NÅGRA ÄLDRE, ÄNNU I
STADEN LEVANDE
NYKARLEBY-
SLÄKTER.

Sammanställda
av
Wold. Backman.

 

III. BJÖRKLUND (Danielsson).

Tillika ett bidrag till Levälä hemmans personhistoria.

[OBS!]

[Boken gick som följetong under augusti och september 2005]
[Namn spärrade i originalet är här med fet stil.]

 
Till normalskolläraren Alex. Björklund!

B. B. Engång lovade jag dig att vid tillfälle sammanställa din släkt och framlägges nu resultatet av min undersökning. Min första tanke var att endast beröra dina förfäder i rakt uppstigande led. Senare utvidgade jag min plan i så måtto, att också dessas syskon och deras ättlingar indrogos i undersökningen, främst de, som bott och bebrukat dina förfäders mångåriga lägenhet, Levälä hemman. En kort historik skall nämligen visa, huru intimt förbundna din släkt varit med detta hemman. Din stamfar Erik Simonsson överlämnade vid sin död år 1727 hemmanet åt en av sina söner. Denne delade detsamma redan under sin livstid mellan tre av sina söner. För lättare översikt vill jag beteckna de nu uppkomna tre hemmanen med A, B och C. Hälften av hemmanet A gick ur släktens ägo i 6:te släktled år 1861, den andra hälften i 7:de släktled år 1889. Likaså övertogs hälften av hemmanet B i 6:te släktled av främlingar år 1892, medan den andra hälften kvarstod inom släkten i dess helhet till år 1908, då ena hälften gick till främmande personer. Däremot befinner sig den andra hälften (en tolvtedel av det ursprungliga hemmanet) ännu i dag i släktens ägo (8:onde släktled). Hemmanet C övergavs tidigast av släkten, nämligen i 5:te släktled år 1843.

För lättare överskådlighet äro i nedanstående stamtavla dina förfäder i rakt uppstigande led utmärkta med fet stil. De romerska siffrorna framför namnet betecknar släktledet.

Det är icke svårt att i nedanstående skildring spåra luckor. Dessa bero dels på bristfälliga anteckningar i kyrkböckerna på 1700-talet, dels därpå att jag enligt det uppgjorda programmet främst hållit mig till Levälä-borna och endast i undantagsfall följt de släktgrenar, som utflyttat till andra kommuner.


Tab. 1.

I. ERIK SIMONSSON (LEVÄLÄ) är den äldsta i släkten, som jag kunnat uppspåra. Han var ägare av Levälä hemman (skrevs tidigare Lefvala, Lefvälä, Lefwalla), bärande nummern 14 (senare 13 samt fr. o. m. 1880 10) inom Ytterjeppo by av Nykarleby socken. Det hade tidigare varit kronohemman, men var nu skattehemman. Det skattade i början av 1700-talet för ett mantal, vilken skatt dock ganska snart nedsattes till 6/9. Denne Erik Simonsson är första gången upptagen i mantalslängden för 1723. Vilket år han tillträdde hemmanet kan icke bestämmas, medan alla handlingar för Österbotten saknas för tiden 1714—22. Under tiden 1707—11 var en Hans Andersson innehavare av hemmanet, och före honom en Grels Andersson, vardera uppenbarligen av en annan släkt. Erik Simonsson avled 1727. Han var gift 1:o) med en Maria, som avled 1726 och 2:o) med Susanna Thomasdotter, som dog på Levälä 8 aug. 1760 av ålderdom, 80 år gammal. Hon var omgift med Zacharias Eriksson, född 1689, död troligen 1763.


II. Barn:
1. David, född 1708. Tab. 2.
1. Henrik, född 1717, död å Levälä 2 dec. 1762 i slag. Gift med Lisa Johansdotter, född 1708, död å Levälä 24 april 1729 i bröstsjukdom. Barnlösa.


Tab. 2.

II. DAVID ERIKSSON (LEVÄLÄ), son till Erik Simonsson i dennes förra gifte (tab. 1.) Född 1708, död på Levälä. 16 nov. 1780 i bröstvärk, övertog hemmanet efter fadren. Gift 1:o) med Sofia Mårtensdotter som begrovs 26 mars 1737, 2:o) den 1 jan. 1739 i Ytterjeppo med Maria Hansdotter, död på Levälä 4 aug. 1791 av bröstvärk, 74 år gammal. Föräldrarna genomförde redan under sin livstid (omkring år 1770), en tredelning av hemmanet mellan sönerna Erik, Henrik och Johan. Efter delningen skattade envar av de nya hemmanen för 2/9 mantal.

III. Barn (födda på Levälä):
1. Matts, försvann från kyrkböckerna 1742.
1. Anna, försvann från kyrkböckerna 1754.
1. Maria, försvann från kyrkböckerna 1748. Dessa tre voro födda före 1730.
1. Erik, född 21 april 1733. Tab. 3.
2. Henrik, född 14 maj 1740. Tab. 18.
2. Johan, född 26 jan. 1742. Tab. 33.
2. Thomas, född 30 dec. 1748. Som dräng till Harald 1772.
2. Susanna, född 1749. Som tjänarinna till Hjerp 1774.
2. Isak, född 9 april 1763. Dräng på Ryss. »Gift sig till Sandås» (Munsala).


Tab. 3.

III. ERIK DAVIDSSON (LEVÄLÄ), son till bonden David Eriksson, tab. 2. Född på Levälä 21 april 1733, död där 20 sept. 1795 av hetsig feber. Ägare av 1/3 av det ursprungliga hemmanet. Gift 5 nov. 1758 med bonddottern Brita Gustafsdotter Bro, född 1739 i Ytterjeppo, död på Levälä 27 juni 1823 av ålderdom.

IV. Barn (födda på Levälä):
Johan, född 10 april 1761. Tab. 4.
David, född 7 april 1762, död 20 sept. 1762 i koppor.
Elisabeta, född 13 april 1763, död 1 juni 1763 i oangiven sjukdom.
Gustaf, född 24 juni 1764. Tab. 5.
Henrik, född 25 juni 1766. Dräng på Knuts.
Maria, född 26 okt 1768. Flyttade till Vuoskoski (Härmä) 1787.
Daniel, född 17 juli 1770. Tab. 11.
Anna, född 15 okt. 1772. Död på Levälä 24 jul 1793 i lungsot. Ogift.
Anders, född 29 dec. 1776. Död 6 sept. 1813 på Levälä i lungsot. Dräng.


Tab. 4.

IV. JOHAN ERIKSSON (LEVÄLÄ), son till bonden Erik Davidsson, tab. 3. Född på Levälä 10 april 1761. Död där 11 jan 1847 av ålderdom. Torpare på Levälä. På äldre dagar blind. Gift 1:o) den 11 nov. 1783 i Ytterjeppo med bonddottern Lisa Jakobsdotter Knock, född i Ytterjeppo 18 nov. 1765, död på Levälä 22 dec. 1815 i lungsot. 2:o) den 23 febr. 1817 med Anna Andersdotter Åvist, född 1727 (troligen i Purmo), död på Levälä 2 april 1838 i lungsot.

V. Barn:
1. Erik, född 17 nov. 1800 på Levälä, död 13 juli 1801 i oangiven sjukdom.


Tab. 5.

IV. GUSTAF ERIKSSON (LEVÄLÄ), son till bonden Erik Davidsson, tab. 3. Född på Levälä 24 juni 1764. Död där 15 jan. 1815 i slag. Övertog fadrens hemman. Gift 1:o) 1 nov. 1793 med bonddottern Susanna Michelsdotter Slangar, född i Ytterjeppo 30 jan. 1771, död på Levälä i rötfeber 7 juli 1808 2:o) med Lisa Johansdotter från Munsala, som gifte om sig 31 mars 1818 med drängen Per Eriksson Viktelin, född i Jeppo 22 juni 1792

V. Barn (födda på Levälä):
Erik, född 21 aug. 1794. Tab. 6.
Brita Maria, född 14 april 1796, död såsom änka på hemgården 15 mars 1824 i lungsot. Gift 5 nov. 1815 på Levälä med drängen Anders Eliasson Hurtig, född 8 febr. 1786 i Jeppo. Landbonde på Lassila (Jeppo) 1819—21. Död där 27 april 1821 i lungsot. Änkan och det honom överlevande barnet försvunne från kyrkböckerna efter mannens död.

VI. Barn (födda i Ytterjeppo):
Gustaf Andersson Hurtig, född 24 okt. 1816.
Anders Andersson Hurtig, född 10 nov. 1817, död i Ytterjeppo 17 april 1818.
Maja Hurtig, född 26 mars 1820, död i Ytterjeppo 9 juli 1821 i rödsot.

Lisa, född 9 april 1798, död på Levälä 4 juni 1833 av nervfeber. Gift 9 aug. 1826 med bondsonen Erik Gustafsson Bro, född i Ytterjeppo 16 juli 1801. Död där 30 maj 1868 i tyfus. Torpare på Bro.

VI. Barn (födda på Bro):
Anna Sanna, född 22 aug. 1828, död 3 maj 1837 i hetsig feber.
Lisa Erika, född 2 dec. 1831, död 8 okt. 1836 i rödsot.
Anna, född 7 febr. 1800. Död på Levälä 24 nov. 1803 av svullnad.
Cajsa, född 30 juli 1802, död 21 okt. 1814 i fallandesot.
Anna, född 31 okt. 1800. Död i jan. 1806.
Susanna, född 13 febr. 1807. Till Munsala 3 nov. 1828. Gift, troligen i Munsala 1831, med bondesonen Jakob Isaksson Böös, född 27 april 1801 i Jeppo. Torpare på Böös.
Anna Greta, född 6 nov. 1813, död i Nykarleby stad 3 maj 1869 i lungsot. Gift den 37 jan. 1835 med drängen (på Romar), sedan sjömannen Carl Andersson Öhman, född 20 febr. 1811 i Larsmo, död i Nykarleby stad 25 april 1871 i njurinflammation. Flyttade från Levälä, (där 4 barn voro födda) till kyrkbyn (ett barn) samt senare till staden där 3 barn föddes, alla döda i späd ålder). Bland de Ytterjeppo födda barnen var Gustaf Carlsson Öhman, född 16 juni 1837, död på havet 6 maj 1887 (»synes självmant hoppat i havet, lidande av mjältsjuka»). Sjökapten. Han var gift i Nykarleby 26 aug. 1860 med soldatdottern Fredrika Wacker, född i Nykarleby kyrkby 14 sept. 1839, död i Nykarleby stad 17 maj 1915 av vattsot. Bland dessas 7 barn må här nämnas Rosa Alexandra Öhman [Rosas gård], född 2 maj 1871, bosatt i Nykarleby och Sanna Josefina, född 2 juli 1884 och gift 7 jan. 1900 med folkskolläraren i Kovjoki Emil Alexander Kjellberg, född i Korsholm 11 sept. 1873. Utdimitterad från Nykarleby seminarium 1899.Tab. 6.

V. ERIK GUSFAFSSON (LEVÄLÄ), son till bonden Gustaf Eriksson, tab. 5. Född 21 aug. 1794 på Levälä. Död därstädes som sytningsman hos sonen Daniel 29 nov. 1852 i huvudvärk. Övertog fadrens hemman. Sexman. Gift 31 mars 1815 med bondedottern Cajsa Andersdotter Bro, född i Ytterjeppo 23 dec. 1793, död på Levälä 27 jan. 1862 av ålderdom.

VI. Barn (födda på Levälä):
Gustaf, född 11 nov. 1815. Tab. 7.
Erik, född 22 aug. 1818, död på Levälä 14 maj 1820 i kikhosta.
Johan, född 9 okt. 1819, död 28 juli 1821 i frossa.
Susanna Brita, född 18 dec. 1820. Bortflyttat efter 1842.
Daniel, född 23 juli 1823. Tab. 9.
Anders, född 25 nov. 1824. Tab. 10.
Anna, född 23 juni 1827, död på Levälä 23 aug. 1829 i rödsot.
Johan, född 24 nov. 1831, död 26 maj 1832 i oangiven sjukdom.
Maja Greta, född 28 aug. 1833, bortflyttat 1854.
Erik, född 11 aug. 1834, död 29 mars 1835 i oangiven sjukdom.
Isak, född 29 sept 1837, död 1 mars 1838 i oangiven sjukdom.


Tab. 7.

VI. GUSTAF ERIKSSON (LEVÄLÄ), son till bonden, sexmannen Erik Gustafsson, tab. 6. Född på Levälä 11 nov. 1815 Död där genom olycksfall 3 juli 1865. Hade med brodern Daniel (tab. 9) enl. avhandl. av 15 april 1847 övertagit och delat fadrens hemman; varderas del skattade för 1/9 mantal. Sexman. Gift 1 dec. 1837 med bonddottern Anna Lisa Storbärs, född i Ytterjeppo 23 sept. 1834, död på Levälä 3 juni 1856 i bröstsjukdom.

VII. Barn (födda på Levälä):
Erik, född 18 dec. 1838, död 31 jan 1839 i oangiven sjukdom.
Cajsa, född 7 mars 1840. Gift 26 febr. 1860 med bonden Karl Niklas Gustafsson Gästgivars (Munsala).
Gustaf, född 5 juni 1841. Tab. 8.
Maria, född 2 sept. 1842, död på Levälä 6 nov. 1845 i kikhosta.
Anders, född 22 okt. 1844, död på Levälä 26 juli 1845 i slag.
Anna Sanna, född 19 febr. 1846, död på Levälä 14 febr. 1868 i tyfus.
Maria, född 17 mars 1847, död på Levälä 14 dec. 1868 i tyfus.
Isak, född 16 jan. 1851, död på Levälä 11 aug. 1851 i oangiven sjukdom.
Johan, född 26 sept. 1853, död 4 nov. samma år i magsjukdom.


Tab. 8.

VII. GUSTAF GUSTAFSSON (LEVÄLÄ), son till bonden, sexmannen Gustaf Eriksson, tab. 7. Född på Levälä 5 juni 1841. Död 19 febr. 1889 i Jeppo i oangiven sjukdom. Ägare av fadrens hemman enligt gåvobrev av 7 jan. 1865. Gift den 11 mars 1860 med Anna Sanna Andersdotter Gästgivars, födda 1 juli 1840 i Munsala, död i Jeppo 4 mars 1892 av kräfta. Familjen flyttade 1870 till Jeppo och innehade där ett torp på Levälä hemman i Jeppo, men ägde dock samtidigt fädernehemmanet Levälä i Ytterjeppo till 1889, då detsamma efter mannens död såldes åt Matts Andersson Kapensaari.

VIII. Barn (födda på Levälä, Ytterjeppo):
Anders Gustaf, född 7 dec. 1860, död 5 okt. 1862 i strypsjuka.
Sanna Lisa, född 7 aug. 1862. Flyttade till Nykarleby landskommun (Levälä) 25 febr. 1889 som tjänarinna, samt till Munsala 1897.
Anders Johan, född 24 juni 1864, död 4 april 1869 i bröstsjukdom
August Vilhelm, född 27 nov. 1866. Flyttade till Helsingfors 15 maj 1890.
Erik Gustaf, född 21 jan. 1869. Flyttade till Munsala 15 maj 1896.
(Födda på Levälä i Jeppo)
Anders Johan, född 18 mars 1872. Flyttade till Helsingfors 18 okt. 1893.
Karl Alfred, född 26 juni 1874. Till Helsingfors 18 okt. 1893.
Ida Maria, född 1 sept. 1876, död 15 mars 1895 i oangiven sjukdom.
Anna Lovisa, född 1 juni 1879. Till Amerika 29 mars 1897.
Emilia Sofia, född 25 juni 1883. Till Oravais 19 sept. 1898.


Tab. 9.

VI. DANIEL ERIKSSON (LEVÄLÄ), son till bonden Erik Gustafsson, tab. 6. Född på Levälä 23 juli 1823, död på Draka 6 aug. 1865 i nervfeber. Hade med brodern Gustaf (tab. 7) delat faderns hemman. Enligt avhandling av 12 dec. 1861 bytte han sin hälft mot Matts Jakobssons hemman, ett av Draka gårdarna (Ytterjeppo). Gift 1:o) 13 maj 1845 med torparedottern Sanna Lisa Davidsdotter Rundt, född i Ytterjeppo 29 sept. 1825, död på Levälä 18 juni 1847 i barnsbörd. 2:o) den 2 juni 1848 med bonddottern Greta Lisa Andersdotter Lilljungar, född i Jeppo 15 sept. 1824, död på Draka 1 maj 1892 i lunginflammation. Sedan 1867 helblind på ena ögat och halvblind på det andra. Fattighjon.

VII. Barn (födda på Levälä):
Anders, född 17 aug. 1850, död på Levälä 5 sept. 1852 i slag.
Anna, född 15 sept. 1852. Flyttade som tjänarinna till Ylikannus 1 nov. 1876, andra gången 14 okt. 1880.
Maria, född 14 jan. 1854. Lever som änka i Jeppo. Gift 17 okt. 1879 med bonden Johan Henriksson Grötas i Jeppo, född där 19 juli 1859. Död där 9 april 1911 i magkatarr.

VIII. Barn (födda i Jeppo):
Brita Sofia, född 29 jan. 1880. Gift 10 mars 1901 med bonden Jakob Andersson Grötas (heter nu Sandlin), född 5 aug. 1871 i Jeppo.
Johan Henrik Vestlin, född 25 dec. 1881. Gift 13 juli 1903 i Jeppo med bonddottern Anna Lovisa Andersdotter Eklund, född i Jeppo 5 dec. 1882.
Anders Emil Björkqvist, född 28 mars 1884. Bonde på Grötas. Gift 1 dec. 1905 med bonddottern Ida Maria Jakobsdotter Grötas, född i Jeppo 18 mars 1883.
Erik Villiam, född 24 aug. 1886, död 12 oktober 1892 i ouppgiven sjukdom.
August Vilhelm, född 28 juli 1896. Flyttade till Helsingfors 13 nov. 1922. Stationskarl därstädes. Gift i Jeppo 12 maj 1929 med bonddottern Elin Irene Mattsdotter Slangar, född i Jeppo 23 april 1896.

Johan, född 20 febr. 1855, död 12 juni 1855 i magsjukdom.
Lisa Greta, född 14 juni 1856, död på Jutas (Nykarleby Kyrkoby) 4 mars 1910 av lungsot. Gift 3 aug. 1879 med torparesonen Anders Mickelsson Knuts (Flakabacka), född i Ytterjeppo 23 sept. 1858, död på Jutas 8 maj 1928 i hjärtslag. Han emigrerade till Amerika 1890. Familjen följde 1895. Mannen och hustrun återvände 1905, men barnen stannade kvar. Efter hemkomsten parcellägare på Jutas. Antog senare namnet Bergström. Efter hustruns död omgift trenne gånger.

VIII. Barn (födda på Knuts i Ytterjeppo):
1. Anna Sanna, född 26 nov. 1880, död 11 dec. 1880 i oangiven sjukdom.
1. Anders Gustaf, född 15 jan. 1882. Lever i Amerika.
1. Anna Alina, född 14 nov. 1883, död 14 aug. 1899 i Amerika i lungsot.
1. Johannes, född 27 mars 1886, död 9 maj 1886.
1. Johannes, född 1 nov. 1887. Lever i Amerika.
1. Hilda Johanna, född 3 dec. 1889. död i Amerika som gift 26 aug. 1926 av blodpropp i hjärnan.
Sofia, född 22 okt. 1857, död 6 april 1858 i konvulsioner.


Tab. 10.

VI. ANDERS ERIKSSON (LEVÄLÄ, BRO), son till bonden Erik Gustafsson, tab. 6. Född på Levälä 25 nov. 1824, död på Bro (Ytterjeppo) 21 dec. 1874 i lungsot. Först torpare på Levälä, sedan medåbo på Knuts samt 1857 till Bro, först som förvaltare av ett av hemmanen samt 1865 som dess ägare. Gift 1 maj 1844 med bonddottern Maja Greta Isaksdotter Lillhögväg, född 7 sept. 1823 i Ytterjeppo, död där (på Bro) 6 mars 1893 i vattsot.

VII. Barn (de fem första födda på Levälä, de andra på Bro):
Erik, född 21 febr. 1845, död på Levälä 15 mars 1846 i kikhosta.
Isak, född 7 juni 1846, död i Munsala 18 mars 1930 i hjärtslag. Flyttade som husbonde till Knock 1868, emigrerade senare till Amerika och efter hemkomsten slog sig ned i Munsala. Gift 1 dec. 1867 med bonddottern Sanna Jakobsdotter Högväg, född 28 mars 1848 Ytterjeppo. Lever i Munsala.
Cajsa, född 17 okt. 1848. Gift 21 nov. 1869 med bondsonen Gustaf Mattson Ojala, född i Ytterjeppo 10 sept. 1849, död på ett av Bro hemman som han ägde, 28 febr. 1886 i lungsot. Änkan lever ännu på Bro.

VIII. Barn (födda på Bro):
Sanna, född 19 sept. 1870. Flyttade till Purmo 1890.
Anna Johanna, född 5 juni 1874, död 14 april 1875 i bölder.
Hilma, född 11 febr. 1876, död 29 nov. 1876 i bröstfeber.
Katarina, född 8 dec. 1877. Flyttade till Jeppo 1895.
Anders Gustaf, född 18 febr. 1880. Till Amerika 1901.
Matts Joel, född 15 aug. 1882. Till Amerika 1900.
Erik, född 2 dec. 1884. Till Amerika 1903. Återvänt 1912. Antagit namnet Brown. Flyttat 1914 till Pargas. Gift med Hulda Katarina Lundqvist, född i Kovjoki 7 mars 1882.

Maria, född 14 juli 1851. Gift 20 nov. 1874 med bonden Johan Johansson Lassila i Jeppo.
Anders, född 22 aug. 1854, död 29 febr. 1856 i bröstsjukdom.
Anna, född 7 jan. 1857, död 11 febr. 1860 på Bro i strypsjuka.
Lovisa, född 7 dec. 1859. Gift 22 febr. 1880 med bonden Matts Gustafsson Åvist i Purmo.
Gustaf, född 26 febr. 1863, död i Ytterjeppo 12 okt. 1865 i svullnad.
Anna Sanna, född 8 april 1866 död 19 juni 1866 i mässling.
Anna, född 7 april 1867. Död i Jeppo 1 dec. 1912 i lungsot. Gift 6 feb. 1887 med drängen Johan Jakob Johansson Böös, född i Jeppo 13 sept. 1864. Lever där. Flyttat till Jeppo (först som torpare på Rundt, vilken lägenhet sedan par år varit självständig.)

VIII. Barn (födda i Jeppo):
Hulda Maria, född 13 nov. 1887. Död i Jeppo 13 juni 1904 i lungsot.
Johannes, född 1 jan. 1891, död i Jeppo 2 mars 1914 i lungsot.
Vendla, född 22 april 1896, död i Jeppo 18 april 1916 i tuberkler.
Anders Villiam, född 8 okt. 1899. Ogift. Hemma med fadren.
Ivar, född 25 okt. 1902. Ogift. Hemma med fadren.
Anna Irene, född 4 juli 1906, död i Jeppo 21 febr. 1912 i lungsot.
Edit Elvira, född 8 sept. 1908, död i Jeppo 16 juni 1909 i skrofler.

Johannes, född 12 mars 1870. Flyttade till Larsmo 1893.

(Inf. 2005-08-16.)


Tab. 11.

IV. DANIEL ERIKSSON (FRILL), son till bonden Erik Davidsson, tab. 3. Född på Levälä 17 juli 1770. Död på Heikfolk, (i Ytterjeppo) 20 okt. 1848 av ålderdom. Såsom varande en av de yngre sönerna måste han söka sig bort från hemmet, vilket skedde 1894. Var först landbonde på Långholm (Kovjoki), senare på Lillbärs (1815—24) samt därefter en kortare tid på Jöns Gertruds i Soklot samt sist torpare på Frill hemman i Nykarleby kyrkby, som denna tid ägdes av doktor Zacharias Topelius. Efter hustruns död och barnens bortflyttning från hemmet, flyttade han 1847 till Heikfolk, där han som ovan nämndes följande år avled. — Gift på Levälä 9 nov. 1804 med bonddottern Cajsa Eriksdotter Bjon, född 21 okt. 1780 i Ytterjeppo, död på Frill 2 nov. 1845 i lungsot.

V. Barn:
Erik, född 3 aug. 1806 i Kovjoki (Nykarleby socken). Flyttade 1830 till Pedersöre.
Daniel, född 9 febr. 1811 i Kovjoki. Tab. 12.
Gustaf, född 14 maj 1815 i Ytterjeppo (på Lillbärs) Flyttade 1841 till Pedersöre.
Johan (Jan), född 16 febr. 1818 i Ytterjeppo (på Lillbärs). Tab. 17.


Tab. 12.

V. DANIEL DANIELSSON, son till torpare Daniel Eriksson (Frill), tab. 11. Född i Nykarleby landskommun (Kovjoki) 9 febr. 1811. Död i Nykarleby stad 13 apr. 1868 i tyfus. Torpare på Heikfolk, senare landbonde på Frill (1840—43). Erhöll rätt att bosätta sig i staden som murare 17 maj 1843. Uppsade sitt burskap 1 maj 1848, men anhöll att det oaktat få fortfararande bo i staden, vilken anhållan avslogs. En förnyad ansökan om burskap som murare godkändes 1 maj 1849. — Gift 29 juni 1833 med torpardottern Cajsa Mattsdotter Lillrundt, född 6 maj 1815 i Ytterjeppo, död i Nykarleby stad 16 april 1868 i tyfus.

VI. Barn:
Anna, född i Ytterjeppo 3 dec. 1833, död där 23 sept. 1834 i hjärtslag.
Maja Cajsa, född 16 april 1836 i Ytterjeppo, död i Nykarleby stad 25 jan. 1850 i lungsot.
Anna Lovisa, född 3 sept. 1837 i Ytterjeppo. Flyttade till Vasa 1861 och återkommen därifrån till Gamlakarleby 1865. Bosatt å sistnämnda ort till sin död, 17 nov. 1907 i magkräfta. Ogift.

VII. Barn:
Carl Danielsson, född i Nykarleby 27 aug. 1861. For till sjöss och försvunnit i obekanta öden.
Henrik William Danielsson, född i Gamlakarleby 20 mars 1879, död i Förenta Staterna (Butte Montana) 21 maj 1927 i gruvlungsot.

Johanna, född 23 juni 1840 i Nykarleby sockens kyrkby, död där (på Nygårds hemman) 29 sept. 1913 i mag- och tarmkatarr. Gift i Nykarleby 27 febr. 1863 med bondsonen, sedan smeden Isak Jakobsson Sundberg, född i Munsala 5 juni 1841, död på Nygård (Nykarleby landsk.) 19 dec. 1922 av ålderdom.

VII. Barn:
Vilhelm Sundberg, född i Munsala 10 aug. 1863. Sjöman. Försvunnen i obekanta öden.
Hilma Johanna Sundberg, född i Munsala 14 jan. 1867, död i Nykarleby 2 sept. 1930 av ryggradstuberkulos med tillstötande lunginflammation. Gift 26 juni 1887 med garvargesällen Viktor Salomon Viljanen, född 24 juli 1857. Försvunnit i obekanta öden.
Isak Emil Sundberg, född i Munsala 30 febr. 1870. Genomgått 3 klasser av Nykarleby seminarium. Flyttat till Jakobstad 1894 såsom handelsbokhållare. Gick senare in vid järnvägarna, där han avancerade till överkonduktör. Död i Helsingfors 1930. [Född på Nygård och död 1929 enl. minnesruna.]
Johan August Sundberg, född på Nygård den 20 maj 1875, död där 3 mars 1883 i lunginflammation.

Daniel, född i Nykarleby sockens kyrkby (på Frill) 6 febr. 1843. Tab. 13.
Gustaf, född i Nykarleby stad 10 okt. 1845, död där 11 jan. 1849 i strypsjuka.
Carolina, född i Nykarleby stad 21 sept. 1848. Lever i Kajana hos en son. Gift 15 nov. 1874 på Nygård med bondsonen, senare sågbokhållaren Henrik Kärr, som senare antog namnet Nyström. Han var född i Pedersöre 28 juli 1851, död 26 juni 1907 i Himango i magkatarr. Sysslade med trävaruaffärer.

VII. Barn:
Aina Adelma Nyström, född 11 juli 1875 i Tammerfors, död 2 april 1877 i Pyhäjoki i skarlakansfeber.
Hulda Karolina Nyström, född 11 juli 1875 i Tammerfors. Gift med järnvägstjänstemannen Ilmari Gustaf Johnson, som senare antog namnet Vuohisalo, född i Jyväskylä 30 dec. 1860, död i Tammerfors 23 dec. 1915 i lungsot. Av dessas fem barn leva fem.
Alida [?] Johanna Nyström, född i Brahestad 7 april 1877. Gift med distriktsarbetsledaren Karl August Pekkala, född 18 jan. 1875 i Haapavesi. Dessa hava tolv barn, sex gossar och sex flickor, alla i livet. Två av sönerna gifta samt 3 av döttrarna. Fem barnabarn.
Aksel Henrik Nyström, född 5 mars 1879 i Pyhäjoki. Flottningschef. Bosatt i Kajana. Gift med Elsa Johanna Kemppainen, född 20 nov. 1887 i Uleåborg, död 9 mars 1931 i Brahestad. De ha fem barn, två gossar och tre flickor, alla i livet.
Johan Emil Nyström, född 10 april 1881 i Pyhäjoki. Sågförvaltare. Bosatt i Kajana. Gift med Suomi Synnöve Bergroth, född 9 juli 1881 i Kannus. Dessa ha åtta barn, fyra gossar och fyra flickor; två gossar döda, den ena i skarlakansfeber, den andra i späd ålder av kramp.
Väinö Daniel Nyström, född 28 mars 1883 i Pyhäjoki, Arbetsledare, Gift med Anna Sofia Wiik, född i Ijo 5 dec. 1885. Bosatta i Oulais. De ha fyra barn, två gossar och två flickor, alla i livet.
Aina Sofia Nyström, född 15 mars 1885 i Pyhäjoki, död i Oulais i juni 1882 i skarlakansfeber.
Tyyra Maria Nyström, född 29 mars 1887 i Oulais, död där i juni 1891 i skarlakansfeber.
Lauri Werner Nyström, född 24 dec. 1888 i Oulais. Distriktsarbetsledare. Gift med Amanda Josefina Huusko, född 20 juli 1889 i Sotkamo. Dessa ha sju barn, tre gossar och fyra flickor, alla i livet.
Sven Adolf Nyström, född i Oulais 13 jan. 1891, död där juni 1892 i skadakansfeber.
Eino Eugen Nyström, född 29 nov. 1892 i Oulais. Distriktsarbetsledare. Gift med Johanna Huusko, född 17 maj 1898 i Sotkamo. Dessa ha fyra barn, en gosse, tre flickor, alla i livet.

Johan, född i Nykarleby 21 mars 1851. Tab. 17.
Gustaf Emil, född i Nykarleby 16 okt. 1853, död där i svullnad 10 juli 1863.
Catarina Sofia, född i Nykarleby 29 juli 1856. Följde såsom tjänarinna med familjen Gellin vid dess avflyttning från Nykarleby till Brahestad 1876. Gifte sig å sistnämnda ort 21 nov. 1876 med färgarmästaren Matts Eliel Engelberg, född 12 mars 1852, inflyttat till Brahestad från Kestilä 1865. Familjen flyttade 14 maj 1877 till Haapavesi.
Hilma Maria, född i Nykarleby 4 nov. 1860, död där 24 okt. 1862 i strypsjuka.


Tab. 13.

VI. DANIEL DANIELSSON BJÖRKLUND, son till muraren Daniel Danielsson (Frill), tab. 12. Född i Nykarleby landskommun å Frill hemman 6 febr. 1843. Död i Seattle, Washington (U. S. A.) 27 juli [29 juli enl. minnesruna i ÖP] 1929 i lunginflammation, i anslutning till en ögonoperation (han var på sistone blind), som krävde långvarigt sängläge. Seglade som matros från Brahestad vid cirka 20 års ålder, rymde i Boston och arbetade där som murare i två år. Blev denna tid väckt (baptist), sedan dess alltid varmt religiös. Återvände till hemlandet 1867, bosatte sig i Nykarleby stad. Blev kronolots på Soklothällans lotsplats och stannade på denna post till 1890, då han, hustrun och de yngre barnen återvände till Amerika. Erhöll anställning vid den nya örlogshamnen Bremerton, där han kvarstod till 1926, då han tog avsked från sin tjänst och flyttade till Seattle. Ägde under vintern i Nykarleby 1/2 av gården 81. [F.d. Reguel Lindén, Gustav Adolfsgatan 32.] — Gift i Nykarleby 8 augusti 1867 med Johanna Jakobsson, dotter till kronolotsen Anders Jakobsson (Tågs) och Greta Andersdotter Löfholm, samt född i Nykarleby landskommun (Soklot) 9 maj 1858, död i Bremerton, U. S. A., 24 nov. 1909 i magkräfta.

VII. Barn (födda i Nykarleby stad):
Karl Alexander, född 12 jan. 1868. Tab. 14.
Alma Johanna, född 2 juni 1871, död i Kauhava av sockersjuka 15 mars 1929. Gift i Nykarleby 19 juni 1891 med folkskolläraren (i Kauhava) David Efraim Heman, född i Hämeenkyrö 25 april 1861. Genomgått Jyväskylä seminarium 17 juni 1886. Sedan folkskollärare i Kauhava, tilldess han med pension avgick hösten 1927.

VIII. Barn (födda i Kauhava):
Kerttu Heman, född 26 juli 1892. Gift med handlanden i Kauhava Ahti M. Nivala, född i Kauhava 30 nov. 1899.
En son, född i juli 1893, död strax efter födelsen.
Väinö Heman, född 5 juni 1894, död 2 nov. 1896 i inhemsk kolera.
Son, född i juli 1896, död strax efter födelsen.
Helmi Heman, född 21 juli 1897, död 29 okt. 1898 i lungkatarr.
Yrjö Heman, född 4 augusti 1899, död 16 mars 1920 i hjärtslag.
Veikko Heman, född 28 nov. 1901, död 16 okt. 1909 i hjärnhinnetuberkulos.
Alli Kyllikki Heman, född 12 maj 1903. Sjuksköterska.
Olavi Heman, född 25 aug. 1904. Mejeriföreståndare (Nurmo).
Pekka E. Heman, född 22 febr. 1908. Livförsäkringsagent.

Axel Johannes, född 24 juni 1875, död 13 juni 1899 genom fall från masten i däck under en färd mellan San Fransisko och Honolulu. Sjöman.
Edit Maria, född 23 okt. 1876. Gift i Nykarleby 18 aug. 1896 med folkskolläraren Adolf Albinus Ringvall, född 21 juli 1871 på Houtskär. Folkskollärare 1896. Sedan dess lärare i Hyppeis, Houtskär. Ledande kommunalman på sin hemort. Mångsidigt verksam inom olika sammanslutningar.

VIII. Barn (födda på Houtskär):
Tora Ingrid Ringvall, född 21 maj 1897. Gift med bonden John Henner, född 1 maj 1894 i Houtskär.
Edit, född 26 okt. 1898, död 27 okt. 1898 (för tidigt född).
Torvald Toste Ringvall, född 11 sept. 1899, död 14 okt. 1900 i skarlakansfeber.
Eva Hildegun Ringvall, född 18 jan. 1901. Student. Folkskollärarinna på Utö. Gift med läraren Valter Söderman, född 13 jan, 1901 på Houtskär.
Torvald Toste Ringvall, född 22 jan. 1904. Genomgått 7 klasser i Åbo klassiska lyceum. År 1930 till U. S. A.
Adolf Alve Ringvall, född 5 nov. 1906. Student 1928. Studerar kemi vid Åbo akademi.
Birgit Maria Ringvall, född 1 juli 1909. Genomgått folkhögskolan i Pargas. Hemma.
Stig Sigvald Ringvall, född 25 maj 1912. Seminarist.
Olof Osvald Ringvall, född 2 okt. 1914.
Lars Lennart Ringvall, född 28 sept. 1917.
Svea Ragnhild Ringvall, född 6 nov. 1920.
Bengt Bertel Ringvall, född 24 maj 1925.

Joel Daniel, född 17 sept. 1878. Tab. 15.
Emil Lennart, född 29 aug. 1880. Genomgått navigationsskolan i Seattle. Gift där år 1923 med änkan Elisabet Steven. Barnlösa.
Gustaf Adolf, född tvilling 8 juli 1882. Tjänsteman vid örlogshamnen i Bremerton. Gift där med Karin Forsman, född i Nykarleby 3 aug. 1886, dotter till emigranten Jakob F. och Johanna Augusta Neuman. Familjen hade migrerat till Amerika 1899.
Bruno Reinhold, född tvilling 8 juli 1882. Tjänsteman vid örlogshamnen i Bremerton. Gift där med en amerikanska. Barnlösa.
Alfred Valdemar, född 18 juni 1884. Båtkonstruktör och båtbyggare (Riverboats) i U. S. A. Gift med en amerikanska. Barnlösa.
Hilma Rosalie, född 13 april 1886. Gift med elektriska ingeniören (i Bremerton) Artur Boot. De ha en flicka Milred.
Elna Elisabet, född 5 nov. 1888. Gift med fransmannen Jack Lamont, ägare av en biograf i Bremerton. Erhållit skiljsmässa. Hon lever i Los Angeles såsom avdelningsföreståndarinna i en större affär.
Hildur Emilia, född 1 sept. 1890. Gift med engelsmannen Hugh Vidhoved, tjänsteman vid försäljning av statsjord. Bosatta i Los Angeles.


Tab. 14.

VII. KARL ALEXANDER BJÖRKLUND, son till kronolotsen och emigranten Daniel Björklund, tab. 13 och fosterson till morföräldrarna kronolotsen Anders Jakobsson (Tågs) och Greta Andersdotter Löfholm. Född i Nykarleby 12 jan. 1868. Efter genomgång av Nykarleby seminariums normalskola 1880, tryckeriarbetare i Nykarleby 1884—85 och i Åbo 1886—87. Genomgått Nykarleby seminarium 1891. Folkskollärare på olika orter 1891—1900 (Tottesund, Kovjoki, Forsby), lärare vid seminariets övningsskolas sammansatta klass sedan 1:sta sept. 1900, efter att förut erforderliga examina avlagts vid Helsingfors universitet. Föreståndare för Nykarleby hantverksskola 1897—1920. Varit medlem av stadsfullmäktige i Nykarleby, en tid viceordf. i drätselkammaren samt ordf. i Nykarleby stads förmyndarnämnd m. fl. kommunala uppdrag. Kontrollör vid Nykarleby utminuteringsaktiebolag 1892—1920. Viceordf. i Österbottens norra krets' folkskollärar- och lärarinneförening. Korresponderande ledamot av Göteborgs lärarförening. Företagit pedagogiska studieresor till Sverge, Norge och Danmark 1915 och 1911. Redaktör för Norra Posten 1897 och sommarredaktör för Österbottniska Posten under många år. Tillhört S. S. Ägir i Nykarleby sedan 1884, varit dess kommoder 1903—13, nu hedersledamot i detsamma. — Gift i Nykarleby landsk. (på Nygård) 24 aug. 1892 med Maria Elisabet Herler, dotter till ölbryggaren Josef Herler och Karolina Silfverberg samt född i Gamlakarleby 29 okt. 1870. Genomgått Nykarleby Fruntimmersskola samt besökt Helsingfors handarbetsskola. Medlem av Nykarleby stads fattigvårdsnämnd m. fl. kommunala uppdrag. [Minnesruna av Alfred Huldén.]


VIII. Barn:
Kurt Ragnar, född 2 juni 1893 i Nykarleby socken (Kovjoki). Genomgått 5 klassig samskola. Praktikant vid jästfabrik, sedan vid yllevarufabrik. Genomgått vävskolan i Norrköping 1915. Mönstervävare vid Klingendahl & C:o i Tammerfors 1916. Reste s. å. till Lochstedter Lager; återvände som fänrik i febr. 1918. Deltog i frihetskriget vid Tammerfors', Viborgs, m. fl. orters intagning. Kapten 1927. Genomgått kadettskolan 1924 och Taistelukoulu 1930—31. Erhållit II och III kl. av frihetsmedaljen och tyska förtjänstmedaljen.
Karl Josef, född 18 nov. 1894 i Nykarleby landskommun (Forsby). Genomgått 7 kl. av Jakobstads samskola. Ingick på apoteksbanan 1915. Stupade som medlem av Salo skyddskår i Somero 22 april 1918.
Nils Göran, född i Nykarleby 2 juli 1908. Genomgått Nykarleby 5 kl. samskola. Genomgått Hernösands såg och skogstekniska skola 1926. Innehaft tjänst vid Kajaanin Puu O.-Y. och vid statens trävarurörelse i Veitsiluoto, Kemi.


Tab. 15.

VII. JOEL DAVID BJÖRKLUND, son till kronolotsen och emigranten Daniel B., tab. 13. Född i Nykarleby 17 sept. 1878. Utlärd skräddare i Jakobstad 1898. Emigrerat till Amerika 1899. Skräddare i Los Angeles U. S. A. — Gift 18 febr. 1898 i Nykarleby med Maria Alexandra Reis, född 1 juni 1876 i Viborg.

VIII. Barn:
Karin Valdine, född i Nykarleby 5 aug. 1898. Fosterdotter hos papyrossmästaren hos firman Ph. U. Strengberg i Jakobstad Vasili Terikoff och hans hustru Amanda. Gift 1:o) 1915 i Fredrikshamn med löjtnanten Vasili Rahimoff, född 8 jan. 1895 i S:t Petersburg, student 1913, död 31 juli 1921 i Fredrikshamn, 2:o) den 5 nov. 1927 i Åbo med veterinärlöjtnanten, kommunaldjurläkaren Ossian Andersson, född 1 okt. 1898 i Åbo, student 1918, avlagt veterinärexamen i Glessen 1923, veterinärlöjtnant 21 maj 1924, distriktsdjurläkarexamen 9 okt. 1930 kommunaldjurläkare för Nykarleby stad, landskommun, Munsala och Jeppo sedan 1 okt. 1927.

Barn (födda i Fredrikshamn):
Boris Rahimoff, antagit modrens släktnamn Björklund, född 27 juli 1916. Elev i Nykarleby samskola.
Ludjmila Rahimoff, född 1 febr. 1918, död i Fredrikshamn 1 sept. 1920.


Tab. 16.

V. JOHAN DANIELSSON (FRILL), son till torparen Daniel Eriksson (Frill), tab. 11. Född i Nykarleby socken (Ytterjeppo) 16 febr. 1818. Död å oangiven ort i sept. 1859. Sjöman, senare skeppsbyggmästare. Gift i Nykarleby 6 febr. 1849 med Cajsa Stina Eklund, född 16 dec. 1821 i Nykarleby landskommun (Kovjoki), död 6 april 1882 i Kaskö av magkräfta. Hon var dotter till sjömannen Johan Eklund och Maja Sofia Carlsdotter. Uppförde efter stadens brand gården n:o 1, som vid hennes avflyttning till Kaskö såldes åt bagaren Lax.

VI. Barn (födda i Nykarleby, utom det nästyngsta, som var fött i Brahestad).
Johan, född 16 juni 1843, död i Nykarleby 15 maj 1867 i lungsot. Mekaniker.
Maria Evelina (Lina), född 18 mars 1845. Död å Eira sjukhus i Helsingfors 11 mars 1917 av åldersbrand i benet. Flyttade till Vasa 1865. Gift där 30 juni 1870 med dåvarande landskontoristen i Vasa, senare kronofogden i Korsholms härad Fredrik Sandelin, född 10 maj 1846 i Maxmo, där fadren då var kaplan, död 5 juli 1885 (föll från vagnsplattformen från ett i gång varande tåg.)

VIII. Barn (födda i Vasa):
Thyra Maria Sandelin, född 25 april 1871.
Einar Fredrik Sandelin, född 1 nov. 1872. Student 1893. Banktjänsteman. Tandläkare sedan 1914.
Elin Ingegärd Sandelin, född 5 dec. 1874, död i Vasa 18 nov. 1878.
Thure Johan Sandelin, född 2 april 1877. Kontorschef i Helsingfors. Stiftare och ledare av manskören »Svenska sångare» 1916.
Max Runar Sandelin, född 25 okt. 1878. Apotekselev 1896. Farmaceut 1899, provisor 15 maj 1906, apotekare 1919 (i Hartola).
Ingrid Evelina Sandelin, född 9 dec. 1879. Bankkontorist. Gift 31 mars 1903 med köpmannen i Lübeck Carl Edvard Ludvig Deggau, född 2 okt. 1876 i Lübeck.
Ines Matilda Sandelin, född 4 dec. 1881. Gift 23 juni 1909 med kontorschefen Ernst Ivar Bucht, född 17 febr. 1881 i Skutskär, Elfkarleby i Sverge. Sedan 1920 bosatta i Helsingfors.
Estrid Sofia Sandelin, född 28 april 1883. Massös.
Hjalmar Sigurd, född 15 dec. 1884. Affärsman i Viborg.

Gustaf Emil, född 26 sept. 1847. Flyttade till Helsingfors 1861 Tryckerifaktor. Död såsom ogift i Nykarleby 17 juni 1872 av lungsot.
Matts August, född 27 okt. 1850, död i Nykarleby 14 maj 1852 i tvinsot.
Catarin Sofia, född i Brahestad 30 april 1854, död i Nykarleby 6 juni 1872 i lungsot.
Alma Rosalie, född 2 maj 1856, död i Vasa 6 nov. 1915 av hjärtförlamning. Gift i Vasa 22 maj 1875 med sin svåger, dåvarande expediten och lagerförvaltaren, senare kontoristen, inspektorn, kassören vid bomullsspinneriet i Vasa Thure Richard Sandelin, född 22 okt. 1848 i Vörå, där fadren då var kaplan. Död i Vasa 5 sept. 1920 av åderförkalkning. I bomullsspinneriets tjänst till 1894, kontorist vid tvålfabriken 1894—1902, sedan edsvuren bokförare.

VIII. Barn (födda i Vasa):
Ernst Richard Sandelin, född 4 sept. 1882. Student 1902. Kontorschef i Vasa).
Karl Gunnar Sandelin, född 27 febr. 1889. Student 1909. Diplomexamen vid Handelshögskolan i S:t Gallen. Utländsk korrespondent sedan 1912 hos firman Hackman & C:o (Viborg).


Tab. 17.

VI. JOHAN DANIELSSON, son till muraren David Davidsson (Frill), tab. 12. Född i Nykarleby stad 21 mars 1851. Död i Tammerfors 22 juni 1935 av »hunger på grund av kräkningar». Smed. Puckelryggig. Flyttade andra gången till Tammerfors 21 april 1890. Gift med Adolfina Charlotta Ramström, född i Helsingfors 12 dec. 1853, död i Tammerfors 16 jan. 1921 av lunginflammation.

VII. Barn:
Lydia Alexandra, född i Nykarleby 13 maj 1877 Gift i Tammerfors 23 dec. 1900 med Fredrik Hjalmar Vilén, född 8 jan. 1881. Flyttade till Ylöjärvi 3 maj 1909.
Johan Hjalmar, född 3 maj 1879 i Jyväskylä, död i Nykarleby 27 aug. 1880 i oangiven sjukdom.
Johanna Vilhelmina, född i Tammerfors 26 maj 1881, död där 15 nov. 1881.
Johan Alexander, född i Tammerfors 14 okt. 1882. Gift 16 dec. 1905 med Hilda Karhunen, född 6 juli 1885. Familjen flyttade till Birkkala 7 nov. 1914.
Karl August, född 24 april 1884 i Sibbo, död i Tammerfors 22 dec. 1895 genom drunkning.
Anna Olivia, född 6 sept. 1887 i Tammerfors. Gift 12 juli 1912 med Axel Richard Jansson, född 1 mars 1884. Familjen flyttade till Birkkala 31 okt. 1914.
Frans Hjalmar, född i Tammerfors 27 april 1890, död där 9 febr. 1906 av hjärtsjukdom.
Edvard Edvin, född i Tammerfors 5 dec. 1892, död där 23 maj 1896 av mässling.
Gustaf Adolf, född i Tammerfors 9 okt. 1895 Lever där. Ogift.

(Inf. 2005-08-24.)


Tab. 18.

III. HENRIK DAVIDSSON (LEVÄLÄ), son till bonden David Eriksson, tab. 2. Född på Levälä 14 maj 1740, död där 15 aug. 1798 av bröstsjukdom. Ägare av ett av de tre hemman (2/9 mantal) i vilka fadren delat Levälähemmanet. — Gift 2 sept. 1759 med bonddottern Valborg Eriksdotter Bjon, född 28 febr. 1739 i Ytterjeppo, död på Levälä 28 april 1811 av feber.

IV. Barn (födda på Levälä):
Maria, död i oangiven sjukdom 5 sept. 1762 i en ålder av ett år, sex månader.
Lisa, född 14 nov. 1762. Tab. 19.
Isak, född 3 april 1763. Som dräng till Löf 1786.
Valborg, född 1768, död på Levälä 15 maj 1812 i lungsot. Gift 4 aug. 1798 med torparen på Levälä Matts Andersson Warg, född i Karby 2 okt. 1775, död på Levälä 25 jan. 1855 av ålderdom. Omgift med Magdalena Jakobsdotter, född 6 jan. 1778 i Kronoby, död på Levälä 25 dec. 1857 i bröstsjukdom.

V. Barn (födda på Levälä):
Cajsa Lisa Mattsdotter, född 3 okt. 1800. Gift 28 april 1822 med bondsonen Jakob Jakobsson Honkaniemi från Kortesjärvi.
Anders Mattsson, född 19 nov. 1803, död på Levälä 19 april 1829 i lungsot. Dräng.
Maria Mattsdotter, född 18 maj 1810, död 17 dec. 1861 i bröstsjuka. Gift 28 febr. 1836 med Isak Isaksson Pirtikoski, född 17 maj 1799 i Kortesjärvi, död på Levälä 22 aug. 1859 i rödsot.
David, född 27 okt. 1770, död 5 nov. 1795 genom drunkning i Nykarleby älv.
Susanna, född 4 sept. 1773. Död i Ytterjeppo 13 juli 1809 i feber. Gift 14 nov. 1800 med bondsonen Isak Jakobsson Dikgrävare (N:o 19 i Ytterjeppo; hemmansnamnet ändrades 1829 till Ojala), född i Ytterjeppo 30 juli 1778, död där 4 mars 1832 i nervfeber.
Jakob, född 7 juli 1775, död 14 juni 1791 av svullnad.
Henrik, född 7 nov. 1778, död 31 aug. 1779 i oangiven sjukdom.
Anna, född 29 febr. 1780, död 5 juli s. å. av diarré.


Tab. 19.

IV. LISA HENRIKSDOTTER (LEVÄLÄ), dotter till bonden Henrik Davidsson, tab. 18. Född på Levälä 14 nov. 1762, död där 19 febr. 1809 i feber. Gift 30 okt. 1783 med drängen Matts Mattsson, son till bonden Matts Henriksson Forsbacka, född i Nykarleby sockens kyrkoby 15 april 1761, död 17 maj 1808 i feber. Husbonde på svärfadrens hemman (2/9 mant.)

V. Barn (födda på Levälä):
Maria, född 9 aug. 1784. Gift 2 febr. 1812 med drängen Erik Viktelin, född 20 juli 1789 i Jeppo.
Valborg, född 1 april 1787, död på Levälä 15 sept. 1787 i tråsk.
Henrik, född 28 nov. 1788, död på Levälä 28 okt. 1789 i koppor.
Matts, född 22 febr. 1791, död på Levälä 26 maj 1857 i bröstsjukdom. Husbonde efter fadren på ett av Levälä hemmanen. Överlät dock detsamma år 1831 åt brodern Jakob (tab. 20), medan han och hans hustru (de voro barnlösa) stannade som sytningsfolk på gården. Smed. Gift 20 okt. 1810 med bonddottern Greta Lisa Andersdotter Warg, född i Karby 19 maj 1786, död på Levälä 26 dec. 1869 av ålderdom.
Jakob, född 1 aug. 1792. Tab. 20.
Johan, född 15 april 1794. Tab. 21.
Lisa, född 2 juli 1795, död på Levälä som änka den 22 april 1868 av ålderdom, rotfattig, svagsint. — Gift den 19 april 1818 med drängen, sedan torparen (på Rundt) David Johansson Vastalax, född 20 sept. 1789 i Ruovesi.
Anders, född 28 febr. 1798, död 1 aug. s. å. i oang. sjukd.
Isak, född 20 aug. 1802. Tab. 29.
Daniel, född 22 okt. 1805, död 28 jan. 1806.
Susanna, född 26 juni 1807. Gift 26 juli 1885 med bonden Jakob Jakobsson Kengo (Munsala).


Tab. 20.

V. JAKOB MATTSSON (LEVÄLÄ) son till bonden Matts Mattsson tab. 19. Född på Levälä 1 aug. 1792, död där 15 aug. 1851 i bröstsjukdom. Ägare av ett av Levälä hemman (2/9 mant.), som han övertagit av brodern Matts (se tab. 19). Gift 3 maj 1828 med Anna Eriksdotter Björkholm, född 7 juli 1805 i Härmä, (svensk), död på Levälä 20 maj 1874 i bröstfeber. Under senare delen av sin livstid antecknad både som »tassig» och lidande av fallandesot.

VI. Barn (födda på Levälä):
Jakob, född 21 april 1838, död på Levälä 10 juli s. å. i hjärtsprång.
Maja, född 15 dec. 1834, död på Levälä såsom sytningsänka 7 juni 1911 av ålderdom. Gift 18 mars 1853 med Gustaf Gabrielsson Fri, född 2 jan. 1833 i Alahärmä, död på Levälä 9 juli 1892 i hjärtlidande. Husbonde på hälften av svärfadrens hemman, medan svåger Isak (tab. 26) erhöll andra hälften. Barnlösa. Sålde hemmanet 3 okt. 1891 åt främmande person (Vilhelm Hinza, född 3 jan. 1850 i Alahärma).
Isak, född 14 febr. 1839. Tab. 26.
Johan, född 3 sept. 1840, död på Levälä 2 april 1841 i lungsot.
Cajsa, född 13 dec. 1842, död på Levälä 28 mars 1910 av hjärtfel. Gift 7 mars 1862 med bonden på Levälä Simon Simonsson, född 26 aug. 1839 i Kronoby, död 5 sept. 1891 på Levälä av lungsot. [Tab. 35.]


Tab. 21.

V. JOHAN MATTSSON (LEVÄLÄ), son till bonden Matts Mattsson, tab. 19. Född på Levälä 15 april 1794, död där 23 april 1838 i slag. Torpare på Levälä. Gift 12 dec. 1830 med bonddottern Anna Lisa Jakobsdotter Nybonde, född 4 febr. 1798 i Soklot by av Nykarleby landsk., död 12 maj 1868 av ålderdom på Bjon.

VI. Barn (födda på Levälä):
Matts, född 7 april 1831. Tab. 22.
Lisa Greta, född 27 juli 1832, död på Levälä 28 sept. 1833 i oang. sjukd.
Jakob, född 28 sept. 1833, död 29 okt. 1839 i hetsig feber.
Johan, född 17 febr. 1835. Skarpskytt. Flyttat till Lojo 1872. Torde dött i Petersburg.
Anna Sanna, född 4 juni 1838. Tjänarinna 1870 på Levälä.


Tab. 22.

VI. MATTS JOHANSSON (LEVÄLÄ, BJON), son till torparen Johan Mattsson, tab. 21. Född på Levälä 7 april 1831, död på Bjon 12 maj 1868 i slag. Efter att först under många år skött torpet på Levälä efter fadrens död, några år före sin död bonde på Bjon (Ytterjeppo). Gift 31 maj 1851 med bonddottern Anna Jakobsdotter Knåck, född 24 dec. 1823 i Ytterjeppo, död på Bjon 12 febr. 1868 i bröstsjukdom.

VII. Barn (födda på Levälä):
Johannes, född 3 juli 1852. Tab. 23.
Jakob, född 23 maj 1855. Tab. 25.
Matts, född 13 april 1858. död 1 nov. 1858 i bröstsjukdom.
Anna, född 3 jan. 1860. Tjänarinna på Levälä 1870.
Matias, född 27 jan. 1863. Flyttade till staden 1879. [Se tillägg.]


Tab. 23.

VII. JOHANNES MATTSSON, (LEVÄLÄ, HJÄRP), son till bonden Matts Johansson, tab. 22. Född på Levälä 3 juli 1852. Död på Hjärp (Ytterjeppo) 31 jan. 1906 i kräfta. Först torpare på Hjärp, sedan husbonde där. Gift 9 nov. 1879 med landbonddottern Anna Gustafsdotter Löf, född 20 jan. 1856 i Ytterjeppo. Efter mannens död antagit namnet Viberg.

VIII. Barn (födda på Hjärp):
Anna Lovisa, född 25 aug. 1880. Till Amerika, betyg 5 nov. 1898.
Hilda Maria, född 26 juni 1882. Till Soklot (Hintz) som tjänarinna.
Johannes, född 12 juli 1884. Tab. 24.
Ida Johanna, född 30 dec. 1886. Som tjänarinna till Jakobstad 1907.
Katarina Alina, född 25 dec. 1888. Som tjänarinna till Jakobstad 1907.
August Albert, född 15 jan. 1891. Gift 23 april 1911 med Maria Fredriksdotter Åland, född i Purmo 16 febr. 1888. Familjen flyttade till Pedersöre 1919.

IX. Barn (födda i Ytterjeppo):
August Bernhard, född 20 april 1912.
Levi Johannes, född 16 april 1919
Vendla Sofia, född 4 juni 1893. Till Amerika 1911.
Signe Lydia, född 23 aug. 1895. Till Amerika 1911. Återvänt samt flyttat till Kronoby 19 april 1922.
Jakob William, född 26 febr. 1898. Till Amerika 1915.
Viktor Selim, född 4 juni 1901. Vistas hemma.


Tab. 24.

VIII. JOHANNES JOHANSSON VINQVIST, son till bonden Johannes Mattsson, tab. 23. Född på Hjärp (Ytterjeppo) 13 juli 1884. Till Amerika 1904. Återvänt 1912. Smed. Gift 1:o) 7 sept. 1913 med Johanna Emilia Jakobsdotter Nybyggar, född 7 okt. 1892 i Jeppo, död på Hjerp (Ytterjeppo) 20 dec. 1923 i hjärtfel, 2:o) 25 jan. 1925 med bondänkan i Kovjoki Anna Alexandra Sundqvist, född 8 mars 1887 i Pedersöre.

IX. Barn (födda på Hjärp, Ytterjeppo):
1. Linnea Johanna, född 4 nov. 1915.
1. Lea Maria, född 30 okt. 1917.
1. Linda Eanni, född 18 juli 1920.
2. Lennart Johannes, född 19 aug. 1925.


Tab. 25.

VII. JAKOB MATTSSON, son till bonden Matts Johansson (Bjon), tab. 22. Född på Levälä 23 maj 1855. Gift 22 okt. 1876 i Pedersöre med Cajsa Lena Alexandersdotter, född i Pedersöre 17 juli 1856, fosterdotter till bonden Israel Gabrielsson Levälä. Flyttade till svärföräldrarna på Levälä samt till Munsala 1 febr. 1890.

VIII. Barn:
Matts Vilhelm, född 20 april 1877.
Johannes, född 3 jan. 1879.
Maria, född 1 okt. 1880.
Jakob Viktor, född 5 sept. 1882.
Alexander, född 16 sept.
Emil, född 20 juni 1886.


Tab. 26.

VI. ISAK JAKOBSSON (LEVÄLÄ), son till bonden Jakob Mattsson, tab. 20. Född på Levälä 14 febr. 1839, död där 29 okt. 1920 av hjärtfel. Ägare till hälften av fadrens hemman, som han övertog 1861 (1/9 mantal). Gift i Munsala den 30 nov. 1860 med bonddottern Brita Mickelsdotter Kengo, född i Munsala 27 jan. 1837, död på Levälä 3 nov. 1893 i lungsot.

VII. Barn (födda på Levälä):
Anna Lisa, född 7 mars 1861, död 9 april 1861 i konvulsioner.
Maja Lovisa, född 7 juli 1862, död 7 jan. 1863 i konvulsioner.
Brita Cajsa, född 4 aug. 1863. Gift 6 april 1883 med bondsonen, senare bonden, sexmannen Thomas Johansson Lussi, som antagit namnet Lindvall, född i Jeppo 2 dec. 1860. Båda kvar som sytningsfolk på hemmanet, som övertagits av två söner.

V. Barn (födda i Jeppo):
Johan Erik Lindvall, född 2 mars 1884, död i Ytterjeppo (Rundt) 5 nov. 1915 i lungsot (minsjuka). Gift i Jeppo 24 juli 1904 med bonddottern Hulda Sofia Mattsdotter, född 22 sept. 1885 i Jeppo, död å länssjukhuset i Gamla Vasa 1 jan. 1920 i sömnsjuka. I Amerika 1906—1909, arbetat i guld- och silvergruvor. Flyttat till Ytterjeppo såsom bonde på Rundt 1913.
Isak Vilhelm Thomsson, född 10 mars 1887. Övertagit fadrens halva hemman. Gift 20 dec. 1914 med bonddottern Catarina Alina Jakobsdotter Silfvast, född 4 april 1895 i Jeppo.
Hilda Katarina, född 29 juni 1889, död 19 augusti 1889 i kikhosta.
Thomas Viktor Thomasson, född 6 nov. 1894. Gift 18 okt. 1914 med bonddottern Johanna Andersdotter Back, född i Nykarleby landsk. 24 nov. 1893. Emigrerade 1915. Mannen död 3 april 1930, ihjälkrossad i gruva i Hibbing, Minnesota. Änkan jämte 3 barn lever i Amerika.
Anders Eliel Lindvall, född 10 dec. 1896. Äger andra hälften av fadrens hemmen. Gift 4 juli 1920 med bonddottern Susanna Olivia Johansd. Rundt, född i Jeppo 6 jan. 1900.
Signe Katarina, född 21 dec. 1899. Död 18 april 1908 i lungsot.
Alfred Verner Lindvall, född 11 juni 1902. Kontorist sedan 1927 på Mekaniska Verkstaden i Jakobstad. Gift 1 maj 1927 i Jakobstad med Rachel Rosendal, född i Jakobstad 11 juli 1904, dotter till skomakaren Gustaf Rosendal och hans hustru Alina, född Finell.

Maria, född 4 april 1865, död 25 febr. 1903 i Ytterjeppo (Bjon) i lunginflammation. Gift på Levälä 29 juni 1890 med bondsonen, sedan bonden Gustaf Vilhelm Eriksson Nylund (Bjon), född 13 febr. 1809 i Ytterjeppo. Omgift 11 februari 1912 med bonddottern Sanna Lisa Flén, född 8 okt. 1886 i Jeppo.

VIII. Barn:
August Vilhelm Nylund, född i Ytterjeppo (Bjon) 2 juni 1900. Emigrerade till Amerika 1923. Timmerman i New-York. Ogift.
Anna Lovisa, född 21 nov. 1866. Gift 5 nov. 1886 med bondsonen, senare bonden David Johansson Renvall (Lussi) född 11 aug. 1862 i Jeppo.

IX. Barn (födda i Jeppo):
Anna Lovisa, född 11 juni 1887. Gift 4 juli 1908 med drängen Emil Johansson Hautamäki, född 23 juli 1888 i Kortesjärvi. Emigrerat till Amerika 1911. (11 barn).
Hulda Maria, född 13 jan. 1889. Gift 16 juni 1912 med bondsonen, senare handlanden i Jeppo Johannes Teodor Backlund.
Brita Johanna, född 3 okt. 1891, död i Jeppo 20 april 1919 i lungsot. Gift 21 nov. 1915 med bonden Matts Vilhelm Eriksson Back (nu Storbjörk), född i Jeppo 2 jan. 1882.
Ester Lydia Elisabet, född 4 febr. 1894, död 7 april 1922 i lungsot. Gift 16 april 1914 med bondsonen, senare bonden (på Kojonen) Anders Vilhelm Andersson Juslin (nu Engström), född 9 febr. 1892 i Jeppo.
Sigrid Olivia, född 13 okt. 1895, död i Jeppo 19 nov. 1913 i lungsot.
Johannes Ernst, född 1 febr. 1898. Bonde på Rundt (hustruns hemgård). Gift 1 juli 1923 med bonddottern Aino Ester Henriksd. Mellberg, född 4 dec. 1901 i Evijärvi.
Isak Vilhelm, född 3 juni 1900. Andelshandelsföreståndare i Jeppo. Gift 8 juli 1928 med bonddottern Elin Elisabet Finnila (Draka) född 11 maj 1903 i Nykarleby landsk.
Ida Sofia, född 20 okt. 1903. Gift 3 febr. 1924 med bondsonen Joel Eliel Broman, född i Ytterjeppo (Bro) 1 dec. 1899. Emigrerade 1924 till Kanada.
David Evald, född 15 febr. 1912. död i Jeppo 6 juni 1912 i oangiven sjukdom.
Jakob, född 29 juli 1870. Tab. 27.
Michel Vilhelm, född 14 febr. 1872. Tab. 28.


Tab. 27.

VII. JAKOB ISAKSSON (LEVÄLÄ), son till bonden Isak Jakobsson, tab. 26. Född på Levälä 29 juli 1870. Emigrerade till Amerika 1887. Gift där 14 aug. 1891 med Amanda Sofia Zachariasd., född i Kannus 19 sept. 1867. Familjen återvände från Amerika 1899. Övertog samma år av brodern Michael hälften, av fadrens hemman (värderas lott skattade således för 1/18 mantal), som han åter sålde (31 aug. 1908), så det samma kom i främmande släkts ägo (bonden Anders Gustaf Pettersson Ojala från Jeppo). Emigrerade åter till Amerika 1910 hustrun och barnen 1913, där familjen ännu befinner sig i Astoria.

VIII. Barn (de tre första i födda i Amerika, de senare på Levälä):
Emil William, född 5 sept. 1898.
Hulda Amanda, född 10 okt. 1895. Gift på Levälä 21 febr. 1912 med inhysingen Antti Kustaa Johansson Syynimaa, född i Alahärmä 29 maj 1886. Mannen emigrerade till Amerika 1912, hustrun 1913.
Jakob Hjalmar, född 4 mars 1897.
Hilda Dagmar, född 6 jan. 1899. Död på Levälä 5 juni 1911 i njurlidande.
Isak Artur, född 2 april 1901.
Yrjö, född 22 febr. 1905.


Tab. 28.

VII. MICHEL VILHELM ISAKSSON KRONQVIST, son till bonden Isak Jakobsson, tab. 26. Född på Levälä 14 febr. 1872, död där 26 april 1926 i lunginflammation. Övertog fadrens hemman genom gåvobrev av 16 mars 1894 (fadren blev sytningsman, modren hade dött året förut). Avstod dock 1899 halva hemmanet åt brodern Jakob (tab. 27). Gift 6 maj 1899 med bonddottern Maria Johansd. Lussi (syster till Thomas Lindvall, tab. 26), född 26 aug. 1869 i Jeppo. Änkan och de två yngsta barnen sköta hemmanet.

VIII. Barn (födda på Levälä):
Ellen Maria, född 11 sept. 1899. Gift i Jeppo 15 juni 1913 med bondsonen Henrik Viktor Lillström (Bärs), född i Jeppo 31 jan. 1897.
Katarina Olivia, född 11 okt. 1901. Gift i Jeppo 11 febr. 1923 med bondsonen Ivar Lennart Ekström, född i Jeppo 22 nov. 1900 Familjen flyttat till Amerika 1927.

IX. Barn (födda i Jeppo):
Erik Vilhelm, född tvilling 25 mars 1923, död samma dag.
Johannes Lennart, född tvilling 25 mars 1923, död samma dag.
Gunilla Maria, född 16 juni 1924.
Anna Lovisa, född 14 okt. 1904.
Isak Vilhelm, född 1 sept. 1907.


Tab. 29.

V. ISAK MATTSSON (KNUTS) son till bonden Matts Mattsson (Levälä), tab. 19. Född på Levälä 20 aug. 1802. Död på Knuts 27 maj 1873 av ålderdom. Flyttade som måg 1827 till Knuts. Mjölnare på Harald 1845—49, sedan torpare och slutligen husbonde på Knuts. Gift 9 mars 1827 med bonddottern Maja Andersd. Knuts, född 20 aug. 1803 på Knuts, död där 20 febr. 1881 troligen av ålderdom.

VI. Barn (födda på Knuts):
Sanna Lisa, född 24 nov. 1827, död 20 april 1828 i hjärtsprång.
Anders, född 23 dec. 1828. Tab. 30.
Isak, född 4 juli 1831. Tab. 33.
Maja Greta, född 13 nov. 1833. Gift 12 april 1860 med bondsonen Johan Pettersson Klockars, född 17 sept. 1834 i kyrkobyn.
Lovisa, född 11 mars 1836, död 24 jan. 1837 i »slag».
Sanna, född 15 Juni 1842, död 7 juni 1843 i oangiven sjukd.

(Inf. 2005-08-29.)


Tab. 30.

VI. ANDERS ISAKSSON (KNUTS), son till bonden Isak Mattsson (Knuts), tab. 29. Född på Knuts 23 dec. 1828, död där 13 okt. 1875 av »sår och bulnader». Bodde först som måg på Pelkos, sedan som inhysing på Knuts. Gift 1:o) den 8 maj 1859 med bonddottern Greta Johansdotter Pelkos, född i Forsby 3 okt. 1831, död där 30 maj 1865 i lungsot; 2:o med Anna Andersdotter Dalkarl, född 13 nov. 1839 i Munsala, därifrån hon flyttade med betyg av 30 april 1867. Omgift med torparen Anders Mickelsson Flakabacka, född 26 juli 1828 i Munsala (ang. sonen se tab. 9).

VII. Barn:
1. Isak, född 6 jan. 1862, död 2 mars 1863 i konvulsioner.
2. Anna, född på Knuts 22 sept. 1870, död där 3 juni 1871.


Tab. 31.

VI. ISAK ISAKSSON (Knuts), son till bonden Isak Mattsson (Knuts), tab. 29. Född i Ytterjeppo (Knuts) 4 juli 1831. Död där 15 nov. 1914 av ålderdom. Bodde först som måg på Knuts, sedan som torpare på Pelkos (Forsby) och sedan 1873 som husbonde på Knuts. Gift 1:o den 11 jan. 1859 med bonddottern Lisa Andersdotter Knuts, född i Ytterjeppo 7 febr. 1836, död där 28 dec. 1897 i slag; 2:o) den 27 april 1904 med smeddottern, änkan Lovisa Andersdotter Ryss, född i Ytterjeppo 10 jan. 1859. Lever som betalande intern på frihemmet i Nykarleby stad.

VII. Barn (födda på Knuts):
Maria, född 3 febr. 1860, död 10 febr. 1860 i konvulsioner.
Anders, född 14 mars 1861. Död 6 okt. 1887 på Knuts av slag. Gift den 7 nov. 1885 i Munsala med bonddottern Sanna Eriksdotter Ryss, född 16 maj 1859, död på Knuts 31 aug. 1925 av hjärtslag. Änkan omgift 25 nov. 1892 med bonden Isak Andersson Sjöblom (Knuts), född i Ytterjeppo 12 dec. 1853, död där 16 jan. 1926 av hjärtfel.

VIII. Barn (födda på Knuts):
Selma Elisabet, född 10 febr. 1886, död 17 febr. 1886.
Isak Edvard, född 2 mars 1887. Lever ogift i Amerika Washington, Olympia. Äger en fanerfabrik därstädes.
Mathias, född 26 febr. 1864, död 5 febr. 1867 i mässling.
Leander, född 1 mars 1866, död 10 april 1866 i bröstsjukdom.
Isak, född 8 april 1867, död 8 maj 1874 i koppor.
Vilhelm, född 20 jan. 1870. Tab. 32.
Maria Johanna, född 10 febr. 1873. Puckelryggig. Sinnessjuk. Lever sedan 1907 på Nykarleby kommunalhems sinnessjukavdelning.
Sanna Lisa, född 11 jan. 1876, död 14 aug. 1881 i rödsot.
Johannes, född 7 sept. 1878. Till Amerika 1898. Lever där (Minnesota) såsom timmerman. Ogift
Joel, född 4 april 1882. Till Amerika år 1900. Lever där (Minnesota) som timmerman. Gift därstädes med Emilia Isaksdotter Lindvall, (Mickelsbacka) född i Soklot 31 okt. 1892. De ha sju barn.


Tab. 32.

VII. VILHELM ISAKSSON WINTER, son till bonden Isak Isaksson Knuts, tab. 31. Född på Knuts 20 jan. 1870. Övertog fadrens hemman redan under dennes livstid. Efter att ha sålt hemmanet 1895 bosatte sig på Kärr, senare på Renvaktar, tills han köpte ett av Bäck hemmanen år 1906. Som emigrant i Afrika 1895—97 och 1910—12. Flyttat till staden 1927. Äger gården 76. Snickare. Gift å Jeansborg den 7 maj 1893 med Lydia Elisabet Mattsdotter Kärr, född i Forsby 8 juli 1875, död där 8 mars 1915 i blindtarmsinflammation. [Winters lada brann 1938.]

VIII. Barn (födda i Forsby):
Ellen Lydia Elvira, född 26 okt. 1893. Gift 29 juni 1924 med bondsonen, timmermannen och chauffören Selim Johannes Barner, född i Nykarleby kyrkoby 10 okt. 1891. Död i Nykarleby stad 20 mars 1929 av kronisk njurinflammation.

IX. Barn:
Dan, född i Jakobstad 24 juli 1927.
Edit Elisabet, född 27 febr. 1895, död 27 jan. 1910 av hjärnfeber.
Uriel Vilhelm, född 15 aug. 1898. Emigrerat till Amerika i maj 1927. Ogift. Timmerman.
Anna Matilda, född 22 aug. 1900. Civilt vigd i Nykarleby 16 juni 1923 med pedikanten för fria missionen Gunnar Björklund, född 10 okt. 1898 i Munsala.
Sigrid Linnea, född 20 juni 1903. Småskolelärarinna 1923. Nu (1931) tjänst i Maxmo, Särkimo.
Maria Elise, född 22 aug. 1906. Civilt vigd i Nykarleby 17 aug. 1930 med svenska undersåten, predikanten Karl Erik Gerhard Westerberg, Skövde.
Osvald, född 28 okt. 1913. Genomgått Nykarleby 5 klassiga samskola 1931[Ellen och Sigrid Winter omkring 1930. Förstoring.
Stig Haglund tillhandahöll ur Holger Haglunds samlingar.
(Inf. 2008-03-01.)]

 


Tab. 33.

III. JOHAN DAVIDSSON (LEVÄLÄ), son till bonden David Eriksson, tab. 2. Född 26 jan. 1742 på Levälä, död där 15 maj 1816 av vattsot. Husbonde på ett av de tre genom första delningen uppkomna Levälä hemmanen (2/9 mant.). Gift den 28 nov. 1764 med soldatdottern Maria Andersdotter Wästerdahl, född 1744 i Nykarleby socken (kyrkobyn), död på Levälä 11 jan. 1804 av hetsig feber.

IV. Barn (Födda på Levälä):
David, född 9 nov. 1766 Tab. 34.
Anna Cajsa, född 26 okt. 1771. Död på Slangar (Ytterjeppo) 21 nov. 1854 av ålderdom. Gift 20 nov. 1795 på Levälä med bondsonen Erik Michelsson Slangar, född i Ytterjeppo 31 mars 1875 död där (Slangar) 14 mars 1833 i lungsot. Flyttade efter bröllopet till Slangar, som han övertog efter fadren.
Jakob, född 1 apr. 1773. Första gången till sjöss 1795, andra gången 1797, återkom först efter 21 år. Antog namnet Lenning. Flyttade en tid efter hemkomsten till Nykarleby stad, där han dog 4 juli 1848 av ålderdom. Gift i Nykarleby den 18 juli 1824 med Maja Brita Lund, född i Nykarleby 10 dec. 1774, död där 23 april 1836 i lungsot, dotter till sjöman Jakob Lund och Erika Johanna Beerman samt änka efter sjömannen Pehr Vilhelm Sinnman, född i Nykarleby 10 febr. 1777 samt död där 16 sept. 1800 i rödsot. Det senare äktenskapet barnlöst.
Anders, född 16 juli 1776, död 28 maj 1777 i oangiven sjukdom.
Maria, född 22 febr. 1778, död i Ytterjeppo 20 okt. 1831 i lungsot. Gift den 24 febr. 1799 med bondsonen Matts Eriksson Rundt, född i Ytterjeppo 5 jan, 1728, död där 8 mars 1848 av ålderdom. Var först torpare på Rundt, sedan husbonde på Långholm (Kovjoki), sist torpare på Bjon.

V. Barn (födda i Nykarleby landskommun):
Erik, född 14 aug. 1799, död 29 juli 1803 i koppor.
Johannes, född 5 nov. 1801, död 22 febr. 1802 av barnsjuka.
Jakob, född 10 jan. 1802.
Matts, född 25 april 1803, död 26 jan, 1843 i lungsot. Anklagad för mord och stöld, av brist på bevis ställd på fri fot. Rymde. Gift men hustrun erhöll skiljsmässa 10 sept. 1834.
Lisa, född 15 juli 1804, död 6 sept. 1807 i rödsot.
Anna, född 21 jan. 1806. Bortflyttat 1827.
Maria, född 1 okt. 1809, död i Nykarleby landsk. (Ytterjeppo) i lungsot.
Cajsa, född 25 dec. 1812.
Jakob, född 5 jan. 1819.
Susanna, född 7 mars 1779. Flyttade till Jakobstad 1805. Gift på Levälä 3 jan. 1808 med bondsonen Hans Hansson Stenvatten, Purmo.
Brita, född 17 okt. 1785, död på Levälä 25 aug. 1813 i rödsot. Gift 23 nov. 1806 med drängen Henrik Mattsson Rundt, född 7 dec. 1782. Familjen (man, hustru, 3 barn) flyttade till Purmo 1867. Som änka och utan barn återvände hon till Levälä.
Lisa, född 27 aug. 1789, död 16 april 1790 i oangiven sjukd.


Tab. 34.

IV. DAVID JOHANSSON (LEVÄLÄ), son till bonden Johan Davidsson, tab. 33. Född på Levälä 9 nov. 1766, död där 2 april 1836 i vattsot. Husbonde på fadrens hemman (2/9 mantal), som han övertagit redan 1803 till följd av fadrens »bräcklighet». — Gift 23 okt. 1791 med bonddottern Lisa Johansdotter Lillhögväg, född 8 juni 1771 i Ytterjeppo, död på Levälä 25 aug. 1840 i »håll och styngn».

V. Barn (födda på Levälä):
Johanna, född 16 juni 1792, död 12 juni 1797 i strypsjuka.
Maria, född 39 nov. 1793. Gift den 25 sept. 1814 med bondsonen Anders Mattsson Bjon, född i Ytterjeppo 25 nov. 1793. Familjen bodde först på Levälä, sedan ägare av ett hemman på Knuts. Hade 14 barn, av vilka 4 döda i späd ålder.
Lisa, född 11 april 1796, död 18 aug. 1796 av bröstsjukdom.
Jakob, född 16 juli 1797. Gift 9 juni 1822 med bonddottern Susanna Eliasdotter Måtar, född 13 april 1783 i Jeppo. Först torpare på Levälä, sedan sjöman. I kyrkboken för 1851—60 står om honom »irrar omkring på havet». Återvände aldrig. Hustrun dog 27 mars 1863 i bröstsjukdom.

VI. Barn:
David, född på Levälä 11 juli 1824, död 27 juli s. å. av hjärtsprång.
Anna, född 27 juni 1799. Gift 14 maj 1820 på Levälä med Michel Eriksson Mauna, född 24 aug. 1794 i Toholampi. Övertog hälften av svärfadrens hemman enl. köpebrev av 24 nov. 1826 och bodde svärföräldrarna hos dem till sin död. Andra hälften övertogs av svågern Johan (se nedan) Vardera hälften såldes år 1843 åt samma person, nämligen åt Simon Simonsson (Merijärvi), född i Kronoby 8 dec. 1813. Familjen (man, hustru och fyra på Levälä födda barn) flyttade därpå till Storbacka, senare till Mjölnars i Jeppo.
Susanna, född 13 maj 1802, död 5 aug. 1803 i koppor.
Cajsa, född 13 april 1804, död på Levälä 6 okt. 1811 i rödsot.
Sanna Brita, född 3 maj 1807. Gift 19 dec. 1828 med bondsonen Simon Aronsson Storbacka, född 29 dec. 1806 i Jeppo. Skräddare. Mjölnare på Harald 1850. Flyttade med hustrun till Alahärmä 1855. Sonen Erik flyttade likaså dit efter sin hustrus död 8 febr. 1858.
Lisa, född 13 febr. 1811, död på Levälä 15 nov. 1832 i barnsbörd. Gift 15 okt. 1831 med torparänklingen Matts Jakobsson Friman, född 1807 i Karstula.
Johan, född 8 sept. 1814. Gift 10 juni 1836 med bonddottern Sanna Andersd. Back, född 2 jan. 1819. Såsom ovan nämnts erhöll han hälften av fadrens hemman, som han dock sålde år 1843 samt flyttade sedan med familjen såsom torpare till Kaup hemman i Jeppo.


Ett tillägg.

I inledningen framhölls, att av de tre Levälä hemman, vilka uppkommit genom delning mellan stamfadrens sonsöner, numera endast 1/4 av ett av dessa eller 1/12 av det ursprungliga hemmanet befinner sig i den gamla släktens ägo. Detta är dock numera ej överensstämmande med de verkliga förhållandena. En stor del av den avyttrade jorden har nämligen senare dels genom giftermål, dels genom köp återbördats släkten och befinner sig nu i dess ägo.

Cajsa Jakobsdotter Levälä av den gamla släkten gifte sig nämligen 7 mars 1862 med Simon Simonsson Levälä, en son till den Simon Simonsson från Kronoby, som 1843 köpte det hemman jag betecknat med C (se tab. 20). Dessas söner, som antogo namnet Levlin, hava sedan i olika repriser innehaft hemmanet. Detsamma övertogs således av sonen Johannes Levlin 7 maj 1894, som två år senare delade det med brodern Simon. Dessa sålde dock vardera sin andel åt bonden Anders Eliasson Villbacka från Purmo (6 nov. 1897 och 13 mars 1899). Hemmanet återbördades dock senare, då det inköptes 10 okt. 1817 och delades mellan bröderna Vilhelm och Otto Levlin, vilka fortfarande inneha detsamma. Ovannämnda Johannes Levlin hade åter 1907 inköpt det år 1891 åt Vilhelm Hinza sålda hemmanet (1/2 av B) och innehar det fortfarande. I denna stund är således icke 1/12, utan 7/12 av det ursprungliga odelade hemmanet i den gamla släktens ägo (nämligen 3/4 av B och hela C).


Tab. 35.

VI. CAJSA JAKOBSDOTTER (LEVÄLÄ), dotter till bonden Jakob Mattsson, tab. 20. Född på Levälä 13 dec. 1842, död där 28 mars 1910 av hjärtfel. Gift 7 mars 1862 med bonden Simon Simonsson (Levälä), född i Kronoby 26 aug. 1839, död 5 sept. 1891 på Levälä i lungsot. Sexman.

VII. Barn (födda på Levälä):
Brita Lovisa, född 23 dec. 1862, död 1 jan. 1863 i magsjuka.
Simon, född 24 dec. 1863. Tab. 36.
Anna Lovisa, född 16 aug. 1866, död på Levälä 5 dec. 1882 i lungsot.
Jakob, född 20 dec. 1869. Tab. 37.
Erik, född 25 sept. 1872, d. 5 dec. s. å. i medfödd svaghet.
Johannes, född tvilling 14 okt. 1873. Tab. 38.
Maria Fredrika, född tvilling 14 okt. 1873, död 12 nov. s. å. i medfödd svaghet.
Erik, född 8 juni 1876, död 21 aug. 1886 i lungsot.
Matts Vilhelm, född 1 juni 1879. Tab. 40.
Isak, född 15 sept. 1881, död på Levälä 24 dec. 1899 i lungsot
Ida Katarina, född 10 nov. 1884, död på Levälä 1 febr. 1893 i lungsot.
Otto, född 4 april 1887. Tab. 41.


Tab. 36.

VII. SIMON LEVLIN, son till bonden Simon Simonsson, tab. 35, född på Levälä 24 dec. 1863. Ägde under olika tider delar av Levälä hemman. Flyttade senare till en inköpt parcell på Bro hemman i Forsby. Mångårig kommunalnämndsordförande i Nykarleby landskommun tills han på grund av sjuklighet avgick 1927. Många andra kommunala förtroendeuppdrag. Gift 1:o) 6 juli 1884 med Anna Sanna Mattsdotter, född 8 mars 1860 i Munsala, död 1 maj 1909 i slag; 2:o) 16 april 1911 med barnmorskan Edla Maria Mattsdotter, född 31 dec. 1860 på Bro. Avgick till följd av åldersstrecket 31 dec. 1925 från barnmorsketjänsten, som hon innehaft i det närmaste 30 år.

VIII. Barn (födda på Levälä).
1. August Vilhelm, född 9 aug. 1885, död 1 juni 1893 i strypsjuka. Död och begraven i Munsala.
1. Anna Josefina, född 17 juli 1887. Till Amerika 21 april 1906. Gift där (i Seattle).
1. Martin Vilhelm, född 13 aug. 1896, död 13 juli 1898 i scharlakansfeber.
1. Katarina Sofia Elisabet, född 1 juli 1898.
1. Elna Maria, född 2 okt. 1901.


Tab. 37.

VII. JAKOB LEVLIN, son till bonden Simon Simonsson, tab. 35, född på Levälä 20 dec. 1869. Till Amerika 1887. Gifte sig där 1893 med Maria Mattlar, född i Malax 12 juni 1869. Återvände från Amerika 1907 och slogo sig ned i Malax på hustruns hemgård Mattlar, vilken de senare övertogo. Fortsättningsvis bosatta där.

VIII. Barn (de två förra födda i Amerika, de senare i Malax):
Evert Johan Villiam, född 10 maj 1904. Byggmästare. Anställning vid Väg- och Vattenbyggnadskontoret.
Jakob Bernhard, född 24 juli 1907, död 21 okt. 1907 i Malax.
Jakob Walter, född 31 jan. 1909. Hemma.
Gerda Maria, född 22 sept. 1912. Hemma.


Tab. 38.

VII. JOHANNES LEVLIN, son till bonden Simon Simonsson, tab. 35, född på Levälä 14 okt. 1873. Bonde på Levälä. I Amerika 1899—1907 och 1910—14. (I skogs- och gruvarbeten på olika ställen.) Gift 11 aug. 1893 med Greta Sofia Niklasdotter, född 29 sept. 1876 i Purmo och dotter till emigranten Niklas Mattsson Villbacka i Purmo och Anna Lovisa Mattsson.

VIII. Barn (födda på Levälä):
Johannes Villiam, född 28 juli 1894. Tab. 39.
Ivar Nikolai, född 20 aug. 1896, död 19 dec. s. å. I strypsjuka.
Ester Elvira, född 18 jan. 1898. Student. Folkskollärarinna (sedan 1924 i Bergö).
Martin Bernhard, född 14 juli 1908. Hemma.
Paul Sigurd, född 17 okt. 1909. Student 1931.
Ernst Gunnar, född 31 jan. 1916 Samskoleelev.
Karl Simon, född 19 april 1918, död samma dag.


Tab. 39.

VIII. JOHANNES LEVLIN, son till bonden Johannes Levlin, tab. 38. Född på Levälä 28 febr. 1894. Stationskarl, först i Kovjoki, senare i Bennäs. Gift 29 juni 1919 med Ellen Lydia Bärs, dotter till bonden August Jakobsson Bärs i Jeppo och Sanna Jakobsd., född i Jeppo 3 nov. 1898.

IX. Barn:
Tor Göran, född 6 aug. 1920 i Kovjoki.
Åke Johannes, född 22 jan. 1922 i Bennäs (Pedersöre).
Nils August, född 23 okt. 1923 i Bennäs. Död.
Else Maj, född 18 nov. 1926 i Bennäs.


Tab. 40.

VII. MATTS VILHELM LEVLIN, son till bonden Simon Simonsson, tab. 35. Född på Levälä 1 juni 1879. I Amerika (Colorado) 1899—1907. Gift i Amerika 31 dec. 1906 med Matilda Mattlar (syster till Jakobs hustru), född 8 mars 1880 i Malax. Återvände till Malax 1907, där han var bosatt och delägare i svärfadrens hemman, överlämnade dock denna del åt brodern Jakob efter tre års vistelse i Malax och inflyttade till Vasa, där han köpte gården 17 vid Skolhusgatan. Sysslat med byggnadsarbeten. Inköpte 18 okt. 1917 hälften av fadrens hemman på Levälä (se ovan), som han sedan innehaft och med familjen bebott på somrarna.

VIII. Barn:
Eugen Vilhelm, född i Malax 28 nov. 1907. Jurisstuderande.
Estelia Matilda, född i Malax 5 maj 1909. Genomgått Högvalla Hushållsskola.
Leopold, född 21 jan. 1914 i Vasa. Elev vid Åbo svenska högre lantbruksläroverk.
Pär-Erik, född 3 juni 1920 i Vasa. Skolelev. [Torde vara den Pär-Erik Levlin som skrivit flera böcker om släkten Levlin.]


Tab. 41.

VII. OTTO LEVLIN, son till bonden Simon Simonsson, tab. 35. Född på Levälä 4 april 1887. I Amerika 1910—36 (gruvarbeten). Bonde på Levälä (sedan 15 okt. 1917). Gift 21 maj 1911 med sin kusin Greta Johanna Isaksdotter Nylund, född 26 juli 1880 i Ytterjeppo (Bjon), dotter till bonden Isak Eriksson Nylund och Greta Simonsdotter Levälä.

VIII. Barn:
Gunnar Simon Georg, född på Levälä 28 febr. 1912, död 23 april 1915 i hjärnfeber.
Bernhard, född tvilling i Jakobstad 3 juli 1920, död 9 sept. 1920 i magsjuka.
Bertel Isak, född tvilling i Jakobstad 3 juli 1920, död 11 sept. 1920 i magsjuka.
Gunborg Margareta, född 5 juni 1922.
Lars Gunnar, född 23 maj 1924.


I tabell 22 nämnes bland barnen en Matias, född 27 januari 1863, men hade jag ej tidigare kunnat följa hans vidare öden. Först helt nyligen fick jag av en tillfällighet höra om hans vistelseort och har han om sig och de sina lämnat följande upplysningar. Efter föräldrarnas död bott hos fastern Anna Sanna Jakobsdotter Levälä till 1875, sedan under ett år i skomakarlära i Jakobstad, flyttade då till Nykarleby (hos Leander Skog), gesäll i nov. 1879. Antog då namnet Sundqvist. Reste 1 juni 1880 till Helsingfors. Öppnade i okt. 1885 skomakeri och skoaffär därstädes, som nedlades 1925. — Gift 7 nov. 1885 med Wilhelmina Palm, född i Ilmola 2 sept. 1863, död i Helsingfors 20 juni 1920 av gallsten. I äktenskapet föddes 11 barn, av vilka två dogo i späd ålder. De till vuxen ålder komna äro:

1) Berta Vilhelmina, född 14 aug. 1886. Gift med magister Mauritz Öhrnberg, född i Vasa 11 sept. 1884, död i Ekenäs 20 juni 1931 av nikotinförgiftning (5 barn).
2) Anna Maria, född 6 mars 1888, gift 1909 med direktör Richard Osastenmäki, född 31 aug. 1878 i Koski H. l., död 30 aug. 1922 i lungtuberkulos (1 barn). Änkan omgift 31 dec. 1929 med diplomingeniör August Kuusisto, född 13 aug. 1893.
3) Yrjö Fritiof, född 5 juli 1891. Guldsmed (i Vasa). Gift 1913 med Fanny Wunsch från Torneå (1 barn).
4) Karlo Alexander, född 9 sept. 1893. Guldsmed. Gift 1928 med Ida Jussila från Multiala (3 barn).
5) Lauri Oskar, född 5 nov. 1895 Gravör. Lever i Helsingfors.
6) Väinö Albert, född 9 nov. 1897. Kapellmästare. Död 22 febr. 1930 för annans hand. Gift 1920 med Naima Merikanto (1 barn).
7) Elin, född 1899, död 15 febr. 1923 i lungtuberkulos.
8) Leonard, född 16 okt. 1901. Guldsmed. Ogift:
9) Arvid, född 21 maj 1906. Handelsbiträde (hos bröderna). Karlo, Lauri och Leonard äro nämligen ägare till firman Veljekset Sundqvist i Helsingfors, (gravör-, ur- och guldsmedsaffär, Mikaelsgatan 7). Lauri är direktör.

(Inf. 2005-09-06.)

    [Denna ring märkt Nordland Wiking och på insidan Veljekset Sundqvist råkade jag se på en auktion på Tradera.
(Inf. 2008-03-01-)]

 

 


Källor.

Statsarkivet: jordaböcker och mantalslängder i början av 1700 talet.
Kyrkoarkiven i Nykarleby, Munsala och Jeppo.
Häradsskrivarens arkiv i Nykarleby (mantalslängder 1800—1930.
Magistratens arkiv i Nykarleby.
Enskilda meddelanden.Woldemar Backman, Österbottniska Posten nr 28–30, 32–33, 35, 37, 40–41 1931. Några äldre, ännu i staden levande Nykarlebysläkter. III. Björklund (Danielsson). Även utgivet som särtryck och ingår i Nykarlebynejden II.


Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.