift 5.10.1837 med bondsonen Johan Johansson Mietala, f. där 3.8.1818. Sedan 1841 bonde på Ruotsala. Dessas öden har jag ej kunnat följa.

VIII. Barn (födda det första på Mietala, de andra på Ruotsala):
Johan, f. 12.3.1838, d. 19.2.1839.
Kajsa, f. 16.10.1841. Gift 17.4.1864 med torparen Johan Johansson Haapbacka, f. 3.2.1842 i Purmo. Hemmåg.

IX. Barn (födda på Ruotsala):
Maria Vilhelmina, f. 9.4.1865, d. 5.6. s.å.
Anna Sanna, f. 3.7.1866, d. 3.9. s.å.
Johannes, f. 20.7.1867.
Anders, f. 30.11.1869.

Maria, f. 7.3.1844.
Anders, f. 18.5.1845.
Anna Sanna, f. 24.10.1846.
Johan, f. 2.2.1849.
Greta, f. 28.8.1851, d. 27.8.1856.
Sofia, f. 14.12.1852.
Margareta, f. 13.6.1856, d. kort därpå.
Jakob, f. 26.7.1859, d. 31.8. s.å.
Johannes, f. 22.6.1862, d. 17.7. s.å.


Tabell 43.

VII. Kajsa Andersd. Jungar, dotter tillAnders Simonsson J., tab. 32, f. på Jungar 17.9.1826, d. 28.3.1900 av ålderdom. Gift 1.7.1849 med Erik Jonas Kauhajärvi, f. 10.1.1823 i Purmo, d. på Jungar 8.2.1900 av ålderdom. Torpare på Jungar. Dessas öden har jag ej kunnat följa.

IX. Barn (födda på Jungar):
Greta, f. 25.3.1850, d. 9.5.1852 av tvinsot
Anders, f. 19.12.1851, d. 21.3.1856 av bröstsjukdom.
Katarina, f. 2.1.1854, d. 31.3.1856 av bröstsjukdom.
Anna, f. 2.7.1856.
Erik, f. 16.7.1858.
Anders, f. 11.12.1860.
Simon, f. 6.7.1863, d. 29.8.1865 i hosta.
Johannes Backlund, f. 5.11.1865. Gift 24.11.1889 med Maria Henriksd. Jungar, f. i Jeppo 2.12.1866. Backstugukarl på Jungar (1893—96 på Jungarå). Hela familjen är i Amerika.

X. Barn (födda i Jeppo):
Johan Edvard, f. 9.9.1890, d. 15.9. s.å.
Johannes Emil, f. 19.7.1891, d. 19.4.1895 i lunginflammation.
Vendla Maria, f. 4.9.1894.
Katarina Irene, f. 19.9.1896.
Edit Johanna, f. 1.5.1899.

Simon, f. 6.12.1866, d. 6.1.1867 i konvulsioner.
Gustav, f. 18.4.1869, d. 25.4. s.å. i konvulsioner.


Tabell 44.

VIII. Anders Simonsson Jungar, son till Simon Andersson J., tab. 38, f. på Jungar 27.7.1836, d. där 28.1.1909 av ålderdom. Bonde på Jungar. Gift 1.5.1857 med Sanna Lisa Mietala, f.10.4.1835 i Jeppo, d. där 23.2.1906.

IX. Barn (födda på Jungar):
Maja Lovisa, f. 8.5.1859, d. s.å. i konvulsioner.
Simon, f. 11.8.1860, d. 20.8.1861.
Maria, f. 9.11.1861. Tab. 44 a).
Johan, f. 1.7.1864, d. 9.1.1869 i svullnad.
Anna Lovisa, f. 24.11.1866. Tab. 44B.
Anders, f. 30.6.1868, d. som barn.
Gustav Strengell, f. 8.1.1871. Tab. 45.
Anders Strengell, f. 19.9.1873. Tab. 46.
Johannes Emil Strengell, f. 26.7.1879, d. i Arizona, USA. i minsjuka 12.5.1922. Gift 4.2.1900 med Sanna Katarina Slangar, f. 29.6.1880. Omgift 23.9.1923 med Anders Vilhelm Åstrand, bonde på Ruotsala.

X. Barn (födda på Jungar):
Emil Severus, f. 23.7.1900. Gift i Amerika 27.8.192 med Aina Alexandra Löv, f. 2.2.1902.
Johannes Maurits, f. 18.12.1901. I Amerika.
Paul Valdemar, f. 6.9.1906. I Amerika.


Tabell 44 a).

IX. Maria Andersd. Jungar, dotter till Anders Simonsson Jungar, tab. 44, f. på Jungar 9.11.1861, död på Jungar 18.7.1916 i lungsot. Gift före 1887 med lanthandlaren Isak Liljeqvist, f. i Jeppo 1.2.1855, d. på Jungar 4.1.1927 i hjärtslag.

X. Barn (födda på Jungar):
Sanna Emilia Liljeqvist, f. 19.5.1888, d. 2.5.1915 i lungsot. Gift 29.6.1913 med bondsonen Isak Alfred Lindfors, f. i Jeppo (Silvast) 27.9.1890. Handelsföreståndare. Till Amerika, återvände 1934, men reste tillbaka våren 1935.

XI. Barn (fött på Silvast):
Agnes Emilia Lindfors, f. 21.1.1914. Fostrad och boende hos farfadern på Silvast.

Isak Joel, f. 9.5.1890. Till Amerika 1910. Därifrån till Australien och Nya Zeeland, där han erhållit medborgarrätt 25.11.1914.
Ander Vilhelm, f. 1.7.1892. Till Australien 1911, till Amerika 1927.
Gustav Leonard, f. 8.6.1894. Bonde på Jungar. Lanthandlare. Gift 2.7.1916 med Emmy Maria Mattsd. Nylund, f. 20.12.1897 i Jeppo.

XI. Barn (födda på Jungar):
Magnus Robert, f. 25.1.1917.
Margit Maria, f. 28.3.1918.
Max Gustav, f. 25.8.1920.
Martha Alice, f. 7.5.1922.
Manne Olof, f. 5.7.1924.

Edvin Johannes, f. 29.10.1896. Kontorist. Flyttade till Helsingfors 1929.
Otto Eliel, f. 14.1.1899, d. 12.2.1918 i lungsot.
Karl Evald, f. 2.5.1902. Till Kanada 1920, d. där 22.5.1923, ihjälkrossad.
Valborg Alfrida, f. 31.3.1906. Folkskollärarinna. Till Helsingfors 1933.


Tabell 44B.

IX. Anna Lovisa Andersd. Jungar, dotter till Anders Simonsson Jungar, tab. 44, f. på Jungar 24.11.1866, d. på Finskas 8.4.1912 i ett nervlidande. Gift före 1887 med Leander Sandberg, bonde på Finskas, f. i Jeppo 2.6.1866. Omgift.

X. Barn (födda på Finskas):
Juliana Elisabeth Sandberg, f. 30.4.1893. Gift 29.6.1913 med Emil Isaksson Elenius, f. 24.7.1894 i Jeppo. Bonde på Böös. Barnlösa.
Anna Elin Emilia, f. 2.2.1896. Gift 19.11.1916 med Johannes Viktor Nygård, f. 17.1.1892 i Jeppo. Bonde på Lassila (Jeppo).

XI. Barn (födda på Lassila, Jeppo):
Ingegärd Emilia Nygård, f. 4.2.1917.
Eskil Johannes, f. 3.2.1919.
Manne Gustav, f. 26.10.1921.
Elsa Iris Lovisa, f. 5.3.1924.
Helge Asser Elof, f. 16.7.1926.
Rurik Leander, f. 6.1.1929.
Maj-Lis Gunnel, f. 13.3.1931.
Ruben Olov, f. 6.5.1934.

Signe Johanna, f. 12.8.1898. Småskollärarinna. Gift hemma 20.1.1920 med bonden, kolportören Johannes Vilhelm Vägar, Korsnäs.
Elmer Leander, f. 25.7.1900. Folkskollärarkandidat. Död 22.10.1925 i lungsot.
Irene Cecilia, f. 21.2.1902, d. 20.3.1925 i lungsot.
Johannes Severin, f. 1.5.1905. Bonde på Finskas (faderns hemman). Gift 23.6.1929 med Svea Linnea Finskas (tab. 49).

XI. Barn:
Börje Adolf Johannes, f. i Jakobstad 6.11.1931.
Lars Anders Reguel, f. på Finskas 10.10.1934.

Arne Valdemar, f. 18.9.1907. Hemma.
Runar Valfrid, f. 31.12.1910. Jordbruksinspektor. Flyttat till Vichtis 1935.


Tabell 45.

IX. Gustav Strengell, son till Anders Simonsson Jungar, tab. 44, f. på Jungar 8.1.1871, d. där 23.7.1907 i lungsot. Bonde på Jungar. Gift i Nykarleby med Maria Gustavsd. Bro, f. på Bro 28.2.1872. Omgift med Johan Granlund, bonde på Bro.

X. Barn (födda på Jungar):
Johan August Eliel, f. 13.6.1893, d. 18.3.1903 av hjärtfel.
Gustav Alfred, f. 6.7.1895. Trädgårdsmästare. Skogsvakt.
Anders Joel, f. 3.2.1898, d. på Billnäs 9.7.1919.
Helmi Elisabet, f. 28.5.1900. Gift 17.6.1923 med Isak Joel Eklöv, f. 18.9.1894. Bonde på Gunnar, Jeppo.

XI. Barn (födda på Gunnar):
Guladis Cecilia Eklöv, f. 18.12.1923.
Ruben Ingmar, f. 20.7.1927.

Simon Severin, f. 27.6.1902. Trädgårdsmästare. Gift 27.12.1925 med Astrid Salome Järnström, f. 11.9.1905 i Bromarf. Flyttade 1926 till Helsinge, sedan till Esbo (Grankulla).

XI. Barn (fött i Esbo):
Birgit Margareta, f. 3.8.1931.

Johannes Sigfrid, f. 28.9.1905. Bonde på Jungar. Gift 17.6.1928 med Elna Johanna Sandell, f. 20.11.1906 i Jeppo.

XI. Barn:
Ragni Alice, f. i Jakobstad 3.11.1928.
Volmer Gustav, f. i Jeppo 5.12.1929.


Tabell 46.

IX. Anders Strengell, son till Anders Simonsson Jungar, tab. 44, f. på Jungar 19.9.1873, d. där 6.2.1917 i lungsot. Bonde på Jungar. Gift 1:o 5.8.1900 med Ida Johanna Johansd. Gunnar, f. 16.5.1882, d. 11.1.1907 i lungsot. 2:o 20.10.1907 med bondeänkan Maria Sofia Pettersd. Gunnar, f. 14.6.1877 i Munsala. Lever på Jungar.

X. Barn (födda på Jungar):
1. Irene Zenia Elisabet, f. 30.4.1901, d. 29.1.1905 i skarlakansfeber.
1. Ester Emilia, f. 30.1.1903, d. 23.8. s.å. i skroffel.
1. Anders Elis, f. 9.10.1904. Till Karleby 1930. Järnvägstjänsteman. Gift 17.5.1931 med bonddottern Fanny Maria Vähäkainen, f. i Vetil 29.1.1911.

XI. Barn:
Anders Erik, f. 5.9.1932.

2. Georg Valdemar, f. 28.8.1908. Bonde på Jungar. I Kanada 1929—32. Hemma. Ogift.
2. Oskar Evald, f. 21.11.1910 i Nykarleby. Chaufför.
2. Simon Edvin, f. 27.3.1913. Agrolog. Ogift.
2. Gustav Runar, f. 4.6.1915. Hemma.


Tabell 46 a).

VIII. Kajsa Simonsdotter Jungar, dotter till Simon Andersson J., tab. 38, f. på Jungar 21.9.1844, d. där 16.3.1934 av ålderdom. Gift 5.6.1865 med Matts Isaksson Elenius, f. i Jeppo 10.1.1843, d. där 2.11.1911 av kräfta. Bonde på Gunnar.

IX. Barn (födda på Gunnar):
Isak Elenius, f. 21.12.1867. Tab. 46B.
Katarina Elenius, f. 26.1.1871. Tab. 46C.
Anna Lovisa Elenius, f. 14.9.1873, d. 10.5.1916 i lungsot. Tab. 46D.
Maria Vilhelmina Elenius, f. 18.2.1876, död vid 3 års ålder.
Ida Maria Elenius, f. 12.6.1878. Tab. 46E.
Hilda Elenius, f. 20.4.1881. Tab. 46F.
Matts Joel Elenius, f. 8.2.1884, d. i Jeppo 3.1.1935. Tab. 46G.
Johan Vilhelm Elenius, f. 6.4.1890, d. 19.4.1914. Tab. 46H.


Tabell 46B.

[Ingår i Tabell 46 i originalet. A.N. delade upp.]

IX. Isak Elenius, son till Matts Isaksson Elenius, tab. 46 a), f. på Gunnar 21.12.1867. Bonde på Gunnar. Gift 1:o 2.2.1902 med Anna Lovisa Samuelsdotter, f. 27.12.1881, d. 25.4.1903 i lungsot. 2:o 10.12.1911 med Greta Maria Boholm, f. 31.12.1880. Mejerska.

X. Barn (födda på Gunnar):
1. Isak Joel, f. 22.12.1902. I Kanada.
2. Uno Johannes, f. 8.9.1912.
2. Arne Bertel, f. 25.9.1914.
2. Hjördis Adele, f. 16.11.1916.
2. Erik Olov, f. 19.8.1920.
2. Ines Ingeborg, f. 24.5.1924.


Tabell 46C.
[Ingår i Tabell 46 i originalet. A.N. delade upp.]

IX. Katarina Elenius, dr till Matts Isaksson Elenius, tab. 46 a), f. på Gunnar 26.1.1871. Gift med August Johansson Sjö, f. i Jeppo 16.12.1870, d. där 22.4.1921 av magkräfta. Bonde på Böös.

X. Barn (födda på Böös, Jeppo):
Elin Katarina Sjö, f. 10.1892. Gift 16.11.1913 med Johan Jakob Eliel Nygård, f. 12.8.1892 i Jeppo. Bonde på Böös.

XI Barn (födda på Böös):
Johannes Valfrid Nygård, f. 6.9.1914.
Ragnar Edvin, f. 1.4.1916.
Lennart Eliel, f. 5.6.1917.
Torsten Runar, f. 26.2.1919.
Elvi Ragnhild Katarina, f. 6.6.1922.
Paul Hilding, f. 24.7.1929.
Hjördis Maria, f. 15.9.1932.

Verner Johannes Sjö, f. 5.5.1900.
Ida Aurora, f. 9.8.1901.
Saima Irene, f. 6.6.1903, d. 18.10.1904 i magkatarr.
Hugo Evert, f. 3.6.1905.
Ester Emilia, f. 3.8.1907, d.13.6.1922 i lungsot.
Edit Maria, f. 27.4.1909.
Lennart Vilhelm, f. 16.4.1911.
Jenny Irene, f. 2.1.1913.
Signe Elvira, f. 16.5.1914.
Birger August, f. 25.5.1915.


Tabell 46D.
[Ingår i Tabell 46 i originalet. A.N. delade upp.]

IX. Anna Lovisa Elenius, dr till Matts Isaksson Elenius, tab. 46 a), f. 14.9.1873, d. 10.5.1916 i lungsot. Gift med Johan Andersson Nyström, f. 8.10.1869. Bonde på Tollikko, Jeppo.

X. Barn (födda på Tollikko):
Joel Nyström, f. 28.8.1897.
Hilda, f. 16.2.1899, d. 21.2.1917 i lungsot.
Johannes, f. 13.8.1900. Bondmåg på Holm, Jeppo. Gift 5.8.1926 med Signe Maria Henriksd. Backlund, f. 3.4.1904 i Jeppo.

XI. Barn (födda på Holm):
Gunnel Marita, f. 8.6.1927.
Guy Johannes, f. 18.12.1933.

Anders Nyström, f. 18.7.1904, d. 21.6.1922 av sinnessjukdom.
Leander, f. 20.1.1906.
Saida, f. 24.1.1908.
Runar, f. 27.9.1909.
Sven, f. 15.8.1911.
Anna Linnea, f. 12.8.1913.
Ida Maria, f. 19.8.1914.


Tabell 46E.
[Ingår i Tabell 46 i originalet. A.N. delade upp.]

IX. Ida Maria Elenius, dr till Matts Isaksson Elenius, tab. 46 a), f. 12.6.1878. Gift 20.6.1897 med Isak Alfred Jakobsson Sandberg, f. i Jeppo 13.1.1875, d. där 19.5.1923 i hjärtslag. Bonde på Finskas.

X. Barn (födda på Finskas):
Johannes Alfred Sandberg, f. 15.1.1898. Bonde på Back. Gift 19.6.1921 med Hilma Katarina Andersd. Montin, f. 30.9.1899 (se tab. 41). Barnlösa.
Isak Joel Sandberg, f. 31.10.1899.
Simon Haniel, f. 12.12.1901. Bonde på Finskas. Gift 30.10.1932 med Elna Maria Jungarå, f. 4.5.1904.

XI. Barn (fött på Jungarå):
Ulla Maria Sandberg, f. 19.3.1934.

Hellin Regina, f. 7.3.1903. Gift 8.7.1928 med Johannes Artur Gustavsson Jungarå, f. 9.2.1902. Bonde på Jungarå.

XI. Barn (födda på Jungarå):
Edgar Johannes Jungarå, f. 26.11.1929.
Kurt Ingmar, f. 8.6.1932.

Saima Maria, f. 23.1.1905. Gift 11.8.1929 med Johan Edvin Romar, f. 8.12.1899. Bonde på Romar.

XI. Barn (födda på Romar):
Birgitta Dorotea Romar, f. 15.5.1930.
Ralf Edvin, f. 3.11.1932.

Saga Agneta, f. 15.3.1906. Gift 22.6.1930 med Johannes Edvard Slangar, f. 7.8.1906 i Jeppo. Byggmästare.

XI. Barn:
Gvenna Margareta, f. 15.7.1931.

Agda Emilia, f. 13.5.1907.
Ernst Valdemar, f. 1.5.1908. Skogsvårdsinstruktör. Gift 9.7.1933 med Ester Alina Gustavsd. Jungarå, f. 21.10.1906.

XI. Barn:
Maj-Lis Asta Alina, f. 15.2.1935.

Uno Birger, f. 10.8.1909.
Dagny Elfrida, f. 1.9.1910.
Eugegn Osvald, f. 26.9.1911.
Hjördis Walgerd, f. 31.12.1912.
Leo Bertel, f. 31.8.1914.
Elvi Betty Melita, f. 10.8.1916.
Else Ida Alice, f. 17.5.1918.


Tabell 46F.
[Ingår i Tabell 46 i originalet. A.N. delade upp.]

IX. Hilda Elenius, dr till Matts Isaksson Elenius, tab. 46 a), f. 20.4.1881. Gift 29.9.1899 med Anders Emil Andersson Sandberg, f. 3.9.1871. Bonde på Finskas.

X. Barn (födda på Finskas):
Joel Sandberg, f. 11.7.1900. Bonde på Skog. Gift 14.8.1932 med Elna Irene Bäckstrand, f. 23.3.1908.

XI. Barn:
Carita Magdalena, f. 23.3.1933.

Anders Emil Sandberg, f. 23.9.1901. Stationskarl. Till Karleby 1931.
Olga Irene, f. 7.3.1904. Gift 5.5.1929 med Erik William Mattsson Jungerstam, f. i Jeppo 14.11.1903. Jordbrukskonsulent.

XI. Barn:
Bo Erik Jungerstam, f. 3.2.1930.
Dolly Teresia, f. 10.7.1931.

Elsa Elina, f. 18.5.1905.
Torsten Lennart, f. 5.71907. Bonde på Finskas. Gift 26.6.1932 med Gertrud Elisabet Romar, f. 20.2.1906.

XI. Barn:
Stig Göran, f. 17.5.1933.

Gerda Linnea, f. 3.6.1909.
Manne Johannes, f. 29.1.1911.
Tekla Maria, f. 14.1.1914.
Dagmar Hildine, f. 29.11.1917.
Felix Mikael, f. 6.2.1920.


Tabell 46G.
[Ingår i Tabell 46 i originalet. A.N. delade upp.]

IX. Matts Joel Elenius, son till Matts Isaksson Elenius, tab. 46 a), f. 8.2.1884, d. i Jeppo 3.1.1935 i lunginflammation. Bonde på Tollikko. Gift 1:o 11.12.1903 med Hilda Johanna Johansd., f. 8.7.1885, d. 18.10.1914 i lungsot; 2:o 16.1.1916 med Anna Lovisa Johansd., f. 22.2.1890 i Jeppo.

X. Barn (födda på Tollikko):
1. Joel Lennart, f. 8.10.1904. Bonde på Mietala. Gift 12.8.1928 med Elma Lovisa Södergård, f. 1.3.1908.

XI. Barn:
Doris Viola, f. 24.7.1929.

1. Gunnar Johannes, f. 19.7.1906.
1. Ellen Katarina, f. 23.4.1908.
1. Anders Birger, f. 24.2.1911.
1. Manne Ragnar, f. 4.3.1914, d. 24.1.1915 i lungsot.
2. Erik Edvin, f. 17.11.1917.
2. Ragnar Osvald, f. 4.3.1920, d. 20.7. s. å. i magsjuka.
2. Anna Agnes Julia, f. 21.5.1924.


Tabell 46H.
[Ingår i Tabell 46 i originalet. A.N. delade upp.]

IX. Johan Vilhelm Elenius, son till Matts Isaksson Elenius, tab. 46 a), f. 6.4.1890, d. 19.4.1914 i lungsot. Backstugukarl. Gift med Sanna Olivia Mattsd., f. 10.7.1888, d. 24.7.1914 i lungsot.

X. Barn:
Dagny Viola, f. 26.10.1910, d. 17.11.1924 i lungsot.
Gerda Olivia, f. 26.5.1912. Gift 17.3.1935 med Bertel Evald Sarelin, f. 30.11.1910 i Jeppo. Affärsbiträde. Flyttade till Gamlakarleby 26.3.1935.


Tabell 47.

VIII. Erik Eriksson Måtar, son till Erik Andersson M., tab. 39, f. på Måtar 13.12.1844, d. där 21.12.1911 i »magkatarr». Bonde på Måtar. Gift 29.10.1865 med Maria Gustavsdotter Kaukos, f. i Jeppo 7.8.1846, d. där 15.7.1903 i gulsot.

IX. Barn (födda på Måtar):
Erik, f. 12.10.1866, d. 19.10. s.å.
Erik, f. 22.9.1867, d. 4.10. s.å.
Maria Lovisa, f. 13.8.1869, d. 27.1.1889 i »förkylning».
Anders, f. 4.5.1875. Tab. 48.
Anna Sofia, f. 9.4.1880. Tab. 49.
Ida, f. 5.7.1884. Gift 3.11.1907 med Isak Vilhelm Isaksson Nylund, f. i Nykarleby 31.8.1881. Familjen är i Amerika.

X. Barn:
Gerda Maria Hellegard Nylund, f. i Nykarleby 14.2.1912.
Lennart Vilhelm, f. 28.10.1913 i Jeppo.

Hilda Katarina, f. 6.10.1888, d. 11.5.1910 i strypsjuka.
Erik, f. 24.3.1891, d. 20.4. s.å.


Tabell 48.

IX. Anders Eriksson Måtar, son till Erik Eriksson M., tab. 47, f. på Måtar 4.5.1875. Bonde på Måtar. Gift 1:o med Maria Mattjus, f. 12.4.1872 i Purmo, d. på Måtar 27.2.1927 i sockersjuka; 2:o 30.6.1929 med Maria Johanna Julin, f. i Nykarleby 24.11.1878.

X. Barn födda på Måtar:
Lydia Maria, f. 28.1.1898, d. 24.9.1899.
Anders Vilhelm, f. 21.11.1899. Övertagit faderns hemman. Gift 27.4.1930 med Anni Katarina Nybäck, f. i Nykarleby 27.11.1908.

XI. Barn:
Inge Maj-Lis, född i Jakobstad, 16.10.1930.

Edit Sofia, f. 15.1.1902. Till Kanada 1930. Vigd 21.3.1933 i Vancouver med bondsonen Oskar Johannes Branting, f. i Monå 18.8.1899. For till Kanada 1929. (2 barn.)
Erik Johan, f. 6.1.1903. Byggmästare. Till Helsingfors 1931. Gift 1933 med Inga Eriksson, danska, (1 flicka).
Lydia Maria, f. 6.2.1905. Till Kanada 1926. Gift 1.1.1929 med Johannes Vilhelm Fröberg från Pedersöre. Chaufför i Vancouver. Barnlösa.
Matts Sigfrid, f. 9.3.1907, d. 20.8.1922 genom vådaskott.
Gustav Lennart, f. 2.5.1908. Till Kanada 1929. Ogift.
Jakob Valfrid, f. 30.10.1910. Till Kanada 1929.
Anna Heldine, f. 15.6.1913. Till Kanada 1929. Gift där med en norrman Isak Isakssen, skogsarbetare i Vancouver.
Axel Runar, f. 11.10.1916. Hemma.


Tabell 49.

IX. Anna Sofia Måtar, dotter till Erik Andersd. M., tab. 47, f. på Måtar 9.4.1880. Gift 12.6.1898 med Anders Vilhelm Mattsson Finskas, f. 2.10.1871. Bonde på Finskas, Jeppo.

X. Barn (födda på Finskas):
Signe Maria Finskas, f. 7.4.1899. Gift 24.6.1923 med bonden Gustav Villiam Dahlstedt, f. i Jeppo 24.9.1899.

XI. Barn:
Alice Marianne Dahlstedt, f. 31.5.1924 i Jakobstad.
Signe Ragnhild Margareta, f. 23.8.1926 i Jeppo.
Dagny Gunborg, f. 21.10.1928 i Jakobstad.
Helmer Gustav, f. 17.3.1932 i Jeppo.

Anna Edit Sofia, f. 13.9.1900, Gift 24.1.1922 med bonden Johannes Lennart Slangar, f. i Jeppo 25.1.1899. Har egendom i Helsinge (Strandkulla) sedan 1927.

XI. Barn:
Marita Elin Sofia Slangar, f. 7.8.1923 i Jeppo.
Matts Olav, f. 6.8.1924 i Jakobstad, d. i Helsingfors i hjärnhinneinflammation.
Benita Maria, f. 23.4.1927 i Jakobstad.
Gretel Birgitta, f. i Helsingfors 23.2.1935.

Lydia Irene, f. 6.7.1902. Barnmorska. Till Petalax 1931.
Artur Vilhelm, f. 9.9.1904. Gift 14.4.1929 med Elna Johanna Lönnvik, f. i Jeppo 11.4.1904. Har egendom i Helsinge (Gunnarsborg) sedan 1927.

XI. Barn (födda i Helsingfors):
Karin Frejvid, f. 7.1.1931.
Doris Anna Valborg, f. 5.1.1935.

Matts Lennart, f. 1.4.1907. Byggmästare. Till Helsingfors 1931. Sedan 1932 vägmästare i Vichtis.
Svea Linnea, f. 12.9.1909. Gift 23.6.1929 med Johannes Severin Sandberg, f. på Finskas 1.5.1905. Bonde på Finskas. Se tab. 44B.
Anders Runar, f. 16.6.1911. Student från Jakobstad våren 1929. Prästvigd 17.4.1934. T. f. kyrkoherde i Maxmo 1.5.1934 —2.1.1935.
Astrid Adele Lovisa, f. 17.8.1913.
Bror Erik Valdemar, f. 14.1.1916.
Lilli Gunvor, f. 26.11.1918.
Ingmar Gottfrid, f. 21.2.1925.


Tabell 50.

VI. Maria Lisa Johansd. Bäck, dotter till Johan Jakobsson B., tab. 31, f. på Lillollas 24.6.1799, d. i Nykarleby stad 15.10.1871 av ålderdom. Gift 23.3.1820 med Johan Petter Rundell, f. 28.5.1793 i Oravais, d. i Nykarleby stad 13.11.1838 i hetsig feber. Sjöman. Flyttade 1830 till staden.

VII. Barn (de tre sista födda i Nykarleby stad, de tidigare i Ytterjeppo):
Johan Jakob Rundell, f. 25.1.1821. Sjöman. Rymt.
Maja, f. 8.11.1822. Tab. 51.
Gustav, f. 10.10.1825. Tab. 52.
Henrik, f. 2.1.1828, d. 9.8.1830 i mässling.
Kajsa, f. 1.8.1829, d. 29.4.1830 i hjärtsprång.
Petter, f. 25.8.1831, d. 30.8.1833 i lungsot.
Karl, f. 11.12.1835. Tab. 53.
Anna Lovisa, f. 13.12.1838, d. 10.1.1840 i lungsot.


Tabell 51.

VII. Maja Johansd. Rundell, dotter till Johan Petter R., tab. 50, f. i Ytterjeppo 8.11.1822, d. i Nykarleby stad 19.10.1912 av ålderdom. Gift 18.4.1854 med sjömannen i Nykarleby Anders Jonasson Skrifvars, (i hans andra äktenskap) f. i Munsala 4.6.1819, flyttade därifrån till Nykarleby 1846, d. i Nykarleby 23.9.1893 av leverskrumpning. Barnlösa. En foster-(bror) dotter: Rosa Ulrika (se tab. 53).


Tabell 52.

VII. Gustav Rundell, son till Johan Petter R., tab. 50, f. i Ytterjeppo 10.10.1825. Sjöman. Rymt. Ägde gården 115 i Nykarleby. Gift 29.5.1849 med Brita Greta Karlsd. Blomqvist, f. 15.10.1826 i Munsala, d. i Nykarleby stad 11.12.1909 av ålderdom.

VIII. Barn (fött i Nykarleby stad):
Sanna Maria, f. 6.9.1849, d. i Nykarleby 7.1.1920. Gift 18.9.1870 med sjöman Jakob Johansson Boström, f. 21.10.1846 i kyrkobyn, d. 9.8.1881 genom drunkning. Änkan i Ryssland 1888—1899. Barnlösa.Tabell 53.

VI. Karl Rundell, son till Johan Petter R., tab. 50, f. i Nykarleby stad 11.12.1835. Sjöman. Gift 6.1.1859 med Maja Greta Johansd. Sundlin, f. 6.11.1832 i Munsala, d. i Nykarleby 14.5.1885 i lungsot.

VIII. Barn (födda i Nykarleby stad):
Maria Albertina, f. 4.9.1859, d. 5.6.1860 i kramp.
Hilma Karolina, f. 20.4.1861. Till Helsingfors 1880.
Lydia Maria, f. 10.9.1864. Till Åbo 1880.
Rosa Ulrika, f. 25.5.1870. Fosterdotter hos Anders Jonasson Skrifvars (tab. 51) Flyttade till Helsingfors 1888.
Karl August, f. 13.11.1875, d. 27.3.1879 i strypsjuka.


Tabell 54.

V. Kristina Jakobsdotter Bäck, dotter till Jakob Johansson B., tab. 4, f. på Bäck 20.12.1766, d. där 4.6.1835 i slag. Gift 13.12.1787 med bondsonen Matts Henriksson Lassila, f. 18.12.1763 i Ytterjeppo, d. på Bäck 22.5.1839 av ålderdom. Gårdsmåg, sedan husbonde på ett av de år 1789 bildade tre hemmanen.

VI. Barn (födda på Bäck):
Henrik, f. 5.4.1790, d. 3.5.1817 genom drunkning. Gift med Greta Eriksd. Helsing, f. 2.9.1789 i Vexala. Omgift med torparen på Lillollas Anders Johansson, f. 16.10.1794 (se tab. 31).
Susanna Katarina, f. 20.11.1799. Tab. 55.


Tabell 55.

VI. Susanna Katarina Mattsdotter Bäck, dotter till Matts Henriksson B., tab. 54, f. på Bäck 20.11.1799, d. där 26.3.1876 i andtäppa. Gift 11.12.1818 med Simon Mattsson Kock, f. 21.1.1794 i Munsala, Monäs, d. på Bäck 9.9.1866 av slag. Husbonde på svärfaderns hemman. Sexman. Uppförde på 1820-talet den gård, som ännu finnes och som nu äges av E. Lundqvist.

VII. Barn (födda på Bäck):
Matts, f. 1.11.1819. Tab. 56.
Johan Jakob, f. 4.5.1823. Tab. 61.
Katarina Kristina, f. 9.11.1830. Tab. 74.
Sanna Lovisa, f. 20.11.1833. Tab. 78.
Maja Sofia, f. 6.12.1842, d. på Bäck 2.11.1899 i lungsot.


Tabell 56.

VII. Matts Simonsson Bäck, son till Simon Mattsson B., tab. 55, f. på Bäck 1.11.1819, d. där 21.2.1891 av lunginflammation. Husbonde på faderns hemman. En mycket anlitad folkkirurg i hemkommunen, men hade han också patienter från vitt avlägsna trakter i hemlandet. Den lunginflammation, i vilken han dog, hade han ådragit sig efter en konsultationsresa till Uleåborg. Han fortsatte sin yngre broder Johan Jakobs verksamhet i detta avseende, då denne flyttade till Vasa som stadskirurg. Gift 1:o 19.12.1843 med torpardottern Greta Gustavsd. Vik, f. i Soklot 7.2.1817, d. på Bäck 17.2.1846 av lungsot. 2:o 15.9.1847 med Sofia Pehrsd. Raj, f. 25.11.1816 i Karby, d. på Bäck 15.5.1891 av bröstlidande.

VIII. Barn (födda på Bäck):
2. Susanna, f. 23.8.1848, d. 12.11.1850 av bröstinflammation.
2. Susanna, f. 6.8.1853. Tab. 57.


Tabell 57.

VIII. Susanna Mattsd. Bäck, dotter till Matts Simonsson B., tab. 56, f. på Bäck 6.8.1853, d. 11.12.1903 i lunginflammation. Gift 23.2.1877 med bondsonen Henrik Mattsson Pelkos, f. 21.4.1848 i Forsby. Hemmåg. Sedan husbonde på Bäck. Fortsatte med svärfaderns praktik, men dog icke långt efter denne, nämligen 29.8.1897 i lungsot. Arvingarna inköpte år 1899 Johan Johansson Bäcks ena hemman, som överläts åt Sonen Johannes (officiellt år 1903), medan Sonen Viktor övertog faderns hemman år 1905.

IX. Barn (födda på Bäck):
Matias Viktor, f. 13.12.1877. Tab. 58.
Hilda Sofia, f. 27.5.1880. Till Amerika 1905. Gift där med William Bro (från Forsby). Bosatta i Kalifornien. Hustrun död 1914 i lungsot. Mannen lever. Ett barn Bayton, student, studerar ingenjörsvetenskap.
Johannes Edvard, f. 21.7.1883. Tab. 60.
Henrik Gustav, f. 4.4.1886, d. 4.3.1906 i lungsot.
Ester Susanna, f. 1.4.1894. Genomgått småskoleseminarium i Vasa 1916. Tjänst i Kronoby. Gift där med bonden Viktor Abbor. Barnlösa.
Elin Maria, f. 4.4.1897. Butiksbiträde. Massör. Gift i Nykarleby 7.10.1928 med tandteknikern Hugo Johannes Sarlin, f. i Brooklyn 23.10.1899. Efter giftermålet flyttade till Amerika, New York, där mannen blev målare. Barnlösa.


Tabell 58.

IX. Matias Viktor Bäck, son till Susanna Mattsd. B. och Henrik Mattsson B., tab. 57, f. på Bäck 13.12.1877. I Amerika 1900—1905. Ägare av faderns hemman 1905—1906. Åter i Amerika 1907—1909. Sysselsatt med timmermansarbeten i San Francisco och i Philadelfiatrakten. Åren 1909—1915 bosatt på Bäck, sysslande med timmermansarbeten (bl.a. sjukhuset och frihemmet i Nykarleby). Sedan 1915 bonde på, Sund hemman i Munsala. Gift 4.6.1900 med bondd. Maria Sofia Andersd. Bröms, f. i Munsala 16.4.1876.

X. Barn (födda på Bäck):
Edit Sofia, f. 28.10.1900. Tab. 59.
Agnes Elise Matilda, f. 24.2.1906, d. på Bäck 26.1.1907 i bröstsjukdom.
Anna, f. 4.5.1907, d. 13.4.1916 i Munsala i varig hjärnhinneinflammation efter ett öronlidande efter skarlakansfeber,
Manne Valdemar, f.17.4.1910. Sedan 1926 i Jakobstad. Elektrisk montör vid mekaniska verkstaden därstädes.
Johannes Alfred, f. 10.7.1911. Hemma.
Ernst Viktor, f. 11.12.1913. Seminarist.


Tabell 59.

X. Edit Sofia Bäck, dotter till Matias B., tab. 58, f. på Bäck 28.10.1900. Sedan 1921 kontorist i Jakobstad. Därförinnan genomgått handelsskolan i Vasa. Gift i Pedersöre 4.7.1926 med Frans Viktor Stål, f. 2.3.1900. Kassör på mekaniska verkstaden i Jakobstad. De äga gård på kyrkostranden.

XI. Barn (fött i Jakobstad):
Bo Ingmar Stål, f. 13.12.1927.


Tabell 60.

IX. Johannes Edvard Henriksson Bäck, son till Susanna Mattsd. Bäck och Henrik Mattsson B., tab. 57, f. på Bäck 21.7.1883, d, på Bäck 19.11.1920 av hjärntuberkulos. Husbonde på ett av Bäck hemmanen (5/48 mtl). Gift 18.11.1904 med Katarina Isaksd. Nylund, f. 30.4.1884 i Soklot. Änkan lever på hemmanet jämte barnen. Av hemmanets odlade jord är en stor del utarrenderad.

X. Barn (födda på Bäck):
Johan Selim Rafael, f. 15.5.1905. Hemma, ogift. Spelman (Dolly), arbetare.
Linnea Katarina, f. 25.5.1907. Gift 16.9.1928 med Verner Villiam Nabba, bonde från Pedersöre, Flatanabba, d. 1930 i lungsot (2 barn: Levi och Etel, 6 och 4 år).
Karl Edvard Immanuel, f. 25.7.1909, d. 17.2.1910 av lungkatarr.
Paul Sigfrid, f. 2.12.1910. Hemma. Arbetare.
Evi Elisabet, f. 1.2.1912, d. 2.4.1918 i difteri.
Svea Johanna, f. 5.8.1915.
Anna Louise, f. 7.5.1917.


Tabell 61.

VII. Johan Jakob Bäck, son till Susanna Katarina och Simon Mattsson B., tab. 55, f. på Bäck 4.5.1823, d. i Vasa 23.1.1879 av magkräfta. Innehade en torplägenhet på faderns mark, delande bostad med byskräddaren Björkman, som var gift med hans småkusin Lisa och som blev hans svärfader. Sjuklig som han var denna tid, ägnade han sig dels åt trädgårdsskötsel, dels gick han i skräddarlära hos sin blivande svärfader. Ovannämnda stuga, som innehöll tvenne rum, erhöll han sedan i arv, men nedrev den och uppbyggde den på nytt och tillfogade därvid ytterligare ett rum (bild 2). Denna stuga finnes ännu kvar.

Den första impulsen till det yrke, som sedan blev hans, fick han genom följande händelse: hans äldre bror Matts hade fått sitt knä ur led och Jakob — han var då 14 år — hade fått i uppdrag att från staden hämta »madam» Rehnström, som var allmänt anlitad för dylika ändamål 1). Efter att ha sålt sin gård i staden år 1843, flyttade hon jämte mannen till en stuga på Bäck och kvarstannade här under 7 år, och Jakob Bäck följde med intresse med hennes kurer och hjälpte henne vid behov. Vid denna tid började han ock egen praktik. Såsom biträde vid stadsläkaren i Nykarleby J. F. Blancks obduktioner erhöll han insikter i kroppens anatomi. Likaså åtnjöt han välvilligt understöd av doktor C. F. Fontell i Jakobstad. Hans kurer för ledvrickningar och benbrott förde hans rykte vida omkring icke blott i eget land, utan ock till Sverge och Ryssland, till vilka länder han upprepade gånger kallades i och för konsultation. År 1863 erhöll han av Collegium medicum tillstånd att »inom den församling, där han är bosatt, tillhandagå mänskligheten vid behov med biträde i den lägre fältskärskonsten».


Matts och Jakob Bäcks barndomshem, uppfört av deras fader på 1820-talet, omfattande en större stuga (7x7 m²) samt 2 kamrar (3x5 och 4x5 m²). Den stora farstukvisten har tillkommit senare.
Bild 1. Matts och Jakob Bäcks barndomshem, uppfört av deras fader på 1820-talet, omfattande en större stuga (7x7 m²) samt 2 kamrar (3x5 och 4x5 m²). Den stora farstukvisten har tillkommit senare.


Föga torde dock hans resor utom socknen lidit något avbräck av denna bestämmelse. Ovannämnda år mottog han av regeringen en gratifikation av 500 mk samt 1865 en silvermedalj med påskrift »för nit». Erhöll 28.4.1878 guldmedalj att bäras om halsen vid St. Annre ordens band. Erhöll år 1867 kallelse till Vasa som stadsfältskär, vilken befattning han ock antog och där han under 12 år ända till sin död verkade framgångsrikt. Om hans anseende i sitt fack och om den sorg, som framkallades genom hans bortgång vittnar bl.a. den långa nekrolog som ingick i Vasabladet och vilken slutar med orden: »i alla delar av vårt land skall detta sorgebud väcka smärta och saknad och välsignelser skall därifrån nedläggas som eterneller på hans ärade och vördade minne. Frid och välsignelse över mannen med det varma hjärtat och den underbart helande handen.» Med anledning av jordfästningen (4/2) skriver samma tidning: Till sorgetåget anslöt sig ett mycket stort antal stadsbor, bland vilka man varseblev personer tillhörande även de högsta samhällsklasser, såsom länets guvernör o.a. Hela begravningsplatsen var i det närmaste fylld av folk. Jordfästningen förrättades av den avlidnes son, vicepastor Johannes Bäck. Utom som mycket skicklig i sitt fack får han ock vedermäle om att ha varit en ömhjärtad, anspråkslös, människovänlig och uppoffrande människa! — Gift i Nykarleby 23.7.1847 med Maria Greta Björkman, dotter till sockenskräddaren Simon Björkman och Lisa Bäck (se tab. 5), född i Nykarleby landskommun 16.6.1824. Änkan flyttade 1892 till Helsingfors, där hon avled 7.7.1903 i kronisk tarmkatarr.

1) Då nämnda »madam» Rehnström spelade en icke oviktig roll i den unge Jakobs öden må här om henne lämnas några personalia. Hennes flicknamn var Greta Kajsa Frilund, dotter till sjömannen och skjutsrättaren Johan F. och Brita Johansdotter. Hon var född i Lillsoklot, Nykarleby landskommun, 12.2.1776 och dog i Nykarleby stad 15.2.1853 i slag. Hon var gift 1:o 20.4.1798 med sjömannen Jakob Christofferson, från vilken hon var »ordentligt» skild och 2:o 24.3.1823 med bondsonen Hans Hansson Renvaktar (född i Kyrkoby 1797, d. i Nykarleby stad 1862 genom olyckshändelse. Han flyttade till staden som arbetskarl och antog namnet Rehnström. Hustrun ägde gård i staden (N:o 80), som hon år 1800 erhållit till gåva av första mannens moster, garvaränkan Eva Pilkar. Denna gård försåldes år 1843.


VIII. Barn (födda på Bäck, det yngsta i Vasa):
Johannes, f. 31.10.1850. Tab. 62.
Maria Johanna, f. 27.4.1854. Tab. 69.
Anna Charlotta, f. 12.12.1857, d. i Helsingfors 24.9.1934 i magkräfta. Gift i Helsingfors 20.12.1884 med skräddarmästaren Emil Alexander Knape, f. i Peräseinäjoki 18.7.1863. Lever i Helsingfors: 5 barn, alla döda.
Hanna, f. 3.12.1861. Tab. 73.
Emmanuel, f. 31.12.1866, d. i Vasa 27.1.1876 i skarlakansfeber.
Hilda Lovisa, f. 12.8.1871, d. i Helsingfors 23.1.1887 av medfött hjärtfel.

 


Tabell 62.

VIII. Johannes Bäck, son till Johan Jakob B., tab. 61, f. på Bäck i Nykarleby landskommun 31.10.1850, d. i Tyrvis 28.1.1901 i blindtarmsinflammation. Hemmet var strängt pietistiskt. Redan som liten gosse hade han klart för sig, att han skulle bliva präst. Vid 9 års ålder hade han redan 3 gånger genomläst bibeln. En av hans käraste lekar var att uppträda som präst. Med sin mammas förkläde som prästkappa återgav han för sina syskon den predikan han tidigare åhört. Vid 9 års ålder kom han till Nykarleby elementarskola, som han besökte i 2 år, läste så privat för att vinna inträde i Vasa gymnasium, därifrån han blev student vid 16 års ålder år 1867 samt prästvigdes år 1870 19 år gammal efter att först ha utverkat tillstånd därtill, då han ej uppnått den i lagen bestämda åldern. Kort därefter pastorsadjunkt i Lappajärvi. Komminister i Vasa, t.f. fängelsepredikant och religionslärare i flere skolor 1873. Kapellan i Nykarleby 1.5.1878. Under åren 1.5.1884—1.12.1889 bosatt i Helsingfors såsom överombudsman för den år 1873 grundade Lutherska Evangelieföreningen i Finland. Kyrkoherde i Tyrvis 1.12.1889. (En fullständig biografi om honom är under utarbetning av annan person).

B. var en särdeles angenäm och sympatisk personlighet med ett glatt och livligt lynne, såsom hans samtida uppge. Han var som talare enastående i det han ägde en beundransvärd förmåga att rycka sina åhörare med sig. Ägde en arbetsförmåga som få. Flitig författare på det religiösa området. Medarbetare i »Sändebudet» sedan 1876, huvudredaktör 1884—89. Deltog i redigeringen av »Kirkkollisia sanomia» under åren 1890—94. Sedan 1895 medredaktör i »Kristillisiä sanomia». Och för de små skrev han »Lasten Lehti». År 1885 tog han en verksam del i en tillökad upplaga av »Sions harpan», där också 10 sånger och flere bearbetningar äro av hans hand. År 1886 utkom »Främlingarnas hemliv», en bönbok, som utgivits i ett 10-tal upplagor. Följande år utgav han »Den kristna läran, framställd i Luthers lilla katekes». Under åren 1889—92 författade B. ett predikoverk »Den hälsosamma läran», (över tredje årgången i högmässotexter), en bok om 730 sidor. Dessutom har i tryck utgivits många av hans predikningar. Bland hans icke direkt religiösa arbeten må nämnas hans verksamhet som redaktör av »Mellersta Österbotten» under hans vistelse i Nykarleby. Dess livstid blev dock ej lång (år 1882). Den vann ej tillräckligt understöd på grund av, som dess utgivare själv antager, dess finska tendenser.


Jakob Bäcks hem under hans vistelse i Nykarleby, som gift. Stugan, erhållen som arv efter svärfadern, nedrevs och uppfördes ånyo med tillsats av ett rum, så att densamma kom att omfatta trenne rum.
Bild 2. Jakob Bäcks hem under hans vistelse i Nykarleby, som gift. Stugan, erhållen som arv efter svärfadern, nedrevs och uppfördes ånyo med tillsats av ett rum, så att densamma kom att omfatta trenne rum.


B. var också en intresserad kommunalman, främst var det inrättandet av folkskolor som låg honom om hjärtat. Under hans vistelse i Nykarleby grundades på hans initiativ den första folkskolan i Jeppo (Jungar by) år 1878 och i Kovjoki år 1886. Folkskolan i Jeppo var till en början rent privat, men övertogs av kommunen trots häftigt motstånd 1.12.1882. Under hans vistelse i Tyrvis tillkommo tre folkskolor, två ambulerande skolor och flere söndagsskolor.

Också på det politiska området har B. framträtt. Sålunda var han medlem i 1891 års lantdag och medlem av allmänna besvärsutskottet. Hans frisinnade uppträdande ådrog honom hans stånds bröders misshag. Han uppträdde bl.a. till förmån för privatskolorna, för samskoleidén, för grundsatsen »lika lön för lika arbete». Uppställd som kandidat till följande lantdag utfärdade han ett liberalt valprogram, i vilket han bl.a. uttalade sitt utträde från det finska partiet, som han hittills tillhört. Följden var, att han vid valet föll igenom. År 1899 var B. medlem av den »stora deputationen» och invaldes i dess sjumannakommitté. År 1893 var han ombud vid kyrkomötet. — Gift i Vasa 8.11.1871 med Hilda Charlotta Backström, dotter till guldsmeden Enoch B. i Vasa och Margaretha Sofia Gestrin, f. i Vasa 12.8.1849. Bosatt i Helsingfors med två av sina ogifta döttrar.

IX. Barn:
Alfred Johannes, i Lappajärvi 1.9.1872. Tab. 63.
Hilda Maria, f. i Vasa 31.8.1874. Tab. 64.
Jakob Immanuel, f. i Vasa 25.5.1876. Tab. 66.
Kristian Rafael, f. i Nykarleby 27.4.1878, d. där 5.4.1879.
Edit Augusta, f. i Nykarleby 8.7.1879. Bosatt i Helsingfors. Sköter om hushållet för sin mor och systern Elna.
Anna Suoma, f. i Nykarleby 9.5.1881, d. i Helsingfors 23.3.1885 i strypsjuka.
Elsa Johanna, f. i Nykarleby 5.11.1883. Tab. 67.
Gerda Matilda, f. i Helsingfors 16.8.1885. Tab. 68.
Anna Suoma, f. i Helsingfors 21.3.1888, d. där 31.5.1889 i lunginflammation.
Elna Magdalena, f. i Tyrvis 15.2.1891. Kontorist på Arbetsgivarförbundets kontor.


Tabell 63.

IX. Alfred Johannes Bäck, son till Johannes B., tab. 62, f. i Lappajärvi 1.9.1872. Student 1890. Teol. dim. ex. 1894, pastoralexamen 1898. Luth. Evangeliiför:s överombudsman 1898—1904. II komminister i Helsingfors 1904—1906, kyrkoherde i Vörå 1906—1922, kyrkoherde i Helsingfors södra sv. församl. sedan 1.12.1924. Assessor vid Borgå domkapitel 1.12.1923—1.2.1929, kontraktsprost i Helsingfors sv. prosteri sedan 1.5.1933. Studerat inre- och hednamissionen i Sverge, Danmark och England 1899—1900. Riksdagsman 1907—1919, medlem av stats-, järnvägs-, lag- och ekonomiutskottet, ordf. i lag- och ekonomiutsk. 1913. Svenska evangeliiföreningens ordf. sedan 1925. Huvudredaktör för Sändebudet och Barnavännen 1898—1906. Kommendör FVR [Finlands vita ros], 2 kl. Tyska röda korsets utmärkelsetecken, 2 kl. — Gift i Jyväskylä 6.7.1895 med Bertha Helena Pesonius, dotter till lektor Gottlieb Leopold P. och Fredrique-Sofie Söderström, f. i Jyväskylä 7.2.1874.

X. Barn:
Lisi Helena, f. 19.7.1897 i Kökar, d. 8.9.1904 i Helsingfors av tub. hjärnhinneinflammation.
Johannes. f. 22.8.1901 i Hausjärvi (på Riihimäki station), d. 2.5.1906 i Tammerfors (på väg till Vörå) i blindtarmsinflammation.
Yngve Rafael, f. 20.5.1903 i Kiikka, student 1921 från Vasa sv. samskola, fil. kand. (huvudämnen: praktisk filosofi, nordisk historia och nationalekonomi) 1927, promoverad samma år, andra lärare vid Evangeliska folkhögskolan i Jeppo. Avlagt teol. prel. ex. 1935. — Vigd 25.10.1930 i Vörå med sin kusin Anna Tila Gunhild Bäck, f. i Korsnäs 3.7.1909 (tab. 66). [Yngve designade IR 61:s emblem.]

XI. Barn (fött i Jakobstad):
Gustav Jakob Johannes, f. 16.8.1932.

Ragnar Gottfrid, f. i Helsingfors 10.12.1904. Student 1922 från Vasa sv. samskola, fil. kand. 1927 (huvudämnen: praktisk kemi, botanik och zoologi), avlagt bryggarexamen 1930 vid Skandinaviska Bryggerihögskolan i Köpenhamn. Kemist och andra bryggmästare vid Ab Sinebrychoffs bryggeri i Helsingfors. — Gift i Helsingfors 27.3.1932 med fil. kand. Else Elinor Finnilä, f. 15.2.1903 i Vasa, dotter till affärsmannen Rudolf F. och hans hustru Alma Laurin.
Sigurd Johannes, f. i Vörå 10.4.1907, d. i Vasa 3.4.1914 av varbildning i örat med efterföljande hjärnhinneinflammation.
Etel Ingeborg, f. i Vörå 30.9.1909. Genomgått sv. fruntimmersskolan och Institutet för flickor i Borgå. Gift 8.12.1931 med sin kusin pastor Helge Immanuel Bäck, f. 27.8.1906 i Tyrvis (se tab. 66).
Håkan Johannes, f. i Vörå 28.7.1911. Student 1930 från Borgå sv. lyceum. Studerar vid teologiska fakulteten vid universitetet i Helsingfors.


Tabell 64.

X. Hilda Maria Bäck, dotter till Johannes B., tab. 62, f. i Vasa 31.8.1874. Efter 2 års skolgång i Nykarleby genomgått sv. fruntimmersskolan i Helsingfors 1891 och sv. fortbildningsläroverket 1892—95. Gift 30.8.1897 med Paul Fredrik Elmgren, f. 4.12.1875 i S:t Mårtens, apotekselev 1892, farmaceut 1895, provisor 29.5.1901. Innehavare av V. apoteket i Helsingfors 1901—17. Sedan militärapotekare till dess han 1934 erhöll privilegiet på V apoteket i Åbo. Varit vid tvenne skilda tillfällen medlem av statskommittéer för åstadkommande av militärfarmakopéer m. m. Studieresor 1905 och 1911 till Sverge, Norge och Danmark, 1924 till England och Frankrike. Varit ordförande, viceordförande, sekreterare och ekonom i Apotekarföreningen. Sedan 1927 denna förenings korresponderande ledamot.

X. Barn:
Erna Margit Elmgren, f. i Tyrvis 22.7.1900, d. i Helsingfors 13.3.1901.
Paul Börje Bertil Elmgren, f. 7.3.1902 i Helsingfors. Student från Nya svenska läroverket i Helsingfors 1920. Studerat juridik i 3 år. Erhållit praktisk utbildning i trävarubranschen i Finland 3 år. Praktiserat 3 år på kontor i England, Hamburg och Paris. Senare verksam i Finland på sagda område.
Ragnhild (Ragni) Maria Elmgren, f. 12.1.1905 i Helsingfors. Tab. 65.


Tabell 65.

X. Ragni Maria Elmgren, dotter till Hilda Maria Bäck och Paul Fredrik E., tab. 64, f. i Helsingfors 12.1.1905. Genomgått privata svenska flickskolan i Helsingfors. En tid i S:t Bootvids franska pension för unga flickor i Saltsjöbaden. Gift 23.8.1927 i Helsingfors med Lars Mikael Schalin, f. i Vasa 5.7.1895, student 1914. Genomgått Krigshögskolan 1924—26. Studieresor i Tyskland 1916—18, i England 1929. Medlem av jägarbataljonen 27 från år 1916, deltagit i frihetskriget, kapten 1919, fälttelegrafbataljonens kompanichef 1918—24, major 1926, överstelöjtnant 1931. Flygskolans chef 1932, tillhör flygtruppernas stab sedan 1933 samt 1.5.1935 transporterad till flygstationen i Viborg. [Prosa av Schalin.]

XI. Barn (födda i Helsingfors):
Lars-Johan Fredrik Schalin, f. 21.3.1931.
Rolf Vilhelm, f. 20.11.1934.


Tabell 66.

IX. Jakob Immanuel Bäck, son till Johannes B., tab. 62, f. i Vasa 25.5.1876. Student 1895. Prästvigd 1901. Pastoralexamen 1903. Pastorsadj. i Munsala 1901—02, nådårspredikant i Tyrvis 1902—04. Sekreterare och överombudsman för Luth. ev. föreningen i Finland 1904—08. Kyrkoherde i Korsnäs 19008—25. Kyrkoherde i Vörå sedan 1925. Kontraktsprost 1932 (t.f. 1929—1932). Chef för skyddskårsstaben i Korsnäs 1917—18. Riksdagsman 1922—24 och 1927—30. Ordinarie medlem i stora utskottet, kommunikations- och ekonomiutskottet samt supleant i kulturutskottet. Utgivit i tryck: Det messianska »Ebed-Jahve-begreppet» i Jesaja II, med beaktande av bibelns och den teologiska forskningens ställningstagande, 1927. Fr. K. 4. — Gift 29.6.1901 i Munsala med Ellen Ottilia von Essen, dotter till kyrkoherden Gustav v. E. och Lovisa Mandellöf, f. i Alajärvi 30.9.1876. Genomgått sv. fruntimmersskolan i Uleåborg.

X. Barn:
Ellen Lisa Maria, f. 15.9.1902 i Tyrvis. Genomgått sv. samskolan i Vasa. Student därifrån våren 1921. T.f. folkskollärarinna i Korsnäs 1921—23. Medicinsk preliminärexamen 1925, odontologiekandidat 1927, odont. licentiat 1930. Sedan dess praktiserande tandläkare i Vörå. — Gift 24.7.1935 med Runar Gerald Söderholm, f. 12.10.1902 i Åbo. Student 1922. Prästvigd 7.3.1928. Kyrkoherde i Jeppo 1.10.1932.
Hilda Verna Vieno, f. 8.2.1904 i Tyrvis. Genomgått sv. samskolan i Vasa. Student därifrån våren 1921. Hemlärarinna 1921—22. Hospiterat vid Nykarleby seminarium 1922—23. Lärarinna vid Vasa primärskola 1923—24. Lärarinna vid Korsnäs högre folkskola 1924—25. Lär. vid Högfors privata samskola 1926—27. Under någon tid studerat humanistiska ämnen vid Helsingfors universitet.
Helge Immanuel, f. 27.8.1906 i Tyrvis. Genomgått Vasa samskola, därifrån student 31.5.1924. Teologisk dimissionsexamen 1929, prästvigd i Borgå 8.1.1929. T.f. kyrkoherde i Maxmo 8.1.—1.3.1929. Svenska Luth. Evangeliiföreningens resepräst 15.3.1930—1.5.1932. Pastoralexamen 1931. Kapellan i Vörå sedan 1.5.1932. — Gift i Helsingfors 8.12.1931 med sin kusin Etel Ingeborg Bäck, f. 30.9.1909 i Vörå.

XI. Barn:
Etel Ellen Helena, f. 10.3.1933 i Helsingfors.
Maj Birgit Kristina, f. 23.12.1934 i Vasa.

Anna Tila Gunhild, f. 3.7.1909 i Korsholm. Genomgått sv. flickskolan i Vasa och pedagogiska matlagningsskolan i Helsingfors. Gift i Vörå 25.10.1930 med sin kusin Yngve Rafael Bäck, (tab. 63).
Ruth Signild Lovise, f. 26.10.1911 i Korsnäs. Genomgått. 6 kl. i sv. samskolan i Vasa.
Ilma Maj-Len, f. 3.10.1913 i Korsnäs. Genomgått sv. samskolan i Vasa. Student därifrån våren 1932.
Gustav Immanuel, f. 27.7.1916 i Korsnäs. Lyceist.
Johannes Immanuel, f. 28.12.1918 i Korsnäs. Lyceist.


Tabell 67.

IX. Elsa Johanna Bäck, dotter till Johannes B., tab. 62, f. i Nykarleby 5.11.1883. Utdimmiterad från Heurlinska skolan i Åbo 1901, besökt 1 år Handelsskolan i Åbo (1903—04), kontorist i Tammerfors 1904—09. Gift 10.9.1909 i Tammerfors med Erik August Isidor Eriksson, f. 18.5.1879 på Lemland, Åland. Student 31.5.1902, prästvigd 12.1.1907. Exofficio-kyrkoherdeadjunkt i Alajärvi till 31.8.1907, t.f. kyrkoherde i Replot 1.9.1907—1.1.1908, pastorsadjunkt i S:t Petersburg 19.1.1908—3.5.1911, samtidigt stadsmissionär, predikant i S:t Petersburg och resetalare i Ingermanland, nominellt kapellansadjunkt i Sörnäs sv. församling 1.6.1911—30.4.1917, men i själva verket ledare för Luth. Evang. föreningens i Finland svenska ungdomsarbete (»Evangeliska Unga»), sedan 1.5.1917 kyrkoherde i Terjärv, prosttitel 20.12.1934.

X. Barn:
Maj-Lis Eriksson, f. i Helsingfors 7.7.1912, d. i Helsingfors 7.5.1915 i tuberkulös hjärnhinneinflammation.
Else-Brita, f. i Helsingfors 23.8.1914. Student från Gamlakarleby sv. samskola 1934. Studerar till tandläkare.
Johannes-Erik (Jan Erik), f. i Terjärv 19.9.1917. Samskolelev.
Erik-Gustav, f. i Terjärv 19.11.1919. Samskolelev.
Erik-August Isidor, f. i Terjärv 30.3.1925. Folkskolelev.
Lars Jakob Erik-Olof, f. i Terjärv 13.9.1928.


Tabell 68.

IX. Gerda Matilda Bäck, dotter till Johannes B., tab. 62, f. i Helsingfors 16.8.1885. Besökt Heurlinska svenska flickskolan i Åbo. Gift i Tammerfors 9.6.1905 med svågern Georg Gabriel Elmgren, f. i S:t Mårtens 13.1.1880, d. i Helsingfors 29.11.1929. Genomgått Åbo finska lyceum, studerat vid Helsingfors universitets fys. mat. sektion 1900—02, vid Tekniska högskolan i Hannover 1903—04, diplomingenjör våren 1904. Var ägare av Orimattila yllefabrik 1905—1916. Senare fastighetsägare i Helsingfors. Familjen bosatt i Stockholm 1924—1928.

X. Barn (födda i Orimattila, det yngsta i Helsingfors):
Gerda Margareta Elmgren, f. 23.3.1906. Gått 8 klasser i Lagus skola i Helsingfors, 1 år i St. Bootvids franska pensionsskola vid Saltsjöbaden. Vistats 5 mån. i London och Oxford för att lära sig engelska. Gift 15.10.1928 i Stockholm med Stig Jan Pallin, f. 17.2.1906 i Stockbolm. Har egen reklambyrå i Stockholm (Reklamtjänst Pallin).

XI. Barn (fött i Stockholm):
Gerda Maj-Britt Pallin, f. 19.4.1930.
Tor Fjalar Elmgren, f. 29.6.1909. Genomgått svenska Handelshögskolan i Helsingfors 1932. Anställd vid Ab Mercantile 1932—33. På studieresa i England 1933—34. För närvarande praktikant vid Mannesmann-Werke AG i Dusseldorff.
Else Gunvor Elmgren, f. 25.5.1912. Gått i skola dels i Stockholm, dels i Forsmans flickskola (6 klasser). Studerat ett år i Paris språk och musik.
Albert Gabriel Elmgren, f. 25.5.1916. Abiturient från Sv. samskolan i Helsingfors.


Tabell 69.

VIII. Maria Johanna Bäck, dotter till Johan Jakob B., tab. 61, f. i Nykarleby landskommun (på Bäck) 27.4.1854, d. 3.4.1916 på Loimijoki prästgård i njurlidande. Gift i Vasa 3.2.1874 med Christian Sjöblom, f. i Raumo 13.10.1847, d. i Loimijoki 13.8.1917 i hjärnslag. Student 25.5.1868, prästexamen 24.2.1871. Pastorsadjunkt i Kaustby, Gamlakarleby och Ylikannus. Kyrkoherde i Kannus 10.12.1885, i Eurajoki 12.5.1893, i Loimijoki 13.10.1906. Prosttitel 31.12.1899.

IX. Barn:
Kristian Johannes Keijola (namnet efter faderns hemgård i Raumo), f. 6.12.1874 i Kaustby. Student 14.6.1893. Fil. kand. 23.11.1898. Prästvigd 5.6.1900. Sjömanspräst i Pensacola 1.9.1900. I hednamissionens tjänst 1.9.1901. Till Kina första gången 1.1.1902. Kyrkoherde i Kelviä 8.7.1916.
Ida Sjöblom, f. i Kannus 4.5.1878. Tab. 70.
Klas Eliel Sjöblom-Baeck, f. i Kannus 12.3.1886. Student 29.5.1903. Prästvigd 26.3.1907. Sjömanspräst i Amerika 16.7.1907, i Hamburg 8.9.1910, i Liverpool 1.4.1912. Numera bosatt i Ganodea (Spanien) såsom affärsman. Gift med Helmi Ahlroth från Padasjoki.

X. Barn:
Paul Ruben, gift med en spanjorska.
Annikki Mirjam, gift med en spanjor.

Anna Elin Sjöblom, f. 23.4.1888 i Kannus. (Tab. 70 a).
Yrjö Albert Keijola, f. 24.4.1890 i Kannus. Kyrkoherde i Kaustby, men skild från prästämbetet. Lider av epilepsi. Gift med Judit Lidman, men skild.

X. Barn:
Pentti.
Väinö.
Mikko.

Alli Elsa Synnöve Sjöblom, f. 2.4.1892 i Kannus. Tab. 71.
Saimi Elna Fredrika Sjöblom, f. 7.12.1893 i Kannus. Tab. 72.
Kaarlo Einar Valdemar Keijola, f. 27.5.1897 i Eurajoki. Militärkapten. Bosatt i Salo. Gift med Aino Lampo, men skild 1935, bosatt i Åbo med tvenne döttrar.


Tabell 70.

IX. Ida Sjöblom, dotter till Maria Johanna Bäck och Kristian S., tab. 69, f. i Kannus 4.5.1878. Genomgått Vasa 5-kl. sv. fruntimmersskola. Sjuksköterska. Gift i Eurajoki 18.5.1904 med Juho Kustaa Rapola, f. i Sääksmäki 10.10.1877. Student 1895, med.kand. 1899, med. lic. 1904. Kommunalläkare i Virdois 1904, i Kokemäki 1906, andra stadsläkare i Raumo 1908, förste stadsläkare där sedan 1927. Ordf. i stadsfullmäktige i Raumo sedan 1929.

X. Barn:
Katri-Leena Rapola, f. i Virdois 30.6.1905. Tandläkare. Sedan 1931 praktiserande i Raumo.


Tabell 70 a).

IX. Anna Elin Sjöblom, dotter till Marja Johanna Bäck och Christian S., tab. 69, f. i Kannus 23.4.1888. Genomgått 7 kl. av Raumo samskola. Intresserad av sång och musik. Gift i Loimijoki 16.1.1908 med Kaarlo Zacharias Tallgren, f. i Ruovesi 21.7.1879, d. i Karislojo 1.3.1932 i perniciös anämi. Student 1897, fil. kand. 1901, teol. dimiss.ex. 1904. Kyrkoherdeadjunkt i S:t Marie 1904—08, kapellan i Halikko 1908—13, predikant vid Åbo länsfängelse 1913—16, kyrkoherde i Karislojo 1916—26, kyrkoherde i Nådendal 1926—27, kyrkoherde i Karislojo 1927 till sin död. Sekreterare i Finska bibelsällskapet 1913—16, sekr. i 7:de allmänna kyrkomötets bibelöversättningskommitté 1913, sekr. i Åbo K.F.U.M. 1914—16. Handhaft religionsundervisningen i Åbo finska samskola 1914—15, i historia och religion vid samskolan i Nådendal 1926—27. Redaktör för tidningen Herättäjä. Utgivna skrifter: Vankilapapin työmaalta 1917, Bibelöversättningskommitténs betänkande 1913. Yhtä ja toista Karjalahjan seurakunnan entisyydestä, 1919, Minä tulen pian, 1929, Nuori Augustinus, 1929.

X. Barn:
Elina Marjatta Tallgren, f. i Halikko 12.6.1910. Student våren 1930 från Åbo finska samskola. Avlagt lägre rättsexamen i mars 1935. Skött vikariattjänster vid post- och forststyrelsen samt nu på andra året vid statskontoret. Musikaliskt intresserad. (Firar sommarn 1935 bröllop med jur. kand. vicehäradsh. Ilmari Melander.)
Olavi Kristian Markus Tallgren, f. 9.3.1913 i Halikko. Student våren 1932 från Åbo finska samskola. Studerar teologi. Intresserad medlem av Y.L.
Maria Helena Margareta Tallgren, f. i Karislojo 15.5.1917. På 7 kl. i Åbo finska samskola. Är musikalisk.


Tabell 71.

IX. Alli Elsa Synnöve Sjöblom, dotter till Maria Johanna Bäck och Christian S., tab. 69, f. i Kannus 2.4.1892, d. i Fresno, Californien, 21.12.1918 i influensa (lunginflammation). Gift med Alpo Setälä, f. i Pyhämaa 5.4.1890. Student 29.5.1909, prästexamen 5.6.1913, präst i USA. i Suomisynoden: i Baston 1913—16, i Republic (Mich.) 1916—20 och i Wakefteld (Mich.) 1920—27, samt i Finland: t.f. kyrkoherde i Oripää 15.6.1927—30.4.1928, i Luth. evang. fören. 1.5.1928—30.4.1929, kapellan i Loimijoki 1.5.1929—30.4.1933, kyrkoherde i Loimijoki köping sedan 1.5.1933.

X. Barn:
Alli Marja Margareta Setälä, f. i Smithville, New Hampshire, USA 7.8.1914. Student från Åbo finska samskola 31.5.1934.
Elsa Ester Elisabet Setälä, f. i Republic, MI. USA 9.6.1916. Studentkandidat (Åbo finska samskola).


Tabell 72.

IX. Saimi Elna Fredrika Sjöblom, dotter till Maria Johanna Bäck och Kristian S., tab. 69, f. i Kannus 7.12.1893. Student 27.5.1911 från Åbo finska fortbildningsläroverk. Inskriven vid Helsingfors universitet, fysisk-matematiska sektionen, hade avlagt alla förarbeten för medikofilen, då studierna avbrötos hösten 1912. På våren 1913 genomgick i Tammerfors en 3 månaders hushållskurs. Gift 22.6.1914 i Loimijoki med Tuure Valdemar Toivio (Mennander), f. i Helsingfors 26.4.1886, student 14.5.1907, prästvigd 14.1.1911. Adjunkt i Nastola, Asikkala, Svartå, t.f. kyrkoherde i Esbo, i Lutherska Evangeliiförenings tjänst 1.5.1912—1.5.1931, utom åren 1922—24, då han var kaplan i S:t André, sedan 1.5.1931 kyrkoherde i Ilmajoki. Dessutom religionslärare sedan 1931 i Ilmajoen keskikoulu ja lukio. Under tiden han var i evangeliiföreningens tjänst gjorde tvenne resor till Förenta staterna åren 1927 och 1930, tagande del i Suomisynodens konferenser i Fairporte, Oh. och Calumet, Mich.

Kyrkoherde Tojvio har varit medlem i Lutherska Evangeliiföreningens styrelse sedan år 1912, styrelsemedlem i Sairaalan Ev. Kansanopistio 1924—29, styrelsemedlem i Kauhajoen Ev. Kansanopisto sedan 1932, ordf. i Helsingfors samskolas och reallyceum föräldraråd 1925—31 m.fl. förtroendeposter. Redaktör för »Sanansaattaja» 1912—1931, för vårpublikationen »Kevätkukkia» 1918—1931. Utgivit »Luja sana», »Elon virta» och översatt till finska »Lutherin Matkaevästä», skrivit artiklar för tidningar och andra publikationer, de sista åren i tidningen »Vaasa» regelbundet söndagsbetraktelser. Mycket verksam på det musikaliska området. Ledare både för mans- och blandade körer (i S:t André och Helsingfors). Violinspelare. Gav regelbundet konserter i Finland åren 1919—1929 (främst Händels och Bachs kompositioner) samt på sina resor i Amerika.

X. Barn:
Jaakko Tuure Immanuel Toivio, f. 23.4.1915 i Helsingfors. Student 31.5.1933 från Helsingfors finska normallyceum. Vid teologiska fakulteten avlagt preliminärexamen våren 1934.
Salome Saimi Johanna, f. 12.7.1916 i Asikkala, student 30.5.1933 från Ilmajoki lyceum, avlagt medikofilexamen i april 1935.
Inkeri Saimi Mirjam, f. 10.9.1918 i Loimijoki, d. 8.5.1920 i Helsingfors i tuberkulös hjärnhinneinflammation.
Eljas Tuure Kristian, f. 3.4.1920 i Helsingfors. Skolelev.
Sakari Tuure Tapani, f. 17.9.1921 i Helsingfors. Skolelev.
Samuli Tuure Tanali, f. 8.4.1923 i S:t André. Skolelev.
Paaveli Tuure Johani, f. 12.10.1924 i Helsingfors. Skolelev.
Aarni Tuure Jooseppi, f. 8.5.1926 i Helsingfors. Skolelev.
Ritva Saimi Liisa, f. 10.10.1927 i Helsingfors.
Leena Saimi-Maija, f. 26.7.1929 i Luopiois.
Ilkka Tuure Iisakki, f. 16.9.1931 j Ilmajoki.
Martti Tuure Timoteus, f. 26.5.1934 i Ilmajoki.


Tabell 73.

VIII. Hanna Bäck, dotter till Johan Bäck, tab. 61, f. i Nykarleby 3.12.1861, d. i Maaninka 21.2.1929 i lunginflammation. Gift i Vasa i oktober 1882 med Otto Bernhard Svahn, f. i Kuopio 16.12.1858, d. i Maaninka 22.6.1927 av ålderdom. Var vid tiden för giftermålet styrman å den mellan de österbottniska städerna gående ångbåten »Tärnan». Efter giftermålet bosatt på det av honom ägda hemmanet Ravintolan talo (0,1875 mtl) i Tuovilanlahti by i Pielavesi socken, vilken by dock år 1905 överfördes till Maaninka socken.

IX. Barn (födda i Pielavesi, det yngsta i Maaninka):
Karl Bernhard Svahn, f. 27.6.1883. Flyttade år 1911 till Helsingfors. Vidare öden för mig okända.
Gunnar, f. 4.6.1885. Flyttade år 1915 till Helsingfors. Vidare öden för mig okända.
Signe Maria, f. 28.2.1896, d. i Maaninka 13.2.1911 i lungsot.
Ingrid Matilda, f. 18.10.1892, d. i Pielavesi i skarlakansfeber 4.5.1894.
Valter Immanuel, f. 12.6.1895. Flyttade år 1930 till Eno. Forstmästare.
Verner Johannes, f. 2.5.1899. Gift 16.6.1923 med bonddottern Aino Heikintytär Väänänen, f. i Maaninka 23.4.1898. Flyttade 1925 till Kuopio stad, där mannen har plats som representant för en fabrik.
Rafael, f. 2.5.1901. Gift 9.12.1930 med bonddottern Ester Eliina Voutilainen, f. 13.12.1903 i Kuopio l.k., där de gifta äro bosatta.
Martta Helga Elisabet, f. 25.1.1903, d. 27.6.1903 i feber.
Katri Ester Matilda, f. 19.9.1905, d. i Maaninka 28.6.1908 i lunginflammation.


Tabell 74.

VII. Katarina Kristina Bäck, dotter till Susanna Katarina B. och Simon Mattsson B., tab. 55, f. på Bäck 9.11.1830, d. på Lassila (Kovjoki) 19.4.1868 i tyfus. Gift 25.7.1858 med Israel Gustafsson, bonde på Lassila, f. där 12.8.1837, d. där 1.7.1907 i lunginflammation. Omgift 4.11.1869 med änkan Anna Lisa Isaksdotter Flen.

VIII. Barn födda på Lassila, Kovjoki:
Johannes Lassila, f. 30.5.1859. Tab. 75.
Maria Lovisa, f. 26.1.1861. Gift 11.11.1880 med bondsonen Anders Johansson Siisbacka, Purmo. Flyttade dit. (Båda döda, en dotter Hulda lever, gift med bonden Matts Häggbblom på Siisbacka.).
Johanna Katarina, f. 31.7.1863. Gift 19.4.1885 med bondsonen Lars Niklas Larsson Finne, från Pedersöre. Köpte gård på Kyrkstranden, Pedersöre. Båda döda. En son Vilhelm.
Gustav, f. 21.10.1866. Till Amerika 1885. Där gift med Anna Lena Mattsd. Slangar, från Jeppo (3 à 4 barn).


Tabell 75.

VIII. Johannes Israelsson Lassila, son till Katarina Kristina Bäck och Israel Gustafsson Lassila, tab. 74, f. på Lassila 30.5.1859, d. på Lassila 1.12.1911 i kräfta. Husbonde på faderns hemman. Gift 1:o 22.3.1885 med Helena Mattsdotter, f. 15.3.1854 i Pedersöre, d. på Lassila 25.11.1892 i magkräfta. 2:o 8.11.1903 med Anna Sofia Andersd. Hannula, f. 8.12.1867 på Hannula, d. på Lassila 26.3.1928 i magkräfta. Änkan jämte barnen antagit namnet Broberg.

IX. Barn (det första fött i Petersburg, de andra på Lassila):
Före. ä. Maria Johanna, f. 13.4.1881. Tab. 76.
1. Johannes Israel, f. 9.11.1885. Till Amerika 1902, d. där i Salt Lake i Utah 3.8.1929 i lungsot. Ogift.
1. August, f. 20.4.1888. Till Amerika 1905.
1. Anna Irene, f. 11.1.1890, d. 11.5.1918 i barnsängsfeber. Gift 4.4.1909 med bonden Niklas Henriksson Stenman i Purmo (6 barn).
1. Anders Alfred Broberg, f. 22.1.1894. Tab. 77.
1. Sofia Alexandra, f. 13.8.1898, d. 29.8. s.å. i feber.
2. Karl William Broberg, f. 26.1.1905. Till Amerika 1922. Byggnadsarbetare i Dakota, Minnesota. Ogift.
2. Sofia Alexandra Broberg, f. 30.12.1909. Ogift. Bor hos brodern Anders Alfred.


Tabell 76.

IX. Maria Johanna Lassila, dotter till Johannes Israelsson L., tab. 75, f. i Petersburg 13.4.1881. Gift 1.3.1903 med Anders Johan Henriksson Forsblom, f. i Purmo (Stenbacka) 29.7.1874, d. på Mannfors 14.11.1927 i kräfta. Hemmason på Lassila, sedan bonde på Mannfors.

X. Barn (det första fött på Lassila, de andra på Mannfors):
Alfred Forsblom, f. 13.12.1903. Till Amerika 1925. Övertagit faderns hemman. Gift 1931 i Terjärv med Mili Maria Särs, f. 27.9.1905 i Terjärv.

XI. Barn (födda på Mannfors):
Rut Elisabet Maria, f. 16.3.1932.
Gunda Marita, f. 11.6.1934.

Alma Irene Forsblom, f. 25.5.1907, d. på Mannfors 7.5.1925 i lungsot.
Aili Maria Forsblom, f. 8.5.1909. Gift 16.8.1931 med Karl William Blomqvist, f. 5.12.1903 i Markby. Bonde på Marken.

XI. Barn (fött på Marken):
Rolf Karl Ole Blomqvist, f. 6.12.1932.


Tabell 77.

IX. Anders Alfred Broberg, son till Johannes Israel Lassila, tab. 75, f. på Lassila 22.1.1894. I Amerika 1913—19. Ägare av faderns halva hemman. Gift 3.5.1921 med Vendla Isaksd. Nylund, f. 5.1.1896 i Kovjoki.

X. Barn (födda på Lassila):
Anna Irene, f. 20.12.1921.
Nils Gustav, f. 21.8.1923.
Helena Sofia, f. 17.2.1925.
Gerda Adina, f. 14.9.1927.
Lars Anders, f. 5.7.1931.
Anna Brita, f. 20.2.1934.


Tabell 78.

VII. Sanna Lovisa Simonsd. Bäck, dotter till Susanna Katarina B. och Simon Mattsson B., tab. 55, f. på Bäck 20.11.1833, d. på Isakas 1.4.1911 i vattsot. Gift 1:o 4.5.1855 med bondsonen, sedan bonden på Pelkos Jakob Mattsson, f. 17.6.1832, d. där 24.9.1863 i kramp; 2:o 30.9.1879 med bonden på Forsbacka, änklingen Johan Jakob Johansson (Lojlax), f. i Munsala 20.3.1836, d. på Isakas 4.1.1922 av ålderdom. Utbytt 1880 Forsbacka hemman mot Isakas.

VIII. Barn (födda på Pelkos):
Maria Lovisa Pelkos, f. 16.8.1854. Tab. 79.
Matts Vilhelm, f. 25.2.1857, d. 15.4. s.å. i kikhosta.
Johanna, f. 13.5.1858, d. 8.10.1859 i strypsjuka.
Johanna Katarina, f. 7.10.1860, d. 8.6.1870 i bröstsjukdom.


Tabell 79.

VIII. Maria Lovisa Pelkos, dotter till Sanna Lovisa Bäck, tab. 78, f. på Pelkos 16.8.1854, d. på Bro 17.6.1923 i kräfta. Gift 11.2.1877 med bondsonen Johan Niklas Dahlin, f. på Mickelsbacka 6.2.1855, d. på Pelkos 6.5.1905 i lungsot. Bonde på Pelkos.

IX. Barn (födda på Pelkos):
Johannes Alexander Dalin, f. 5.8.1877 d. i Amerika 14.2.1905 av lungsot.
August Vilhelm, f. 26.12.1879, d. 30.5.1900 av lungsot.
Jakob Evald, f. 18.4.1882, d. 17.12.1887 genom brännskada.
Axel William, f. 30.11.1884, d. 29.5.1890 av kramp.
Emil Edvard, f. 2.8.1887, d. 17.8.1890 av strypsjuka.
Maria Johanna, f. 25.9.1894, d. 31.12.1905 av lungsot.
Axel Edvard, f. 24.8.1898, d. 15.3.1399 av bröstsjukdom.


Tabell 80.

V. Anna Jakobsdotter Bäck, dotter till Jakob B., tab. 4, f. på Bäck 1769, d. på Bäck 11.11.1826 av lungsot. Gift 16.11.1800 med Anders Jakobsson, f. 1768 i Lohteå, d. i Vasa 1.10.1843 som rotfattig. Backstugusittare på Bäck.

VI. Barn (födda på Bäck):
Kajsa Greta, f. 25.11.1802, d. 4.7. s.å.
Johan Jakob, f. 16.3.1806. Tab. 81.
Matts, f. 8.12.1810, d. 2.9.1813 av rödsot.


Tabell 81.

VI. Johan Jakob Bäck, son till Anna Jakobsd. B. och Anders Jakobsson, tab. 80, f. på Bäck 16.3.1806, d. genom drunkning 1.7.1861. Sjöman. Gift 11.9.1836 med Anna Brita Johansd. Finne, f. 16.5.1814 i Kovjoki, d. i Nykarleby 6.9.1884. Hade egen stuga på stadens mark.

VII. Barn (födda på Bäck):
Anna Lovisa, f. 24.7.1840. Till Björneborg 1860.
Maria Matilda, f. 16.10.1843. Till Helsingfors.
Johanna Elisabet, f. 13.11.1845, d. 26.5.1854 av tvinsot.
Johan Edvard, f. 4.5.1849. Sjöman. Försvunnit i obekanta öden.
Johanna Karolina, f. 5.3.1854, d. 24.1.1855 av bröstsjukdom.
Anders Emil, f. 20.10.1857, d. i Nykarleby 6.11.1891 i lungsot. Sjöman. Gift 21.11.1886 med bonddottern Johanna Maria Johansd. Lojlax, f. i Munsala 7.4.1859, d. i Nykarleby 11.2.1892 i lungsot.

VIII. Barn (födda i Nykarleby):
Johannes Emil, f. 18.8.1887, d. 16.2.1888 i lunginflammation.
Emil Valfrid, f. tvilling 11.10.1888, d. 28.4.1889 i kramp.
Johannes Vilhelm, f. tvilling 11.10.1888, d. 14.4.1889 i kramp.
Karl Edvard, f. 6.1.1891, d. 25.9.1891 i lungsot.

(Inf. 2005-06-06.)


Woldemar Backman (1935) Bäck i Forsby by av Nykarleby socken. Hemman och släkt 1549—1934.
Arne Nylund digitaliserade och tillhandahöll.


Fortsättning: Gren II. Anna Andersdotter Bäck, Anders Michelsson och dessas avkomlingar.
(Rev. 2020-04-14 .)