HÖGBACKA HEMMAN I NYKABLEBY OCH DESS ÄGARE.

Den s. k. Högbackasläkten.

Av Wold. Backman.
En kort översikt.

 

[OBS!]En kort översikt.

Högbacka hemma, beläget i Nykarleby landskommuns kyrkoby, ligger längst i norr i den vinkel Nykarleby älv bildar med Bottniska viken. Detsamma bär sedan 1831 hemmansnummer 9, tidigare 4. Så länge man känner tillbaka i tiden har Högbacka skattat för 1 mantal.

De älsta uppgifter man tillsvidare har om hemmanet härröra från medlet av 1500-talet. Mellan tiden 1549—1755 gick detsamma odelat i arv, i regel från far till son under 8 släktled, såsom närmare framgår av nedanstående redogörelse. — Vid Mårten Larsson Högbackas frånfälle 1755 efterlämnade han icke någon manlig arvinge, utan delades hemmanet mellan två av hans mågar, Gustav Mattsson, tidigare gift med Anna Mårtensdotter, och Johan Henriksson, gift med Brita Mårtensdotter. Värderas hemman skattade för 1/2 mantal. Dessa kallas i det följande för större översikt I och II.

Under stora ofreden blev Högbacka i likhet med många andra hemmansgårdar i trakten härjat av ryssarna. Ännu i jordaboken för 1723 nämnes detsamma som avbränt och öde.

Hemmanet I delades ytterligare år 1838 i tvenne delar, vardera om 1/4 mantal mellan Gustav Johansson och svågern Henrik Simonsson. Dessa delar kallas här nedan I A och I B. År 1879 minskades vardera av dessa till hälften (1/8 mantal), i det den andra hälften övertogs av häradsdomaren Jakob Jakobsson, som förut innehade ett av hemmanen II. Hemmanet 1 A innehas nu av Axel Andersson och I B av Alfred Lassander.

Hemmanet II delades åter, troligen vid Johan Henrikssons död 1786 eller möjligen redan tidigare under hans livstid, mellan sonen Henrik och mågen, som också hette Johan Henriksson. Vardera hälften, således II A och II B, skattade för 1/4 mantal. Den ovannämnde Henrik Johansson överlät år 1803 hälften av sitt hemman på brodern Mårten Johansson. Vardera hemmanlotterna, II Aa och II Ab skattade nu för 3/8 mantal.

Hemmanet II Aa förstorades dock år 1879, då, såsom redan nämnts, häradsdomaren Jakob Jakobsson övertog hälften av såväl I A som I B, varigenom hans hemman kom att skatta för 3/8 mantal.

En tid efter häradsdomaren Jakob Jakobssons död år 1894 delades detta hemman mellan änkan, som behöll 1/3 och sonen, som erhöll 2/3 av detsamma. Dessa delar förenades åter på en hand, då vardera 1909 övertogos av Hellnäs sågbolag. Hemmanet, som således återskattade 3/8 mantal, delades ånyo år 1913 jämt mellan de nuvarande ägarna Gustaf Granroth och Niklas Backlund.

Hemmanet II Ab gick åter efter Mårten Johansson från far till son i flere släktled till sin nuvarande innehavare Anders Johannes Mårtens, vilket hemman således är det enda som kvarblivit i den gamla släktens ägo. Hemmanet II B, som skattande för 1/4 mantal, nu äges av Johan Villman, kom redan i slutet av 1700-talet, troligen 1798, över i främmande händer.

Närmare detaljer framgår av det följande. För större överskådlighet meddelas nedanstående schema om hemmanets delning.[Bildtexten var ”Högbacka ´tåget´”, så då vände jag mig till Stig Haglund för vidare information:

Hej!
Det är Mårtens ria till höger och Högbackas ria till vänster. Ser lite komprimerat ut på fotografiet. Backlunds trädgård finns bakom riorna/söderut. Fortsätter man in i kameran/norrut kommer man först till Svenkan och så vidare till Beckbruket o.s.v.

”Hööback tååi” kallades ”på min tid” vägen från Husmors/ Westerlunds förbi Gunnar Mårtens (Mårtis Gunnas) till ”krotchin”/korsningen Västanlid, Bådasvängen, Högbackavägen.

Mikael Schalin tillhandahöll bild ur Carin Schalins album. Foto: Troligen Johannes Schalin i början av 1900-talet. Förstoring.
(Inf. 2013-03-03.)]Hemmanets ägare.

Det odelade hemmanet.

1) LASSE PEHRSSON, bonde på Högbacka 1549—1568.

2) LASSE LARSSON, antagligen den föregåendes son, var åtminstone 1575 husbonde på hemmanet.

3) LASSE LARSSON, antagligen den föregåendes son, innehade hemmanet 1585—1620. Hans broder Jöns Larsson hade ett närbeläget hemman, som han sedan sålde åt rådman Claes Witting och vilket, efter det greve Klas Tott lagt det under sitt grevskap Karleborg erhöll namnet Residenstomten. Lasse Larssons dotter Kerstin var gift med handlanden i Nykarleby Isak Bröms och dessas dotter Kerstin var åter gift med handlanden å samma ort Johan Blad.

4) MÅRTEN LARSSON, son till föregående, omtalas redan 1626 Han flyttade till staden, där han var rådman 1629—1638 och varest han dog före 31 jan. 1648. Gift 1:o) med N  N. 2:o) med Valborg Sigfridsdotter från Sundby. Mårten Larssons bror Knut Larsson var medägare till Högbacka. Han flyttade till staden, där har första gången var mantalsskriven 1676. Hans efterkommande antogo namnet Rörvik.

5) LARS MÅRTENSSON, son till föregående, ägde utom Högbacka hälften av Kuddnissas (Kuddnäs). Vann burskap i staden som hantverkare 1648. Död före 23 juni 1680. Hustru 1:o) N. N., 2:o) Margareta Hansdotter.

6) MATTS LARSSON, yngre son till Lars Mårtensson. Den äldre sonen från tidigare giftet Mårten Larsson dog tidigt, efterlämnande endast omyndiga barn. Ägare av Högbacka och halva Kuddnissas 1675—1682. Från och med 1683 endast Kuddnissas (se nedan). Hustrun hette Beata Simonsdotter.

7) LARS MÅRTENSSON HÖGBACKA, son till Lars Mårtenssons älsta, tidigt avlidna son Mårten Larsson, var således brorson till ovannämnda Matts Larsson. Åren 1682—83 processade han med farbrodern och vann processen i så måtto att han tilldömdes Högbacka, men farbrodern fick Kuddnissas (hälften). Hans hustru hette Brita Jöransdotter (död 1732). Lars dog mellan 1689 och 1695. Han hade en broder Hans Mårtensson, som erhöll burskap i staden. Första gången där mantalsskriven 1690. Hustru Lisa.

8) JÖNS ERIKSSON HÖGBACKA var gift med företrädarens änka Brita Jöransdotter och är därför upptagen som ägare till hemmanet 1700—1711. Deras son flyttade till staden och antog efter sin svärfar namnet Aulin och var således stamfar till denna i Nykarleby handelshistoria välbekanta släkt. (För dessa uppgifter från 1500- och 1600-talet har jag att tacka mag. Hugo Lagström i Björneborg).

9) MÅRTEN LARSSON HÖGBACKA, äldsta son till Lars Mårtensson och Brita Jöransdotter mottog hemmanet 1712 och det var således under hans tid detsamma brändes och ödelades av ryssarna. Se närmare längre fram under Högbacka släkten (H—S), tabell 1.

Vid hans död 1755 deldes som redan ovan nämts hemmanet mellan mågarna Gustaf Mattsson och Johan Henriksson (I och II).


I.

10) GUSTAF MATTSSON, gift första gången med företrädarens dotter Anna Mårtensdotter. Se vidare H—S tab. 2. Vid sin död 23 okt. 1755 efterträddes han av sonen

11) LARS GUSTAFSON, som dock redan 1757 avstod hemmanet åt sin syster Karin eller Kajsa, som 1760 gifte sig med Johan Johansson från Storkyro (finskatalande), då han blir ägare. (H—S, tab. 3).

12) JOHAN JOHANSSON. Han var född 1728, död 1796 Vid dennes död 1796 övertogs hemmanet av sonen

13) JOHAN JOHANSSON, född 1761. död 1839. Se H—S tabell 4.

Året före dennas död, således 1838 delades detta hemman, som redan i översikten framhölls i 2 lika stora delar I A och I B.


I. A.

14) GUSTAF JOHANSSON, son till Johan Johansson (13). Född 1807, död 1870. Gift, men alla deras 5 barn avledo som små. Se närmare H—S, tab. 10. Han överlät därför hemmanet redan 25 april 1841 åt sin systerson


15) HENRIK HENRIKSSON, styvbror till Matts Henriksson, som innehade I B. Född 1820, död 1872. Se H—S, tab. 6. Hemmanet övergick, troligen redan 1866 till sonen


16) JOHAN HENRIK HENRIKSSON. Född 1840. Död 1907. Se H—S, tab. 7. Under honom förminskades hemmanet till hälften (1/8) mant.), medan andra hälften gick till innehavaren av hemmanet II Aa, häradsdomaren Jakob Jakobsson.


År 20 febr. 1886 såldes hemmanet åt

17) HENRIK HENRIKSSON OHLS i Munsala, som dock aldrig bodde där.
Med denna frångick hemmanet den gamla släkten, men återkom ännu för en tid i dennes händer, då det 13 febr. 1895 köptes av


18) JOHAN EDVARD RUNDELL, vars hustru tillhörde denna släkt. Se vidare H—S, tab. 8. Hemmanet såldes 24 april 1929 åt


19) MATTS ELIS JULIUS NYLUND, född i Kovjoki (N:by) 19 sept. 1887, död genom olyckshändelse 2 febr. 1931. Ogift. Efter honom inropades hemmanet på offentlig auktion 8 april 1931 av dess nuvarande ägare.


20) AXEL EDVARD ANDERSSON, född i Kovjoki 4. aug. 1882 samt gift 15 aug. 1913 med Johanna Johansdotter, född i Wörå 6 juni 1888.[”Här är ett foto på häst och man som var med då ryssarna blev avväpnade i Nykarleby. Det är Axel Andersson och hans snälla sto Lina. Fotot är dock från 1920 eller 1921. Anderssons flyttade hit till Högbacka i början av 1930-talet.” Meddelade Stig Haglund när han tillhandahöll foto tillhörigt Elna Andersson.
(Inf. 2007-04-29.) Axel i Colorado.]

 


I. B.

21) HENRIK SIMONSSON, som var första gången gift med Kajsa Johansdotter, dotter till Johan Johansson (13). Se för övrigt H—S, tab. 5. Hemmanet övergick, troligen 1859, till sonen i andra giftet


22) MATTS HENRIKSSON HÖGBERG. Denna tillhörde således icke den gamla släkten. Han var född 11 febr. 1828, död 24 juni 1878 i magkräfta. Kyrkovärd. Gift 25 dec. 1848 med Stina Lisa Fredriksd. Viik eller Raj, född i Kovjoki 24 mars 1825, död på Högbacka 15 aug. 1898 i lungsot. Dessa sålde hemmanet 1868 åt


23) ANDERS ANDERSSON DAMSKATA, född 8 juli 1818 i Munsala. Flyttade tillbaka till Munsala 1871. Hustrun Sanna Lisa Jakobsdotter Bonäs, född i Kyrkobyn 28 juni 1815, död på Högbacka 1 okt. 1869 i svullnad. Hemmanet övergick 24 aug. 1872 till sonen


24) AUGUST ANDERSSON, född 25 aug. 1844, död som parcellägare på Smedsbacka 19 aug. 1921 i njurinflammation. Under hans tid minskades hemmanet år 1879 med hälften, i det andra hälften övertogs av häradsdomaren Jakob Jakobsson. Innehade samtidigt hela Smedsbacka, där han bodde. Gift med Brita Maja Johansd. Smeds, f. 16 sept. 1841 i Karby, d. på Högbacka 14 maj 1914 av kräfta.


Hemmanet övergick 10 nov. 1908 till sonen


25) KARL ARTUR ANDERSSON, född i Nykarleby 30 jan. 1877, död där 23 nov. 1911 i tuberkulos. Gift 3 maj 1896 med Anna Lovisa Mattsdotter Kärr, född 21 aug. 1875 i Jeppo. Änkan, som jämte barnen antagit namnet Forsells, bor kvar i en parcell, men sålde hemmanet 1 okt. 1926 åt dess nuvarande ägare.


26) JOHANNES ALFRED LASSANDER, född i Kovjoki 2 april 1892. Gift 3 juli 1930 med Anni Olivia Östman, född i Nykarleby 8 sept. 1908.


II.

27) JOHAN HENRIKSSON (född 1719 i Jeppo) fick såsom måg till Mårten Larsson (9) övertaga halva Högbacka. Se närmare H—S, tab. 11. Efter hans död år 1786 delades hemmanet, såsom redan i översikten framhålles, mellan hans son Henrik och måg Johan Henriksson (II A cch II B). Vardera hälften skattade för 1/4 mantal.


II A.

28) HENRIK JOHANSSON, son till föregående, var född 1747, död 1822. Se närmare H—S, tab. 12. Den 21 april 1803 delade han hemmanet med brodern Mårten, så att vardera delen skattade för 1/8 mantal (II Aa och II Ab).


II Aa.

29) JAKOB JAKOBSSON NYMAN, född i Pedersöre 1782, död som sytningsman 1864, gift med Karin Henriksdotter och således måg till föregående ägare. Han blev husbonde strax efter giftermålet, medan svärföräldrarna erhöllo sytning. Se H—S, tab. 14. Han efterträddes troligen redan 1852, av sonen


30—33) JAKOB JAKOBSSON, häradsdomare. Född 1810, död 1890. Han förstorade hemmanet, som förut skattade för 1/8, genom att år 1879 inköpa delar av hemmanen I A och I B (se tidigare) så att hemmanet därefter skattade för 3/8 mantal. Se närmare H—S, tab. 15.

Den 17 mars 1894 delades hemmanet mellan änkan Helena Johansdotter Vik (död 1896), som erhöll 1/3 eller 1/8 mantal och sonen Johan Jakob Jakobsson, som erhöll 2/3 eller 1/4 mantal. Efter änkan Helena Viks död tillföll hennes del dottersonen Johan Edvard Johansson (13 okt. 1898). Såväl denna som morbrodern Johan Jakob sålde 24 nov. 1909 sina hemmansdelar åt


34) HELLNÄS SÅGAKTIEBOLAG. Efter avverkning av skogen sålde bolaget hemmanet 14 mars 1913 åt sina nuvarande ägare, som delade detsamma.


35—36) HENRIK GUSTAF GRANROTH, född 1 juli 1889 i Pedersöre, död på Högbacka 6 juli 1932 i progressiv muskelatrofi. Sexman. Han var gift 6 nov. 1890 med Lovisa Niklasdotter, född i Pedersöre 1 aug. 1869. [Auktionsannons.]

Den andra hälften av hemmanet övertogs av NIKLAS BACKLUND, född 5 juli 1871 i Pedersöre. Gift 11 juni 1894 med Alina Niklasdotter, född 29 april 1872 i Pedersöre.II Ab.

Vi sågo att denna del (1/8 mantal) uppkom därigenom att Henrik Johansson avstod halva hemmanet åt brodern


37) MÅRTEN JOHANSSON, född 1764, död 1809. Efter hans död sköttes hemmanet av änkan till en början, men övertogs senare av sonen


38) MÅRTEN MÅRTENSSON, född 1794, död 1866. Se närmare H—S, tab. 21. Redan 25 maj 1855 övergick hemmanet till dennes son


39) JOHAN MÅRTENSSON, född 1834, död 1917. Se närmare H—S, tab. 22. Den 24 oktober 1906 överlät denne hemmanet till sonen, dess nuvarande ägare.


40) ANDERS JOHANNES JOHANSSON MÅRTENS, född 1866. Se närmare H—S, tab. 23.

Denna del av Högbacka är således den enda, som är kvar i den gamla släktens ägo, om man undantager ett antal parsceller (se närmare nedan).II B.

Detta var den del, som vid delningen efter Johan Henrikssons död 1786 tillföll mågen


41) JOHAN HENRIKSSON, född 1735 i Kovjoki, död 1806. Se närmare H—S, tab. 27. Han sålde redan 1798 hemmanet åt främmande personer och var det den första del av Högbacka, som frångicks den gamla släkten.


42) MIKAEL JOHANSSON, född 7 aug. 1763 i Kronoby. Inflyttade redan 5 april 1795 såsom landbonde på det hemman, som han sedan 1798 övertog. Gift med Anna Jakobsdotter, född 13 febr. 1763 i Purmo. De bortflyttade 1812 och hemmanet övergick till


43) JOHAN HANSSON FLATANABBA, född i Pedersöre 1754. Änkling. Son Johan. Bortflyttade 1827, då det övertogs av


44) ANDERS MATTSSON BJÖRN, född i Esse 10 okt. 1772, död på Högbacka som sytningsman 27 mars 1852 av ålderdom. Hustrun Anna Johansdotter, född i Pedersöre 1774, död på Högbacka 6 okt. 1855 av ålderdom. Hemmanet övertogs redan 2 dec. 1833 av sonen


45) JOHAN ANDERSSON, född i Pedersöre 8 nov. 1803, död på Högbacka 6 dec. 1878 av ålderdom. — Hustrun Anna Kajsa Eriksdotter, född i Kronoby 16 nov. 1805, dog på Högbacka 23 sept. 1873 av kräfta. Hemmanet övertogs av sonen


46) JOHAN JOHANSSON, född 4 juni 1841, död 11 aug. 1913 genom hängning. Gift 1:o med Maria Pettersdotter, född i Soklot 14 febr. 1840, död på Högbacka 9 dec. 1871 i barnsbörd; 2:o 21 jan. 1873 med Kajsa Henriksdoter Laggar, född 2 okt. 1843 i Munsala, död på Högbacka 25 mars 1911 av slag. [Sonsonen Jack Johnsons äventyr.]


Hemmanet övergick 16 nov. 1904 till sonen.


47) OTTO VILHELM JOHANSSON, född på Högbacka 1 april 1879, död där 8 nov. 1912 av tuberkler i magen. Gift 21 juni 1903 med Lovisa Andersdotter, född i Pedersöre 11 febr. 1875. Hemmanet såldes 13 mars 1913 till sin nuvarande innehavare


48) JOHAN VILLMAN, född 28 maj 1866 i Purmo. Gift 20 juli 1908 med Maria Jakobsdotter Förste, född 9 juli 1869 i Pedersöre.
DEN S. K. HÖGBACKASLÄKTEN.

Den släkt som i den genealogiska litteraturen går under denna benämning var under mer än 200 år (1549—1755) en både utbredd och ansedd släkt. Medlemmar av densamma sutto icke blott under 8 generationer såsom ägare till det odelade Högbacka, utan härstammade också från de yngre sönerna borgerliga släkter (Rörvik, Neuman, Stilla). Genom giftermål finna vi släkten lierad med handelssläkterna Bröms, Blad, Nyman, Aulin m. fl. i Nykarleby stad.

Som redan tidigare nämnts utdog släkten på manssidan, åtminstone den gren, som var bofast på Högbacka, genom Mårten Larssons död 1755. På kvinnosidan har dock släkten sedan dess fortlevat ända till våra dagar.

Enbart i släktens ägo var Högbacka, oaktat delat mellan olika medlemmar, till 1798, då en fjärdedel kom i främmande händer, nämligen den del, som nu äges av Johan Villman. År 1868 förlorades åter 1/4, men kom hälften av denna del år 1879 tillbaka till släkten. Den största förlusten skedde dock 1909, då häradsdomar Jakob Jakobssons arvingar sålde deras hemman (3/8) till Hellnäs sågaktiebolag. Den senaste förlusten skedde 1929, då Johan Edvard Rundell sålde sitt hemman (1/8).

I detta nu år således endast det hemman (1/8), som äges av Anders Johansson Mårtens, ännu i den gamla släktens ägo. Delar av Högbacka hemman i form av parceller (nu självständiga lägenheter) ägas visserligen dessutom av personer, som tillhöra den forna släkten (lotsarna Frans Vilhelm Högbacka och Nils Rank, Johan Edvard Rundell, änkan Johanna Lovisa Haglund, Johan Jakob Jakobssons änka Maja Lisa, född Sundqvist, styrman Österlunds änka Greta Sofia Sundqvist och Gustaf Lövland.)

Jag har skäl att förmoda, att i en snar framtid den älsta släkten kommer att av kompetent person underkastas en noggrannare och fullständigare analys än vad här varit fallet. Under avvaktan härpå kan det vara av intresse, i synnerhet för de nulevande avkomlingarna av släkten, att närmast följa den gren som har Mårten Larsson till stamfar. Det blir ju dock, också med denna begränsning, en översikt av släkten under mer än 200 år.

I betraktande av de sju tidigare generationer, vilka återfinnas under rubriken: hemmanets ägare har Mårten Larsson framför sitt namn släktled siffran VIII.


Tab. 1.

VIII. MÅRTEN LARSSON, son till bonden Lars Mårtensson och Brita Jöransdotter, var bonde på Högbacka sedan 1712. Han var född troligen 1670, ty han avled 3 jan. 1750 av bröstvärk vid 85 års ålder. Kyrkvärd. Gift med Karin Johansdotter, död på Högbacka 20 maj 1739 i en ålder av 58 år.

IX. Barn

Brita, född år 1714, till Ryssland.

Anna, född 1708. Tab. 2.

Kristina, född 1709. Död i Nykarleby stad 3 dec. 1792 av ålderdom. Gift 3 maj 1733 med handlanden i Nykarleby Sigfrid Andersson Nyman född 1698. Erhöll burskap 3 maj 1727. Död i Nykarleby 5 nov. 1779 av ålderdom. Dessa hade endast en dotter Katarina (född 12 maj 1738, död i N:by 19 nov. 1777 i barnsbörd) gift med styrmannen Abraham Hellman i N:by (född 1723 på Holmön, erhöll burskap i N:by 3 maj 1758, död där 18 april 1796 av ålderdom.

Katarina, gift med bondsonen, sedan bonden Mårten Eriksson Skrivars i Munsala. Hon dog där 5 maj 1753 i skålfern (frossa?). Mannen, som var född 1709, dog 24 aug. 1762 i hetsig feber. Omgift. En direkt avkomling från dessa är nuvarande innehavaren av ett av Skrivars hemman Johan Alfred Ahlqvist, f. 12 febr. 1897.

Brita, född 1722. Tab. 11.


Tab. 2.

IX. ANNA MÅRTENSDOTTER, dotter till Mårten Larsson, tab. 1. Född 1707 eller 1708, ty hon var vid sin död (av barnsbörd) 5 jan. 1750 42 år. Gift med Gustaf Mattsson, som avled 23 okt. 1755 vid 58 års ålder i stygn. Han var mantalsskriven på hemmanet redan 1729 såsom måg. Står i mantalslängderna ända sedan 1736 såsom förvaltare av hemmanet. Vid svärfadrens död blir han ägare av 1/2 hemmanet. Han var omgift 15 aug. 1752 med Anna Simonsdotter, sista gången till skrift 9 sept. 1759 och är han sedan försvunnen.

X. Barn:

1. Lars, gift 14 sept. 1755 med Maria Mattsdotter. Ägare av föräldrarnas hemman 1755—57. Sista gången till skrift, 29 maj 1757. Är sedan försvunnen från kyrkboken.

1. Karin, född 1735. Tab. 3.


Tab. 3.

X. KARIN GUSTAFSDOTTER, dotter till Gustaf Mattsson, tab. 2. Född på Högbacka 1735, död där 23 maj 1777 i torr värk. Står i mantalslängden ensam på hemmanet, dock med svåger (bör väl vara moster med hennes man) Mårten (Eriksson) och hustru. Gift 4 dec. 1860 med Johan Johansson, bondson från Storkyro, finskatalande, född 1728, död på Högbacka 17 febr. 1796 av vattsot. Innehavare av 1/2 av Högbacka.

Rättelse och tillägg: Karin Gustafsdotter hade tidigare varit gift, nämligen 30 okt. 1755 med smeden och snickaren i Nykarleby stad Petter Åberg född i Kalix, Sverige. Han får följande, mindre smickrande omdöme i kyrkboken: ”Skojare, bov, bedragare, lögnare. Han hade nämligen med falska papper erhållit lysning och vigsel, ehuru han hade hustru i Sverge. De hade ett barn: Anna Åberg, född på Högbacka 1756, gift med skräddaren och rådmannen i Nykarleby Petter Bäck, efter vilkens död (år 1809) hon flyttade till Högbacka, där hon dog 1 juni 1833 i rödsot. Barnlösa.

XI. Barn:

Johan, född 14 sept. 1761. Tab. 4.

Matts, född 18 sept. 1762. Gift 1:o) 23 nov. 1786 med Anna Stina Eriksdotter Mickilä, född 9 okt. 1766 i Soklot, död 14 febr. 1791 i barnsbörd; 2:o) den 30 nov. 1792 med Susanna Mattsdotter, f. 19 sept. 1768 i Munsala. Matts flyttade först som hemmåg till Mickilä, efter 1806 ägare till hemmanet. Sexman. Han hade i första äktenskapet fyra barn, alla döda i späd ålder.

I andra äktenskapet Matts (f. 20 okt. 1793, gift 10 dec. 1813 med bonddottern Brita Danielsdotter Nybonde), Anna (f. 10 juli 1795) och Johan (f. 19 jan. 1797, d. samma år). Hela familjen (Matts d. y. ägde då hemmanet) flyttade år 1824 till det dåvarande Mustasaari.


Tab. 4.

XI. JOHAN JOHANSSON D. Y., son till Karin Gustafsdotter och Johan Johansson, tab. 3. Född på Högbacka 14 sept. 1761, död där 3 nov. 1839 i vattsot. Ägare av 1/2 av Högbacka. Kyrkovärd. Gift 1:o) den 5 febr. 1792 med Susanna Eriksdotter Kruthorn, f. i Munsala 21 febr. 1768, död på Högbacka av tärande sjukdom 23 sept. 1799; 2:o) den 9 dec. 1800 med bonddottern Maria Andersdotter Lillsilvast (i Jeppo), född i Purmo 6 sept. 1774, död på Högbacka 9 aug. 1843 i vattsot. Hemmanet hade redan förrän Johan Johanssons död, troligen 1838, delats mellan sonen Gustaf och mågen Henrik Simonsson.

XII. Barn:

1. Matts, f. 13 nov. 1793, d. 30 nov. 1798 av älta.

1. Johan, f. 8 juni 1795, d. 25 aug. s. å. av tråsk.

2. Kajsa, f. 19 jan. 1802. Tab. 5.

2. Maria, f. 12 mars 1803, d. 29 okt. 1808 av rödsot.

2. Anders, f. 30 mars 1805, d. 19 maj s. å.

2. Anna, f. 30 mars 1806. Gift 1825 med ryska sergeanten Stefan Surnin. Bortflyttade samma år.

2. Gustaf, f. 30 mars 1807. Tab. 10.


Tab. 5.

XII. KAJSA JOHANSDOTTER, dotter till Johan Johansson, tab. 4. Född på Högbacka 19 jan. 1802, död där 14 mars 1823 i barnsbörd. Gift 12 dec. 1817 med Henrik Simonsson Överlavast, född 19 jan. 1793 i Jeppo, (farfadern inflyttat från Kuortane), död på Högbacka 26 jan. 1859 av ålderdom. Omgift 3 febr. 1826 med Kajsa Hansdotter Mietala, f. 17 sept. 1803 i Övre Jeppo, död på Högbacka 2 aug. 1878 i vattsot. Kyrkovärd. Ägare av 1/4 av Högbacka.

XIII. Barn:

Johan, f. 29 nov. 1818, d. 1 aug. i diarré.

Henrik, f. 28 maj 1820. Tab. 6.

Johan, f. 13 sept. 1821. Till sjöss 1838. Rymt.

l sitt senare äktenskap hade Henrik Simonsson 4 barn, som kommo till fullvuxen ålder, bland dessa hans efterträdare på hemmanet kyrkovärden Matts Högberg, men dessa höra ju icke till den skildrade släkten och förbigås här.


Tab. 6.

XIII. HENRIK HENRIKSSON, son till Henrik Simonsson, tab. 5. Född på Högbacka 28 maj 1820, död där 27 mars 1872 i bröstinflammation. Övertog 25 april 1844 morbrodern Gustaf Johanssons hemman (1/4 mantal) Gift med Brita Lisa Johansdotter, född i Oravais 6 jan. 1813, död på Högbacka 18 april 1866 i kräfta.

XIV. Barn:

Johan Henrik, f. 9 sept. 1840. Tab. 7.

Brita Kajsa, f. 29 aug. 1843. Till Vasa 1877. Återvände därifrån 1894 såsom änka. Gift i Vasa med en sjöman Granlund, som dog på utrikes ort.

Ett barn, fött i Nykarleby 21/9 1864, Jakob Edvard, som också antog namnet Granlund. Emigrerat till Amerika, död där.

Maria Lovisa, f. 4 febr. 1845, d. 4 mars s. å.

Alexander, f. 15 april 1846. Tab. 9.

Jakob Gustaf, f. 4 april 1850. Sjöman. Död i Marseille 23 april 1882. Gift i Nykarleby 8 okt. 1880 med Sofia Andersson Nyman, f. i N:by 24 dec. 1846, d. på Högbacka 1 nov. 1885 i lungsot. Barnlösa.

Anders, tvilling, 12 febr. 1852, d. 8 aug. 1852 i magsjuka.

Johanna, tvilling, f. 12 febr. 1852, d. 6 juli 1852 i magsjuka.

Albertina, f. 24 april 1855. Till Viborg 1875. Återvände några år senare. Gift i N:by 1:o den 4 nov. 1882 med Johan Alexander Grönlund, stadsbetjänt, f. i Munsala 2 jan. 1809. Äktenskapet förklarades av domkapitlet upplöst 30 dec. 1912, sedan mannen varit borta över 20 år utan att låta höra av sig; 2:o den 29 juni 1913 med timmermannen och gårdsägaren Anders Linqvist, f. 20 sept. 1849 i Soklot. Lever i N:by äger hälften av tomten 36 [Bankgatan 16 vid korsningen med Karleborgsgatan, Renvall]. Hustrun avled 21 juni 1930 i hjärnblödning.

Anna Johanna, f. 19 juni 1856, död 3 juni 1861 i strypsjuka.


Tab. 7.

XIV. JOHAN HENRIK HENRIKSSON, son till Henrik Henriksson, tab. 6. Född 9 sept. 1840 på Högbacka, död där 8 dec. 1907 i njurlidande. Övertog faderns hemman (1/4 mant.), vilket dock 1879 minskades till 1/8 mantal, då andra hälften såldes åt häradsdomaren Jakob Jakobsson samt sålde återstående delen 20 febr. 1886 åt bonden Henrik Henriksson Ohls i Munsala, och tog själv sytning. — Gift 26 jan. 1866 med Anna Lovisa Andersd. Bonäs, f. i N:by 14 febr 1842, d. på Högbacka 8 mars 1911 av lunginflammation.

XV. Barn:

Anna Emilia, f. 23 nov. 1866. Död i Amerika av malaria 27 jan. 1901. Gift i Amerika med kusinen Johan Edvard Granlund. Död i Amerika. (3 flickor). Se tab. 6.

Maria Lovisa, f. 15 aug. 1869. Tab. 8.

Hanna Karolina, f. 28 dec. 1871. Gift 31 dec. 1916 med sjöman, nu dräng på prostgården, Gustaf Johansson, f. 29 juni 1878 i N:by. Tagit namnet Lövland. Barnlösa. Äga parcell på Högbacka.

Ida Sofia, f. 7 juli 1874. Till Vasa 1892. Flyttade därifrån till Kristinestad. Gift där med handl. Emil Axelin. Änka. Har matservering (3 barn, varav ett lever.)

Johan Jakob, f. 13 aug. 1876. Till Amerika 1895. Vaktmästare på en gård i staten New York. Torde leva. Ogift.

Viktor Alexander, f. 24 jan. 1879. Till Amerika 1899. Arbetare i staten New York, död i lungsot för ca 3 år sedan. Ogift.

Henrik Adrian, f. 4 mars 1882, d. 28 nov. 1891 i skarlakansfeber.

Edit Alexandra, f. 28 dec. 1884, d. 12 jan. 1886 i mässling.

Edit Elisabet, f. 28 mars 1888, d. 29 okt, 1891 i skarlakansfeber.


Tab. 8.

XV. MARIA LOVISA HENRIKSDOTTER, (dotter till Johan Henrik Henriksson, tab. 7), f. 16 aug. 1869, d. på Högbacka 28 aug. 1926 i allmän blodförgiftning. Gift 18 april 1895 med sjömannen, sedan hemmansägaren Johan Edvard Rundell, f. 20 sept. 1869 i Vasa. Återförvärvade svärfadrens hemman (1/8 mantal) 13 febr. 1895. Sålde detta år 1926 efter att ha undantagit en parcellplats, där han uppfört en stuga.

XVI. Barn:

Mary Irene, f. 27 nov. 1895. Genomgått Högvalla husmodersskola 1916—17. Kosthållerska vid länssjukhuset i Vasa 1917—26.

Emly Alfrida, f. 2 april 1899. Gift 7 nov. 1926 med fiskaren, gårdsägaren Johannes Alfred Ceder, f. i Soklot 20 nov. 1901.

Lennart Alfred, f. 6 jan. 1902, d. 18 aug. 1922 i Tavastehus i hjärnhinneinflammation (under militärtiden).

Ida Alexandra, f. 4 nov. 1904. Småskollärarinna 1929. — Gift i Gamlakarleby 8 juni 1980 med folkskolläraren Rufus Hill, född i Amerika 21 jan. 1906. Utdimitterad från Nykarleby seminarium 1927.


Tab. 9.

XIV. ALEXANDER HENRIKSSON, son till Henrik Henriksson, tab. 6. Född på Högbacka 15 april 1846. Sjöman. Flyttade 1894 till staden såsom åkare. Ägde gården 8 [Karleborgsgatan 6 mellan Bangatan och Sollefteågatan.]. Död i N:by 10 jan. 1901 i lungsot. Gift 17 dec. 1876 med Anna Lovisa Andersd. Högbacka, dotter till Anders Andersson Damskata, som 1808 hade köpt ett av Högbacka hemmanen. Han var född i Munsala 11 nov. 1845, dog i Nykarleby stad 21 nov. 1909 i magkräfta.

XV. Barn:

Lennart Mikael Alexander, f. 20 april 1885, d. 7 dec. 1885 av ”vatten på lungorna”.


Tab. 10.

XII. GUSTAF JOHANSSON, son till Johan Johansson d. y., tab. 4. Född på Högbacka 30 mars 1807, död där 21 juni 1870 i bröstsjukdom. Erhöll 1888 halva faderns hemman (således 1/4 mantal). Detta överlät han dock redan 25 april 1844 på systersonen Henrik Henriksson (se tab. 6) och blev själv sytningsman. Gift 6 mars 1829 med bonddottern Anna Kajsa Mattsdotter Hannula, f. 23 aug. 1802 i Kovjoki, död på Högbacka 21 jan. 1861 av ålderdom.

XIII. Barn:

5 barn, som alla avledo i späd ålder, 2 i rödsot, 1 i bukrev, 1 i slag, 1 i ouppgiven orsak (1/2 år gammalt).


Tab. 11.

IX. BRITA MÅRTENSDOTTER, dotter till Mårten Larsson, tab. 1. Född 1722 på Högbacka, död där 28 mars 1801 av ålderdom. Gift 28 dec. 1743 med dåvarande drängen på Högbacka, Johan Henriksson, f. 1719 i Jeppo, död på Högbacka 22 okt. 1786 av bröstsjuka. — Bodde på Högbacka efter giftermålet som hemmåg, till dess han efter svärfadrens död 1755 blev ägare till hälften av det hittills odelade hemmanet.

X. Barn:

Lisa, f. 9 aug. 1744. Tab. 27.

Henrik, f. 24 febr. 1747. Tab. 12.

Mårten, f. 18 sept. 1754. Tab. 19.


Tab. 12.

X. HENRIK JOHANSSON, son till Johan Henriksson och Brita Mårtensdotter, tab. 11. Född på Högbacka 24 febr. 1747. Död där 7 okt. 1822 av ålderdom. Ägare av hälften av fadrens hemman (således 1/4 mantal). Den 21 april 1803 överlät han dock åt broder Mårten hälften av hemmanet, så att kvar blir endast 1/8 mant. Gift 1:o 25 okt. 1770 med Greta Eriksdotter Grötas, f. i Övre Jeppo 1747, d. på Högbacka 12 jan. 1809 i feber; 2:o 21 juni 1812 med Maria Eriksdotter Gers, f. i Vetil 21 juni 1812, d på Högbacka 13 dec. 1829 av lungsot.

XI. Barn:

1. Brita, f. 24 maj 1771, d. i Nykarleby stad 17 maj 1832 i lungsot. Gift 20 febr. 1791 med drängen, sedan sjöman Erik Jakobsson Dahlkarl, som senare antog namnet Sandström, f. i Hirvlax (Munsala) 1 nov. 1765. Flyttade 1802 till Göteborg, varifrån de återvände 1811. Försvunnit senare i obekanta öden.

1. Maria, f. 24 maj 1772. Till Jakobstad 1799. Död på Högbacka 21 dec. 1808 i rötfeber. Hon hade före äktenskapet en dotter Maria Greta (se nedan). Gift (troligen i Jakobstad 1802) med sjöman Pehr Hansson Holmström, f. i Pedersöre 1781, d. i N:by stad 9 juni 1835 i lungsot. Ägde där gården 30. Flyttade från Pedersöre till Nykarleby landsk. (Högbacka) 1806. Mannen omgift 5 nov. 1811 med Susanna Granberg, tidigare gift med sjöman Isak Sundström och född i N:by stad 24 sept. 1781, död där 20 april 1840 i lungsot.

XII. Barn:

Maria Greta, f. i N:by stad 11 sept. 1796, d. där 11 dec. 1858 i lungsot. Gift 25 april 1824 med sjöman Anders Jakobsson Silfvast, f. i Munsala 24 april 1794, d. i N:by 7 april 1879 av ålderdom. Ägde i staden gården 137 (Nystaden), vilken tomt han av magistraten 28 mars 1836 erhållit rätt att intaga.

XIII. Barn:

Maria Silfvast, f. 7 jan. 1825 i N:by (Kyrkoby), d. 26 juni 1849 i lungsot. Gift 23 dec. 1847 med sjökaptenen och handlanden Gabriel Wilhelm Aspegren, f. 31 jan. 1793 i N:by, d. där 11 nov. 1800 i kräfta (dennes tredje äktenskap).

Jakob Silfvast, f. i N:by stad 10 mars 1827. Sjökapten. Erhållit burskap som skeppare i N:by 8 jan. 1855. Död ombord på fartyget Carl Gustaf på en resa i Östersjön i slag 2 juni 1877. Gift 25 jan. 1859 med Agnes Augusta Vahlberg, f. i N:by 2 okt. 1842, d där 14 okt. 1889 i maginflammation.

Anders Silfvast, f. 6 juni 1833, d. 10 aug. 1835.

Anna Silfvast, f. i N:by 23 nov. 1830, d. i N:by 24 juli 1915 av ålderdom.

Johanna Silfvast, f. i N:by 25 jan. 1837, d. där 17 febr. 1893 i lungsot. Gift 27 aug. 1863 med handl. i N:by Carl Nylund, f. i N:by 1 aug. 1838, d. där 24 mars 1918 i hjärtfel (behandlas närmare i annat sammanhang.)

Hans Holmström, f. i N:by landsk. (Högbacka) 22 sept. 1803. Sjökapten. Handlande. Erhöll burskap i Nykarleby som skeppare 14 mars 1836, som handlande 26 maj 1847. Gift 1:o den 6 jan. 1831 med Johanna Magdalena Ekblad, f. 5 april 1802, d. till mjölnaren Matts Ekblad och Maria Cajsa Carlberg och 2:o med Brita Sofia Björkman, f. i Gamlakarleby 1 febr. 1817. Familjen flyttade 1859 till Vasa.

1. Lisa, f. 2 sept. 1774. Tab. 13.

1. Margareta, f. 9 sept. 1778, d. 17 maj 1856 i bröstsjukdom. Gift 13 dec. 1801 med bondsonen, sedan bonden Isak Andersson Böös, f. i Övre Jeppo 27 dec. 1779, d. där 3 febr. 1855 i bröstsjuka.

1. Anna, f. 1 febr. 1780. Gift den 16 mars 1805 med soldaten Gustaf Plym, f. i Kovjoki 13 nov. 1782. Familjen flyttade till Pedersöre 1807. Änkan återvände 1811 med dottern Greta Stina, f. 22 juli 1803 och gifte om sig med drängen Jakob Johansson, f. i Soklot 10 aug. 1776. Har ej sedan kunnat följa dessa.

1. Karin, f. tvilling 14 jan. 1785, d. s. å.

1. Susanna, f. tvilling 14 jan. 1785, d. s. å.

1. Karin, f. 20 maj 1786. Tab. 14.

1. Kristina, f. 9 dec. 1788. Gift 31 maj 1812 med drängen Karl Eriksson Perkiömäki, f. 21 febr. 1783 i Alahärmä. Flyttade bort.


Tab. 13.

XI. LISA HENRIKSDOTTER, dotter till Henrik Johansson, tab. 12. Född på Högbacka 2 sept. 1774 d. där i barnsbörd 13 dec. 1808. Gift 15 dec. 1799 med Gustaf Mattsson, son till landbonden på Nybacka Matts Gustafsson, f. 15 sept. 1778, d. 24 dec. 1808 i feber. Gårdsmåg på Högbacka.

XII. Barn (födda på Högbacka):

Matts Gustafsson, f. 13 okt. 1800. Var dräng på Högbacka 1817—19, sedan har jag förlorat spåret.

Henrik Höglund, f. 7 mars 1802. Sjöman.

Gustaf Höglund, f. 12 jan. 1804. Fosterson hos Hans Hansson Högbacka. Död genom drunkning 29 mars 1829.

Maria, f. 13 maj 1806. Död i N:by stad genom drunkning 4 maj 1856. Gift 2 april 1826 med sjömannen, senare styrmannen, skepparen Matts Hansson Nylund, född på Drakabacka 15 jan. 1804, d. 25 jan. 1856 i slag. Behandlas närmare i annat sammanhang.


Tab. 14.

XI. KARIN HENRIKSDOTTER, dotter till Henrik Johnsson, tab. 12. Född på Högbacka 20 maj 1786, död där 2 april 1866 av ålderdom. Gift 29 juli 1810 med dåvarande drängen beckbrännaren på Högbacka Jakob Jakobsson Nyman, född 1782 i Pedersöre (Sundby). Husbonde redan 1810. Död på Högbacka 11 mars 1864 i slag (såsom sytningsman).

XII. Barn (födda på Högbacka):

Jakob, f. 10 aug. 1810. Tab. 15.

Kajsa Lena, f. 26 dec. 1811, död 26 aug. 1882 i lungsot. Gift 25 jan. 1880 med drängen, sedan torparen Erik Flinkfeldt, f. i Oravais 24 sept. 1809. Död på Högbacka 3 febr. 1854 i magkräfta. Hade egen stuga därstädes.

Hade 2 söner Jakob och Erik, sjömän, vilka bosatte sig i Amerika, (Boston), där gifta.

Rättelser och tillägg: Torparen Erik Flinkfeldt hade tre söner, av vilka Erik och Carl dogo i unga år, Jakob, (född 26 okt. 1836 och död 13 april 1912 i hjärnblödning) var gift och hans söner Jakob Edvard (född 29 jan. 1858) och Frans Konstantin (född 5 maj 1860) emigrerade till Amerika, där de ännu leva, gifta.

Henrik, f. 27 febr. 1814. Tab. 17.

Greta Lisa, f. 30 okt. 1816, död i N:by stad 16 febr. 1895 i lunginflammation. Gift 3 maj 1840 med sjömannen, sedan torparen på Högbacka och beckbrännaren Johan Isaksson Sundqvist, född i Munsala (Monäs), 15 dec. 1809, död i staden såsom arbetare 3 jan. 1896 av ålderdom. Ägde i staden 1840—45 gården 134.

Av barnen gifte sig Johanna Karolina (f. 16 sept. 1842) den 7 jan. 1871 med timmermannen Karl Jakobsson Löfholm (f. i Soklot 3 april 1845). Familjen flyttade 1893 till Helsingfors. Båda döde där. Deras 3 barn (1 son och 2 döttrar) till Amerika Maja Lisa (f. 5 jan. 1846). Gifte sig 18 dec. 1879 med Johan Jakob Jakobsson Högbacka (tab. 16). Kajsa (f. 25 febr. 1847) var ogift, flyttade som sömmerska till staden, där hon ägde gården 109 [Korsningen Seminariegatan-Bergstigen.] och där hon dog 20 juli 1922 i hjärnblödning. Greta Sofia (f. 20 juli 1850). Gifte sig 1 april 1883 med änklingen, styrman Johan Mickelsson Österlund (se tab. 15). Barnlösa. Änkan lever på Högbacka i egen stuga.

Maja Lovisa, f. 24 dec. 1818, d. 2 febr. 1819.

Maja, f. 25 sept. 1820, d. i staden 2 febr. 1875 i magsår. Gift 26 aug. 1849 med sjöman Petter Johansson Forsström, f. 5 april 1823 i Kyrkobyn, död i staden 31 dec. 1902 i hjärtfel. Omgift 22 juli 1883 med Gustava Nyman, f. i Nykarleby landsk, 29 maj 1842 (dotter till ogifta Anna Carlsd.), död i N:by stad 1 jan. 1926 i hjärnblödning. Erhöll av magistraten 7 mars 1853 rätt att upptaga tomt i den s.k. nystaden, den som nu äges av fröknarna Forsbacka.

En son Karl, f. i N:by 1851, sjöman, försvunnit i obekanta öden.

Johan, f. 5 maj 1830. Tab. 18.


Tab. 15

XII. JAKOB JAKOBSSON (NYMAN), son till Jakob Jakobsson och Karin Henriksdotter (tab. 14). Född på Högbacka 10 aug. 1810, död där 10 april 1890 i maginflammation. — Ägare av fadrens hemman (1/8 mant.) redan under livstiden, troligen redan 1852. Detta tredubblade han 1879 genom inköp av delar av grannarnas hemman (se tidigare), så att det nu skattade för 3/8 mantal. Nämndeman. Häradsdomare. Ägde också 1854—1863 ett av Smedsbacka hemmanen. Gift 17 maj 1885 med bonddottern Helena Johansdotter Vik, f. 4 maj 1811 i Soklot, d. 11 jan. 1896 på Högbacka i kräfta. Efter mannens död delades hemmanet, så att änkan blev med 1/3 (1/8 mantal) och sonen Johan Jakob, erhöll 2/3 (2/8 mantal).

XIII. Barn:

Brita Kajsa, f. 26 aug. 1835. Gift 30 jan. 1857 med bondsonen Matts Pettersson Frost, f. i Soklot 21 jan. 1836, d. 12 sept. 1870 i bröstsjukdom. (3 barn) Änkan omgift 10 april 1882 med backstugukarlen Fredrik Andersson, f. 21 jan. 1837 i Soklot, d. 1 jan. 1894 i lunginflammation. Andra gången änka flyttade hon först till Högbacka, sedan till Frost i Soklot, där hon dog den 15 febr. 1918 av ålderdom.

Anna Maja, f. 3 aug. 1837, d. i Forsby 9 aug. 1896 av kräfta. Gift 5 aug. 1860 med bondsonen, sedan husbonden Matts Mattsson Bro, f. i Forsby 7 maj 1837, d. där 25 mars 1896 av lungsot. (9 barn).

Lena Sofia, f. 17 aug. 1841, d. på Högbacka 12 maj 1882 i lungsot. Gift 29 okt. 1865 med sjöman, sedan styrman på Helsingkallan, Johan Mikaelsson Österlund, f. 28 juli 1843 i Munsala, d. på Högbacka 2 jan. 1908 av leversjukdom (barnlösa). Mannen omgift 1 april 1883 med Greta Sofia Sundqvist (se tab. 14).

Johan Jakob, f. 27 sept. 1845. Tab. 16.

Henrik, f. 23 juni 1849, d. 23 dec. 1873 i tvinsot.

Johanna Lovisa, f. 6 maj 1853. Lever på sin parcell på Högbacka. Gift 1:o den 8 juli 1877 med fostersonen åt bonden Simon Erik Simonsson på Isakas, Johan Andersson Wäst (Isakas), f. i Munsala 1 april 1857, d. 2 aug. 1878; 2.o den 20 juli 1881 med sjömannen Anders Mattsson Haglund, f. i Soklot 4 dec. 1861, (fadern inhysing på Smeds), uppgives blivit år 1898 ihjälslagen av spanjorerna i Sydamerika.

XIV. Barn:

1. Johan Edvard Johansson, f. på Högbacka 18 mars 1879. Ägare 13 okt. 1898 av mormodrens hemman (1/8 mant.), som han 24 nov. 1909 sålde till Hellnäs sågaktiebolag. Emigrerade till Amerika, där han dog 21 nov. 1911. Ogift.

2. Anders Selim Haglund, f. 5 dec. 1881. Fiskare. Arbetare. Bor med modern på Högbacka. Gift 25 febr. 1912 med Elvi Virginia Elisabet Granlund, dotter till skomakaren Anders G. i Nykarleby, född där 9 sept. 1888 (10 barn). [Bland andra Holger, Börje, Hilding och Folke. Stig Haglunds farmor och farfar.]


Tab. 16

XIII. JOHAN JAKOB JAKOBSSON, son till häradsdomaren Jakob Jakobsson, tab. 15. Född på Högbacka 27 sept. 1845, död där 24 april 1917 i lungsot. Ägare sedan 17 mars 1894 av 2/3 av fadrens hemman, således 1/4 mantal, som han sålde 24 nov. 1911 åt Hellnäs Sågaktiebolag och blev själv parcellägare. Gift 18 dec. 1870 med Maja Lisa Sandqvist, dotter till torparen Johan Sundqvist och Greta Lisa Jakobsdotter (tab. 14), född på Högbacka 5 jan. 1846. Lever där ännu. Barnlösa.


Tab. 17.

XII. HENRIK JAKOBSSON NYMAN, son till Jakob Jakobsson N. och Karin Henriksdotter, tab. 14. Född på Högbacka 27 febr. 1814, död där 13 febr. 1865 i nervfeber. Sjöman. Bodde en tid i staden (där de två älsta barnen äro födda), sedan åter som backstugusittare på Högbacka. Gift 4 juni 1841 med Greta Lisa Eriksdotter Hemming, f. i Soklot 10 juni 1819, d. på Högbacka 22 juni 1865 i tyfus.

XIII. Barn:

Johan, f. 27 mars 1844. Sjöman. Ej hörts av sedan 1870. Antagits död.

Kajsa Lisa, f. 15 febr. 1846, d. på Högbacka 11 mars 1918 av lunginflammation. Gift den 11 juli 1869 med drängen, änklingen Erik Israelsson Rönnlund, f. 4 jan. 1836 i Maxmo, d. på Högbacka 18 mars 1891 av reumatisk feber.

XIV. Barn:

Hulda Maria Rönnlund, f. 28 mars 1870. Till Amerika 1890. Lysning till äktenskap 17 maj 1897 med sjöman Anders Emil Andersson, f. i Houtskär 8 april 1873. Vigda i Amerika. Timmerman, bosatt i Oranford N. J., död där 1928. Änkan bosatt där (3 barn).

Ida Sofia Rönnlund, f. 12 april 1874. Till Amerika 1892. Gift där 1899 med sjöman Ivar Anders Henriksson, f. i Hitis. Timmerman, har eget båtbyggeri, bosatt i Edgewater N. J.

5 barn, av dem med. doktor Helmer Hendricksson, sjukhusläkare i New York.

Rättelser och tillägg: Angående släkten Rönnlund har följande misskrivning ägt rum. Den andra dottern är nog Ida Sofia Rönnlund, men alla data om henne hänför sig till systern Hilma Johanna. För Ida Sofia gäller följande: född 20 nov. 1871. Till Amerika, där gift 1899 med Edvin Carlsson, född i Huppeis på Houtskär. Arbetsförman. Bosatta i Jersey City.

Aline Elisabet Rönnlund, f. 11 mars 1876. Äger gården 109 i Nykarleby. Hembageri. Mangel.

Johan Emil Rönnlund, f. 10 jan. 1878. Till Vasa 5 febr. 1900. Genomgått industriskolan i Vasa. Till Amerika 1903. Maskinist. Bosatt i Edgewater. Gift 1901 med Vendla Broman, f. i Malax, d. i Amerika 1930 (2 barn).

Jakob William Rönnlund, f. 5 april 1880. Till Amerika 1900. Död där i slag 21 april 1919. Maskinist. Gift i Amerika 1906 med Ellen Nyman, f. i Vasa 1884. — Änkan lever i Amerika i Edgewater.

Jenny Augusta, f. 29 juni 1883, d. 11 aug. 1884 i magåkomma med kramp.

Jenny Alexandra Rönnlund, f. 28 juni 1885. Gift i Amerika 1905 med dåvarande sjömannen, nu normalskolvaktmästaren, montören m. m. Johan Henrik Levinus Österlund, f. på Houtskär 27 april 1885 (7 barn).

Henrik Gideon Rönnlund, f. 16 sept. 1888. Till Amerika 1905. Timmerman, bosatt i Cranford N. J. Gift i Amerika 1908 med Ida Ingman, f. i Jungsund (Korsholm) (4 barn).

Greta Sofia, f. 3 febr. 1848. Till Vasa 1805. Död i Vasa 1911. Gift där med en forman Johan Eriksson.

Henrik, f. 23 aug. 1850, d. 30 aug. 1855 av strypsjuka.

Erik, f. 29 nov. 1852. Utrikes. Anhållit 1915 om intyg från kyrkokansliet. Senast man hört av honom vistats på norska sjömanshuset i Scheels.

Jakob, f. 25 maj 1855. Erhållit hinderlöshetsintyg 23 nov. 1878 för äktenskap med Evelina Vikström i Vasa. Flyttat 1879 till Vasa.

Lovisa, f. 24 dec. 1857, d. 24 okt. 1861 i strypsjuka.

Maria, f. 21 maj 1860, d. 18 dec. 1860 i bröstsjukdom.

Lovisa, f. 12 jan. 1862 Flyttat till Replot 1879. Gift i Vasa med en Rönnholm, båda döda.


Tab. 18.

XII. JOHAN JAKOBSSON NYMAN, son till Jakob Jakobsson N. och Karin Henriksdotter, tab. 14. Född på Högbacka 5 maj 1830, död där 21 febr. 1904 i magsår. Kommunalskrivare. Gift 1:o med Maria Sofia Jakobsdotter Klockars, f. i Mustasaari 9 juni 1829, kom därifrån 1855. Död på Högbacka 14 febr. 1878 av vattsot; 2:o den 9 nov. 1879 med Brita Lovisa Johansdotter Knuts, f. i Munsala 11 sept. 1840, d. på Högbacka 3 mars 1923 av njurlidande.

XIII. Barn:

1. Sofia Charlotta, f. 22 juni 1855. Till Vasa 1880. Därifrån till Sundsvall, gift där, nu bosatt i Stockholm.

1. Johan Teodor, f. 16 okt. 1858, d. 3 okt. 1861 av strypsjuka.

1. Eugenia Evelina, f. 2 sept. 1861. Till Vasa 1881 senare till Stockholm, gift där med Sigurd Schönberg, i Bergshamra ångsågs tjänst.

1. Olivia Augusta, f. 14 sept. 1864. I Helsingfors 1884—91. Gift i N:by 28 juli 1907 med verkmästaren Anders August Sjöström från Viborgs svenska församling. Båda döda. Barnlösa.

Agata Lovisa Alexandra, f. 17 april 1867. Till Amerika 1890. Död där 25 febr. 1901 i hjärtlidande. Gift i Amerika (Boston) med en Johan Tysell (norrman). Barnlösa.

Edvin Gideon, f. 16 Jan. 1870. Uttagit betyg för utlandet 1890 (Amerika). Arbetare. Bosatt i Seattle, troligen ogift.


Tab. 19.

X. MÅRTEN JOHANSSON, son till Johan Henriksson och Brita Mårtensdotter, tab. 11. — Född på Högbacka 18 sept. 1754, död där 4 juni 1809 i feber (Enligt släkttradition skulle han stupat vid Ruona bro. — Detta är nog orätt, ty slaget vid Ruona bro var 9 mån. tidigare och han dog den nämnda dagen och begrovs 4 dagar senare i Nykarleby. Att han var med och kanske blev sårad är däremot icke osannolikt). — Först dräng hos broder Henrik. Sedan 26 april 1803 ägare av hälften av fadrens hemman (18 mant.). Gift med Kajsa Gustafsdotter Helsing, f. 1758 i Vexala, d. på Högbacka 9 sept. 1826 i lungsot.

XI. Barn:

Brita, f. 19 juli 1785, d. 22 aug. 1786 i slag.

Gustaf, f. 17 aug. 1787. Tab. 20.

Kajsa, f. 2 dec. 1791. Deja. I Härmä 1810—12. Död på Högbacka såsom rotfattig 30 juli 1846 i lungsot.

En son Isak, som antagit namnet Höglund, f. i N:by 7 dec. 1814. Sjöman. Inflyttat till staden, där han före branden ägde gården 56, efter branden gården 9. Död 14 sept. 1859 genom drunkning nära Röda havet. Gift med Lena Andersd. Bjon, f. 17 dec. 1814 i Pedersöre, d. i Nykarleby 14 dec. 1872 i kräfta.

Av barnen var Anna Sofia, f. i N:by 8 okt. 1843, d. där 4 april 1921 i leverkräfta den 23 maj 1865 gift med sjöman Anders Gustaf Löfsten, f. i N:by 27 sept. 1842, d. i Liverpool 21 jan. 1888 i lungsot och Johanna Lena, f. 21 juli 1849, d. i N:by stad 21 jan. 1914 av magkräfta, den 15 sept. 1874 vigd med skomakargesällen, sedan skomakarmästaren Ander Mickelsson Granlund, f. 14 jan. 1852 i Himango, d. i N:by stad 19 april 1919. Ägde först gården 9, som 1894 såldes till Lutherska Evangeliföreningen, och sedan 1/4 av tomten 55 [Borgaregtan 16, Nylander.].

Mårten, f. 6 sept. 1794. Tab. 21.


Tab. 20.

XI. GUSTAF MÅRTENSSON, son till Mårten Johansson, tab. 19. Född 17 aug. 1787 på Högbacka, död där 22 sept. 1844 i lungsot. Torpare på Högbacka. Gift 1:o den 21 maj 1809 med Greta Johansd. Sorvist, f. 2 dec. 1779 i kyrkobyn, d. på Högbacka 27 aug. 1828 i lungsot; 2:o den 2 juni 1829 med Brita Kajsa Johansd., f. i Munsala 8 dec. 1794. Bortflyttade till Munsala efter mannens död.

XII. Barn:

Johan, f. 4 sept. 1809, d. 1 okt. 1832 genom drunkning.

Gustaf, f. 13 sept. 1810. Flyttade 1932 till Munsala.

Rättelser och tillägg: Gustaf Mårtenssons son Gustaf blev torpare på Träsk i Hirvlax. Gift med Brita Mattsdotter, född 15 maj 1810. Dessa hade 2 söner och 4 döttrar. Den ena av sönerna var Gustaf Gustafsson Höglund, f. 6 aug. 1838, d. 10 maj 1868, snickare och torpare. Gift med Lovisa Andersdotter Nyby, f. 27 aug. 1835, d. 11 dec. 1875. Dessa hade 2 barn: sonen dog som liten, dottern emigrerade till Amerika

Maja Kajsa, f. 28 juli 1816, d. på Bjon 8 mars 1870 av svullnad. Gift 24 sept. 1843 med sjöman, sedan husbonde på Bjon, Erik Jakobsson Siegfrids som senare antagit namnet Nylund, f. i Soklot 20 nov. 1810, d. på Bjon 26 febr. 1892 av slag.

En sonson är nuvarande kommunalnämndsordf. i Nykarleby landsk. Wilhelm Nylund.


Tab. 21.

XI. MÅRTEN MÅRTENSSON, son till Mårten Johansson, tab. 19. Född på Högbacka 6 sept. 1790, d. där 13 mars 1866 i nervfeber. Ägare av fadrens hemman (1/8 mantal). Gift 1:o den 23 okt. 1814 med Valborg Ersd. Måtar, f. i Jeppo 20 maj 1788, d. på Högbacka 7 april 1831 i slag; 2:o den 29 sept. 1832 med Maja Lisa Johansd. Barckar, f. i Pedersöre 25 april 1804, d. på Högbacka 21 nov. 1872 av ålderdom.

XII. Barn:

1. Brita Maja, f. 30 april 1816. Flyttade till Gamlakarleby 1839. Gifte sig där med en sjöman Kaskelin.

1. Erik. f. 18 maj 1817. Sjöman. Rymt. Segelmakare i Boston. Gift där. Död. (2 söner).

1. Matts, f. 18 febr. 1819, d. 8 juli 1842 på Högbacka av fallandesot.

1. Kajsa Greta, f. 5 aug. 1821, d. i Nykarleby stad 7 nov. 1901 i hjärtslag. Gift den 11 april 1844 med sjömannen, sedan brandvakten i Nykarleby Erik Skog, f. 7 aug. 1819 i Ytterjeppo, d. i Nykarleby stad 11 juni 1868 av svullnad. Flyttade till staden 1845. Barnlösa.

2. Johan, f. 26 juni 1834. Tab. 22.

2. Anna Lena, f. 27 nov. 1886, död på Jutas 13 mars 1917 av ålderdom. Gift 28 dec. 1858 med torparen på Jutas Israel Mattsson Sundberg, f. 13 mars 1834, d. på Jutas 16 april 1908 av hjärtlidande. (6 barn).

2. Lisa, f. 2 sept. 1839. Gift 25 jan. 1861 med bondsonen, sjöman Gustaf Johansson Löf (Mickelsbacka), f. 7 aug. 1841 på Mickelsbacka. Föll överbord och drunknade 12 juli 1872. Hustrun och barnen flyttade 1880 till Åbo, där de dock redan bott flere år.

2. Nils, f. 15 juli 1846, d. 15 jan. 1847 i slag.


Tab. 22.

XII. JOHAN MÅRTENSSON, son till Mårten Mårtensson, tab. 21. Född på Högbacka 26 juni 1834, död där 30 jan. 1917 av ålderdom. Ägde fadrens hemman (1/8 mantal) Gift med Lisa Andersd. Nyman, f. i Pedersöre, Sundby, 27 sept. 1834, d. på Högbacka 7 dec. 1921 av ålderdom. [Finlands svenska folkdiktning II Sägner.]

XIII. Barn:

Johanna, f. 16 mars 1859, d. 11 nov. 1861 i strupsjuka.

Johanna, f. 19 nov. 1861. Gift 15 juli 1883 med kronolotsen Niklas Nilsson Rank, f. 24 dec. 1860 i Nykarleby kyrkoby. Ägare till parcell på Högbacka mark.

XIV. Barn:

Oskar Alexander Rank, f. 9 sept. 1884. Emigrerat till Amerika. Bagare i Brandsford. Gift. (3 barn).

Johannes Vilhelm Rank, f. 2 febr. 1887. Till Amerika 1906. Död på Högbacka, nyss hem kommen, 10 juli 1930 i magkräfa. Ogift.

Ellen Elisabet Rank, f. 29 okt. 1889. Till Amerika 1910. Där gift 2 jan. 1915 med urmakaren Joel Frilund, f. på Frill hemman i Nykarleby 18 april 1878.

Edit Johanna Rank, f. 1 dec. 1892. Gift 11 juli 1916 med dåvarande seminaristen August Erhard Vikström, f. 27 juni 1895 i Dragsfjärd. Utdimitterad 1917. Folkskollärare i Esse (2 barn).

Ester Maria Rank, f. 22 aug. 1895, d. 12 febr. 1929 av fallandesot.

Frans Edvin Rank, f. 6 sept. 1898. Jägarunderofficer. Till Kanada 1923. Maskinist. Ogift. [Nykarleby seminarium och jägarrörelsen av Magnus Kull.]

Jenny Alexandra Rank, f. 10 sept. 1901. Genomgått Högvalla husmoderskola 1923. Kosthållerska vid Kom. sjukh. i Vasa 5 år. Nu hemma.

Selim Rafael Rank, f. 18 aug. 1904, d 17 maj 1925 i lungsot.

Anni Elise Rank, f. 3 febr. 1908, d. 17 okt. 1927 i lungsot.

Anna Sofia, f. 25 juni 1864. Till Amerika 1889. Gift där med en irländare Tim Mahers. Återvänt som änka, köpte gård i N:by (1/2 av 32) [Gustav Adolfsgatan 13 vid korsningen med Bankgtan, Heselius.]. Matvaruhandel.

XIV. Barn:

Katarina Mahers, f. i Nord Amerika 28 dec. 1894, d. i Nykarleby stad 5 okt. 1921 i lungsot. Gift i N:by 12 jan 1920 med jägarfänriken Guido Nylander, f. 30 mars 1896 i Mörskom (1 barn).

Anders Johannes, f. 15 mars 1866. Tab. 23.

August, f. 19 sept. 1868 d. 26 mars 1869 i bröstsjukdom.

Maria Lovisa, f. 11 jan. 1870, d. 2 dec. 1870 i lungsot.

Maria Elisabet, f. 19 juli 1871, d. 6 mars 1873.

Frans Vilhelm, f. 10 febr. 1874. Tab. 25.

Karl August, f. 17 aug. 1876. Tab. 26.

Maria Elisabet, f. 21 okt. 1879. Till Amerika 1910. Där gift med en finländare (fr. södra Finland), timmermannen Eklund. Nu skilda. Hon lever i Boston. Barnlösa.


Tab. 23.

XIII. ANDERS JOHANNES JOHANSSON MÅRTENS, son till Johan Mårtensson, tab. 22. Född på Högbacka 15 mars 1866. Ägare av fadrens hemman (1/8 mantal). Gift 5 jan. 1890 med bonddottern Sanna Sofia Eriksd. Forsbacka, f. 20 aug 1869. [Fotografi från Sanna Sofia Mårtens 80-årsdag.]

XIV. Barn:

Signe Sofia, f. 4 sept. 1890. Till Amerika 1911. Gift 5 dec. 1918 med Louise Anderson från Göteborg, Sverge. Död i New York 2 febr. 1919 i lunginflammation.

Hjalmar Edvin, f. 5 april 1892. Tab. 24.

Judit Maria, f. 2 maj 1894. Småskollärarinna. Gift 29 aug. 1926 med bondsonen, poliskonstapeln Lennart Wilhelm Harjulin, f. i Soklot 25 mars 1906. (2 barn).

Rosa Linnea, f. 1 nov. 1895. Gift 1 sept. 1918 med faktorn Johannes Eliel Nylund, f. i Soklot 13 juli 1895. (4 barn). [Nejonögonfisket i Nykarleby älv av Nils Storå.]

Helga Johanna Cecilia, f. 30 aug. 1897. Gift 6 mars 1927 med inspektor Karl Julius Backström, Esbo (2 barn).

Johannes Mikael, f. 30 aug. 1899. Fiskare. Maskinist. Flyttat till N:by stad, på vars mark han äger gård. Gift 8 nov. 1925 med snickaredottern Hilma Maria Eriksson, f. i Vasa den 18 sept. 1897.

XV. Barn:

Ingegärd Marita, f. 21 maj 1926.

Gunnar Mikael, f. 20 juni 1927.

Saga Mari-Anne, f. 15 sept. 1931.

Hulda Evelina, f. 11 maj 1903. Gift 25 okt. 1925 med folkskolläraren Karl Evert Solvin, f. 11 febr. 1901 i Oravais. Utdimitterad 1922. Folkskollärare i Korsholm (1 barn).

Olov Valdemar Martin, född 21 febr. 1906. Fiskare. Ogift.

Paul Einar, f. 13 febr. 1910. Hemma.


Tab. 24.

XIV. HJALMAR EDVIN MÅRTENS, son till Anders Johannes Mårtens, tab. 23. Född på Högbacka 5 april 1892. Utdimitterad från Nykarleby seminarium 1916. Åtnjutit underv. i Centralsk. f. konstflit (Ateneum) 1916—1917 samt besökt yrkesföreningens slöjdskola. Åren 1918—25 andra lärare vid Överby skola för landsbygdens yrken i Kyrkslätt, sedan 1925 Lärare i gymnastik, teckning kalligrafi, slöjd och bokföring vid Karis-Billnäs samskola. — Gift 1:o 11 aug 1919 med Elsa Alina Eriksson, f. 22 april 1894 i Vasa. På grund av hustruns obotliga sinnessjukdom är äktenskapet genom häradsrättens i Karis beslut upplöst 19 aug. 1930. 2:o den 14 juni 1931 i Tammerfors med kassörskan Ida Helena Lehtoranta, f. i Helsingfors 1891, dotter till fabrikör Karl Oskar Lindroos och Ida Lovisa Jansson. [Seminariematrikel.]

XV. Barn:

1. Elsa Sofia, f. i Kyrkslätt 15 aug. 1920.

1. Gerda Maria, f. i Kyrkslätt 10 nov. 1921.


Tab. 25.

XIII. FRANS VILHELM JOHANSSON HÖGBACKA, son till Johan Mårtensson, tab. 22. Född på Högbacka 10 febr. 1874. Kronolots. Parcellägare på Högbacka. Gift 27 juni 1897 med Rosa Johanna Eriksdotter Forsbacka, f. 18 sept. 1875 i Munsala.

XIV. Barn:

Naima Johanna, f. 21 dec. 1897. Hemma.

Dagmar, f. 2 febr. 1900. Genomgått handelsskola i Vasa. Bankkassör.

Elna Johanna, f. 1 jan. 1902. Genomgått handelsskola i Vasa. Bankkontorist.

Erik Vilhelm, f. 26 aug. 1905, d. 2 april 1906 i lunginflammation.

Karl Teodor Vilhelm, f. 23 sept. 1907.

Rut Johanna, f. 2 april 1919. Samskolelev.

Jarl Sigfrid Vilhelm, f. 13 sept. 1923.


Tab. 26.

XII. KARL AUGUST SVANBÄCK, son till Johan Mårtensson, tab. 22. Född på Högbacka 17 aug. 1876. I Amerika 1900 —1905 (skogsarbete i Visconsin). Poliskonstapel i Nykarleby stad (sedan 1906), där han äger gården 25. På begäran erhållit avsked 1 juli 1932. Gift 8 febr. 1898 med Sofia Elisabet Johansd. Isakas, f. i Munsala 3 april 1872.

XIV. Barn:

Karl Verner, f. 26 maj 1900. Chaufför. Har anställning på Nykarleby elektricitetsverk. Gift 26 sept. 1926 med Jenny Maria Harjulin, f. 2 febr. 1902 i Soklot.

XV. Barn:

Karl Börje, f. 29 nov. 1926 i Jakobstad.

Karl Villiam, f. 5 maj 1906. Till Kanada 1923. Farmare där. Ogift.

Hjördis Agda, f. 17 nov. 1910, d. i Nykarleby 1 mars 1932 i lungsot.


Tab. 27.

X. LISA JOHANSDOTTER, dotter till Johan Henriksson och Brita Mårtensdotter, tab. 11. Född på Högbacka 9 aug. 1744, död där 14 nov. 1808 av feber. Gift 22 mars 1763 med bondsonen Johan Henriksson, f. 27 juli 1735 i Kovjoki, död på Högbacka 31 okt. 1806 av andtäppa. Ägare av svärfadrens halva hemman, således 1/4 mantal. Hemmanet såldes dock redan 1798 åt främmande person (Mikael Johansson från Purmo.)

XI. Barn:

Anna, f. 12 maj 1765. Gift 22 april 1790 med soldaten Sjö, f. 26 maj 1769 på Böös, Jeppo. Kommenderad till Åbo 23 maj 1793.

Karin, f. 17 okt. 1766 — Deja. Till Vasa 1801.

Erik Höglund, f. 22 april 1771. Till sjöss 1704.

Johan Höglund, f. 10 nov. 1777. Till sjöss 1797. Död i Amerika 1801. Gift 17 maj 1798 med Anna Jakobsdotter Ohls, f. i Munsala, d. såsom rotfattig på Högbacka 22 maj 1863 av ålderdom.

XII. Barn.

Cajsa Lisa, f. 22 sept. 1798. Förlorat henne från kyrkboken 1820.

Anna Maria, f. 25 dec. 1800, d. på Smedsbacka såsom sytningshjon 5 maj 1888 av ålderdom. Gift den 25 juli 1819 med dåvarande torparen på Högbacka Isak Eriksson Friman, f. 8 mars 1799 på Mjölnars i Jeppo, död på Smedsbacka 2 juli 1854 av leversjukdom. Ägare av ett av Smedsbacka hemman sedan 1841. Sexman. Barnlösa.


Tillägg och rättelser.

Tab. 3. Karin Gustafsdotter hade tidigare varit gift, nämligen 30 okt. 1755 med smeden och snickaren i Nykarleby stad Petter Åberg född i Kalix, Sverige. Han får följande, mindre smickrande omdöme i kyrkboken: ”Skojare, bov, bedragare, lögnare. Han hade nämligen med falska papper erhållit lysning och vigsel, ehuru han hade hustru i Sverge. De hade ett barn: Anna Åberg, född på Högbacka 1756, gift med skräddaren och rådmannen i Nykarleby Petter Bäck, efter vilkens död (år 1809) hon flyttade till Högbacka, där hon dog 1 juni 1833 i rödsot. Barnlösa.

Rättelser och tillägg: Tab. 14. Torparen Erik Flinkfeldt hade tre söner, av vilka Erik och Carl dogo i unga år, Jakob, (född 26 okt. 1836 och död 13 april 1912 i hjärnblödning) var gift och hans söner Jakob Edvard (född 29 jan. 1858) och Frans Konstantin (född 5 maj 1860) emigrerade till Amerika, där de ännu leva, gifta.

Rättelser och tillägg: Tab. 17. Angående släkten Rönnlund har följande misskrivning ägt rum. Den andra dottern är nog Ida Sofia Rönnlund, men alla data om henne hänför sig till systern Hilma Johanna. För Ida Sofia gäller följande: född 20 nov. 1871. Till Amerika, där gift 1899 med Edvin Carlsson, född i Huppeis på Houtskär. Arbetsförman. Bosatta i Jersey City.

Rättelser och tillägg: Tab. 20. Gustaf Mårtenssons son Gustaf blev torpare på Träsk i Hirvlax. Gift med Brita Mattsdotter, född 15 maj 1810. Dessa hade 2 söner och 4 döttrar. Den ena av sönerna var Gustaf Gustafsson Höglund, f. 6 aug. 1838, d. 10 maj 1868, snickare och torpare. Gift med Lovisa Andersdotter Nyby, f. 27 aug. 1835, d. 11 dec. 1875. Dessa hade 2 barn: sonen dog som liten, dottern emigrerade till Amerika.Källor.

Kyrkoarkiven i Nykarleby och Munsala.
Statsarkivet: Jordeböcker och mantalslängder (—1799).
Häradsskrivararkivet i Nykarleby (1800—).
Hugo Lagström: Några Nykarleby borgarsläkter före stora ofreden. Gen. Samf. i F. Årsskrift X (1925), sid. 317.
Hj. Björkman: Bidrag till Nykarleby stads personhistoria. Gen. Samf. i F. Årsskr. X, sid. 282.
Personliga meddelanden.Woldemar Backman, Österbottniska Posten (n:o 38, 40, 42, 45, 47, 49, och 51 1932) Högbacka hemman i Nykarleby och dess ägare, den s.k. Högbackasläkten. Ingår i Nykarlebynejden II.


Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Högbacka i Gårdar och hemman ... av Rudolf Olson.
Sjuttonde generationen på Högbacka gård i Nykarleby av Elisa.
Adventskalendern 2012.
(Inf. 2004-12-29, rev. 2024-02-11 .)