Smeds i Soklot.

H E M M A N  O C H  S L Ä K T


Av

W o l d.  B a c k m a n


———————————————
Övertryck från Österbottniska Posten n:o
13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22 o. 24 1932.

[OBS!]

[Namn spärrade i originalet är här med fet stil.
Bild av pärmen från det ex. som tillhört Carl Finstrom och som jag fick av Bruce Muller.
Carls noteringar skrivna med grön penna är införda.
Släktutredning följer enbart manslinjen.
Gick som följetong under april och maj 2006.]

 

[Sammanställning av dödsorsaker.]

En översikt.


Smeds, bärande hemmansnummern 20, är den nordligaste gården i Soklot by i Nykarleby landskommun gränsande till Pedersöre socken.

Smeds har uppkommit genom sammanslagning av tvenne hemman. Det ena tillhörde mellan åren 1640 och 87 en änka Ingrid, ehuru det låg öde sedan 1671. Upptogs åter på nytt år 1687 av Per Eriksson och kallades efter honom sedan Per Erikssons eller Per Ers. Detsamma övertogs dock redan 1690 av Knut Isaksson, dåvarande ägare av det egentliga Smeds-hemmanet och äro hemmanen därefter förenade. Hemmanets officiella namn var därför också ända till och med 1827 (mantalslängderna) Per Ers Smeds. I kyrkoböckerna synes på par ställen en egentligare form, Per Ers och Smeds.

På det egentliga Smeds satt som husbonde 1650—1671 Isak Månsson och efter honom till år 1687 Måns Isaksson samt senare Knut Isaksson (1682—1695) och Johan Knutson (1708—11). 1)

1) För dessa uppgifter från 1600-talet har jag att tacka mag. Hugo Lagström i Björneborg.

För tiden 1712—22 saknas alla handlingar från denna del av landet. [ROOM FOR A TALE!] Ryssarna brände och härjade: befolkningen flydde till största del, av dem många till Sverige: hemmanen lågo öde: många familjer återvände icke efter freden, antingen de föredrogo att stanna i Sverge eller hade dukat under för de svåra strapatserna. På Smeds kom ej den gamla släkten tillbaka. I jordaboken för 1723 finnes antecknat att hemmanet upptagits år 1722 av Johan Mattsson, stamfader till, icke blott de tvenne släkter, som nu bygga och bo på Smeds, utan ock till flere andra släkter såväl innom som utom hembyn.

Smeds var odelat till Johan Mattssons död 1761. Han synes visserligen ha överlämnat skötseln av detsamma redan 1730 åt mågen Anders Josefsson samt efter dennes död 1734 åt sonen Henrik. År 1761 delades hemmanet som nämnt mellan Johan Mattssons söner Henrik och Jakob, av vilka den äldre synes ha fått 2/3 och den yngre Jakob 1/3, ty när det några år senare undergår sin andra delning mellan Henriks söner, Matts och Johan, äro samtliga tre hemmansdelar lika stora, envar skattande för 5/36 mantal.

För större översiktlighet har jag i det följande kallat de tre hemmansdelarna I, II och III.

Hemmanet I, som nu äges av Johan Eriksson Smeds' änka, har således som första ägare Matts Henriksson och äro de följande ägarna avkomlingar av honom i direkt nedstigande led.

Hemmanet II hade således som första ägare Johan Henriksson. Dennes son, Matts Johansson, hade redan par år före sin år 1849 timade död, i brist på söner överlämnat det åt sin måg Matts Andersson, gift med hans dotter Susanna. Dessa överläto dock 1857 mot sytning hemmanet åt sin dotter Sofia och dennes man Erik Ahlnäs, som dock två år senare (1859) avyttrade det åt innehavaren av Smeds III Jakob Jakobsson Smeds och ha dessa båda hemman sedan dess varit förenade.

Hemmanet III (och det därmed förenade II) äges nu av Jakob Johansson Smeds, en avkomling i rätt nedstigande led av den Jakob Johansson, som först tog denna del i besittning.

Hela hemmansnummern har sålunda varit i samma släkts ägo i 210 år, en för Nykarleby förhållanden särdeles lång tid.

I det följande skall jag så vitt det varit mig möjligt försöka i stora drag följa den släkts öden, vars stamföräldrar voro Johan Mattsson och Lisa Mattsdotter. Att sålunda följa en släkt, som under mer än parhundra år levat till största delen inom samma kommun, ja t. o. m. inom samma by, har främst ett stort hembygdsintresse, men också en social och en medicinsk sida: den sistnämnda omständigheten närmast bedömd på grund av livstidslängd och dödsorsaker samt förekomsten av ärftliga sjukdomar. I detta sammanhang vill jag dock ej inlåta mig på någon analys av frågan. Så mycket må dock i förbigående framhållas, att släkten i gemen men i påfallande hög grad den gren, vars stamfader var Jakob Johansson d. ä, synas förfoga över en arvsmassa av god beskaffenhet. Det har redan framhållits med vilken seghet släkten hållit fast vid den fäderneärvda torvan, som förkovrad gått i arv från far till älsta sonen. Försteget hos den nämnda grenen visar sig icke blott i andligt avseende, utan ock i talrikheten hos dess avkomlingar, bland vilka också flere av de yngre sönerna intagit aktad ställning i sin hemsocken, bl. a. såsom husbönder på Vik, Ahlnäs, Mickilä, Forsbacka, Mickelsbacka samt en tid också på Hjerp och Bjon.

Det ligger icke inom ramen för detta lilla arbete att försöka följa de olika hemmanens utveckling. Endast en liten omständighet må här i förbigående omnämnas. Enligt 1790 års fönsterskatt veta vi att bostaden på I hade 3 fönster (nu 10), på II 4 (här finnes ej mera någon bostad) samt på III 3 fönster, där nu den nya gården, uppförd 1835, har 11 fönster.

 Släkten.


(Den romerska siffran framför namnet angiver släktledet.
F. eller f. = född.
D. eller d. = död).


Tab. 1.

I. MATTS. Varifrån han härstammar är mig obekant. Död före 1728. Hustrun Susanna bodde hos sonen Johan 1728—61. Hon är försvunnen från kyrkboken 1762—87, utan att jag funnit henne i de dödas bok. [Susanna är fel. Hon var mor till Johans måg Anders Josephsson, som övertog hemmanet efter Johan 1730–1735.]

II. Barn:

Johan, f. troligen 1674. Tab. 2.


Tab. 2.

II. JOHAN MATTSSON SMEDS, f. troligen 1674, ty han dog 25 oktober 1761 vid 87 års ålderdom. Han var ägare av hela Smeds hemman (och det därmed förenade Per Ers) sedan 1722. Gift med Lisa Mattsdotter, f. 1680, d. på Smeds 24 nov. 1766 av ålderdom.

III. Barn (var födda icke uppvisbart):

Maria. Sista gången antecknad som gående till skrift 1745, sedan försvunnen, utan att hon funnits i de dödas bok. Gift med Anders Josefsson, d. 1734 (begr. 26 juni). Stod för hemmanet sedan 1730.

Margareta, första gången till skrift 1734, sedan försvunnen.

Henrik, f. 1710. Tab 3.

Anders, Första gången till skift 1737. Försvunnen ur 1762 års kyrkbok.

Jakob, f. 1721. Tab. 12.

Lisa, första gången till skrift 1745, sedan försvunnen ur kyrkböckerna.


[Tab. 1 och 2 ska vara så här enligt Tor Fors i Smeds-bladet nr 24 från 2000:


Tab. 1.

I. MATTS ANDERSSON, tog efternamnet Björknäs, senare Cotkanniemi, f. 1635 i Alajärvi, d. 1697 i Vindala, gifte sig med Ingeborg Larsdotter, f. 1638, d. 1709 i Vindala. De bodde aldrig bott i Socklot.

Att Matts är upptagen i tabell 1 ovan, och förmodligen också i kyrkböckerna på Smeds nr 20, kan ha sin förklaring att på den tiden fanns nämligen krav på att varje inflyttad skulle uppge sin patronymika (namn som anger härkomst på fädernet).

II. Barn, födda i Vindala:

Erich (födelsedatum och år ej angett).

Mats född 1663.

Thomas 1668.

Hindrich 1673.

Johan 1677. Tab. 2.

Malin född 1682 och död samma år.]Tab. 2.

II. JOHAN MATTSSON COTKANIEMI (son till Matts Andersson, tab. 1). Gift den 3 december 1705 med Lisa Matsd:r Swarfvare, född 16 augusti 1684 i Lappajärvi. De fick sju barn, varav tre föddes i Vindala.


III. Barn (de tre första födda i Vindala, de följande i Socklot):

Maria. Sista gången antecknad som gående till skrift 1745, sedan försvunnen, utan att hon funnits i de dödas bok. Gift med Anders Josefsson, d. 1734 (begr. 26 juni). Stod för hemmanet sedan 1730.

Margareta, första gången till skrift 1734, sedan försvunnen.

Henrik, f. 1710. Tab 3.

Simon, f. 1711, troligen död före flytt till Socklot 1723.

Anders. Första gången till skift 1737. Försvunnen ur 1762 års kyrkbok.

Jakob, f. 1721. Tab. 12.

Lisa, första gången till skrift 1745, sedan försvunnen ur kyrkböckerna.
Tab. 3.

III. HENRIK JOHANSSON SMEDS (son till Johan Mattsson, tab. 2). F. 1710 och d. på Smeds 4 juni 1764 av hosta. Skötte under fadrens livstid från 1734 dennes hemman, som efter faders död delades med broder Jakob. Gift med Karin Mikaelsdotter, f. i Pedersöre 1707, d. på Smeds 23 april 1784 i bröstsjukdom.


IV. Barn (födda på Smeds):

Matts, f. 1734. Tab. 4.

Maria, d. i späd ålder.

Johan, f. 29 sept. 1740. Tab. 10.

Lisa, Gick första gången till skrift 1751, sista gången 1765, sedan försvunnen.Tab. 4.

IV. MATTS HENRIKSSON SMEDS (son till Henrik Johansson, tab. 3). F. på Smeds 1734. D. där 12 nov. 1794 av slag (i vatten). Efter fadrens död sköttes hemmanet samfällt av Matts jämte brodern Johan, åtminstone ännu 1774. Först i 1781 års kyrkbok nämnas hemmanet, som omfattar 2/3 av hela nummern (1/3 innehades av farbrodern Jakob Johansson, (tab. 12) som delat, så att Matts från denna tid är ägare av 1/3 av hemmanet (5/36 mantal). Gift med Lisa Ersdotter, f. 1738 i Vexala, d. på Smeds 26 maj 1801 i hetsig feber.


V. Barn (födda på Smeds):

Brita, f. 4 okt. 1765. Hushållerska. Hade före giftermålet barnen

Hans (d. 22 sept. 1790, 2 mån. gammal) och Anders (f. 15 sept. 1793, d. 17 april 1797 i koppor). Gift 3 febr. 1799 med f. d. bonden, sytningsmannen Simon Jakobsson Vik, f. i Kantlax 1738, d. på Vik 16 jan. 1808 i feber. Änkan flyttade 1822 till Kovjoki, död där som rotfattig 4 juni 1846 av ålderdom.

Anna, f. 25 mars 1769, d. på Smeds som ogift 8 april 1800 i flussfeber. Hade barnet Maria, f. i Soklot 24 juli 1796, död där som ogift 24 mars 1869 av ålderdom.

Greta, f. 10 nov. 1770, d. 1771.

Maria Lisa, f. 29 sept. 1778, d. 5 febr. 1774 av tråsk.

Susanna, f. 18 nov. 1774. Tjänat i staden 1800—10, i Munsala 1810—14, hos brodern Johan 1814—17. Gift till Kovjoki.

Johan, f. 30 sept. 1779. Tab. 5.

Isak, f. 17 mars 1782. Dräng i Karby, sedan hos broder Johan t. o. m. 1809. Gift 10 dec. 1809 med Lisa Johansdotter Löfman (Raj), född i Karby 9 okt 1787. Flyttade som backstugusittare till Raj, där mannen dog som rotfattig 17 mars 1861 av slag, hustrun dog 13 aug. 1857 av magsjuka. De hade barnet Matts, född 5 okt. 1812, flyttade 1834 till Pedersöre samt Sanna Lisa, f. 20 aug. 1817, d. 25 aug. 1861 i slag. Led av brottfall.

Erik, f. 11 sept. 1783. Flyttade 1808 till Larsmo. Soldat.Tab. 5.

VI. JOHAN MATTSSON SMEDS (son till Matts Henriksson, tab. 4). Född på Smeds 30 sept. 1779, död där av slag 27 nov. 1816. Ägare av fadrens hemman (Smeds I). Gift 2 nov. 1800 med Brita Johansd. Långholm, f. 27 mara 1779 i Kovjoki, omgift 26 juli 1818 med Johan Mattsson Lundin, f. 1781 i Kovjoki, d. på Smeds 11 febr. 1842 i lungsot. Hustrun dog på Smeds 27 mars 1846 av gikt.


VII. Barn (födda på Smeds):

Mattias, f. 21 febr. 1800, d. 29 mars 1801.

Johan, f. 30 dec. 1801, d. 10 mars 1802.

Isak, f. 15 dec. 1802, d. 27 febr. 1803.

Susanna Lisa, f. 14 jan. 1804. Gift 22 dec. 1826 med bondsonen Anders Hansson Långholm, f. 1805 i Kovjoki. Flyttade till Långholm, men 1833 till Purmo.

Greta, f. 26 april 1806. Död (på Finne) 10 juli 1860 i bröstsjukdom. Gift 10 dec. 1826 med bondsonen Simon Petter Eriksson Finne, f. 2 april 1805 i Kovjoki, död där 13 mars 1866 av lunginflammation. Efter fadren husbonde, sedan torpare.

Brita, f. 24 febr. 1807, d. i nov. s. å.

Kajsa, f. 11 nov. 1808. Gift 24 juni 1831 med bondsonen Anders Jakobsson Lukus, f. 7 maj 1812, sjöman, försvunnen. Hustrun fick skiljebrev 19 sept. 1849 och gifte om sig 20 nov. 1849 med inhysingen, senare torparen på Smeds (I) Johan Johansson Käld, f. i Larsmo 30 mars 1822, d. 4 okt. 1888 i oangiven sjukdom. Änkan död 29 nov. 1893 av ålderdom.

Erik, f. 5 maj 1811, d.28 juni s. å.

Helena, f. 28 juli 1812, d. på Smeds 30 sept. 1849 i bröstsjuka. Ogift.

Matts, f. 14 jan. 1815. Tab. 6.Tab. 6.

VI. MATTS JOHANSSON SMEDS (son till Johan Mattsson, tab. 5). F. på Smeds 14 jan. 1815, d. där 5 nov. 1876 av svullnad. Fadrens hemman (Smeds I) övertogs av honom efter styvfadrens död 1842. Gift i Pedersöre med Lisa Jakobsdotter, f. 14 juli 1818 i Pedersöre, d. som sytningsänka på Smeds 19 juli 1897 av ålderdom.


VII. Barn (födda på Smeds):

Brita Lisa, f. 3 juli 1840, d. 1 nov. 1841.

Maria, f. 29 juli 1842. Gift 2 april 1876 med bondsonen Gustaf Johannes Bosund i Larsmo. Flyttade dit kort efter bröllopet.

Jakob, f. 21 sept. 1844, d. 17 febr. 1848 i slag.

Johan Erik, f. 1 febr. 1847. Tab. 7.

Matts, f. 15 juni 1849, d. 3 febr. 1850.

Matts, f. 26 juni 1851, d. 2 aug. 1858 i konvulsioner.

Brita Sofia, f. 6 mars 1854. Till Larsmo 1878.

Jakob Herman, f. 24 okt. 1856. Tab. 9.

Lisa, f. 23 juli 1859, d. 7 nov. 1860 i strypsjuka.

Petter Alexander, f. 25 mars 1861, d. 12 febr. 1863 av älta.Tab. 7.

VII. JOHAN ERIK MATTSSON SMEDS (son till Matts Johansson, tab. 6). F. på Smeds 1 febr. 1847, d. där 6 sept. 1903 i magkräfta. Ägare av fadrens hemman (Smeds I). Gift i Munsala 1870 med Brita Isaksd. Pesonen, f. i Munsala 30 maj 1846, d. på Smeds 29 maj 1926 av ålderdom.


VIII. Barn (födda på Smeds):

Johanna Vilhelmina, f. 5 jan. 1871. Gift 29 dec. 1896 med bondsonen Johan Anders Westerlund fr. Pedersöre. Flyttade dit.

Maja Lisa, f. 21 apr. 1872, d. 21 juni s. å. av svaghet.

Anna Lovisa, f. 23 juni 1873. Folkskollärarinna. Tjänst i Wörå 31 dec. 1903. Bosatt som pensionerad på Smeds sedan 1925. [Blev rånad.]

Brita Sofia, f. 5 aug. 1875. Gift i Nykarleby 5 febr. 1922 med arbetaren, backstugusittaren på Smeds Joel Jakobsson Nylund, f. på Smeds 25 juni 1885, d. i Nykarleby 9 april 1930 på grund av en svulst i ryggraden. Änkan lever i Soklot. [Hade hand om posthanteringen.]

Johan, f. 16 juni 1877. Tab. 8.

Matts Vilhelm, f. 29 aug. 1879. Tab 8 a).

Jakob Herman, f. 9 sept. 1882, d. 19 juli 1883.

Isak August, f. 18 sept. 1884, d. 18 maj 1890 i strypsjuka.

Amanda Maria, f. 11 aug. 1886, d. 25 okt. 1886.

Amanda Maria, f. 2 dec. 1889, d. 11 juli 1908 i lungsot.Tab. 8.

VIII. JOHAN ERIKSSON SMEDS (son till Johan Erik Mattsson, tab. 7). F. på Smeds 16 juni 1877, d. där 12 april 1930 i struplungsot. Husbonde på fadrens hemman (Smeds I), på vilket han erhållit fastebrev 16 nov 1905. Gift 4 febr. 1906 med bonddottern Vilhelmina Björkman (Snåre), f. 9 juli 1884 i Soklot. Innehar hemmanet efter mannens död.


IX. Barn (födda på Smeds):

Helmi Sofia, f. 12 juli 1906. Gift 1 nov. 1931 med bondsonen Joel Valfrid Johansson Villman (Högbacka), f. i Purmo 23 sept. 1905.

Hugo Johannes, f. 25 aug. 1907, d. 21 sept. 1908 i hjärnfeber.

Hugo Lennart Johannes, f. 22 april 1909.

Sven Erik, f. 21 febr. 1912, d. 3 sept. 1914 i kramp.

Gunnar Johannes, f. 23 juli 1917, d. 18 jan. 1932 av lungsot i Kronoby.

Åke Vilhelm, f. 13 okt. 1919.

Alice Maria, f. 19 sept. 1921.

Ragnar Jakob, f. 17 juni 1923.

Helfrid Amanda, f. 23 juli 1925.

Einar Rafael, f. 4 mars 1928.Tab. 8 a).

VII. MATTS VILHELM ERIKSSON SMEDS (son till Johan Erik Mattsson S. tab. 7). Född på Smeds (I) 29 aug. 1879, död på Gertruds (Soklot) 13 jan. 1919 i njurlidande. Emigrerade till Amerika 1898. Efter hemkomsten husbonde på Gertruds hemman i Soklot sedan 1907. Gift 26 april 1908 med bonddottern Alexandra Johansd. Harald, f. i Soklot 19 aug. 1888. Änkan och barnen antagit namnet Villman. Flyttade 1923 till staden, där de 1925 köpte gård.


VIII. Barn (födda på Gertruds):

Fanny Elvira Alexandra, f. 12 nov. 1908, d. 11 maj 1910 i lungkatarr.

Gunnar Felix Vilhelm, f. 25 jan. 1910. Fosterson hos Joel Nylund och Brita Sofia Eriksd. Smeds (se tab. 7).

Fanny Alexandra, f. 20 aug. 1911. Till Kanada 1929.

Jarl Erik, f. 18 maj 1913, skjuten 25 juli 1931.

Tor Valdemar, f. 15 juni 1914. Typografelev.

Gerda Maria, 27 sept. 1915, d. 22 juni 1916 av slag.

Astrid Maria, f. 23 dec. 1916.

Helfrid Alice, f. 16 jan. 1918.Tab. 9.

VII. JAKOB HERMAN MATTSSON SMEDS (son till Matts Johansson, tab. 6). F. på Smeds 24 okt. 1856. Backstugusittare på Smeds. Emigrerat till Amerika, första gången 1888 samt andra gången 1906, död i Kalifornien 2 febr. 1914 i halskräfta. Gift 30 jan. 1881 med tjänarinnan på Vik, Greta Mickelsdotter, f. i Larsmo 21 dec. 1852, d. 9 jan. 1891 i lunginflammation.


VIII. Barn (födda på Smeds):

Jakob Herman, f. 9 aug. 1881. Till Jakobstad 1907 som lärling till guldsmed Björkman. Emigrerade senare till Kalifornien, där han nu äger en fruktfarm.

Augusta Sofia, f. 9 nov. 1882. Till Vasa 1899.

Maria Elisabet, f. 30 aug. 1884. I Jakobstad 1901—04. Till Amerika 1904 till sin bror i Kalifornien.

Vilhelm, f. 17 aug. 1886. Till Amerika 1904. Uppgives vara död.

Axel, f. 13 juli 1886. Till Amerika 1906.

Anna Amanda, f. 1 juli 1889. Till Amerika 1906.Tab. 10.

IV. JOHAN HENRIKSSON SMEDS (son till Henrik Johansson, tab. 3). F. på Smeds 1740. Ägare av hälften av fadrens hemman, som omfattade 2/3 av hela nummern och som delades jämt mellan bröderna Matts och Johan: således den första ägaren av Smeds II. Död på Smeds 27 okt. 1808 i feber. Gift 24 nov. 1775 med bonddottern Margareta Jakobsd. Harald, f. 1741 i Soklot, d. på Smeds 23 febr. 1823 av ålderdom. [Catharina Johansdotter Smeds – Anmoder till en livskraftig släktgren i Vörå av Bengt Harald.]


V. Barn (födda på Smeds):

Karin, f. 15 sept. 1766. Gift 29 nov. 1789 med vargeringskarlen Hans Hansson Svan, f. i Luleå 1764. Familjen bodde på Smeds till 1806, då den flyttade till Vörå. På Smeds föddes 8 barn, av vilka 5 levde vid flyttningen.

Margareta, f. 1 januari 1772, d. s. å.

Anna, f. 27 aug. 1774, d. 18 juni 1775 i tråsk.

Mathias, f. 15 jan. 1776. Tab. 11.

Maria, f. 24 mars 1779, d. 4 aug. s. å.

Helena, f. 26 aug. 1782, d. 8 sept. s. å.

Margareta, f. 29 okt. 1783, d. samma dag.

Elsa, f. 1786, d. 30 maj 1797 i koppor.Tab. 11.

V. MATTS JOHANSSON SMEDS (son till Johan Henriksson, tab. 10). F. på Smeds 6 jan. 1776, d. där 14 febr. 1849 i slag. Ägare av fadrens hemman (Smeds II). Gift i juni 1803 i Munsala med Maria Andersdotter, f. 23 april 1778 i Munsala, d. på Smeds 3 maj 1856 av ålderdom.


VI. Barn (födda på Smeds):

Greta, f. 19 april 1804. Gift 2 mars 1824 med bondesonen Matts Henriksson Varg, f. 20 sept. 1798 i Karby. Bosatta på Smeds. Mannen dog där 17 dec. 1833 i nervfeber. Hustrun gifte om sig år 1885 med bondsonen Petter Andersson Ohls, f. i kyrkobyn 30 dec. 1805, d. 1 juni 1867 av ålderdom. Efter fadren husbonde på Ohls, som han dock sålde 1848 och blev torpare på Bonäs, samt sedan 1857 på Ohls. Änkans vidare öden har jag ej kunnat följa.

Anna, f. 4 maj 1805, d. 9 febr. 1805 i livsjuka.

Johan, f. 21 juni 1806, d. 27 juli 1806.

Susanna, f. 22 aug. 1807. Gift 28 dec. 1830 med Matts Andersson (Hannula), f. 18 nov. 1808 i Soklot. Övertog hemmanet (Smeds II) efter svärfadrens död år 1849, men överlät det år 1857 åt dottern Sofia, gift med Erik Ahlnäs (tab. 41), som dock sålde det åt Jakob Jakobsson Smeds, som tidigare var ägare av hemmanet III, så att detsamma sålunda stannade inom släkten. Köpebrevet är daterat 5 april 1859. Fastebrevet lagfaret i tredje uppbudet 8 maj 1860. De förra ägarna kvarstannade som sytningsfolk till sin död. Mannen dog 30 maj 1886 i lunginflammation, hustrun 6 april 1890 av ålderdom. Dessa hade flere barn.

1) Greta, f. 12 nov. 1831, funnen ihjälfrusen på en åker 22 dec. 1890. Gift 1 sept. 1850 med drängen, sedan torparen Erik Fredrik Vikman, född i Kovjoki, d. i Helsingfors 21 febr. 1828. 2) Sofia, f. 3 dec. 1836. Gift med Erik Isaksson Ahlnäs (se tab. 41). 3) Helena, f. 7 sept. 1844, d. på Smeds 22 aug. 1896 i lungsot. Gift 17 aug. 1873 med sjömannen, sedan torparen på Smeds Jakob Fredriksson (Nors), f. 9 aug. 1844 i Soklot, död där 18 juni 1899 i lungsot.

Brita, f. 19 mars 1809, d. 29 sept. s. å.

Anders, f. 28 aug. 1810, d. 4 sept. 1812 i scharlakansfeber.

Maria, f. 22 febr. 1813, d. 12 april 1815 i slag.

Matts, f. 10 maj 1814, d. 2 maj 1815 i kikhosta.

Anna Sofia, f. 2 maj 1816. Gift 15 nov. 1839 med bondsonen Johan Johansson Klockars, f. 19 juni 1815, efter fadren bonde på Klockars, vådligen omkommen 10 mars 1855. Änkans öden har jag ej kunnat följa.

Lena, f. 12 dec. 1819. Table 89 Lassila. Gift 25 juli 1841 med torparsonen Jakob Thomasson Wik, f. 19 okt. 1819 i Soklot. Bodde på Smeds, där två barn äro födda, men flyttade år 1845 till Ohls i kyrkobyn, där svärfadren sedan 1833 ägt ett hemman, övertog hemmanet, sannolikt följande år, men sålde det redan 1856 åt rådman J. A. Lybeck och stannade kvar som inhysing, men hela familjen flyttade 1873 till Korpo.Tab. 12.

III. JAKOB JOHANSSON SMEDS (son till Johan Mattsson, tab. 2). F. 1721, d. på Smeds 17 sept. 1792, ihjälkrossad av sten. Ägare efter fadren av 1/3 av hemmanet (Smeds III). Gift 28 dec. 1750 med Karin Andersdotter, f. i Karby 1725, d. på Smeds 19 nov. 1803 av ålderdom.


IV. Barn (födda på Smeds):

Johannes, f. 1752, d. 5 febr. 1763

Margareta, f. 1757. Flyttade till Kaukos 1777.

Anders, f. 13 jan. 1759, d. 14 april 1783 i tärande sjukdom.

Erik, f. 12 juli 1760, d. 12 febr. 1763.

Matts, f. 13 nov. 1761. Tab. 13.

Katarina, f. 13 febr. 1764, d. 13 juli 1764 i hosta.

Maria, f. 20 juli 1766, d. 1 jan. 1767.

Henrik, f. 25 sept. 1771, d. 19 dec. 1771.

Maria Lisa, f. 29 sept. 1773. Har fallandesot. Död 1 maj 1803. Fallit i vatten och drunknat.Tab. 13.

IV. MATTS JAKOBSSON SMEDS (son till Jakob Johansson, tab. 12). F. på Smeds 13 nov. 1761, d. där 30 nov. 1853 av ålderdom. Bodde på fadrens hemman (Smeds III) också efter giftermålet. Husbonde efter fadrens död 1792. Gift 6 nov. 1785 med bonddottern Valborg Andersdotter Ranck, f. 20 april 1764 i Storsoklot, d. på Smeds. 12 febr. 1839 av lungsot.


V. Barn (födda på Smeds):

Jakob, f. 30 dec. 1785. Tab. 14.

Anders, f. 7 dec. 1787. Tab. 19.

Anna, f. 26 aug. 1789, d. 13 jan. 1790.

Lisa, f. 6 sept. 1791, d. 2 nov. 1791.

Mathias, f. 11 dec. 1793, d. 28 aug. 1794.

Matts, f. 11 dec. 1793, d. 28 aug. 1794 av kikhosta.

Jonas, f. 10 nov. 1796, d. 31 maj 1797 av koppor.

Israel, f. 11 maj 1799, d. 19 juli s. å.

Isak, f. 17 jan. 1882. Tab. 28

Greta, f. 10 maj 1805. Gift 9 dec. 1827 med Jakob Johansson Knuts i Karby, f. där 16 sept. 1797, d. på Knuts 11 juni 1871 av ålderdom. Hustrun dog på Knuts 4 jan. 1877 av bröstfeber.

Maria, f. 24 jan. 1808, d. 19 juli s. å. av bröstsjukdom.Tab. 14.

V. JAKOB MATTSSON SMEDS (son till Matts Jakobsson, tab. 13). F. på Smeds 30 dec. 1785. D. där 15 febr. 1861 av ålderdom, övertog fadrens hemman (Smeds III) år 1808 (fastebrev 21 mars 1809). Gift 1805 med Greta Jakobsd. Harald, f. i Soklot 22 mars 1785, d. på Smeds 4 okt. 1852 i vattsot.


VI. Barn (födda på Smeds):

Lena, f. 3 april 1806, d. 29 april 1806 av livsjuka.

Matts, f. 28 maj 1807, d. 4 sept. 1807 av livsjuka.

Maria, f. 15 aug. 1808, d. 11 sept. s. å.

Jakob, f. 28 okt. 1809. Tab. 15.

Anna, f. 16 nov. 1810, d. 12 sept. 1816 i tvinsot.

Erik, f. 18 april 1814. Tab. 33

Lisa, f. 2 aug. 1816, d. på Lassila (Kovjoki) 9 nov. 1881 i vattsot. Gift 21 april 1839 med bonden Daniel Eriksson Nybonde (Soklot), f. i Soklot 19 febr. 1816, d. där 14 jan. 1853 i bröstsjukdom. Änkan omgift 3 nov. 1866 med bonden på Lassila (Kovjoki) Matts Mattsson i hans 3:dje äktenskap. Han var född i kyrkobyn (Nykarleby landskommun) 1 okt. 1809, död på Lassila 29 juni 1885 av ålderdom.

Lena, f. 24 okt 1817, d. på Mickelä 25 maj 1868 i tyfus. Gift 29 mars 1840 med bondsonen Fredrik Lille, f. i Karby 28 nov. 1807, d. på Mickelä 9 aug. 1868 av tyfus. Bonde på Mickelä redan 1840. [Min farfars farmor och farfars farfar. Efter honom har det funnits en Fredrik i varannan generation: Fredrik, Johan (tab. 24), Fredrik, Nils, Fredrik.]

Matts, f. 23 aug 1823, d. 25 febr. 1826 i bukrev.

Greta, f. 21 okt. 1824. Gift 1 okt. 1847 med torparen Matts Jakobsson Åsvik på Mjölnar i Jeppo, f. i Terjärv 29 maj 1819.

(Inf. 2006-04-17.)


Tab. 15.

[Table 54 Lassila.]

VI. JAKOB JAKOBSSON SMEDS (son till Jakob Mattsson, tab. 14). F. på Smeds 28 okt. 1809, d. där 12 febr. 1875 i slag. Övertog fadrens hemman (Smeds III) långt före dennes död (enl. gåvobrev av d. 27 april 1843). Var dessutom stenhuggare. Var ofta bortrest på arbetsförtjänst medan hustrun och barnen skötte gården. Har sålunda bl. a. förfärdigat stensocklarna till ett 10-tal byggnader i Nykarleby efter branden, den stora ingångstrappan i Nykarleby kyrka m. m. Övertog också 5 april 1859 hemmanet II. (Se tab. 11). Gift 1:o den 18 jan. 1829 med Greta Andersd. Gertrud, f. i Soklot 17 febr. 1809, d. på Smeds 24 aug. 1853 i nervfeber. Samt 2:o den 10 dec. 1854 med Anna Sofia Pehrsd. Vik, f. 14 juli 1822 i Pedersöre, änka efter sjöman Jakob Gustav Wikman, f. i Nykarleby 9 febr. 1822, död där 4 febr. 1853. Änkan gifte om sig tredje gången i dec. 1876 med bonden i Pedersöre Jakob Gästgivars och flyttade till Pedersöre.


VII. Barn (födda på Smeds):

1. Maja Greta, f. 18 april 1829, d. 9 aug. 1830.

1. Lisa, f. 18 sept. 1830. Gift 25 okt. 1857 med mjölnaren Matts Grötas i Jeppo. Flyttade tillbaka till Smeds såsom änka 1877, död där 19 aug. 1895 i oangiven sjukdom. Av barnen var Isak älst, född 2 mars 1858 i Jeppo. Fosterson hos morfadren på Smeds. Antagit namnet Lindvall. Gift 23 jan. 1881 med Sofia Jakobsdotter, f. 2 mars 1856 i Pedersöre, d. på Mickelsbacka 6 jan. 1932 i hjärtfel. De flyttade från Smeds 1896, först som torpare, sedan 8 maj 1908 som husbonde på Mickelsbacka. En bror Anders var född 8 nov. 1861 i Jeppo, han var filhuggare på Nesslers filhuggeri i Nykarleby och dog i en stuga på Nygårds mark 25 okt. 1888 i lungsot som ogift.

1. Sanna Lena, f. 16 febr. 1832. Gift 22 nov. 1850 med sjömannen Erik Lundin, styvbroder till Johan Mattsson Smeds (tab. 5). Bodde som bondemåg på Smeds till 1854, då han blev husbonde på ett av Holms hemman i Jeppo.

1. Johan Jakob, f. 18 sept. 1835. Tab. 16.

1. Maria, f. 13 aug. 1838. Gift 12 juli 1857 med bondsonen Erik Eriksson Lussi i Jeppo, f. 10 febr. 1834 i Munsala. Familjen flyttade senare till Helsingfors.

1. Greta, f. 26 okt. 1839 i Pedersöre. Gift 21 juli 1871 med Johan Henriksson Inbur, f. i Pedersöre 26 april 1834. Först som bondemåg på Smeds, sedan som husbonde på Holm i Jeppo.

1. Anders, f. 27 maj 1842. (Tab. 37.)

1. Erik, f. 12 juli 1844. (Tab. 39.)

1. Matts, f. 16 mars 1847, d. 26 mars 1855 (vådligen omkommen genom att fastna i gårdens väderkvarnsvingar).

[Notera att inget av barnen i andra äktenskapet blev äldre än drygt två år!]

2. Anna Lovisa, f. 15 okt. 1855, d. 27 okt. 1855.

2. Carolina, f. 13 sept. 1857, d. 25 nov. 1859 i svullnad.

2. Thilda, f. tvilling 4 april. 1859, d. 15 maj 1859 i konvulsioner.

2. Vilhelm, f. tvilling 4 april 1859, d. 15 maj 1859.

2. Carolina, f. 26 sept. 1863, d. 24 okt. 1863Tab. 16.

VII. JOHAN JAKOB JAKOBSSON SMEDS (son till Jakob Jakobsson, tab. 15). F. på Smeds 18 sept. 1835, d. där 21 april 1904 i lunginflammation. Övertagit fadrens hemman (Smeds II—III, 5/18 mantal), på vilket fastebrev erhållits 17 febr. 1874, med föräldrarna som sytningsfolk. Gift 27 nov. 1856 med bonddottern Greta Lisa Larsd. Harald, f. 16 sept. 1837 i Soklot, d. där 13 april 1909 av ålderdom.


VIII. Barn (födda på Smeds):

Greta Sofia, f. 4 sept. 1857, d. 29 sept. 1860 i strypsjuka.

Maria, f. 3 aug. 1859, d. 10 okt. 1860 i strypsjuka.

Anna Sofia, f. 18 juli 1861. Gift 3 juni 1883 med bonden Johan Danilsson Holm, f. i Jeppo 15 juni 1862. Flyttade till Jeppo 1885.

Edla Maria, f. 28 aug. 1864. Gift 13 febr. 1887 med bonden Herman Hermanson Måtar. Flyttade till Jeppo, senare till Munsala, där änkan ännu lever.

Greta Karolina, f. 4 sept. 1867, d. 4 dec. samma år.

Jakob, f. 17 jan. 1869. Tab. 17.

Amanda Karolina, f. 26 okt. 1871. Till Amerika och där vigd 9 dec. 1905 i Duluth med Johan Henriksson Spikberg från Kronoby.

Johannes, f. 22 juli 1874. Tab. 18.

Henrik, f. 8 juni 1878. Tab 18 a).Tab. 17.

VIII. JAKOB JOHANSSON SMEDS (son till Johan Jakob Jakobsson, tab. 16.) F. på Smeds 17 jan. 1869. Övertog fadrens hemman (Smeds II—III) 19 nov. 1901 (fastebrev 6 mars 1903.) Haft en mängd kommunala uppdrag: förmyndarnämnden ordf., kommunalnämndens viceordf., ledamot i folkskoldirektionen i Soklot, i uppbådsnämnden, i kyrkofullmäktige, ordf. i lantmannagillet i Soklot och nykterhetsföreningen därstädes, en av stiftarna och första ordf. för telefonbolaget och tröskandelslaget i Soklot m. m. Gift 26 juni 1891 med Maria Amanda Johansd. Knuts f. 7 jan. 1870 i Karby (Pedersöre).


IX. Barn (födda på Smeds):

Alexandra Elisabet, f. 11 april 1892, d. 7 aug. s. å.

Ellen Helena, f. 4 okt. 1893. Besökt Kronoby folkhögskola 1910—11 samt Ekenäs folkskolseminarium 1912—16. Efter tillfälliga vikariat ordinarie tjänst i Seinäjoki vid privata svenska folkskolan 1918—19 samt sedan 1919 ordinarie tjänst vid folkskolan i Vexala (Munsala). Övervarat akademiska fortsättningskursen för folkskollärare 1919. Besökt nordiska studiecirkelkonferensen i Stockholm 1929. Deltagit i en utbildningskurs för studieledare i Lunnevad folkhögskola i Sverige 1930. Ordf. i Nykarleby Martadistriktförbund sedan 1928. Gift 20 aug. 1920 med bondsonen, senare husbonden Johannes Fogel, f. i Vexala 25 maj 1892.


X. Barn (födda i Vexala):

Karl Jakob Gustav Fogel, f. 7 juni 1921.

Marta Helena Fogel, f. 18 juni 1822.

Ruth Kerstin Maria Fogel, f. 29 juli 1925.

Klas Ingmar Johannes Fogel, f. 26 febr. 1927.

Thekla Maria, f. 10 april 1896. Besökt Mellersta Österb. vandr. folkhögsk. 1914. Gift 14 juli 1918 med bondsonen, senare muraren och sedan 1920 gårdsägaren i Nykarleby stad Joel Snåre, som senare antagit namnet Strandén, f. i Soklot 4 jan. 1891.


X. Barn (födda i Nykarleby):

Rafael Jakob Strandén, f. 17 maj 1919.

Thorsten Johannes Strandén, f. 6 aug. 1923.


Evert Johannes, f. 14 sept. 1898. Besökt Kristl. folkh. i Nykarleby 1925—26. Arbetar på hemgården. [Evert utsattes för ett illdåd.]

Edit Sofia, f. 25 maj 1900. Besökt Kristl. folkh. i Nykarleby 1920—21. Gift 15 juli 1924 med bondsonen Villiam Jakob August Hermansson (Hannula), f. 20 maj 1900 i Kovjoki.


X. Barn:

Solveig Maria, f. 2 juni 1925 i Jakobstad.

Runa Ingeborg, f. 13 juni 1930 i Kovjoki.

[Sigurd Jakob Hermansson, f. 3 juni 1932, d. 6 maj 1999.]

Anna Amanda, f. 6 aug. 1902. [D. 1997 enl. sonen Runar som tillhandahöll en Nykarlebystjärna.] Besökt Ekenäs folkskolseminarium 1921—26. Efter vikariat 1926—28 ordinarie tjänst i Söderfjärden, Solv, sedan 1928.

Jakob Selim, f. 19 juni 1906. Elev vid Nykarleby folkskolseminarium sedan 1927. [Traktorägare.]

Astrid Ingeborg, f. 2 maj 1908. Elev vid Kristl. folkhögsk. i Nykarleby 1927—28. [Minnesruna.]

Elise Ingegärd, f. 19 jan. 1910, d. 4 april s. å.

Hjördis Alice, f. 23 nov. 1911. Elev vid Kristliga folkh. i Nykarleby 1929—30. [Hjördis Smeds, nittio år, sista länken i syskonkedjan.]Tab. 18.

VIII. JOHANNES JOHANSSON SMEDS (son till Johan Jakob Jakobsson, tab. 16). F. på Smeds 22 juli 1874, d. där 26 maj 1920 i gruvlungsot. Emigrerat till Afrika 1896, hemkom 1901, till Amerika 1902. Efter hemkomsten parcellägare på Smeds. Gift 9 dec. 1906 med Maria Irene Mattsd. Häggman, f. 9 sept. 1883 i Pedersöre. Omgift 17 april 1922 med backstugusittaren (på Vik), sjömannen Jakob Fredrik Björkqvist, f. 26 jan. 1861 i Soklot i dennes andra äktenskap.

IX. Barn (födda på Smeds):

Sigurd Johannes, f. 5 aug. 1907, eldare vid järnvägen.

Ernst Henrik, f. 7 mars 1914.

Greta Heldine, f. 19 jan. 1918.

Ingrid Maria, f. tvilling 26 sept. 1910.

Severin Herbert, f. tvilling 26 sept. 1910, d. 10 dec. 1910 i diarré.Tab. 18 a).

VIII. HENRIK JOHANSSON SMEDS (son till Johan Jakob Jakobsson S. tab. 16). F. på Smeds (III) 8 juni 1878. Gift i Jeppo 14 juli 1901 med Brita Katarina Nordström, f. i Jeppo 21 febr. 1880, d. där 24 aug. 1908 i lungsot, dotter till bonden Simon Mårtensson N., innehavare av Mjölnars hemman. Till först hemmåg på Mjölnars. Efter hustruns död emigrerat till Amerika, där han haft anställning som industriarbetare (motorfabrik) i Superior, Visconsin. Omgift därstädes med en Kronobyflicka.


IX. Barn:

1. Elsa Katarina, f. i Jeppo 23 mars 1902, d. där 13 aug. 1920 i lungsot.

1. Henrik Uriel, f. i Jeppo 14 nov. 1905. Vistats hos morföräldrarna till 1920, då han reste till fadren i Amerika. Kallar sig Johansson. Är bosatt i Chicago, där han är operasångare samt ger lektioner i sång och musik.

2. Dagmar, f. i Amerika, är nu 17 år.Tab. 19.

V. ANDERS MATTSSON SMEDS (son till Matts Jakobsson, tab. 13). F. på Smeds 7 dec. 1787. Död på Forsbacka 19 dec. 1863 av slag. Han blev först husbonde på Tåg (år 1810). Därpå på Ahlnäs eller Rif (år 1816) samt slutligen år 1840 på Forsbacka, medan han överlämnade Ahlnäs åt sonen Jakob (tab. 20). Gift 1:o den 18 okt 1810 med Susanna Elisabet Rif, dotter till byggmästaren Carl Thomasson Rif, som ägde både Tåg och Ahlnäs. Hon var född i Soklot 23 april 1798, d. på Ahlnäs 20 maj 1816 i lungsot. 2:o den 22 nov. 1816 med Susanna Helena Carlsdotter Björn, f. i Soklot 18 dec. 1795, död på Forsbacka 29 sept. 1859 av förstoppning.


VI. Barn (de tre första födda på Tåg, de senare på Ahlnäs):

1. Karl, f. 30 dec. 1810, d. 9 maj 1811.

1. Greta, f. 2 juni 1812. Gift 31 jan. 1880 med bonden Elias Johansson Vik, f. i Soklot 21 mars 1808 d. där 30 maj 1874 av kolik. Hustrun hade dött 22 maj 1868 i tyfus.

1. Jakob, f. 17 juni 1818. Tab. 20.

2. Karl, f. 22 sept. 1818, d. 17 april 1819 i hjärtsprång.

2. Isak, f. nov. 1820. Sjöman. Rymt.

2. Maria, f. 28 april 1822, d. 1 april 1828 i koppor.

2. Sanna, f. 10 okt. 1823, d. 8 aug. 1830 i mässling.

2. Erik, f. 12 dec. 1825, d. 30 juli 1826 i hjärtsprång.

2. Johan (Jan), f. 1 febr. 1827. Tab. 22.

2. Anders, f. 30 maj 1828. Tab. 24.

2. Karl, f. 7 jan. 1829, d. 19 febr. 1830 i hjärtsprång.

2. Lena, f. 20 okt. 1830, d. 8 mars 1831.

2. Gustaf, f. 28 mars 1832, d. 9 aug 1833 i rödsot.

2. Lisa, f. 25 nov. 1837, d. 30 aug. 1838.Tab. 20.

VI. JAKOB ANDERSSON AHLNÄS (son till Anders Mattsson Smeds, tab. 19). Född på Tåg (Soklot) 17 juni 1818. Död på Ahlnäs 20 okt. 1898 av ålderdom. Husbonde på Ahlnäs 1840 efter fadrens flyttning till Forsbacka. Höll hemmanet i sin ägo till 5 okt. 1867, då han sålde det åt Erik Isaksson Smeds (tab. 41) och blev själv torpare. Gift 15 sept. 1839 med Maja Lisa Karlsd. f. 21 nov. 1812, d. på Ahlnäs 6 april 1875 i vattsot.


VII. Barn (födda på Ahlnäs):

Carl Gustaf och Anders, tvillingar, f. 2 mars 1840, döda kort därpå.

Isak, f. 4 sept. 1842. Antagit namnet Ahlström. Tab. 21.

Jakob, f. 29 sept. 1845. Antagit namnet Ahlstrand. Flyttade till Jakobstad 1869.

Lovisa, f. 22 aug. 1848, d. (på Ahlnäs) 21 sept. 1868 i tyfus.

Sanna, f. 17 dec. 1850, d. 19 aug. 1851.Tab. 21.

VII. ISAK JAKOBSSON AHLSTRÖM (son till Jakob Andersson Ahlnäs, tab. 20). F. på Ahlnäs 4 sept. 1842, d. där 1 febr. 1912 av hjärtfel. Övertog fadrens torp på Ahlnäs. Gift 8 dec. 1870 med bonddottern Greta Fredriksd. (Mickilä), f. 8 dec. 1848, d. på Ahlnäs 11 april 1924 av ålderdom.


VIII. Barn (födda på Ahlnäs):

Maria, f. 12 okt. 1872. Flyttat till Nykarleby stad 1929, där hon fortfarande vistas.

Johanna, f. 17 april 1875. Till Jakobstad 1898. Gift med en Dalin från Kållby, Pedersöre. Bosatta på Svartå.

Lovisa, f. 5 dec. 1877. Till Amerika 1916. Gift där.

Helena, f. 2 april 1880, d. 22 juli 1897 i tyfus.

Greta Sofia, f. 29 aug. 1888. Till Amerika 1906.

Isak Vilhelm, f. 18 aug. 1886. Till Amerika 1916.Tab. 22.

VI. JOHAN (JAN) ANDERSSON FORSBACKA (son till Anders Mattsson Smeds, tab. 19). F. på Ahlnäs 1 febr. 1827, d. på Forsbacka 29 nov. 1859. Han och brodern Anders hade redan 8 nov. 1847 köpt ett av Forsbacka hemmanen (13/48 mant.), som sedan övertags av Johan, medan Anders erhöll fadrens hemman. Efter Johans död innehade änkan hemmanet till 1863, då det såldes åt kapten Frans Hedström, och änkan kvarblev som backstugusittare. Johan var fångförare. Gift 25 mars 1847 med Anna Maja Mattsdotter Lydman, f. 17 april 1824 i Oravais, d. på Forsbacka 21 febr. 1866 i nervfeber.


VII. Barn (födda på Forsbacka):

Karl, f. 20 juli 1847, d. 21 febr. 1868 i kallbrand.

Isak, f. 2 aug. 1849, d. 30 jan. 1860 i bröstsjukdom.

Johannes, f. 22 mars 1852. Antagit namnet Forsman. Timmerman. Till Viborg 1884. Sedan dess där bosatt, postförare på sista tiden. Gift där. Han är död, men änkan lever.

Anna Lovisa, f. 21 sept. 1853. Till Vasa 1878, tjänarinna. Ogift.

Mattias, f. 17 nov. 1855, d. 1 juni 1864 i engelska sjukan.

Lena Johanna, f. 10 sept. 1859. Till Teisko 1879 såsom tjänarinna. Gift där med Kalle Kovero, magasinskarl i Tammerfors. Hon dog 1924, mannen lever.

Jakob, f. 16 nov. 1857. Antagit namnet Forsman. Tab. 23.Tab. 23.

VII. JAKOB JOHANSSON FORSMAN (son till Johan Anders Forsbacka, tab. 22). F. på Forsbacka 16 nov. 1857. Död i Amerika 18 jan. 1902. Till Helsingfors 1879. Senare bonde på Mickelsbacka, men flyttade 1892 som arbetare till staden samt 1899 med hela familjen till Amerika, Seattle. Gift 5 mars 1882 med skräddardottern Johanna Augusta Neuman, f. 8 april 1859 i Forsby (Nykarleby landsk.).


VIII. Barn (födda i Nykarleby landsk., de 4 sista i staden):

Helga Johanna, f. 4 dec. 1882.

Karin Marie, f. 7 aug. 1886. Gift i Amerika med Gustaf Adolf Björklund, f. i Nykarleby 8 juli 1882, tjänsteman vid örlogshamnen i Bremerton, U. S. A.

Werner Johannes, f. 18 mars 1890.

Jakob Walter, f. tvilling 4 sept. 1891, d. 24 sept. s. å. av medfödd svaghet.

Ingrid Augusta, f. tvilling 4 sept. 1891, d. 24 sept. 1892 i mässling.

Agda Johanna, f. 16 aug. 1892.

Thure Valdemar, f. 28 april 1894.

Ingrid Matilda, f. tvilling 15 dec. 1896.

Vera Augusta, f. tvilling 15 dec. 1896.Tab. 24.

VI. ANDERS ANDERSSON D. Ä. FORSBACKA (son till Anders Mattsson Smeds, tab. 19). F. på Ahlnäs 30 maj 1828. Död på Forsbacka 6 april 1889 av magkräfta. Kyrkovärd. Husbonde efter fadren på ett av Forsbacka hemmanen. Därförinnan delägare med brodern Johan i ett annat av Forsbacka hemmanen, som då övertogs av den senare. Gift 2 april 1850 med Brita Stina Jakobsd. Back, f. i Munsala 6 aug. 1826, d. på Forsbacka 5 dec. 1898 av slag.


VII. Barn (födda på Forsbacka):

Sanna Helena, f. 27 nov. 1851, d. 25 mars 1932 i hjärtfel på Isakas (hos sonen Fredrik). Gift 28 febr. 1875 med bondsonen Johan Fredriksson Liljeström (Mickilä, Soklot), f. i Soklot 28 juni 1847. Död på Forsbacka 10 jan. 1909 i hjärtfel. Timmerman, boende i egen stuga på Forsbacka mark. [Farfarsmor och farfarsfar.] [Daughter HANNA HELENA LILJESTROM, mother of Carl Finstrom. Married FRANK FINSTROM. See Lassila T103, Boman T12.]

Jakob, f. 9 okt, 1853, d. 9 juni 1855 i koppor.

Brita Lisa, f. 5 april 1856, d. 16 febr. 1857 i slag.

Maria, f. 15 april 1858, d. 16 juni s. å.

Anders, f. 16 april 1859. Tab. 25.

Maria, f. 30 maj 1861. ["Vasa Aunt."] Till Vasa som tjänarinna 1885. Gift där 1889 med skräddaren Johan Jakob Koski, f. i Teuva 1860. Emigrerat till Amerika 1892, därifrån han icke låtit höra av sig.

Jakob, f. 11 mars 1864. Sjöman, senare farmare i Amerika (Vashington). Gift där med en Vöråflicka Maria Emanuelsd. Rökiö, och död där 1918. (Tre söner).

Anna Lovisa, f. 26 nov. 1865. [Bertha Bede's mother.] Till Vasa 1884 samt till Amerika 1888. Gift där med en timmerman John Berg, hemma från Sverge, bosatta i Tacoma, Vashington, där mannen dött.

Greta Sofia, f. 27 dec. 1868. Död i Kovjoki 30 maj 1895 av lunginflammation. Gift 31 mars 1889 med bondsonen, sedan husbonden på Lukus, Niklas Nilsson Lundqvist, f. i Kovjoki 11 mars 1861, reste som änkling till Amerika, där han dött.

Johan Edvard, f. 27 nov. 1871, d. 21 mars 1878 av lungsot.

Hanna Matilda, f. 9 okt. 1874. Gift 15 sept. 1901 med sjömannen, sedan skogsvakten i Nykarleby Matts Edvard Nyberg, f. i Nykarleby 18 mars 1866. [Ättlingar till Mats och Hanna Nyberg
på släktträff
. Intervju med sonsonen Ola Nyberg.]Tab. 25.

VII. ANDERS ANDERSSON D. Y. FORSBACKA (son till Anders Andersson d. ä., tab. 24). Född på Forsbacka 16 april 1869, d. där 15 dec. 1915 av struplungsot. Husbonde efter fadrens död på halva hemmanet, men inlöste också 4 dec. 1900 broder Jakobs hälft. Gift 12 mars 1886 med Lena Karolina Smeds, f. 10 maj 1864 i Munsala. Lever på Forsbacka. Antagit jämte barnen namnet Fors.


VIII. Barn (födda på Forsbacka):

Ida Johanna, f. 15 okt. 1886, d. 25 juni 1891 genom drunkning.

Karolina Sofia, f. 18 nov. 1890. Gift 4 febr. 1909 med emigranten Henrik Sundqvist, f. 28 aug. 1878 i Soklot (å Gertruds). Andra gången emigrerat 1910—12. Efter återkomsten slaktare, bosatt i Soklot. Köpte 1917 gård i staden (N:o 101), reste samma år tredje gången till Amerika. Efter återkomsten husbonde på Gertruds sedan 1928. [Barn och barnbarn 1986.]

Ida Olivia, f. 8 maj 1892. Gift 24 aug. 1918 med husbonden på Lassila, Kovjoki, Johannes Alfred Johansson Ek, f. där 9 nov. 1882.

Anders Johannes, f. 29 juli 1895. Tab. 26.

Elis Oskar, f. 22 sept. 1896, d. 7 jan. 1897 i kramp.

Ester Irene, f. 12 febr. 1897, d. 18 juli 1898 i lunginflammation.

Otto Alexander, f. 11 sept. 1899. Tab. 27.

Oskar August, f. 2 april 1902. Folkskollärare 1924. Gift 9 juni 1929 med folkskollärarinnan Heizel Eriksson.

Matias Verner, f. 31 dec. 1904. Till Kanada 1928. Gift i Amerika 1931.

Alexandra Johanna, f. 26 febr. 1906. Gift 23 sept. 1928 med bokhållaren på andelshandeln i Jeppo, Reinhold Lithén, f. i Oravais 28 aug. 1908. [Senare gift med Verner Blomström.]Tab. 26.

VIII. ANDERS JOHANNES FORS (son till Anders Andersson d. y. Forsbacka, tab. 20), F. på Forsbacka 29 juli 1885. Mjölnare på Gasängskvarn sedan 1924. Gift 7 maj 1922 med Ester Elvira Johanna Nylund, f. 18 aug. 1901 i Amerika, bonddotter i Forsby. [Barn, barnbarn och barnbarnsbarn 1985.]


IX. Barn:

Frida Alexandra, f. 25 okt. 1922 på Forsbacka.

Märta Ester Helena, f. 5 mars 1929 på Renvaktar (där Gasängskvarn är belägen).

Karin Johanna, f. 18 maj 1931.Tab. 27.

VIII. OTTO ALEXANDER FORS (son till Anders Andersson d. y. Forsbacka, tab. 25). F. på Forsbacka 11 sept. 1899. Husbonde på fadrens hemman. Gift 7 okt. 1928 med Anna Irene Nystedt, f. 16 juni 1902 i Oravais, dotter till bonden och emigranten Johan Nystedt och Anna Greta Karlsd. Roukus.


IX. Barn (födda på Forbacka):

Doris Margareta, f. 5 april 1924, d. samma dag.

Göta Anna Helena, f. 30 maj 1925.

Inga Anita, f. 5 aug. 1928.Tab. 28.

V. ISAK MATTSSON SMEDS, sedan Ahlnäs (son till Matts Jakobsson Smeds, tab. 18). F. på Smeds 17 jan. 1802, d. på Ahlnäs 28 sept. 1868 i magsjuka. Ägare av ett av Ahlnäs hemman sedan 1822. Detta sålde han 1 maj 1857 åt Jakob Andersson Ahlnäs och flyttade som husbonde till Bjon (Ytterjeppo). Flyttade tillbaka till Ahlnäs som sytningsman 1866. Gift 1:o den 8 juli 1821 med Magdalena Carlsd. Ahlnäs, f. 12 okt. 1808 i Soklot, d. på Ahlnäs 11 juni 1858 av bröstsjukdom: 2:o den 22 nov. 1857 med bondänkan Brita Cajsa Samuelsd. Ahlström (Bjon), f. 7 april 1812 i Purmo, d. på Ahlnäs 21 april 1868 i tyfus.


VI. Barn (födda på Ahlnäs):

Matts, f. 1 juli 1828, d. 28 febr. 1881 i rödsot.

Karl, f. 7 okt. 1824, d. 30 jan. 1825.

Jan Jakob, f. 28 juni 1827, d. 18 nov. 1882 i rödsot.

Maria, f. 27 nov. 1831. Gift 8 april 1849 med drängen Anders Johansson Draka, f. 28 aug. 1828. Flyttade som torpare till Vik.

Anders, f. 19 april 1835. Tab. 29.

Erik, f. 28 mars 1838. Tab. 41.

Isak, f. 15 dec. 1839, d. 15 april 1840.

Greta, f. 5 april 1841. Död på Bjon 18 febr. 1862 av bröstsjukdom.

Brita, f. 3 dec. 1843. Gift 1 febr. 1866 med Erik Jakobsson Smeds (se tab. 39).

Matts, f. 27 febr. 1847. Antagit namnet Ahlström. Tab 45.Tab. 29.

VI. ANDERS ISAKSSON AHLNÄS, senare Vik (son till Isak Mattsson, tab. 28). F. på Ahlnäs 19 april 1835, d. på Vik 8 dec. 1906 i hjärnslag. Först som måg, sedan som husbonde på ett av Vik hemman. Gift 19 maj 1857 med bonddottern Sofia Jacobsd. Vik, f. 27 juli 1887, d. på Vik 4 juli 1910 i kräfta.


VII. Barn (födda på Vik):

Johannes, f. 1 maj 1859, d. 29 mars 1860 i engelska sjukan.

Jakob, f. 28 dec. 1857. Tab. 30.

Anna Sofia, f. 8 aug. 1861, d. 28 okt. 1868 av halssjuka.

Helena Sofia, f. 8 nov. 1868. Gift 1:o den 25 april 1887 med lotslärlingen, emigranten Karl Leonard Höglund, f. i Nykarleby 17 nov. 1866, död i Olympia (U. S. A.) 27 april 1894 av lunginflammation, 2:o den 7 nov. 1905 med bonden på Pelkos (Forsby) Mickel Mårtensson Ström, f. i Vörå 16 febr. 1854.

Johanna, f. 9 maj 1866. Gift den 1 maj 1892 med urmakaren Anders Johan Blomström, f. i Munsala 17 april 1872. Flyttade till Nykarleby stad 1898, där han sedan dess varit urmakare, ägande hälften av gården 22.

Alexander, f. 28 nov. 1868, d. 16 febr. 1870 av strypsjuka.

Erik Gustaf, f. 6 maj 1871. Sjöman. Flyttat till Pedersöre 1896. Gift där.

Anna Karolina, f. 19 mars 1874. Till Jakobstad 1896. Gift med hemmansägaren Viktor Nyman (Kull) i Bennäs.

Johan, f. 29 okt. 1876. Antagit namnet Granvik. Tab. 31.

Anders Henrik, f. 14 dec. 1878, d. 23. jan. 1881.

(Inf. 2006-04-24.)
Tab. 30.

VII. JAKOB ANDERSSON VIK (son till Anders Isaksson, tab. 29). F. på Vik 23 dec. 1857, d. på Hjerp (Ytterjeppo) 19 mars 1892 av lunginflammation. Husbonde på Hjerp. Gift 13 okt. 1878 med Stina Lovisa Henriksdotter Styrmans, f. i Karby 12 sept. 1857. Änkan skötte hemmanet till 1905, då hon sålde det och köpte en stuga på Smedsbacka mark, där hon ännu bor.


VIII. Barn (de tre första födda på Vik, de andra på Hjerp):

Maria Sofia, f. 28 dec. 1878. Till Amerika 1905. Gift där med gårdsägaren och farmaren Alexander Mac-Millan, född i New-York. Bosatta i Hibbing, Minnesota.

Jakob Emil, f. 15 dec. 1880. Till Amerika 1899 (Hibbing, Minnesota). Lokomotivförare, gårdsägare. Död där 20 nov. 1911, överkörd av ett lokomotiv. Gift i Hibbing 23 mars 1903 med Hilda Evelina Henriksd. Rasenperä, f. i Kuortane 29 mars 1874. Haft 7 barn, av vilka 2 leva: Mary Lovisa, lärarinna i maskinskrivning och Jakob Arvid Jackson, studerar. Änkan jämte barnen bo kvar i Hibbing.

Johannes, f. 6 sept. 1888. Till Amerika 1903. Död som ogift i Hibbing år 1931 efter 1 års vistelse på sjukhus i någon invärtes sjukdom.

Anders Villhelm, f. tvilling 21 juni 1886. Till Amerika 1906 (Hibbing). Farmare. Gift med Ida Maria Andersson hemma från Vörå. (3 barn: Elna Ingeborg, Ines Maria, Glen Konrad, kalla sig Jackson.)

Henrik Evald, f. tvilling 21 jan. 1886, d. på Hjerp 4 juli 1897 i lungsot. [Sic! Ena tvillingen född den 21 jan. och den andra 21 juni.]

August, f. 29 dec. 1888. Till Amerika (Hibbing) 1906. Lokomotivförare. Död där 16 jan. 1929 i en hjärtåkomma. Gift med Maria Karlsson hemma från Kristinestad. Barnlösa.

Johanna Emilia, f. 7 juli 1891. Sömmerska. Föreståndarinna för seminaristernas andelslag u. m. Gift 23 juni 1916 i Nykarleby med postiljon Selim Reinhold Wästerlund, f. i Nykarleby 20 febr. 1903, d. 2 febr. 1927 i sviter av influensa. Änkan lever i Nykarleby, gårdsägarinna. Barnlösa.Tab. 31.

VII. JOHAN ANDERSSON GRANVIK (son till Anders Isaksson Vik, tab. 29) F. på Vik 29 okt. 1876. Övertagit fadrens hemman. Gift 27 juni 1897 med Johanna Lovisa Karlsd. f. i Munsala 20 febr. 1870. [Johans dagboksanteckningar.]


VIII. Barn (födda på Vik):

Rosa Johanna, f. 26 sept. 1897. Gift 10 okt. 1920 med bondsonen Emil Arvid Johansson Lillqvist (Hemming), f. 20 sept. 1900 i Soklot. Är i Amerika sedan 1922 utan att ha låtit höra av sig.

Arvid Johannes, f. 7 april 1899. Tab. 32.

Edit Sofia, f. 21 mars 1902. Gift 18 nov. 1925 med bondsonen Joel Jakob Björkman (Snåre), f. 28 sept. 1899 i Soklot.

Frans Mikael, f. 12 jan. 1904. Hemma.

Sven Olof, f. 24 nov. 1905. Hemma.

Saga Maria, f. 23 jan. 1908, d. 27 sept. 1911 i njurlidande.

Karl Ludvig, f. 9 okt. 1910. Hemma.

Åke Rajmund, f. 17 jan. 1912. Hemma. [Minnesruna.]

Ragnhild Maria, f. 9 juni 1914. Hemma.Tab. 32.

VIII. ARVID JOHANNES GRANVIK (son till Johan Andersson G., tab. 31). F. på Vik 7 april 1899. Till Amerika 1923, död där, krossad i en mina, 28 maj 1924. Gift 22 jan. 1922 med Selma Helena Holmqvist, smeddotter, boende på Gästgivars, f. 8 juli 1898 i Soklot. Som änka flyttat 1925 till Smedsbacka, där hon köpt parcell.


IX. Barn (födda på Vik):

Saga Helena, f. 22 juli 1922

Mikael Johannes, f. 18 dec. 1923.Tab. 33.

VI. ERIK JAKOBSSON SMEDS, senare Vik (son till Jakob Mattsson, tab. 14). F. på Smeds 15 april 1814, d. på Vik 18 okt 1854 genom drunkning. Ägare 1835—48 av ett av Vik hemman vilket dock sistnämnda år (16 mars) övertogs av brodern Jakob Jakobsson Smeds medan Erik med familj blev sytningsfolk. Gift 15 maj 1885 med Greta Lisa Johansd. [skall vara Jakobsd. enl. Ethel Ekmark.] Vik, f. 19 okt 1817 på Vik, d. på Vik 15 nov. 1876 i slag.


VII. Barn (födda på Vik):

Jakob, f. 25 sept. 1835, d. 10 dec. s. å.

Greta, f. 5 sept. 1836. Flyttade s.s. tjänarinna till staden. Icke vidare kunnat följa hennes öden. [Sondotttern Evelina Blomqvist.]

Erik, f. 27 maj 1840, d. 1841.

Sofia, f. 11 okt 1845, d. på Högbacka 22 nov. 1914. Gift med torparesonen, sjömannen Gustaf Gustafsson Dahllund, f. 16 april 1848 på Högbacka, sedan 1870 ej låtit höra av sig.

Johan Erik, f. 4 okt 1853. Tab. 34.Tab. 34.

VII. JOHAN ERIK ERIKSSON VIK (son till Erik Jakobsson Vik, tab. 33) F. på Vik 4 okt. 1853, d. där 25 juli 1808 i hjärtfel. Backstugusittare på Vik. Gift 10 jan. 1875 med Maria Isaksd. Pesonen, f. 21 juli 1849 i Munsala: Lever på Vik.

VIII. Barn (Födda på Vik):

Maria, f. 25 aug. 1876. Till Amerika 1899. Gift där.

Lydia, f. 26 nov. 1877, d. 12 sept. 1878 i slag.

Johannes, f. 15 april 1878. Till Amerika 1899.

Erik August, f. 15 sept. 1880, d. 27 okt s. å. i slag.

Johanna, f. 6 aug. 1882. Till Amerika 1902. Gift där.

Isak August, f. 28 okt. 1884. Antagit namnet Vingren. Tab. 35.

Henrik, f. 9 juli 1886. Till Amerika 1903.

Jakob, f. 1 juni 1889. Tab. 36.

Ida Sofia, f. 3 sept. 1890, d. 9 sept. 1896 i strypsjuka.

Erik Otto, f. 21 jan. 1893, d. 17 febr. 1894 i lungsot.Tab. 35.

VIII. ISAK AUGUST VINGREN (son till Johan Erik Vik, tab. 34). F. på Vik 28 okt. 1884. Till Amerika 1903. Efter återkomsten parcellägare, senare hemmansägare (Vik). Gift 5 juli 1908 med Selma Johanna Häggman, f. 18 aug. 1886 i Pedersöre. [Isak August Vingrens antavla av Ethel Ekmark.]


IX. Barn (födda på Vik):

Valfrid August, f. 13 dec. 1908. Ogift. Äger hönsgård i Soklot.

Göta Ingegärd, f. 17 sept. 1910. Gift 22 nov. 1931 med bondsonen Rolf Segervall, f. 28 april 1911 i Soklot.

Runar Johannes, f. 29 febr. 1912, d. 19 mars 1912 i slag.

Etel Johanna, f. 22 febr. 1918. Vistas hemma.

Anna Amanda, f. 9 dec. 1914. Vistas med brodern Valfrid och sköter hönsgården.

Jenny Maria, f. 12 okt. 1916.

Marta Heldine, f. 22 okt. 1918.

John Villiam, f. 8 juli 1920.

Judit Regina, f. 8 sept. 1922.

Maria Margareta, f. 25 dec. 1924.

Rafael Johannes, f. 29 juni 1926, d. 20 juni s å. i svaghet.

Erik Rudolf, f. 6 mars 1928.Tab. 36.

VIII. JAKOB JOHANSSON VIK (son till Johan Erik Vik, tab. 34) f. i Soklot (Vik) 1 juni 1889. Till Amerika 1909. Efter att ha återvänt 1912 bosatt på Vik. Fiskare. Gift 11 aug. 1912 med Annie Alice Mattsdr. Häggman, tillhörande Forsby i Pedersöre baptistförsamling. [Maria enligt dotterns minnesruna.] Syster till brodern Isaks hustru (tab. 35).


IX. Barn (födda på Vik):

Edvin Herbert, f. 6 maj 1913.

Margit Alice Ingeborg, f. 27 sept. 1914.

Gunnar Jakob, f. 20 dec. 1915.

Ester Elisabet, f. 14 febr. 1917.

Else Maria, f. 20 febr. 1919.

Lea Sofia, f. 22 sept. 1920.

Runar Mattias, f. 15 maj 1922.

Erik Johannes, f. 26 april 1924.

Anna Brita, f. 25 sept. 1925, d. 20 dec. s. å. i slag.

Gunnel Irene, f. 14 nov. 1926.

Rakel Viola, f. 31 maj 1930.Tab. 37.

VII. ANDERS JAKOBSSON VIK (SMEDSLUND) (son till Jakob Jakobsson Smeds, tab. 15). F. på Smeds 27 mars 1842, d. på Vik 4 juni 1906 i tarmvred. Bodde hos fadren till 1874, då han blev husbonde på ett av Vik-hemman. Gift 10 mars 1868 med Anna Lisa Karlsd. Styrmans, f. 30 mars 1848 i Karby, d. på Vik 1 april 1929 i kräfta.


VIII. Barn (de 2 äldsta födda på Smeds, de andra på Vik):

Karl Vilhelm, f. 4 juni 1870, d. 15 aug. 1889 i tarmvred.

Anna Johanna, f. 12 febr. 1872. Ogift.

Hulda Maria, f. 26 jan. 1875. Gift 11 juni 1900 med bondsonen Johan Vilhelm Henriksson Öst, Pedersöre.

Hilma Elisabet, f. 14 nov. 1877. Till Amerika 1900. Gift där med Jonas Herman Nygård, f. 28 juli 1873.

Emilia Sofia, f. 25 febr. 1880. Till Amerika 1902. Gift där med en Viktor Sund.

Johan Jakob, f. 19 okt. 1883, d. 3 nov s. å. i svaghet.

Johan August, f. 8 nov. 1884. Antagit namnet Vikblad. Tab. 38.

Wendla Amanda, f. 11 okt. 1887. Gift 18 april 1909 med bondsonen Hugo Alexander Vikström från Kronoby. Nu i Amerika.

Maria Alexandra, f. 8 juli 1891, d. 28 juli 1896 i scharlakansfeber.

Edit Evelina, f. 19 april 1894.Tab. 38.

VII. JOHAN AUGUST VIKBLAD (son till Anders Jakobsson Vik, tab. 37). F. på Vik 8 nov. 1884, d. på sjukhus 18 okt. 1980 i hjärnhinneinflammation. Övertog fadrens hemman (Vik). Gift 22 sept. 1912 med Emelia Katarina Loukonen, f. i Kortesjärvi 12 febr. 1890.


IX. Barn (födda på Vik):

Hjördis Alice, f. 4 dec. 1912, d. 9 juni 1918 i difteri.

Hulda Maria, f. 9 nov. 1918, d. 11 nov. s. å.

Märta Emilia, f. 25 dec. 1914.

Bernhard Johannes, f. 17 maj 1916, d. 19 maj s. å. i svaghet.

Ingeborg Johanna, f. 21 juli 1917.

Bertel Johannes, f. 3 juli 1919, d. 22 juli s. å. i svaghet.

Maria Elisabet, f. 17 maj 1920.

Bertel Johannes, f. 28 maj 1921.

Torsten Valdemar, f. 1 febr. 1924.

Einar Anders, f. 7 nov. 1925.

Ester Alexandra, f. 21 febr. 1927.

Lars Johan, f. 23 juni 1828.Tab. 39.

VII. ERIK JAKOBSSON SMEDS (son till Jakob Jakobson S., tab. 15). F. på Smeds 12 juli 1844, d. på Mickelä 27 febr. 1902 av lunginflammation. Bodde först på Smeds, sedan 1873 husbonde på ett av Mickilä hemman (5/24 mantal). Gift 1 juli 1866 med Brita Isaksdotter Ahlnäs, f. 3 dec. 1848 (tab. 28), d. på Mickilä 17 dec. 1928 i influensa. [En sorglig olyckshändelse.]


VIII. Barn (De 2 första födda på Smeds, de andra på Mickilä):

Jakob Herman, f. 14 juli 1869. Sjöman. Vistats i Amerika, d. där 28 dec. 1924 i magsjuka. Ogift.

Isak Vilhelm, antagit namnet Granholm, f. 18 april 1872. Tab. 40.

Johanna, f. 7 okt. 1874. Gift 26 okt 1898 med Johannes Eliasson Vik, som antagit namnet Vikblom, f. 25 jan. 1875 i Soklot. Senare innehavare av hälften av svärfaderns hemman Mickilä. Vardera leva.

Hulda Maria, f. 8 dec. 1876. Gift 6 juli 1902 med bonden Johannes Johansson Vik, f. 1 sept. 1874 i Soklot. Leva där. [Dottern Eva Sandbacka. Sonsonen Johan Wik.]

Hilma Sofia, f. 9 april 1879. Gift 26 jan. 1902 med timmermannen Jakob Axel Jakobsson (Smeds) Nylund, född 27 mars 1878 i Soklot.

Brita Amanda, f. 26 maj 1881. Gift 31 maj 1905 med arbetsförmannen Karl Johan Moström från Kronoby.

Johan Erik, f. 10 okt. 1884. Antagit namnet Ekman. Tab. 40 a).

Alexander, f. 10 okt. 1886. Till Amerika 1904, d. i Amerika 24 okt. 1918 av influensa. Ogift.Tab. 40.

VIII. ISAK VILHELM ERIKSSON GRANHOLM (son till Erik Jakobsson Smeds, tab. 39). Född på Smeds 18 april 1872. Till Amerika 1892, till Afrika 1905. Efter hemkomsten från Amerika husbonde på Rank (Soklot). Död där 10 febr. 1911 i lungsot. Gift 20 mars 1892 med Maria Alexandra Pettersd. Nylund, f. 18 nov. 1870. Som änka antagit namnet Ekström.


IX. Barn.

Emma Alexandra, f. på Mickilä 24 sept. 1892. Förelyst 23 juni 1917 med bondesonen Anders Viktor Sandås i Munsala, dit hon flyttade 12 nov. 1917 och där hon vigdes.

Ellen Maria, f. 20 april 1898 i Amerika. Återvände med föräldrarna 1901. Till Amerika 1923, återkom 1928.

Edit Linnéa, f. i Amerika 9 april 1900. Återvände med föräldrarna 1901. Till Kanada 1925.

Verner Villiam, f. 27 juni 1902 i Soklot. Gift 17 juli 1928 med Ester Maria Kåll, f. 8 juni 1902 i Pedersöre.


X. Barn:

Ragni Agneta Maria, f. 22 jan. 1931 i Jakobstad.

Elis Johannes, f. i Soklot 27 maj 1905. Till Australien 1926.

Runar Erik, f. 18 juni 1909 i Soklot.Tab. 40 a).

VIII. JOHAN ERIK EKMAN (son till Erik Jakobsson Smeds, tab. 39). F. på Mickilä 10 okt 1884. I Amerika 1902—04. Bonde på Mickilä. Sexman. Gift 16 juni 1907 med Anna Olivia Johansd. Backman, f. 15 dec. 1884 i Munsala.


IX. Barn (födda på Mickelä):

Anni Linnéa, f. 28 juni 1908.

Arne Johannes, f. 12 okt. 1910.

Einar Erik, f. 10 juli 1912 d. 26 sept. 1912 i magsjuka.

Bror Erik, f. 10 nov. 1914.

Bruno Harald, f. 2 jan. 1916, d. 18 febr. 1916 i slag.

Bruno Harald, f. 24 okt. 1917.

Helge Rafael, f. 1 dec. 1921.

Vivi Maria, f. 17 jan. 1923, d. 11 mars 1923 i slag.

Erik Runar, f. 17 okt. 1925.Tab 41.

VI. ERIK ISAKSSON AHLNÄS (son till Isak Mattsson Smeds, tab. 28). F. på Ahlnäs 28 mars 1838. Död på Ahlnäs 8 juni 1920 av ålderdom. Bodde först som måg på Smeds, samt sedan husbonde på Ahlnäs. Sexman. Nämndeman. Häradsdomare. Gift tre gånger, 1:o den 27 febr. 1857 med Sofia Mattsd. Smeds, f. 3 febr. 1836 (se tab. 11), d. på Ahlnäs 9 maj 1881 i lunginflammation. 2:o den 21 juni 1883 med Sanna Lisa Jakobsd. Nikola, f. i Soklot 6 juni 1832, d. 2 nov 1900 i lungsot, samt 3:o den 14 sept. 1902 med Anna Johansd. Harald, f. i Soklot 18 sept. 1849, d. på Ahlnäs 6 juni 1930 av hjärnslag. [Erik bidrog till Finlands svenska folkdiktning II Sägner.]


VII. Barn (de 5 första födda på Smeds, de senare på Ahlnäs):

1. Isak, f. 28 mars 1858, d. 9 dec. 1860 av strypsjuka.

1. Helena Sofia, f. 23 nov. 1860, d. 31 jan. 1861 av strypsjuka.

1. Matts, f. 13 maj 1862, d. 13 febr. 1869 i konvulsioner.

1. Erik Gustaf, f. 16 aug. 1865. Tab. 42.

1. Johannes, f. 23 juli 1869. Tab 43.

1. Mattias, f. 12 mars 1872. Tab. 44.

1. Amanda Sofia, f. 17 april 1875. Gift 23 nov. 1908 med fiskaren i Soklot Johannes Vikström, f. i Soklot 18 nov. 1877.

1. Isak Vilhelm, f. 30 okt. 1879. Vistas fortfarande såsom sjuklig i hemgården.Tab. 42.

VII. ERIK GUSTAF ERIKSSON AHLNÄS (son till Erik Isaksson Ahlnäs, tab. 41). Född på Smeds 16 aug. 1865, d. på Ahlnäs 20 febr. 1928 av hjärnslag. Lots. Husbonde på fadrens hemman. Gift den 29 jan. 1888 med bondedottern Amanda Maria Mickelsd. Nikonen, född i Soklot 22 aug. 1866, död på Nykarleby sjukhus 31 jan. 1924 av ansiktsros.


VIII. Barn (födda på Ahlnäs):

Erik Evert, f. 7. nov. 1888 d. 27 juni 1891 av halssjuka.

Axel Mikael, f. 26 dec. 1890 d. 22 nov. 1896 av skarlakansfeber.

Evert Johannes, f. 25 maj 1893, d. 8 febr. 1899 av skarlakansfeber.

Joel Alexander, f. 5 okt. 1895, d. 10 okt. 1896 av skarlakansfeber.

Joel Mikael, f. 6 mars 1898. Med. licentiat 4 mars 1931. Distriktsläkare på Kumlinge. Gift i Nykarleby den 28 mars 1931 med bankkontoristen Birgit Damstén, född 15 mars 1900 i Vasa, dotter till bankdirektör Anders Emil Damstén och Aline Malm. [Drunknade 1937.]

Ester Maria, f. 24 maj 1900.

Helmi Elisabet, f. 15 juni 1904. Sysslar med sjukvård.

Alice Sofia, f. 15 maj 1907.

Gunnar Erik, f. 6 dec. 1908. Sköter jämte Ester Maria och Alice Sofia hemmanet.Tab. 43.

VII. JOHANNES ERIKSSON AHLNÄS (son till Erik Isaksson A., tab. 41). Född på Smeds 23 juli 1869, död på Ahlnäs 1 sept. 1902 av lungsot. Emigrerade till Amerika 1900, men återvände såsom sjuk redan samma år. Gift 7 okt. 1894 med bondedottern Anna Karolina Mikaelsd. Nikonen, f. 23 april 1870 i Soklot. Änkan flyttade 1927 till Jakobstad till sonen Uno, samt 1929 till Nykarleby där hon nu är bosatt tillsammans med dottern Edit.


VIII. Barn (födda på Ahlnäs):

Martin Johannes, f. 28 juli 1895. Tab. 43 a).

Edit Alexandra, f. 17 dec. 1897. Gick i modistlära 1926 i Jyväskylä. Som modist [hattsömmerska] i Jakobstad 1927 samt sedan 1929 i Nykarleby.

Axel Mikael, f. 19 maj 1899. Mekaniker. Chaufför i Helsingfors. Död i Nykarleby (dit han kommit 3 mån före sin död) 25 dec. 1931 i lungsot.

Uno Alexander, f. 21 jan. 1902. Genomgått handelsskolekurs i Helsingfors. Kontorist i Jakobstad, nu i Helsingfors. Ogift.Tab 43 a).

VIII. MARTIN JOHANNES AHLNÄS (son till Johannes Eriksson A. tab. 43). F. i Soklot (på Ahlnäs) 23 juli 1895. Genomgått Vasa Handelsskola (1913—15). Idkat studier i London 1922. Innehaft följande tjänster: föreståndare först för Munsala, sedan för Jeppo Handelslag (1915—17). Bokförare hos firman C. J. Hartman i Wasa (1917—18). Kalkylerare hos Jakobstads Mek. Verkstad (1919—20). Bokföringschef hos Vilh. Schaumans fanerfabriks Aktiebolag i Jyväskylä sedan 1920. Gift i Jyväskylä i sept. 1924 med bankkontoristen Sylvia Lang, f. i Uleåborg 15 okt. 1898, dotter till häradshövdingen August Edvard Adolf Lang och Olga Augusta Roswall.


IX. Barn (födda i Jyväskylä):

Börje Erik Johannes, f. 25 juni 1925.

Brita Inga Maria, f. 15 juli 1930.Tab. 44.

VII. MATTIAS ERIKSSON AHLNÄS (son till Erik Isaksson, tab. 41). Född på Ahlnäs 12 mars 1872. Död där 18 nov. 1910 av kräfta. I Amerika 1899—1901. Fiskare. Gift 29 april 1891 med Maria Johanna Andersd. Hellman, född 2 dec. 1806 i Amerika. Sedan 1930 bosatt i Jakobstad hos sonen Thure.


VIII. Barn (födda på Ahlnäs):

Aina Sofia, f. 26 juni 1891, d. 29 nov. 1907 av hjärninflammation.

Evert Mathias, f. 15 sept. 1899, d. som värnpliktig i Helsingfors 13 jan. 1920 av lunginflammation.

Thure Johannes, f. 16 nov. 1902, järnvägstjänsteman i Jakobstad.

Elvy Maria, f. 24 dec. 1903, d. 25 febr. 1907 av bröstlidande.

Astrid Elisabet, f. 24 april 1906, d. 11 juni 1913 i tuberkler.

Elvy Maria, f. 19 nov. 1909, d. 30 sept. 1926 i lungsot.Tab. 45.

VI. MATTS ISAKSSON AHLSTRÖM (son till Isak Mattsson Ahlnäs, tab. 28). Född på Ahlnäs 27 febr. 1847, död där 25 febr. 1907 i njurlidande. Backstugusittare. Lots. Gift 26 febr. 1870 med Greta Sofia Johansdotter Laggar, f. 5 juli 1844 i Munsala, död på Ahlnäs 17 okt. 1923 av ålderdom.


VII. Barn (födda på Ahlnäs):

Isak Vilhelm, f. 15 febr. 1872, d. i Amerika, Mass. 10 okt 1927 av kräfta.

Amanda Sofia, f. 9 april 1876, flyttade 1892 till Wasa, gift där 1894 med målarmästar Emil Hedman.

Otto Edvard, f. 18 maj 1879. Tab. 46.

Albert, f. 7 maj 1882. Till Amerika 1900.

Johanna Augusta, f. 17 juni 1885, d. 9 juli 1885.

Emil Evert, f. 30 juni 1891. Stupade 3 april 1918 vid Tammerfors intagning.Tab. 46.

VII. OTTO EDVARD AHLSTRÖM, (son till Matts Isaksson A., tab. 45), f. på Ahlnäs 18 maj 1879. I Amerika 1898—1900 samt 1902—03. Flyttade som gårdsägare till Nykarleby stad (gård 52). [Karleborgsgatan vid korsningen med Borgaregatan, SO.] Sedan 1907 husbonde på Mickilä hemman. Gift 1:o den 27 jan. 1901 med Ida Gustafsd. Klubb, f. 18 mars 1876 i Pedersöre, död på Mickilä 27 febr. 1920 i lungsot. 2:o den 10 juli 1921 med änkan Amanda Paulina Lind (f. Strömbäck), f. i Tammerfors 15 juli 1875.


VIII. Barn:

Axel Wilhelm, f. på Ahlnäs 24 mars 1902, d. 30 mars 1903.

Lennart Vilhelm, f. 10 febr. 1904 i Nykarleby stad, d. 14 nov. 1930, skjuten.

Johan Reguel, f. 7 mars 1906, hemma.

Georg Reinhold, f. på Mickilä 5 okt. 1910, besökt handelsskola i Wasa.

Sven Edvard, f. på Mickilä 1 mars 1920.

(Inf. 2006-05-01.)

 

Källor:

Kyrkoarkiven i Nykarleby och Jeppo.

Statsarkivet. Jordaböcker och mantalslängder till 1800.

Häradsskrivararkivet. Mantalslängder från 1800.

Enskilda meddelanden av mag. Hugo Lagström, fru Ellen Fogel, Herr Selim Smeds, Herr Martin Ahlnäs m. fl.Woldemar Backman (1932) Smeds i Soklot. Hemman och släkt. Även utgivet som särtryck och ingår i Nykarlebynejden II. År 1969 gav Oskar Fors ut en kompletterad och reviderad utgåva.
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Tor Fors, red. (1978—2001) Smeds-bladet 1–25.
Socklot av Thure Sandvik i Den österbottniska byn.
(Inf. 2006-04-17, rev. 2023-08-24 .)

Sammanställning av dödsorsaker

Sjukdomar Olyckor

ansiktsros
bröstfeber
bröstlidande
bröstsjuka
bröstsjukdom
bukrev*
difteri
engelska sjukan [rakitis]
feber
förstoppning
halskräfta
halssjuka
hjärnfeber
hjärnhinneinflammation
hjärnslag
hjärtfel
hjärtsprång
hosta

influensa
invärtes sjukdom
kallbrand
kikhosta
konvulsioner
koppor
kramp
kräfta
livsjuka
lunginflammation
lungkatarr
lungsot [tuberkolos]
magkräfta
magsjuka
medfödd svaghet
mässling
nervfeber [salmonella]
njurlidande

rödsot
scharlakansfeber
slag (Led av brottfall.)
struplungsot
strypsjuka [difteri]
svaghet
sviter av influensa
svullnad
svulst i ryggraden
tarmvred
tråsk
tuberkler
tvinsot [gulsot]
tyfus
tärande sjukdom
vattsot
ålderdom
älta [rakitis]

Drunkning.

Fallit i vatten och drunknat.

Vådligen omkommen.

Vådligen omkommen genom att fastna i gårdens väderkvarnsvingar.

Ihjälkrossad av sten.

Överkörd av ett lokomotiv.


*Olika slags magåkommor, t.ex. blindtarmsinflammation, gallsten, magsår.


Läs mer:
Gamla sjukdomsnamn.
(Inf. 2018-02-24, rev. 2023-08-24 .)