En släkt Björklunds stamtavla jämte sidogrenar
av Woldemar BackmanInledning

Då man vid Jutas, 4 kilometer söder om Nykarleby stad, på resa mot söder, viker av från den allmänna landsvägen och följer den längs Nykarleby älv gående, till Jeppo och Härmä ledande byvägen, kommer man först till Klockars gårdarna, sedan till Haralds såg och Jutas slagfält med dess monument över Georg von Döbeln, allt beläget i Nykarleby landskommuns kyrkoby. Efter att ha färdats genom ett 2 kilometer brett skogsområde, anländer man till den del av Ytterjeppo by, som ligger väster om älven, också denna by hörande till Nykarleby landskommun. De första gårdarna tillhöra hemmansnummern Knuts, som här har sitt speciella intresse, emedan hela hemmanet eller delar därav under många generationer under ett par århundraden varit hemvist och ägts av den släkt, vars öden i det följande i korthet skall skildras.

Den sista hemmansägaren Gabriel Johansson Knuts, död 1838, hade redan på grund av sjuklighet sålt hemmanet, men för sig själv undantagit ett torp, som hans son också efter hans död innehade en tid. En annan son, Isak, som var bonde på grannhemmanet Ryss, hade sonen Isak Nylund, som hade stuga på Knuts hemmans mark. Efter dennes död, år 1921, och sedan alla barn skingrats — sönerna till Amerika, döttrarna till Jakobstad och Pedersöre — har sambandet mellan släkten och Knuts hemman avbrutits.

Det är med stor sannolikhet man kan utpeka den hemmansgård, som tillhört släkten och det är den, som nu innehas av bonden Zacharias Cederströms sterbhus (änka och tvenne barn). Denna gård går allt fortfarande under benämningen »Gabriels» och någon annan än ovannämnda Gabriel Johansson har icke funnits där med detta förnamn. Gården flyttades dock för några tiotal år sedan från andra sidan vägen, där den stod på den plats, där ungdomshuset nu är uppfört. Typen är den vanliga för en medelstor bondstuga i trakten: två större stugor med förstuga och kammare emellan.

Hemmansnummern Knuts skattade i början av 1700-talet för 1 1/4 mantal. Under en tid på 1740-talet var det kronohemman. År 1765 hade skatten nedsatts till 13/16 mantal samt år 1770, då hemmanet klövs i två lika stora delar, uppskattades vardera hälften till 5/12 mantal. Delarnas antal var 1795 fyra, varje skattande för 11/48 mantal, varav 1/48 hade kronohemmans natur. Nu är, oavsett flere självständiga smålägenheter, hemmanens antal sex (eller egentligen sju, då ett hemman undergått ideell delning).

I omedelbar närhet ligga hemmansnumrorna Bro och Ryss, i vilka också grenar av släkten äro intresserade.


Släkten.


Tabell 1.

I. Jakob Mattsson Knuts, bonde på Knuts hemman i Ytterjeppo, död där före 1697.

II. Barn (födda på Knuts):
Matts, f. 1668. Tab. 2.
Erik, upptages i 1697—1710 års mantalslängder, bonde på hemmanet jämte hustrun samt sonen Erik fr. o. m. 1698. Denne sistnämnde finnes ensam upptagen på hemmanet 1724—26 jämte hustrun Maria.
Per, nämnes som boende på hemmanet enligt mantalslängden av 1697.
Anders, nämnes endast i mantalslängden av 1709.
Vart de tre sistnämnda sönerna tagit vägen har jag tyvärr icke kunnat utreda.


Tabell 2.

II. Matts Jakobsson Knuts, f. 1668, d. på Knuts 1744 (begravad 22/1). Bonde på Knuts (1 1/4 mantal). Nämndeman. — Hustrun hette Malin Hansdotter. Levde ännu 1754.

III. Barn (fött på Knuts):
Matts, f. 1694. Tab 3.


Tabell 3.

III. Matts Mattsson Knuts, son till Matts Jakobsson K., tab. 2, f. på Knuts 1694, d. där 27/6 1778 av »svullnad». Bonde på Knuts. Han synes ha övertagit hemmanet redan 1727. Såsom i inledningen nämndes var hemmanet en tid på 1740-talet i kronans, men åter 1750 i enskild ägo. Som ägare är då enligt mantalslängden upptagen en Anders (av kyrkböckerna skulle han hetat Anders Larsson), men 1755 finna vi där som bolagsmän Matts Mattssons söner Johan och Jakob, men bo också föräldrarna där. — Gift med Kerstin Andersdotter, f. 1696, d. på Knuts 17/3 1778 av ålderdom.

IV. Barn (födda på Knuts, Ytterjeppo):
Lisa, gått till nattvarden 1744—46. Därefter har jag ej kunnat följa hennes öden.
Johan, f. 1730. Tab. 4.
Margareta, gått till nattvarden 1744—45, sedan förlorat henne ur sikte. (En Margareta Knuts dog i Nykarleby kyrkoby 2/7 1760, ogift.)
Jakob, f. 25/5 1736, d. på Knuts 29/1 1790 av hetsig feber. Gårdsson. Gift 8/11 1787 med Maja Brita Larsdotter Mågas, f. i Munsala, Hirvlax 14/5 1764, d. på Knuts 21/5 1798 av bröstsjuka. Omgift 15/6 1791 med änklingen Michel Vinqvist, f. i Nykarleby stad 20/5 1775. En tid bonde på Knuts.

V. Barn (fött på Knuts):
Isak Jakobsson, f. 13/9 1788, d. 15/4 1794 i kikhosta.
Anna, f. 1741, d. 6/4 1755.


Tabell 4.

IV. Johan Mattsson Knuts, son till Matts Mattsson K., tab. 3, f. på Knuts år 1730, d. där 5/2 1797 av flussfeber. Bonde på Knuts. — Gift 6/9 1752 med bondedottern Margareta Gabrielsdotter Träsk, f. 1736 i Hirvlax, Munsala, d, på Knuts 25/11 1815 av ålderdom. Bodde där med sonen Gabriel.

V. Barn (födda på Knuts):
Lisa, f. 30/2 1753, d. 3/8 s. å.
Matts, f. 2/2 1754. Tab. 5.
Johan, f. 5/1 1756. Dräng på Ryss och Bro. Död 1790. (Antecknat i komunionboken, men ej i de dödas bok.)
Jakob, f, 2/5 1758. Tab. 6.
Anders, f. 24/3 1763. Tab. 27.
Isak, f. 1/2 1769. Tab. 67.
Abraham, f. 7/3 1770, d. 24/6 1811 i lungsot: Rotfattig. Ogift.
Gabriel, f 24/8 1772. Tab. 87.


För större överskådlighet har jag i det följande följt Johan Mattssonssöner Matts, Jakob, Anders, Isak och Gabriel jämte deras efterkommande såsom skilda släktgrenar (gren I—V) intill närvarande tid. För varje grupp har gjorts en kort översikt.
Gren I.

Matts Johansson Knuts och efterkommande.

Översikten av denna släktgren blir högst ofullständig. Sönerna dogo som barn, utom en som dock dog barnlös. Döttrarna ha bortflyttat till främmande kommuner (Purmo, Ylihärmä, Alahärmä, Vörå) och ha deras öden icke följts.


Tabell 5.

V. Matts Johansson Knuts, son till Johan Mattsson K., tab.  4, f. på Knuts 2/2 1754, d. där 12/9 1808 i rödsot. Gårdsson. »Volontär vid arméns flotta i Åbo escader.» — Gift 6/7 1777 med Maria Henriksdotter Rundt, f. i Jeppo 30/4 1757, d. på Knuts 32/7 1799 i frossa.

VI. Barn (födda på Knuts, utom det yngsta, som är fött i Åbo):
Margareta, f. 4/10 1779. Till Purmo i början av 1800-talet.
Henrik, f. 11/11 1780. Till sjöss 1801. Står i Kovjoki som soldat i 1802—08 års kyrkbok, död i Uleåborg. — Gift med Kajsa Mattsdotter, f. 1791 i Purmo, omgift med en sjöman Rundt.
Anders, f. 1/11 1783, d. 20/5 1785 i rödsot.
Jakob, f. 4/2 1785, d. 31/2 s. å.
Lisa, f. 28/2 1786. Tjänarinna på Rundt och i staden. Till Ylihärmä 1812.
Maria, f. 1790. Tjänarinna. Till Alahärmä 1811.
Eva Kajsa, f. 7/6 1794. Tjänarinna på Bro. Till Vörå 1813. Till Munsala 1820. — Gift där 27/5 1821 med drängen Isak Eriksson Gunnar, f. 11/3 1797 i Överjeppo, dräng på Aspnäs, sedan i Storkyro, därefter inhysing på Pesonen (Pensala).

VII. Barn:
Isak Isaksson Gunnar, f. 20/7 1823.
Karl Gustav, f. 8/9 1825.


Woldemar Backman (1938) En släkt Björklunds stamtavla jämte sidogrenar.
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Fortsättning: Gren II. Jakob Johansson Knuts och efterkommande.
(Inf. 2005-06-13.)