Bonäs hemman och släkten Bonäs.

av

Wold. Backman.

 

[OBS!]


Åtta kilometer söder om Nykarleby stad ligga i Nykarleby landskommuns kyrkoby i dess sydvästra hörn de tre Bonäsgårdarna, naturskönt belägna mellan allmänna landsvägen och en havsvik. Manbyggnaderna äro såväl till det yttre som inre rymliga, prydliga och snygga. Uthusen likaså. Blomstersmyckade trädgårdstäppor visa förekomsten av intresserade martor.

Två av gårdarna ägas nu av bröderna Hannes och August Bonäs, vilken släkt här varit bofast sedan slutet av 1770-talet. Den tredje gården äges av Erik Strandberg.

De tre hemmanen äro till skattläggning lika stora, 5/36 mantal. Hemmanen bära sedan år 1831 nummern 14 i kyrkobyn, tidigare 22.En översikt av hemmanen och deras ägare.


Före 1763
. Före denna tid var Bonäs kronohemman. [Se Tillägg.] Den älsta kända kronobonden var Per Mattson på 1680-talet, efter honom sonen Johan Persson och sonsonen Matts Johansson, den sistnämnda efter stora ofreden till slutet av 1730-talet. I början av 1740 bebrukades hemmanet av kyrkoherden i Nykarleby Mikael Jesenhaus (kapellan här 1713, kyrkoherde 1742, död 1761) samt från medlet av 1740-talet av fänriken, senare löjtnanten Erik Johan Beerman till sin död år 1757 och sedan av änkan till periodens slut.

Ovannämnde löjtnant Erik Johan Beerman avled på Bonäs 22 mars 1757 av vattsot vid 50 års ålder. Varifrån han kom och vilka hans föräldrar voro kan ej med säkerhet uppges. Med stor sannolikhet 1). 1763—1799. Den 17 oktober 1763 överlåts Bonäs av kungliga Commercekollegum till skattehemman åt avlidne löjtnant Erik Johan Beermans omyndiga barn: Katarina Teodosia, Erika Johanna och Vilhelm. En var fick 1/3 av hemmanet, som då utgjorde 1/2 mantal, men kort därpå reducerades till 5/12, vilken beskattningsstorlek ålegat hemmanet ända till våra dagar. Här må nämnas några ord om de tre nya ägarena och deras förhållande till hemmanet.

1) Enligt benäget meddelande av kamrer Osmo Durchman i Helsingfors, var fadern kaptenen, sedan landsfiskalen i Nyslotts och Kymmenegårds län Erik Beerman (född i Nyland 1675, död 1735) och Margareta Custor. Han var gift med Katarina Bruun (f.  1714, d. på Bonäs 7 febr. 1778 i bröstsjukdom). Barnen här nedan.

 

KATARINA TEODOSIA BEERMAN var född på Bonäs 19 febr. 1745. Hon gifte sig 22 dec. 1765 med änklingen, bondemågen på Böös i övre Jeppo, Johan Johansson, född i Jeppo 1748. De flyttade dock redan 1778 till Soklot, där Nors hemman inköptes, men varest hustrun avled kort därpå (20 nov.) i moderpassion. Mannen, som gift om sig, levde till 1803. En son i första giftet var Jakob Vilhelm (f.  7 dec. 1769), som flyttade till Kronoby, där han gifte sig med bonddottern Anna Simonsdotter Broända och bosatte sig på Forsnäs.


ERIKA JOHANNA BEERMAN
var född i Nykarleby stad, där föräldrarna tidvis bodde, 29 dec. 1749. Hon gifte sig 3 jan. 1772 med Jakob Lund, son till handlanden i Nykarleby Olof Lund och Margareta Storck; själv var han sjöman och borgare (f.  1652. d. 1789). Dessa hade elva, i staden födda barn, av vilka dock endast tre uppnådde vuxen ålder. Av dessa var Susanna Lisa, (f.  6 maj 1756, d. i Jakobstad 10 okt. 1858), gift första gången 1807 med sjötullvaktmästaren Anders Ahlqvist samt andra gången 1819 med skomakarmästaren Erik Hedström (f.  i Umeå landsf. 1793, d. i Nykarleby 1865).


VILHELM BEERMAN var född på Bonäs 23 sept. 1754. Trumslagare. Synes varit gift tvenne gånger; 1:o) på Bonäs med Karin Johansdotter från Monå samt 21 juni 1787 i Munsala, dit han flyttat denna tid, med Elisabet Jakobsdotter Munsin. Han gick år 1789 i kriget och stupade där 1790. Utom en son Erik, som avled kort efter födelsen, efterlämnade han en dotter Kajsa Greta, vars öden äro för mig obekanta.

På 1770-talet övergingo de tre syskonens hemman i andra, främmande händer. Erika Johannas del övergick, troligen 1776, till Johan Sigfridsson (Damskata), den äldsta av den släkt, som senare skildes och som ännu innehar två av Bonäshemmanen.

Vilhelm Beerman sålde sin lott år 1776, hälften åt svågern Johan, andra hälften åt ovannämnda Johan Sigfridsson.


Katarina Teodosias och mannen Johan Johanssons del övergick 1778, då såsom ovan nämndes, dessa flyttade till Soklot, till smeden Jakob Jakobsson Nyström (f.  i Kronoby 1783 och hustrun Susanna Larsdotter, född i Storsoklot 1732, d. 1791. Mannen omgift 22 sept. 1791 med soldatänkan Margareta Gabrielsdotter Moberg. Nyström delade hemmanet med mågen Matts Mattsson (född i Gamlakarleby 1755) och dennes hustru Lisa (f.  1759), som dock redan 1799 överläto sin hälft åt Erik Eriksson Rank från Nykarleby stad.

Erik Eriksson Rank var sjöman, född i Nykarleby stad 21 juni 1765 och son till sjömannen Erik Rank och Kristina Maukander därstädes. Han gifte sig 18 jan, 1791 med Karin Johansdotter Kärr (f.  1763). Mannen dog 14 nov. 1833 i lungsot. Hustrun hade redan 7 aug. 1827 avlidit i hetsig feber. Sonen Erik Johan övertog hemmanet. Han var född i Munsala 13 nov. 1793, dog på Bonäs 13 sept. 1851 i slag.


1800—1822
. Vid seklets början finna vi således Bonäs delat i tre hemman, av vilka ett omfattade 5/24 mantal och ägdes av Johan Sigfridsson och tvenne om 5/48 mantal, vilka innehades av Jakob Nyström och Erik Eriksson Rank. Under ifrågavarande period ha följande förändringar ägt rum. Jakob Nyström sålde år 1802 sin del åt Josef Carlsson från Närpes, som dock redan följande år flyttade med sin familj till Lappfjärd och övergick också hans hemman (15 mars 1803) till Johan Sigfridsson, som således kom att äga 3/4 av Bonäs eller 5/16 mantal. Då dennas tilltänkta arvinge, brorsonen och fostersonen Johan Jakobsson hade dött år 1807, var det dennes son Jakob Johansson som år 1813 fick mottaga hemmanet och den förra ägaren blev sytningsman till sin död 1829.


1822—1842
. I mantalslängden för 1822 är Jakob Johanssons hemman delat mellan honom och hans två bröder Erik och Johan Johansson, så att hemmanens antal under denna period åter är fyra à 5/48 mantal. Den fjärde fjärdedelen innehades som framgår av det tidigare av Erik Eriksson (Rank) samt från 20 febr. 1834 av sonen Johan Eriksson som 1839 sålde åt en Henrik Stadig (kom från Jalasjärvi) och denna åter i sin tur 19 febr. 1840 åt rådman J. A. Lybeck i Nykarleby stad. Hos de tre hemman, som ägdes av bröderna Johansson ägde följande förändringar rum. Jakob Johansson dog år 1828, men sköttes hemmanet av änkan Anna Henriksdotter. — Erik Johanssons hemman övergick redan 1825 till Jonas Jonasson Asp samt 19 maj 1827 till Erik Jakobsson Manfors. Johan Johanssons del var i hans ägo under hela perioden, om den ock en del år bebrukades av brodern Jakob eller landbonde (Anders Isaksson).

År 1842, 14 mars sålde rådman Lybeck sitt hemman till de tre innehavarena av de andra hemmanen. Dessa delade jorden jämt sig emellan och sammanslog den nya delen med det gamla hemmanet, så att det åter blev trenne lika stora hemman om 5/36 mantal, som sedan dess bibehållits till nuvarande tid.


JONAS JONASSON ASP var född i Ytterjeppo 19 juli 1795, son till vicekorpralen Jonas Asp och Anna Jakobsdotter Lassila. Han flyttade 1810 som hemmåg till Sisbacka i Purmo. Efter att ha sålt hemmanet bodde han fortfarande på Bonäs, men synes 1832 förts till lasarettet, där han dog 1868 (sinnessjuk?). Hustrun bodde på Bonäs till sin död 1867 av slag (född i Purmo 1798). Rätt talrika avkomlingar finnas spridda i Finland och i Amerika.


ERIK JAKOBSSON MANFORS
var född på Forsbacka 27 aug. 1796, son till bonden därstädes Jakob Eriksson och Maria Isaksdotter. Han dog 10 juli 1868 av tyfus. Hustrun var Anna Larsdotter Pelkos, f. 1792, d. 1877 i bröstfeber. Förrän han år 1827 övertog Bonäs hade han under några år innehaft ett av Mannfors hemmanen i Soklot.


1842—1938. Det synes mig nu mest överskådligt om vi här betecknar de tre hemmanen med A (det som nu äges av August Bonäs), B (det som nu äges av Hannes Bonäs) och C (det som nu äges av Erik Strandberg).


A). Änkan Anna Henriksdotter Bonäs donerade (2 maj 1846) hemmanet åt sin son Jakob Jakobsson; denne åter (31 maj 1873) åt sin son Johan Jakob Jakobsson. Denne sålde hemmanet (18 okt. 1911) åt sonen August Bonäs, den nuvarande innehavaren. Om personerna senare i släktöversikten.


B). Erik Jakobsson donerade sitt hemman 15 aug. 1857 åt dottern Maja Kajsa (f.  1820, d. 1868) och mågen Anders Isaksson Fleen (f.  i Munsala 1817, d. på Bonäs 1879). Hustrun hade vid sin död testamenterat sin hälft åt sonen Alexander, som antagit namnet Lindblad (f.  på Bonäs 7 jan. 1845), den andra hälften fick han av fadren år 1870. Han var gift med Lovisa Kjäldström (f. 1849, d. 1890), dotter till skeppsbyggmästaren och ägaren av ett av Isakas hemman, Lars Petter K., hemma från Pedersöre och Maria Margareta Hansdotter. Alexander jämte barnen sålde hemmanet 1 maj 1903 åt kollegan August Bernhard Ulfsson, som dock avyttrade det redan 11 nov. 1908 åt Alfred Johansson Bonäs, som vid sin avresa till Amerika sålde det 10 nov. 1911 åt brodern Johannes Edvard (Hannes) Bonäs, som nu äger detsamma.

Av Alexander Lindblads och Lovisa Kjäldströms sju till vuxen ålder komna barn och av vilka flertalet antagit moderns namn, ha alla på ett undantag när emigrerat till Amerika. Den enda hemmavarande Hulda Wilhelmina är bosatt på Damskata, gift med bonden Viktor Nyholm.


C). Johan Johansson av släkten Bonäs överlämnade 14 aug. 1860 sin del åt dottern Maria och mågen Jakob Johansson (Imbur) (se tab. 15 i släkten). Efter att ha övertagit ett av Klockars hemman, sålde han Bonäs åt Josef Johansson Mannfors. På auktion inropades detsamma 10 mars 1903 av Isak Jakobsson Blomqvist, som i sin tur sålde det 10 maj 1907 åt Edvard Blomqvist. Denne avyttrade det 10 april 1911 åt Erik Johansson Bertula, som senare antog namnet Strandberg. Denna slutligen överlämnade hemmanet 30 febr. 1926 åt sonen Erik Strandberg, som nu innehar det.

Josef Johansson Mannfors var född i Soklot 10 aug. 1843, d. på Bonäs 19 juni 1902 genom hängning. Gift med Lisa Andersdotter från Pedersöre, f. 7 juni 1846. Barnen antogo namnet Blomqvist. En son var ovannämnda Edvard (f.  21 febr. 1871, d. 14 nov. 1911 i lungsot). Änkan Johanna Elisabet Sandås (f.  23 mars 1881) lever som parcellägare på Lugnet. En annan son Josef var gift med Ida Sofia Bonäs (se tab. 6).

Isak Jakobsson Blomqvist var son till bonden Jakob Nilsson Bertula. Han var född 20 okt. 1863. Då han sålde hemmanet 1907 flyttade han tillbaka till Munsala såsom backstugukarl på Fogel.

Släkten Strandberg härstammar från Skytt hemman i Kantlax. Den älsta kända medlemmen i släkten är bonden Johan Johansson Skytt (född 1683), gift med Margareta Johansdotter (f.  1683). En av sönerna var bonden Henrik Johansson Skytt (f.  1731, död 1805), gift med Margareta Eriksdotter (f.  1744). En av dessas söner var åter bonden Johan Henriksson Skytt (f.  1754), gift med Anna Johansdotter (f.  1768). En av dessas söner var torparen Jakob Johansson Skytt (f.  1797), Hans son var torparen Jakob Jakobsson Skytt (f.  1830, d. 1895). Ägaren till Bonäs 1911—1926, Erik Strandberg d. ä. (född 1863) var en av dennes söner. Före tillträdet av Bonäs var han bonde på Berttula, Vexala och efter att ha överlämnat Bonäs åt nuvarande ägaren Erik Strandberg d. y. köpte han ett av Fogel hemmanen i Vexala, dit han flyttade med sin (andra) hustru Greta Sofia Isaksdotter Stenbacka (f.  1878, gift 1909). Nuvarande ägaren nämndeman Erik Strandberg är född 11 jan. 1891, är gift 24 okt. 1926 med Sanna Matilda Nyholm, f. i Munsala 28 maj 1897.SLÄKTEN BONÄS.


Tabell 1.

I. MATTS LARSSON LOILAX, är begraven 29 maj 1742. Var vid döden 38 år och 3 månader och således född i början av år 1704. Bonde på Lojlax. — Gift med Beata Hansdotter, f. 1707. Omgift med Sigfrid Sigfridsson och hade med honom sonen Johan (se tab. 3). Änkan skötte Lojlax hemman tills sönerna Jakob och Matts blivit fullvuxna, då de fingo var sin hälft.


II. Barn (födda på Lojlax).

Jakob, f. 1733. Tab. 2.

Matts, f. 1735, d. på Lojlax 1 mars 1820. Bonde på fadrens halva hemman. Efter honom har hans hemmansdel gått i arv från son till son ända till våra dagar.

Sålunda har detsamma ägts av

II. Erik Mattsson, f. 4 juli 1758. Nämndeman. Häradsdomare, d. 13 febr. 1846.

IV. Jakob Eriksson, f. 12 mars 1788, d. 21 dec. 1854.

V. Jakob Jakobsson, f. 2 okt. 1825, d. 2 april 1891.

VI. Alexander Vilhelm Jakobsson Backlund, f. 13 febr. 1868, d. 23 april 1936.

VII. Karl Vilhelm Backlund, f. 10 sept. 1905. Nuvarande ägare.Tabell 2.

II. JAKOB MATTSSON LOJLAX, f. på Lojlax 1733, d. där 10 mars 1790 av rötfeber. Han var son till Matts Larsson L., tab. 1. Bonde på fadrens halva hemman. Nämndeman 1769. Valdes vid ett valmöte i Jakobstad 3 okt. 1778 som den ena av representanterna för Österbottens mellersta domsaga till riksdagen i Sverige, som vidtog i Stockholm 30 okt. samma år. Sålde hemmanet på 1780 talet åt brännmästare Anders Gröndal och dennes hustru Ulrika Basilier och blev själv sytningsman. — Gift 13 okt. 1754 med bonddottern Maria Johansdotter Harjux, f. 15 jan. 1729,. d. på Lojlax 20 maj 1800 av ålderdom.

III. Barn (födda på Lojlax):

Katarina, f. 14 okt. 1757. Gift med bondesonen, sedan bonden Henrik Larsson Storsved, f. 2 juli 1759.

Brita, f. 2 juni 1761. Gift med Matts Svedjelin, son till klockaren Johan S. och dennes hustru Kristina och senare själv klockare, boende på Flakabacka.

Johan, f. 30 juli 1763. Tab 3.

Anders, f. 1 dec. 1765. Dräng på Bonäs, sedan ej kunnat följa hans öden.

Jakob, f. 14 okt. 1771. Till flottan.

Helena, f. 28 sept. 1774. Tjänarinna på prostgården. Sedan ej kunnat följa hennes öden.Tabell 3.

III. JOHAN JAKOBSSON BONÄS, son till Jakob Mattsson Lojlax, tab. 2, f. på Lojlax 30 juli 1763, d. på Bonäs 10 nov. 1807 genom drunkning. Olyckan skedde utanför Laxön vid upp tagning av fiskbragder i stark storm. Han flyttade omkring 1787 till Bonäs som fosterson till farbrodern Johan Sigfridsson (Damskata), som ett tiotal år tidigare övertagit ett av Bonäs dåvarande tre hemman, som han sedan förstorade till 1/2 av hela nummern och slutligen år 1803 till 3/4 (se föregående avsnitt). Han var född i Munsala, Lojlax 15 nov. 1749, son till Sigfrid Sigfridsson och Beata Hansdotter Lojlax, som gift om sig efter förra mannens död (se tab. 1). Johan Sigfridsson avled på Bonäs 28 jan. 1829 av ålderdom. Hans hustru hette Brita Josefsdotter, f. 2 april 1747 i Kantlax, d. på Bonäs 27 april 1832 av ålderdom.

Johan Jakobsson var gift 16 juli 1787 med Susanna Thomasdotter Ohls, bonddotter från Nykarleby kyrkby, f. där 12 aug. 1768, d. på Bonäs 7 nov. 1822 i »håll och stygn». Emedan Johan Sigfridssons tvenne barn avlidit som helt unga blev fostersonen utsedd till arvinge och hade han också övertagit hemmanet med fosterföräldrarna som sytningsfolk. Jag får härmed rätta en feluppgift i förra avsnittet. Vid lagtima tinget i Munsala 23 mars 1809, där anmälan om Johan Jakobssons dödsfall gjordes, bestämdes om att av det av honom ägda hemmanet (5/16 mantal) skulle 1/3 tillfalla änkan och 2/3 sönerna, men änkan avstod sin del åt de senare mot sytning.

IV. Barn (födda på Bonäs):

Jakob, f. 10 aug 1788. Tab. 4.

Maja Brita, f. 9 sept. 1789. Tab. 14.

Anna, f. 1791, d. s. år.

Stina Brita, f. 3 aug. 1793, d. 16 aug. s. år.

Lena Lisa, f. 20 jan. 1795, d. 22 okt. 1796.

Johan, f. 4 jan. 1796, d. 1798.

Susanna, f. 2 juni 1796, d. 5 juni 1798 av livsjuka.

Erik, f. 17 jan. 1799. Tab. 15.

Anders, f. 23 mars 1800, d. kort därpå.

Johan Fredrik, f. 6 okt. 1801, d. 8 aug. 1802 i livsjuka.

Kajsa, f. 26 febr. 1803, d. på Bonäs 9 maj 1859 i magsjuka. Hon bodde hos broder Johan.

Johan, f. 9 nov. 1804. Tab. 17.

Kristina, f. 12 nov. 1806, d. 12 juli 1807 i livsjuka.

Karl, f. 13 juli 1807, d. 24 april 1808 i livsjuka.Tabell 4.

IV. JAKOB JOHANSSON BONÄS, son till Johan Jakobsson, tab. 3, f. på Bonäs 10 aug. 1788, d. där 20 okt. 1828 i lungsot. Erhöll jämte bröderna Erik och Johan i arv fadrens hemman ( 5/16 mantal), men officiellt stod han för hemmanet först 1813 och 1822 finna vi det jämt delat mellan bröderna, så att envars hemman utgör 5/48 mantal. — Gift 1812 med Anna Henriksdotter Damskata, bonddotter från Munsala, f. där 27 aug. 1798, d. på Bonäs 14 jan. 1875 av ålderdom. Skötte hemmanet efter mannens död och t. o. m. förstorade detsamma, i det hon år 1842, såsom tidigare omnämnts, jämte innehavarna av tvenne andra Bonäshemman gemensamt inköpte det fjärde och delade det sig emellan, så att envars del härefter kom att omfatta 5/36 mantal.

V. Barn (födda på Bonäs):

Jakob, f. 25 okt. 1813. Tab. 5.

Anna Lisa, f. 28 juni 1815.Tab. 10.

Johan, f. 20 okt. 1817, d. 28 okt. 1852 genom drunkning. Torpare på fadrens hemman — Gift 2 febr. 1851 med Maria Mickelsdotter Falk, f. 25 maj 1830 i Soklot, dotter till slaktaren i Soklot, sedan i Nykarleby stad, Mikael F. och Stina Hansdotter. Flyttade som änka till Helsingfors år 1856.

VI. Barn (fött på Bonäs):

Jakob, f. 3 juni 1851, d. 9 april 1853.

Anna Kaisa, f. 2 nov. 1820, d. 3 april 1823 i koppor.

Karolina, f. 28 dec. 1822. Tab. 12.

Maja Lovisa, f. 2 juni 1828. Tab. 13.Tabell 5.

V. JAKOB JAKOBSSON BONÄS, son till Jakob Johansson B., tab. 4, f. på Bonäs 25 okt. 1813, d. där 24 juli 1881. Erhöll som gåva av modern 2 maj 1846 hennes hemman, som hon genom testamente efter mannen erhållit och som hon senare förstorat (5/36 mantal). — Gift 12 jan. 1847 med bonddottern Sofia Mickelsdotter Renvaktar, f. i Forsby 8 juli 1822, d. på Bonäs 16 dec. 1870 i bröstinflammation.

VI. Barn (födda på Bonäs):

Jakob, f. 18 jan. 1848, d. 15 juli s. å.

Johan, f. 29 dec. 1848, d. 23 juli 1849 i rödsot.

Johan Jakob, f. 2 febr. 1850. Tab. 6.

Gustav, f. 28 juli 1851, d. 18 febr. 1852 i strypsjuka.

Henrik, f. 24 nov. 1852, d. 10 nov. 1853 i magsjuka.

Karl, f. 16 juli 1854 d. 1 aug. s. å i feber.

Mikael, f. 29 sept. 1855, d. 10 juni 1856 i magsjuka.

Anna Sofia, f. 9 dec. 1856, d. 7 jan. 1858 i bröstsjukdom.

August, f. 33 dec. 1857, d. 21 aug. 1858.

Maja Lovisa, f. 3 febr 1859. d. på Bonäs 22 aug. 1930 i kräfta. Bodde hos brodern Johan Jakob, sedan 1912 i egen stuga.

Anna Sofia, f. 7 jan. 1862, d. 8 febr. 1863.

August, f. 6 maj 1863, d. 4 okt. 1864 i skroffel.

Anna Sofia, f. 19 juni 1865, d. 1 aug. s. å.Tabell 6.

VI. JOHAN JAKOB JAKOBSSON BONÄS, son till Jakob Jakobsson, tab. 5, f. på Bonäs 2 febr. 1850, d. där 9 april 1933 i hjärtsjukdom. Bonde på fadrens hemman (5/36), som han erhållit som gåva av fadren 31 april 1873. Han sålde detsamma år 1911 åt sonen August efter att ha undantagit en parcell i närheten av gården och där en stuga uppfördes och där han bodde till sin död med dottern Susanna — Gift i staden 4 april 1875 med Sanna Lisa Frilund, fiskardotter från Monå, f. där 8 okt. 1850, d. på Bonäs 3 febr. 1893 i lungsot.

VII. Barn (födda på Bonäs):

Ida Sofia, f. 12 jan, 1876. Tab. 7.

Jakob Alfred, f. 11 juni 1877. Till Amerika 1896, började som skogsarbetare i Washington, sedan gruvarbetare i Idaho och Alaska samt år 1902 guldgrävare i Klondyke. Återvände hem 1908 och köpte samma år av kollegan B. Ulfsson ett av Bonäs hemman, som han dock sålde år 1911 åt brodern Edvard Johannes (Hannes), som fortfarande äger det. Han reste ensam till Amerika 1912 med Titanic, vid vars undergång han drunknade 16 april. — Gift i Olympia, Washington 2 dec. 1901 med Anna Lovisa Andersson, bonddotter från Sandås, Munsala. Änkan jämte barnen antogo sedan namnet Nordström. Hon bodde åren 1917—1937 i Nykarleby, där hon ägde gård på Nygårds mark, samt flyttade sistnämnda år till Munsala.


[Jakob Alfred Johanson tillhörde gruppen ”reemigranter”, de som återvänt. Han kom ursprungligen från Bonäs i Nykarleby landskommun, efter en tid vid Nykarleby seminarium utvandrade han till Alaska. Där träffade han Anna-Lovisa Nordström från Munsala, Sandås och de gifte sig. Så småningom återvände de — via Monte Carlo och kasinot — till Bonäs, där de köpte tillbaka fädernegården. Men gården bar sig inte särskilt bra i Alfreds ögon och han ansåg det bäst att resa tillbaka till Amerika, där han hade tänkt att köpa en farm i Californien. Brodern Hannes köpte gården i Bonäs, den övriga familjen skulle komma efter och Jakob for. Som flera med honom hade han köpt biljett på ett helt annat fartyg än Titanic. På vägen till Hangö slog han följe med Anna Sjöblom och bröderna Wikström. I dagboken antecknade han:

”Mars 28 afreste från Nykarleby
29 Anlende till Hangö”Jakob Alfred Johanson från Munsala.
Foto Anders Nordström.


Claes-Göran Wetterholm (1999) Titanic.
Jorma Metso tillhandahöll.]


Kring fyrtio finländare drunknade med Titanic

”Här är riktigt god accommondation (boende). Allt är rent och snyggt. Stora promenaddäck och ljusa, friska rum.”

Så här skrev Jacob Johansson, en 34-åring från Nykarleby, om lyxkryssaren Titanic. Han var på väg till Amerika för andra gången, och hans fru och fyra barn skulle följa med senare.

Ödet bestämde annorlunda. Johansson drunknade den 15 april 1912. Hans lik hittades i havet efter olyckan. Förutom honom hittades även resterna av tre andra finländare. Nästan 40 andra försvann för gott.

Hufvudstadsbladets nätupplaga den 14 april 2012.

 

Redan den första maj sjöngs Titanics dödshymn i missionshuset.

Österbottniska Posten 3 maj 1912.
(Inf. 2018-04-30.)
 


VIII. Barn (de två första födda i Amerika, de senare på Bonäs):

John Viktor Nordström, f. 10 sept. 1905. I Australien.

Susanna Linnea Nordström, f. 28 febr. 1907. Till Amerika. Gift där 10 dec. 1927 med Karl Valfrid Höglund. Hon dog i Aberdeen 31 april 1929 i lungsot. Barnlös.

Anders Alfred Nordström, f. 10 mars 1909. Mekaniker. Flyttat till Helsingfors 1937. Gift där. [Sedermera stadsingenjör och chef för kraftverket. AV-arvet.]

Agnes Maria, f. 15 sept. 1911, d. 3 april 1912 på Bonäs i hjärnfeber.

Johannes Edvard (Hannes), f. 23 jan. 1879. Tab. 8.

Susanna, f. 11 nov. 1880. Bodde med fadren på dennes parcell där hon fortfarande bor.

Anders August, f. 20 aug. 1882. Tab. 9.

Johanna Katarina, f. 13 april 1885. I Amerika 1904—1910. Sedan diakonissa (i Korsholm). Död i Helsingfors 12 aug. 1935 i lunginflammation.

Maria, f. 10 nov. 1886, d. 30 juli 1887.

Otto Alexander, f. 1 juli 1888 d. 16 dec. 1888 i »slag».

Hulda Elisabet, f. 11 juli 1890, d. 2 nov. 1891 i kramp.Tabell 7.

VII. IDA SOFIA JOHANSDOTTER BONÄS, dotter till Johan Jakob Jakobsson B., tab. 6, f. på Bonäs 12 jan. 1876. Gift 22 dec. 1901 med bondesonen Josef Blomqvist, f. 21 sept. 1867, d. på Pelkos, Forsby 26 dec. 1936 genom självmord i sinnesförvirring. Till Amerika 1902. Efter hemkomsten bosatt som timmerman i Nykarleby stad, men flyttade 1913 till Bonäs. År 1914 köpte han ett av Pelkos hemman i Forsby.

VIII. Barn (de tre första födda på Bonäs, de tre sista på Pelkos):

Axel Johannes Blomqvist, f. 2 jan. 1902. Till Pernå 1924 såsom föreståndare för andelshandeln. Då denna upphörde 1926, flyttade som arbetare till cellulosafabriken i Borgå. Mellan åren 1928—1935 åter på handel i Pernå. Därefter på hemmanet i Pelkos. — Gift 20 juni 1926 i Pernå med småskollärarinnan där Aina Sandholm, f. 20 nov. 1892. Kvarstannat med barnen i Pernå.

IX. Barn (födda i Borgå).

Birgit Elise, f. 2 april 1928.

Nils Johan, f. 28 maj 1929.

Astrid Signe Susanna, f. 29 juni 1911, d. 9 maj 1932 i lungsot.

Karl Josef, f. 30 april 1913. Hemma.

Bernhard Alexander, f. 29 mars 1915. Hemma.

Martin Waldemar, f. 12 mars 1917, d. 2 nov. 1918.

Jakob Martin, f. 28 okt. 1918. Sjöman.Tabell 8.

VII. JOHANNES EDVARD (HANNES) BONÄS, son till Johan Jakob Jakobsson B., tab. 6, f. på Bonäs 23 jan. 1879. Till Amerika 1898, började som skogsarbetare i Washington. Sedan som gruvarbetare i Alaska och från 1903 som guldvaskare i Klondyke. Återvände 1910 och köpte sitt nu ägande hemman år 1911 av brodern Alfred. — Gift 20 okt. 1912 med Sanna Alexandra Forsbacka, dotter till bonden Karl Johan F. och Greta Sofia Pettersdotter f. 5 sept. 1889 på Forsbacka, Kyrkobyn.

VIII. Barn (födda på Bonäs):

Marta Margareta Susanna, f. 4 juli 1913, d. 24 nov. 1918 i hjärnfeber.

Judit Alexandra, f. 30 okt. 1915.

Karl Edvard, f. 9 juli 1917.

Gösta Johannes, f. 9 maj 1919.

Karin Helena, f. 10 aug. 1920.

Axel Emanuel, f. 30 juli 1922. d. 23 mars 1924 i tandsjuka.

Nils Jakob, f. 14 nov. 1925.Tabell 9.

VII. ANDERS AUGUST BONÄS, son till Johan Jakob Jakobsson B., tab. 6, f. på Bonäs 20 aug. 1882. Till Amerika 1902. Arbetade en kort tid i Treadwell gruvorna i Alaska, sedan som guldvaskare i Klondyke. Återkom 1909. Gick vintern 1911 i Kronoby folkhögskola. Köpte samma år fadrens hemman på Bonäs. — Gift 10 aug. 1912 med Ida Maria Fagerholm, f. 4 okt. 1887, dotter till bonden på Pelkos Matts Eriksson F. och Karoline Lovisa Eriksdotter.

VIII. Barn (födda på Bonäs):

Ruth Maria, f. 17 april 1913. Gift 4 jan. 1938 med arbetsförman Gösta Sigurd Lindell, f. 15 jan. 1911 i Svedvi, Sverige. Bosatt i Nykarleby stad.

IX. Barn (fött i Jakobstad):

Ruth Birgitta Ingeborg Lindell, f. 28 juli 1938.

Runar August, f. 7 nov. 1914.

Birger Johannes, f. 18 juli 1917.

Erik Matts, f. 8 jan. 1919.

Margit Karolina, f. 26 maj 1922.

Astrid Susanna, f. 25 maj 1924.

Etel Johanna, f. 21 aug. 1927.

Bernes Ingegärd, f. 30 dec. 1932.Tabell 10.

V. SANNA LISA JAKOBSDOTTER BONÄS, dotter till Jakob Johansson B., tab. 4, f. på Bonäs 28 juni 1815, d. på Högbacka, Nykarleby landskommuns kyrkoby 1 okt. 1869 i svullnad. — Gift 8 dec. 1843 med dåvarande drängen Anders Andersson Flakabacka, f. i Munsala 8 juli 1818, d. i Nykarleby 20 aug. 1890. Omgift 7 aug. 1874 med änkan Anna Katarina Skytt, f. i Munsala 7 febr. 1824. Först som måg på Bonäs, sedan husbonde på Högbacka (1/4 mantal) 1868—1871. Flyttade sistnämnda år som torpare och slaktare till Munsala, Damskata, Tallbäck och överlät hemmanet 24 aug. 1872 åt sonen August.

VI. Barn (födda på Bonäs):

August, f. 25 aug. 1844. Tab. 11.

Anna Lovisa, f. 4 nov. 1845, d. i Nykarleby stad 21 nov. 1909 i magkräfta. — Gift 17 febr. 1876 med sjömannen Alexander Henriksson (Högbacka), f. på Högbacka 16 april 1846, d. i staden 10 jan. 1901 i lungsot. Åkare i staden. Ägde gården 8. [Bangatan 12 vid korsningen med Karleborgsgatan.]

VII. Barn (fött på Högbacka):

Lennart Mikael Alexander Henriksson, f. 20 april 1885, d. 7 dec. s. å. i »vatten på lungan».

Fosterbarn: hustruns systerdotter (se nedan) Anna Evelina Engstrand, f. i Munsala 28 nov. 1884, d. i Amerika 2 maj 1901 i lungsot. Ogift.

Karolina, f. 1 okt. 1847. Till Åbo 1869. Torde varit gift på Korpo.

Maria Sofia, f. 25 mars 1850, d. på Bonäs 22 jan. 1879. — Gift 23 juli 1876 med sjömannen Anders Johanson Eklund, f. i Ytterjeppo (Dalabacka) 21 april 1847. Omgift 23 juli 1879 med Brita Sofia Simonsdotter, f. 25 mars 1855 i Munsala.

Johanna, f. 5 mars 1858. Flyttade 1876 till Munsala från Högbacka. Gift i Munsala 22 juli 1877 med Anders Engstrand, boende på Mariedal, född på Smeds 28 aug. 1856, d. i Amerika 20 sept. 1906 i hjärninflamation.

VII. Barn (födda på Mariedal):

Helena Maria Evelina, f. 6 febr. 1878.

Frans Edvard, f. 28 juli 1880

Johanna Elisabet, f. 24 sept. 1882.

Anna Evelina, f. 28 nov. 1884. Flyttade till Nykarleby stad 1894 (se ovan).

Eliel Alexander, f. 4 okt. 1886.

Anton Valdemar, f. 5 febr. 1893, d. i Amerika 12 april 1894.

Dagmar Alice, f. i Amerika 29 jan. 1895.Tabell 11.

VI. AUGUST ANDERSSON HÖGBACKA, son till Anders Andersson, tab. 10, f. på Bonäs 25 aug. 1844, d. som parcellägare på Nybacka 19 aug. 1921 i njurinflammation. Bonde på Högbacka efter fadren (1/4 mant.), som han dock 1879 förminskade till hälften, i det andra hälften övertogs av häradsdomaren Jakob Jakobsson, men i stället förvärvade han hela Smedsbacka 1898, där han bodde, överlät Högbacka 1908 åt sonen Karl Artur och behöll Smedsbacka till 1909 samt en parcell på Nybacka till sin död. — Gift med Brita Maja Johansdotter Smeds, f. 19 sept. 1841 i Karby, d. på Högbacka 14 maj 1914 av kräfta.

VII. Barn (födda på Högbacka):

Sofia Olivia, f. 23 dec. 1869. d. på Nybacka 28 jan. 1925 i kräfta. Tjänarinna på olika ställen. I Amerika 1898—1902 Ogift.

Maria Augusta, f. 26 okt. 1871 d. 11 april 1872 i konvulsioner.

Johan August, f. 16 mars 1873. Till Amerika 1890. Gift där med Maria Elisabet Jolkka, f. 7 febr. 1871 i Nedervetil.

Ida Maria, f. 11 febr. 1874. Till Amerika 1893. Torde leva där.

Karl Artur, f. 30 jan. 1877 d. på Högbacka 23 nov. 1911 i tuberkulos. Övertagit fadrens hemman på Högbacka (1/8 mant.) — Gift 3 maj 1896 med Anna Lovisa Mattsdotter Kärr, f. i Forsby 21 aug. 1875. d. på Högbacka 5 febr. 1932 i sockersjuka. Änkan, som jämte barnen antagit namnet Forsells, innehade hemmanet till 1 okt. 1926, då det såldes åt nuvarande ägaren Johannes Alfred Lassander efter det en parcell blivit undantagen.

VIII. Barn (födda på Högbacka):

Ellen Maria, f. 23 dec. 1896, d. 7 sept. 1907 i engelska sjukan.

Karl Emil Nikolai Forsells, f. 18 dec. 1898. Folkskollärare i Purmo. Gift 9 nov. 1924 med Hilda Marta Maria Hamberg, f. i Nykarleby 13 febr. 1905.

Agnes Terese, f. 16 sept. 1900, d. 25 jan. 1926 i lungsot.

Paul August, f. 25 jan. 1904, d. 11 nov. 1932 i lungsot.

Johannes Edvard, f. 9 jan. 1906, d. 23 juli 1929 i lungsot.

Erik Vilhelm, f. 10 mars 1908 d. 19 okt. 1936 i tuberkulos.

Anna Linnea, f. 13 dec. 1909. d. 21 febr. 1910.

Hugo Alexander Tallgren, f. 14 juli 1879, d. i staden 3 mars 1917 i lungsot. Gårdsson. Sedan 1911 bonde på Pelkos, men flyttade 1914 till Nybacka, samt 1915 till staden där gården 93 köptes. Banvakt. — Gift 14 okt. 1906 med Berta Irene Hirsimäki, f. 24 okt. 1880 i Helsingfors. Änkan och dottern Saga flyttade år 1930 till Helsingfors.

VIII. Barn (födda i Kyrkoby, Forsby och det yngsta i staden):

Saga Irene, f. 1 febr. 1908. [Se tillägg.]

Fanny Elisabet, f. 15 febr. 1910, d. 27 febr. 1911 i hjärnfeber.

Evert Johannes, f. 22 nov. 1911, d. 39 febr. 1913 i hjärnfeber.

Karl Gustav, f. 23 jan. 1914, d. 25 mars 1915 i tuberkulos.

Elsa Maria, f. 12 mars 1915, d. 20 dec. 1915 i engelska sjukan.

Berta Linnea, f. 30 nov. 1918, d. 14 juni 1919 i hjärntuberkulos.

Axel Vilhelm Lund, f. 4 maj 1882. I Amerika (körkarl i Seattle) 1906—1911. Köpte ett av Klockars hemman år 1913, som han dock sålde 1917 åt Jonas Kecklund. Flyttade 1921 till staden. Där gårdsägare, åkare, sotare m. m. — Gift 26 dec. 1913 med bondedottern Maria Johansdotter Nygård, f. 23 okt. 1883 i Markby. [Familjen vid sin sommarvilla.]

VIII. Barn (födda på Klockars och i staden)

Teodor Johannes Albert, f. 19 okt. 1914.

Erik Vilhelm, f. 18 april 1916. Seminarist.

Uno Johannes, f. 4 dec. 1917.

Gerda Maria, f. 23 okt. 1920.

Birger Valdemar, f. 18 april 1923, d. 28 juni 1924 i hjärninflammation.

Göta Linnea, f. 28 aug. 1924.


Otto Valdemar Andersson
, f. 2 maj 1884, d. i Nykarleby stad 29 nov. 1929 i blodförgiftning. I Amerika 1909—11. Snickare. Flyttade till staden 1916. Gårdsägare där, gästgivare. — Gift 13 febr. 1916 med änkan Maria Sofia Henriksdotter, f. i Kyrkobyn 22 juli 1877. [Gästgiveriet.]

VIII. Barn (födda i Nykarleby stad):

Otto Bernhard, f. 25 okt. 1916.

Tor Henrik, f. 21 maj 1918.

Karin Linnea, f. 30 juli 1920, d. 4 jan. 1922 i lunginflammation.

Leo Johannes, f. 16 juli 1922.Tabell 12.

V. KAROLINA JAKOBSDOTTER BONÄS, dotter till Jakob Johansson B., tab. 4, f. på Bonäs 28 dec. 1822, d. 23 nov. 1858 i barnsbörd. — Gift 12 jan. 1847 med Jonas Andersson Ollandt från Munsala. Torpare och sjöman, född på Ollandt 16 april 1814, d. 30 juni 1869 i Havanna i gula febern.

VI. Barn (födda på Ollandt, Munsala):

Johan Jansson, f. 12 nov. 1848. Inhysing på Ollandt, d. på Ollandt 24 sept. 1925 av ålderdom. — Gift 1:o 12 mars 1893 med Anna Sanna Petterdotter Back, f. 29 dec. 1853, d. 5 febr. 1934 av lungsot, 2:o 6 juni 1909 med Maria Johanna Johansdotter, f. 20 juni 1864 i Nykarleby. Lever på Ollandt.

VII. Barn (födda på Ollandt):

Erik Johan, f. tvilling 25 jan. 1895, d. 20 mars s. å.

Brita Karolina, f. tvilling 25 jan. 1895, d. 9 nov. 1911 i tuberkulos.

Anna Lovisa, f. 17 dec. 1849, d. 11 april 1850.

Jakob, f. 19 juli 1852, d. 15 sept. s. å.

Anders Vilhelm, f. 10 nov. 1853, d. 27 dec. s. å.

Vilhelm, f. 22 nov. 1857, d. 7 febr. 1858.

Erik Sjöblom, f. 3 nov. 1856, d. 9 maj 1907 i U. S. A., krossad. Sjöman. — Gift 5 juni 1887 med Sofia Albertina Vilhelmsd. Mariedal, f. 15 maj 1860. Familjen flyttade 1894 som backstugusittare till Mariedal. Änkan lever på Skrivars.

VII. Barn (fött på Ollandt):

Johanna Vilhelmina, f. 9 mars 1888, d. 17 jan. 1911 i lungsot.Tabell 13.

V. MAJA LOVISA JAKOBSDOTTER BONÄS, dotter till Jakob Johansson, tab. 4, f. på Bonäs 2 febr. 1828, d. på Smeds, Vexala 19 dec. 1910 i lunginflammation. — Gift 2 juli 1852 med bondesonen, sedan bonden på Smeds, Anders Andersson, f. 21 mars 1834, död 5 maj 1868 i tyfus i Helsingfors. Han var då arbetare, sedan han förlorat hemmanet.

VI. Barn (födda på Smeds, Vexala):

Johan Jakob Smeds, f. 8 maj 1853, d. 22 sept. 1879 i Viitasaari i lungsot. Ogift.

Anders, f. 5 sept. 1854, d. 3 juli 1859.

Nils, f. 1 sept. 1855, d. 1 juli 1931 i Nykarleby i tarmvred, efter hemkomsten från Amerika, Olympia. Sjöman. Ogift.

Anna Kajsa, f. 17 febr. 1858, d. 26 juni 1859.

Anna Lovisa, f. 30 dec. 1859. Bortflyttat 1879.

Anders Sandström, f. 4 juni 1862, d. på Smeds 8 jan. 1918 i hjärtfel. Barnalärare sedan 1 okt. 1883. Husbonde på Smeds 1902. — Gift 24 juni 1895 med änkan Sofia Jakobsdotter Smeds, f. 21 aug. 1857 i Munsala, d. på Smeds 10 dec. 1918 i hjärtfel.

VII. Barn (födda på Smeds):

Edit Sofia, f. 6 aug. 1896, d. 17 mars 1902 i hjärnfeber.

Jakob Artur, f. 17 dec. 1897. Bonde på Smeds efter fadren. I Amerika 1927—29. — Gift 31 okt. 1920 med Anna Maria Österholm, f. 21 sept. 1894 i Forsby, Nykarleby.

VIII. Barn (födda på Smeds):

Agnes Sofia, f. 25 mars 1921.

Birgit Helena, f. 31 juli 1925.

Rut Alice, f. 4 jan. 1932.

Linnea Margareta, f. 25 mars 1933, d. 17 aug. s. å.

Nils Helge Johannes, f. 15 okt. 1935.

Anders Arvid, f. 11 nov. 1900, d. 25 nov. s. å.

Kajsa Sofia, f. 6 okt. 1865. Till Jeppo 1886. Till Amerika 1890. — Gift där i Oregon med Emanuel Maunula, hemma från Kelviå. Efter mannens död hade hustrun där en mindre handel. Hon dog i Astoria 27 aug. 1925 i hjärtfel. De hade två söner; Artur, som blev banktjänsteman och Elmar, student och delägare i ett sågföretag.Tabell 14.

IV. MAJA BRITA JOHANSDOTTER BONÄS, dotter till Johan Jakobsson B., tab. 3, f. på Bonäs 7 juli 1789, d. där 2 mars 1855 i slag. — Gift 14 aug. 1806 med drängen Erik Samuelsson Löfqvist, f. 14 juni 1784 i Pedersöre, d. på Bonäs 26 maj 1809 i feber. Gårdsmåg.

V. Barn (födda på Bonäs).

Karl Eriksson, f. 26 aug. 1808. I kyrkoboken 1834—42 står: »Säges vara död.» Hustrun hade efter mannens död följande barn:

Sanna Brita, kallar sig Löfqvist, f. 7 okt. 1812. Tjänarinna. — Gift i Nykarleby stad 19 juni 1831 med Henrik Lööf, f. i staden 11 juni 1804. Stadsbetjänt, sedan tjäruvräkare. Ägare av gården 139. Hon dog i staden 22 mars 1838 i lungsot. Han, som var omgift, dog 23 april 1864 i kräfta.

VI. Barn (födda i Nykarleby stad):

Henrietta Lööf, f. 1 dec. 1831, d. på Vik, Soklot 31 dec. 1882 i lunginflammation. — Gift med backstugukarlen på Vik, Matts Eriksson Jåfs, f. 1806 i Kronoby, d. på Vik 24 maj 1881. Barnlösa.

Frans Johan, f. 5 juli 1834, d. 23 jan. 1835.

Frans Julius, f. 20 dec. 1836. Finnes antecknat om honom i kyrkboken 1880: »varit länge borta».

Sanna Maja, f. 5 nov. 1817, d. 2 nov. 1835. Sergeantänka.

Maja Sofia, f. 2 nov. 1819, d. 3 april 1827 av rötfeber.Tabell 15.

IV. ERIK JOHANSSON BONÄS, son till Johan Jakobsson B., tab. 3, f. på Bonäs 12 jan. 1799. Erhöll i arv jämte bröderna Jakob och Johan fadrens hemman efter dennes död 1807 (se tab. 4.) Under Erik och Johans minderårighet sköttes hemmanet sedan 1813 av Jakob och 1822 finna vi det delat mellan bröderna, så att en var hade sitt hemman på 5/48 mantal. Emellan åren 1823—25 är han i mantalslängden upptagen som ägare av ett av dessa hemman, men 1826 var det i Jonas Jansson Asps ägo. I 1824—31 års kyrkbok står efter hans namn: i södra Finland; troligen har han dött, ty han återfinnes ej i kyrkböckerna. — Gift 12 aug. 1825 med Valborg Mickelsdotter, f. 9 febr. 1802 i Härmä, d. på Bonäs 29 jan. 1869 av ålderdom. Rot. fattig.

V. Barn (födda på Bonäs):

Sanna Maja, f. 4 okt. 1826, d. på Nykarleby lkms kommunalhem 4 sept. 1911 i slag. Varit där intagen sedan 1902. Tjänarinna i staden 1846—49. Till Kronoby 1849. Till Kristinestad 1854. Sedan 1857 backstugusittare på Bonäs mark (i en liten stuga nära havsstranden mellan Bonäs gårdarna och Andra sjön). Ogift.

VI. Barn:
Hilda Sanna, f. 5 nov. 1850, d. 15 mars 3853 i skroffel.

Vilhelm Boström, f. tvilling 16 aug. 1855. Sjöman. Död i Australien 28 jan. 1916 i hjärtfel.

Johan Emil, f. tvilling 16 aug. 1855. Sjöman. Död 5 febr. 1877 på Indiska oceanen.

Lovisa Backlund, f. 25 dec. 1828. Tab. 16.Tabell 16.

V. LOVISA ERIKSDOTTER BACKLUND, dotter till Erik Johansson Bonäs, tab. 15, f. på Bonäs 25 dec. 1828, d. i Esse, där hon bodde hos sonen Albert, 25 juni 1909 av hjärtförlamning. — Gift 12 febr. 1865 med bokbindaren (då gesäll) Alfred Salin, f. i Nykarleby stad 2 dec. 1836, d. där 18 jan. 1877 i magkräfta. Gesäll i Uleåborg 1856. Erhöll burskap som bokbindare i Nykarleby 1872.

VI. Barn (det äldsta fött på Bonäs, de andra i Nykarleby stad):

Johan Alfred Sarin, f. 24 okt. 1864, död i Seattle, U. S. A. 17 april 1924 i en magåkomma. Överpoliskonstapel i Vasa. Handlande i Jakobstad 1895 med filial i Nykarleby 1898. Reste med familj till Amerika 1906. Var först i Everest, Wash. utgivare och redaktör för Finska Amerikanaren, sedan en tid föreståndare för en sågrörelse. Flyttade sedan till Seattle som affärsman. — Gift i Nykarleby 13 okt. 1895 med Selma Jungell, f. i Jeppo 8 okt. 1871. Lever och bor hos dottern Ingrid, som är gift i Los Angeles i Kalifornien (barnlös). Äldsta dottern Edit är gift i Everest. Dottern Sigrid dog efter en halsoperation. Sonen Rangvald är montör. Dessa fyra barn voro födda i Jakobstad. I Seattle äro födda Elli och Margit, båda kontorister.

Selma Johanna, f. 7 mars 1866, d. 25 april 1867 i tandsjuka.

Villiam Konstantin, f. 10 febr. 1868. d. 20 juli 1869 i konvulsioner.

Albert Edvin Salin, f. 21 nov. 1869. Lever i Esse. Bokbindare i Nykarleby. Hade bageri och kaférörelse i Esse. Polis där 1909—1933. Senaste åren pensionerad och sysslat med tidningsagentur och maskinist på Kongsfors kraftcentral. — Gift 24 juni 1896 med Anna Karolina Westerholm, f. i Vexala 6 aug. 1878, d. i Esse 11 maj 1929 i hjärnblödning.

VII. Barn:

Rosa Karolina Albertina, f. i Jakobstad 14 april 1898.— Gift i Kronoby 9 sept. 1923 med sågarbetsledaren Johan Vilhelm Torrkulla, f. i Kronoby 28 dec. 1895.

VIII. Barn (födda i Kronoby):

Lars Albert Torrkulla, f. tvilling 17 maj 1924. Sågarbetare.

Johan Vilhelm, f. tvilling, 17 maj 1924. Död efter ett dygn.

Singhild Karolina, f. 1 okt. 1925. Skolelev.

Doris Maria, f. 4 febr. 1927. Skolelev.

Mildrid Johanna, f. 4 febr. 1935.

Ester Emilia, f. i Nykarleby 12 maj 1899, d. i Esse 23 sept. 1915 i fallandesot, (drunknat i Esse å).

Karl Verner, f. i Nykarleby 26 maj 1901. Bagare. En av maskinisterna i Björkfors kraftverk. — Gift i Esse 12 dec. 1929 med Tekla Maria Molander, f. i Esse 10 aug. 1898.

VIII Barn (födda i Esse):

Verner Rangvald, f. 6 juni 1930.

Karl Rainer, f. 22 jan. 1932.

Rune Bernhard, f. 16 juli 1933.

Yngve Emil, f. 11 okt. 1934.

Alfred Edvin, f. 12 dec. 1905, d. 15 sept. 1936 i hjärnfeber.

Anna Greta, f. 3 febr. 1907. Hembiträde. Reste till Canada 1929. — Gift där 6 dec. 1931 med gruvarbetaren Elis Sandstone (Sandsten), från Kronoby. Bo i Holyvood, Kalifornien. Barnlösa.

Svea Johanna, f. 14 juni 1911. Hemma.

Albert Emil, f. 17 febr. 1916. Arbetare. — Gift 8 aug. 1937 med bondedottern Linnea Elisabet Gunell f. i Esse 30 okt. 1914.

VIII. Barn (fött i Esse):

Karita Birgitta, f. 1 dec. 1937.

Alice Lovisa, f. 15 maj 1917. Köksa.

Vava Adele, f. 21 jan. 1919. Hembiträde.

Otto Edvin, f. 16 juli 1923. I bagarlära.Tabell 17.

IV. JOHAN JOHANSSON BONÄS, son till Johan Jacobsson B., tab. 3, f. på Bonäs 9 nov. 1804, d. där 28 febr. 1868 i tyfus. Erhöll jämte bröderna Jakob och Erik efter fadrens död 1807 del i hans hemman (5/16 mantal), som under hans minderårighet ensamt sköttes av brodern Jakob År 1822 finna vi honom dock som ägare av det numera tredelade hemmanet (5/48), som dock förstoras 1842 genom inköp av det fjärde hemmanet jämte ägarena av de två övriga hemmanen. Sitt hemman överlämnade han dock 1860 åt dottern Maria och hennes man och tog själv sytning (se tab. 18). — Gift i Munsala 9 okt. 1830 med Stina Lisa Karlsdotter, f. i Munsala 10 juli 1808, d. på Bonäs 25 mars 1858 i bröstsjukdom.

V. Barn (födda på Bonäs):

Johan, f. 19 jan. 1833. Om honom säges i 1870 års kyrkbok: »varit länge borta». Sannolikt sjöman, som försvunnit i obekanta öden.

Stina Lovisa, f. 22 jan. 1835. Till Pedersöre 15 febr. 1860.

Maria, f. 8 mars 1841. Tab. 18.

Karl Erik Boström, f. 21 okt. 1846, d. 8 aug. 1881 genom drunkning. Sjöman. — Gift i staden 18 sept. 1870 med sjömansdottern Sanna Maja Rundell, f. i Nykarleby 6 sept. 1849. Till Ryssland 1888. Barnlösa.

Sanna Sofia, f. 20 mars 1851, död i Gevle, Sverige, 20 febr. 1919. Hade först länge vistats i Stockholm och sedan flyttat till Gevle.

Johanna, f. 1 okt. 1853. Länge i Stockholm, sedan till Gevle. Hemma 1882—85, boende hos systern och svågern på Klockars, sedan åter till Gevle.Tabell 18.

V. MARIA JOHANSDOTTER BONÄS, dotter till Johan Johansson B., tab. 17, f. på Bonäs 8 mars 1841, d. på Smedsbacka 15 juni 1920 av ålderdom. Gift 5 febr. 1860 med Jakob Johansson (Inborr), f. 11 okt. 1834 i Pedersöre, d. på Smedsbacka 4 aug. 1918 i hjärtfel. Senare antagit namnet Jansson. Han och hans hustru övertogo efter giftermålet svärfadrens och fadrens hemman på Bonäs, som de dock sålde redan 1868 och köpte ett av Klockars hemmanen. Här stannade de till 1913, då han sålde hemmanet åt Axel Andersson (Lund) och flyttade som backstugusittare till Smedsbacka.

VI. Barn (födda på Bonäs och Klockars):

Maria Lovisa Janson, f. 13 okt. 1860, d. på Smedsbacka 8 nov. 1918 i spanska sjukan.

VII. Barn:

Elna Maria, f. 20 dec. 1887. Till Jakobstad 1909.

Johan Jakob Jansson, f. 8 juni 1862, d. 26 juni 1882 i Calcutta i gula febern. Sjöman.

Karl Alfred Jansson, f. 2 nov 1864. Till Australien 1883.

Alexander, f. 4 febr. 1867, d. 27 jan. 1874 i koppor.

Karolina, f. 8 juli 1869. Tjänarinna i staden och i Jeppo. Till Helsingfors 1903.

Selma Johanna, f. 5 jan. 1872. Till Vasa 1893.

Alexander Jakobsson, f. 27 febr. 1875. Gift 8 aug. 1897 med bonddottern Lina Johansdotter Jutas, f. 30 juli 1876. Mannen emigrerade till Amerika 1901, hustrun och barnen 1905.

VII. Barn (f. på Klockars):

Anni Alexandra, f. 7 nov. 1897.

Karl Oskar, f. 26 aug. 1901.

Anna Vilhelmina Jansson, f. 27 okt. 1877. — Tjänarinna på Jutas och Ohls. Till Amerika 1900. Gift där 1901 med Henrik Vilhelm Nordman, f. 19 sept. 1881 i Sorvist, Nykarleby kyrkoby.

Wendla Sofia Janson, f. 28 nov. 1880. Till Vasa 1900. Gift 7 juli 1906 med Alfred Gabriel Korpela, f. i Kauhajoki 20 april 1885. Flyttade från Vasa 1908 som hemmåg till Klockars, sedan backstugusittare på Jeansborg. Han reste till Amerika 1913 där han stannat. Familjen flyttade till Jakobstad.

VII. Barn:

Aili Matilda Korpela, f. i Vasa 16 juni 1906. Till Vasa 1925.

Karl Alfons Alexander, f. 6 dec. 1908.

Edit Cecilia, f. 21 febr. 1913.

Erik Johannes, f. 28 okt. 1917.Tillägg.

Sedan ovanstående uppsats skrivits och början redan tryckts, har jag blivit i tillfälle att komplettera uppgifterna om hemmanet Bonäs.

Det var nog ursprungligen skattehemman, men blev 1708 kronohemman. Johan Persson var då ägare. Orsaken var troligtvis den vanliga: uraktlåtenhet att betala skatt.

Som redan tidigare nämnts var hemmanet under större delen av 1700-talet skattlagt med 1/2 mantal. Denna skattläggning hade gjorts 1695. Tidigare hade mantalsberäkningen varit högre.

Under tiden 1734—1773 var hälften av hemmanet (1/4 mantal) tilldelat andra trumslagaren vid Livkompaniet.

Till tabell 11. Saga Tallgren, gift 5 sept. 1931 i Helsingfors med Urho Aulis Heino, f. 10 maj 1908 i Sammatti. Elektrotekniker. Anställd vid Helsingfors stads elektricitetsverk.

IX. Barn (födda i Helsingfors):

Ritva Aulikki Irene Heino, f. 24 febr. 1933.

Sirkka Helena, f. 16 nov. 1930.

 

Källor.

Statsarkivet: mantalslängder 1697—1800.
Länsarkivet i Vasa: mantalslängder 1801—1840.
Handlingar, förvarade hos nuvarande ägare.
Kyrkoarkiven i Nykarleby och Munsala.
Personliga meddelanden av lektor Hugo Lagström, riksdagsman K. V. Åkerblom, av släkten m. fl.

 


Woldemar Backman i Österbottniska Posten (1938—39) Bonäs hemman och släkten Bonäs. Ingår i Nykarlebynejden II.


Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Bonäs i Gårdar och hemman ... av Rudolf Olson.
(Inf. 2004-11-28.)