NÅGRA ÄLDRE, ÄNNU I
STADEN LEVANDE
NYKARLEBY-
SLÄKTER.

Sammanställda
av
Wold. Backman.

IV. SCHYTÉN.

[OBS!]

 

[Namn spärrade i originalet är här med fet stil. Pärmen är den som hör till I. Sund.]


Det kan synas som en oegentlighet att ovannämnda släkt medtagits i den serie, som överskriften utvisar, ty den sista med namnet Schytén avled här redan år 1869. Här leva dock avkomlingar i rätt nedstigande led på kvinnosidan genom släkterna Hellstrand och Rönning, vilket gör ett sådant förfarande berättigat.

Namnet här ovan har under tidernas lopp skrivits på olika sätt: Skytte, Skytten, Schytten, Schytteen, för att dock rätt snart stanna vid formen Schytén.

Varifrån namnet härstammar känner jag ej. Nära tillhands låge ju antagandet att det härledde sig från antingen hemmansnamnet Skytt (Kantlax, Munsala) eller Skytte (Terjärv). Eller var namnet ett s. k. soldatnamn?

Varifrån den förste medlemmen flyttade till Nykarleby är ovisst. Säkert är endast, att han här uppträdde omedelbart efter stora ofreden, då ju över huvud en stark inflyttning av nya element ägde rum.Tab. 1.

I. CARL SCHYTÉN, född troligen 1675, ty han avled i Nykarleby 1 dec. 1758 vid 83 års ålder i bröstvärk. Antagen till utridare 1722 och till fiskare 1736. Var dock i Kronoby (måhända hemsocken?) 1727 såsom skjutsrättare och likaså de två följande åren, boende på Lybeck hemmans mark. Gift i Nykarleby troligen i slutet av 1723 (ty i detta års mantalslängd är hans blivande hustru ännu ogift, boende hos brodern) med Barbro Häggrot, född 1699, död i Nykarleby 15 juli 1766 av bröstvärk, dotter till tullbesökaren Matts Sigfridsson och Elisabet, dotter till rådmannen i Nykarleby Carl Jönsson (vars son antog namnet Finelius).


II. Barn:

Johan, född, troligen i Nykarleby, 28 dec. 1726. Tab. 2.

Helena, född i Nykarleby 1782, död där 5 nov. 1795 av lungsot och slag. Gift 26 okt. 1709 i Nykarleby med bondsonen, sedan augusti 1758 handsk- och sämskmakaren i Nykarleby, Johan Lybeck, född i Kronoby (på Lybeck hemman) 7 febr. 1730. Antagen som borgare i Nykarleby 23 april 1769. Ägde gården 127. Flyttade år 1796 till Vasa, där han avled 10 april 1799.


III. Barn (födda i Nykarleby):

Brita Stina Lybeck, född 19 sept. 1760. Gift 21 april 1798 med sjöman Johan Hallberg, född i Nykarleby 20 jan. 1762. Familjen (4 barn) flyttade 1800 till Vasa.

Olof Lybeck, född 3 okt. 1762. Handelsbiträde. Flyttade till Vasa 1782. Råd- och handelsman där. Död i Vasa 17 febr. 1847.

Cajsa Greta Lybeck, född 22 juni 1765, död i Vasa 5 jan. 1833. Till Stockholm 1785. Gift i Nykarleby 31 mars 1789 med dåvarande stadsbetjänten, senare stadsnotarien i Nykarleby Johan Jakob Löfman, född i Nykarleby 30 maj 1769, död i Vasa (dit familjen flyttat 1805) 14 maj 1809.

Maria Helena Lybeck, född. 6 juli 1767, död i Nykarleby 10 febr. 1769 i tråsk.

Johan Lybeck, född 25 juli 1772. Död i Nykarleby 10 mars 1809 i feber. Handelsbetjänt. Gift i Nykarleby 31 Jan. 1797 med barnmorskan, änkan Brita Stina Lund, född Rothoff i Jakobstad 1767, död i Nykarleby 14 jan. 1848 av ålderdom.

Christina, född i Nykarleby 9 aug. 1735. Ännu bosatt i Nykarleby 1809, men därefter försvunnen från kyrkböckerna. Gift 25 nov. 1766 med fiskaren, sedan besökaren Matts Häggström, född i Nykarleby 12 aug. 1732, död där 39 jan. 1783 i lungsot. Barnlösa.
Tab. 2.

II. JOHAN SCHYTÉN, född troligen i Nykarleby 28 dec. 1726, död 1781 (på främmande ort). Styrman. Ägde gården 76. Vunnit burskap som borgare och skeppare 3 maj 1758. Gift 1 nov. 1751 med Margareta Krook, född 1725 i Nykarleby, död där 9 nov. 1807 av ålderdom, dotter till borgaren i Nykarleby Benjamin Krook och Brita Carlsdotter.


III. Barn (födda i Nykarleby):

Carl, född 6 sept. 1753. Tab. 3.

Benjamin, född 6 juli 1755, död i Nykarleby 9 sept. 1756 i koppor.

Johan, född 6 juni 1757. Tab. 4.

Brita Helena, född 28 april 1760. Död i Nykarleby 26 maj 1817 i lungsot. Gift den 22 jan. 1784 i Nykarleby med styrmannen Carl Vinsten, född i Jakobstad 18 nov. 1750. Död i Nykarleby 11 maj 1819 i rötsår.


IV. Barn (födda i Nykarleby):

Catarina Christina Vinsten, född 1 febr. 1784, död i Nykarleby 25 sept. 1785 i koppor.

Carl Gustaf Vinsten, född 25 aug. 1785.

Johan Gabriel Vinsten, född 13 dec. 1700, död i Nykarleby 8 jan. 1791.

Greta Cajsa Vinsten, född 27 jan. 1792. Gift den 30 okt. 1820 med sjömannen Johan Fordell, född i Gamlakarleby 13 sept. 1791. Familjen bortflyttade år 1829 till Uleåborg.

Johan Petrus Vinsten, född 24 aug. 1794. Byggmäst. Gift med Lena Henriksdotter, född i Birkala 9 maj 1800. Familjen flyttade till Uleåborg 1829.

Petrus (Pehr), född 1 juli 1763, död i Nykarleby 17 mars 1838 av slag. Tullbesökare. Ogift.Tab. 3.

III. CARL SCHYTÉN, son till styrman Johan S., tab. 2. Född i Nykarleby 6 sept 1753, död där 3 maj 1840 av ålderdom. Först fiskare, sedan sjöman, styrman. Antagen till borgare 2 maj 1785. Ägde gården 82. Gift 10 aug. 1777 med Anna Bäckström, född i Nykarleby 1755, död där 19 nov. 1832 i lungsot

IV. Barn (födda i Nykarleby):

Johan Petter, född 18 febr. 1778. Till sjöss 1792. Försvunnit.

Carl, född 15 sept. 1780. Tab. 5.

Greta Helena, född 26 dec. 1783, död i Nykarleby 28 sept. 1785 i koppor.

Henrik, född 23 mars 1786. Finnes ännu upptagen i kommunionboken 1802—06 (sista gången till skrift 1804).

Anders, född 23 sept. 1790. Tab. 6.

Greta Helena, född 12 aug. 1794, död i Nykarleby 26 dec. 1872 av slag. Gift 1:o) 4 nov. 1802 i Nykarleby med sjömannen Josef Henrikson Damlin (i dennes andra gifte), född 1769 i Tammerfors, död i Nykarleby 4 okt. 1831 i rödsot. 2:o) i Vasa i början av år 1837 med dåvarande ryska fältväbeln, senare överstelöjtnanten Andreas Feodorov Bogdanoff i Vasa. Stannade först en tid i Nykarleby efter bröllopet ensam. Som exempel på, huru näringsfriheten denna tid var kringskuren, kan anföras, att då unga fru Bogdanoff 11 sept. 1837 ansökte hos magistraten att få rätt att baka och tillhandahålla allmänheten s. k. viborgska kringlor, förvägrades detta, emedan hon genom sitt giftermål var försörjd samt staden icke vore i behov av flere bagare än de, som redan funnos. Hon avflyttade redan samma år till Ryssland. Efter mannens död återvände hon från Petersburg till Nykarleby 31 maj 1860. Bodde först på Nybacka, köpte 20 mars 1863 gården N:o 37 i staden av Matts Löfholm. Före branden ägde hon 1/4 av 77 (fädernearv) samt 1/2 av 21, vilka vardera gårdar dock såldes 1838. I efterlämnat testamente, som öppnades 15 jan. 1873 bestämde hon att hennes efterlämnade tillgångar skulle förvandlas i pengar, deponeras i bank och stå för sonen i förra giftet sjöman Karl Reinhold Damlins räkning i 39 år (han hade nämligen ej på långa tider låtit höra av sig). Om de inom sagda tid icke lyftats av honom, skulle de tillfalla staden att användas för dess s. k. bättre fattiga. Under de 39 åren skulle räntorna fördelas årligen mellan släktingarna och stadens fattiga. Då intet hördes av sonen tillföllo medlen inom bestämd tid staden och sålunda tillkom den Bogdanoffska fonden, utgörande cirka 20,000 mark.


V. Barn (i första giftet, födda i Nykarleby, i senare giftet barnlös):

Josef Damlin, född 22 dec. 1808, död 24 dec. s. å.

Anna Cajsa Damlin, född 31 maj 1812. Flyttade 1833 till Vasa, återkom 1835 och flyttade 1836 till Petersburg.

Carl Reinhold Damlin, född 17 maj 1816. Sjöman. Försvunnit i obekanta öden.

Cajsa Stina, född 28 april 1798, död i Nykarleby 22 dec. 1798.Tab. 4.

III. JOHAN SCHYTÉN, son till styrman Johan Schytén, tab. 2. Född i Nykarleby 6 juni 1757, död där 15 maj 1808 i bröstfeber. Styrman. Bodde i Jakobstad 1883—92. Ägde gården 77 i Nykarleby. Gift 1:o i Jakobstad 22 jan. 1784 med Beata Christina Vinsten, född i Jakobstad 15 jan. 1754, död i Nykarleby 19 maj 1801 i bröstsjuka, dotter till handlanden i Jakobstad Gabriel Gabrielsson, som antog namnet Wijnsten och Catarina Elisabet Walding, 2:o) med Maja Stina Hortelia, född 1768, död i Nykarleby 29 maj 1806 i kolik.


IV. Barn:

Johan Gabriel, född i Jakobstad i maj 1785, död i Nykarleby 7 mars 1809 i giktvärk.

Brita Helena, född i Jakobstad 1 maj 1780, död i Nykarleby 6 juni 1831 i hetsig feber.

Carl Petter, född i Nykarleby 3 febr. 1792, död där 20 okt. 1793 i koppor.

Margareta Ulrika, född i Nykarleby 11 aug. 1794, död där 16 juni 1797 i koppor.Tab. 5.

III. CARL SCHYTÉN, son till styrman Carl S., tab. 3, född i Nykarleby 15 sept. 1780, död där 2 april 1842 i lungsot. Sjöman. Erhöll burskap som fiskare 29 april 1809. År 1837 lots. — Gift 18 juni 1805 med Greta Svanström, född i Nykarleby 11 febr. 1782, död där 21 mars 1852 i bröstsjuka, dotter till sjöman Matts Svanström (tidigare hetat Warg, Karby) och Maja Lisa Roos, sjömansdotter från Nykarleby.


IV. Barn (födda i Nykarleby):

Anna Maria, född 10 jan. 1807, död i Nykarleby 4 maj 1808.

Maja Greta, född 9 mars 1809, död i Nykarleby 25 mars 1869 i bröstsjuka. Deja [Kvinna som förestår en ladugård.]. Ogift.


V. Barn:

Carl August, född i Nykarleby 2 jan. 1844. Flyttade på 1860-talet till Björneborg.

Carl Gustaf, född 7 jan. 1811. Bosatt i Jakobstad 1824—26. Sjöman. Försvunnen.

Anna Lisa, född 8. okt. 1812, död i Nykarleby 10 mars 1824 i hetsig feber.

Johannes, född 31 maj 1815, död i Nykarleby 11 sept. 1815 i diarré.

Stina Sofia, född 14 mars 1817, död i Nykarleby 26 april 1817.

Carolina Christina, född 8 jan. 1819, död 27 jan. s. å.

Johan Henrik, född 29 nov. 1820, död 3 aug. 1822 i mässling.

Vilhelm Reinhold, född 6 okt. 1823, död 10 okt. s. å.Tab. 6.

III. ANDERS SCHYTÉN, son till styrman Carl S., tab. 2. Född i Nykarleby 23 sept. 1790, död där 25 dec. 1854 i rygghåll. Sjöman. Ägde gården 72. Gift 31 maj 1816 med Maja Lisa Paulin, född i Nykarleby 2 juni 1790, död där 13 mars 1887 i lungsot, dotter till fiskaren och sjömannen Gabriel Paulin i dennes 1:sta äktenskap med Margareta Gustafsdotter Fogel (Vexala).


IV. Barn (födda i Nykarleby):

Anna Maria, född 28 okt. 1816, död i Nykarleby 6 mars 1853 i bröstsjuka. Gift 1:o) i Nykarleby 15 okt. 1839 med sjöman Matts Mattsson Holm, född i Soklot 13 okt. 1807. Rymt. 2:o) i Nykarleby 28 juli 1852 med skomakargesällen Anders Magnus Nordberg, född i Vasa 1 febr. 1818 Flyttat 1859 till Vasa.


V. Barn:

2. Maria Vilhelmina Nordberg, född i Nykarleby 8 nov. 1852, död där 2 febr. 1857 i skarlakansfeber.

Greta Cajsa, född 24 nov. 1818, död i Nykarleby 21 april 1893 i magkräfta. Gift den 2 februari 1845 med bondsonen, skräddaren, sedan fiskaren Matts Frost, som senare antog namnet Hellstrand, född i Soklot 4 okt 1713, död i Nykarleby 3 okt. 1868 i bröstsjuka. Antogs som fiskare i Nykarleby 30 nov. 1846. Ägde gården 127, sålde den 9 mars 1858 åt sjökapten Anders Granholm och uppbyggde i den nedbrunna staden gården 32.


V. Barn (födda i Nykarleby):

Matts Edvard Hellstrand, född 10 sept. 1845 i Nykarleby kyrkoby (Nygård), död i Nykarleby 29 juni 1911 i lungsot. Sjöman. Gift 21 maj 1876 i Nykarleby med Maria Matilda Valin, född 17 mars 1848 i Gamlakarleby, död i Nykarleby 23 nov. 1909 i hjärtslag (3 barn, av vilka ett lever, dövstumt). [Hellstrand byggde det första huset på skyddskårsgårdstomten.]

Catarina Emilia Hellstrand, född 19 nov. 1847. Gift i Nykarleby 7 sept. 1871 med sjömannen Carl Alfred Lingonblad, född i Nykarleby 4 dec. 1844. Flyttade till Jakobstad 1872.

Anders Johan Hellstrand, född 20 juni 1850. Död i Nykarleby 20 sept. 1931 av hjärtslag. Sjöman. Gift 1:o) i Nykarleby 10 aug. 1879 med hattmakaredottern Matilda Vilhelmina Silfverberg, född i Jakobstad 23 april 1851, död i Nykarleby 10 mars 1891 i magkräfta; 2:o) i Nykarleby 17 dec. 1896 med Aina Maria Sarlin, född i Nykarleby 11 juni 1866, dotter till styrman Johan Erik S. och Johanna Henrika Rönning, (i första äktenskapet 1 barn, i det senare 4).

Henrik Gustaf Hellstrand, född 25 nov. 1852, död i Nykarleby 29 nov. 1919 i astma. Sjöman. Gift 10 aug. 1879 i Nykarleby med Kajsa Danielsdotter Rank, född 13 maj 1851 i Soklot, död i Nykarleby 25 juli 1931 av ålderdom (4 barn, alla i livet). [Henrik var med om Kiirus förlisning. På äventyr med Henrik Hällstrand av Lars Pensar.]

Johanna Sofia Hellstrand, född 7 april 1856, död 17 april s. å.

Johanna Sofia Hellstrand, född 20 dec. 1859, död 1 sept. 1851 i bulnad.

Margareta Albertina Hellstrand, född 24 april 1863, död 4 maj s. å. i konvulsioner.

Sofia, född 18 jan. 1821, död i Jakobstad 8 jan. 1878. Gift i Nykarleby 15 okt 1839 med styrman Johan Jakob Rönning, född i Nykarleby 6 juni 1820, död i Jakobstad 28 okt. 1870. Flyttade till Jakobstad 1849.


V. Barn (det äldsta fött i Nykarleby, de senare i Jakobstad):

Johan Evert Rönning, född 1 jan. 1843, död 16 april 1877. Gift med Hulda Vilhelmina Kecklund, född i Jakobstad 14 mars 1840, flyttade 1912 till Pedersöre.


VI. Barn (födda i Jakobstad):

Evert Albin Rönning, född 24 mars 1870. Lever ogift i Amerika.

Berndt Viktor Gabriel, född 24 mars 1874. Flyttat till Helsingfors 12 aug. 1889.

Anna Vilhelmina Rönning, född 31 aug. 1876. Flyttade 1902 till Pedersöre.

Jakob Gustaf Rönning, född 10 okt. 1850, död 26 febr. 1874. Drunknade på sjöresa.

Karl Axel Rönning, född 17. nov. 1854, död 5 okt. 1908. Lots. Gift 1:o) 7 mars 1880 i Jakobstad med Karolina Elisabet Höglund, född 15 nov. 1855 i Jakobstad, död där 21 febr. 1881; 2:o) 6 okt. 1881 med Johanna Matilda Sarlin, född 6 aug. 1852 i Nykarleby. Lever därstädes.


VI. Barn (födda i Jakobstad):

1. Ester Sofia Rönning, född 22 dec. 1880, gift 13 maj 1906 med arbetaren Heikki Eriksson (Pöyhönen), född 16 okt. 1880 i Laukas. Bo i Amerika. Barnlösa.

2. Johan Axel Rönning, född 24 aug. 1882. Skräddare. Gift 2 juli 1908 med Jenny Maria Brännas, född 6 aug. 1882 i Jakobstad (4 barn)

2. Aina Johanna, född 23 juni 1885. Flyttade 30 dec. 1908 till Nykarleby. Ogift. Har en pappershandel i Nykarleby [och gav under eget namn ut en vykortsserie].

2. Hugo Alexander Rönning, född 22 sept. 1889. Handlande i Jakobstad. Gift 19 aug. 1917 med Jenny Irene Sundström, född 28 jan. 1897 i Ekenäs (3 barn).

2. Bertha Matilda Rönning, född 15 nov. 1894. Ogift. Bor i Jakobstad.

Viljam Teodor Rönning, född 5 febr. 1859, död i Jakobstad 15 december 1860.

Viljam Teodor Rönning, född 23 jan. 1862, död på sjöresa 28 jan. 1879.

Carolina Stina, född 22 sept. 1822, död 25 dec. s. å.

Anders Jan, född 20 okt. 1823, död 27 febr. 1825 i slag.

Johanna Karolina, född 11 augusti 1825. Död i Jakobstad 28 juni 1900. Gift i Nykarleby 24 nov. 1843 med sjöman Jakob Andersson Törnblom, född 28 april 1823 i Munsala. Flyttade till Jakobstad 1852. Här avled mannen 1859 genom drunkning. Hustrun omgift med cigarrmästaren Johan Henrik Lindén, född 9 aug. 1831 i Helsingfors, död i Jakobstad 25 febr. 1876. Detta äktenskap barnlöst. I förra äktenskapet


V. Barn:

1. Anders Viljam Törnblom, född 25 nov. 1844 i Nykarleby. Sjökapten. Gift i Jakobstad 16 feb. 1866 med Maria Eufrosyne Berg, född 4 april 1844 i Jakobstad. Flyttade 25 sept. 1876 till Vasa.

1. Johanna Maria Törnblom, född 25 sept. 1853 i Jakobstad, död s. å.

1. Johanna Maria Törnblom, född i Jakobstad 28 febr. 1855. död 15 okt. 1860.

 


Woldemar Backman, Österbottniska Posten 1931. Några äldre, ännu i staden levande Nykarlebysläkter. VI. Schytén. Även utgivet som särtryck och ingår i Nykarlebynejden II.


Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.
(Inf. 2004-11-19.)