Tornskär

och

släkten Boman


Av

W o l d.  B a c k m a n.

———————————————
Övertryck från Österbottniska Posten
N:o 3, 7, 8, 10, 11, 13 och 15 1934.

[OBS!]

 

[Namn spärrade i originalet är här med fet stil.]

Längst ute i Nykarleby skärgård ligger en liten av Bottenhavets vågor omspolad klippö, benämnd Tornskär. Sitt namn har den fått av ett på dess norra udde tidigare förefintligt sjömärke i form av en stor, vitmålad tavla, uppburen av trenne stöttor och som med fantasiens tillhjälp på avstånd kunde te sig som ett torn. Detta sjömärke utmärkte för söderifrån kommande fartyg, att man här skulle vända in i den farled, som ledde till Nykarleby stads hamn. [Erik Birck är av annan åsikt.]

Tornskär består egentligen av tvenne holmar, avskilda från varandra genom ett mycket smalt sund, som vid lågvatten är torrlagt. Marken består av vackra klippformationer; här och där växer en martall och några enris- och albuskar, några grästorvor och enstaka blommande örter. På ett ställe framkväller ur klippan ett källsprång med kristallklart, sött vatten. Den östra strandlinjen är på mitten utformad till en djupt inskärande bukt, vilken utgör en ypperlig hamn, dit endast östanvinden kan tränga in.

För närvarande finnas på Tornskär endast tvenne stugor. Den ena, till storleken 7x3 famnar samt inrymmande stuga, farstu och fiskeboda, äges av fiskaren Johan Jakob (Janne) Boman den andra, som också tidigare tillhört släkten Boman, har inretts som sommarvilla och äges av vaktmästaren H. Österlund. Tidigare funnos ytterligare fyra fiskarstugor, vilka sedermera dels fått förfalla och använts som ved, dels flyttats bort. Dessa tillhörde fiskaren Lasander, sjöman Carl Jakob Ahlström, bröderna Matts och Julius Sund samt sjöman Broman.

 [Hamnen på Tornskär i månadsskiftet juli-augusti 1973.
Foto: Lars Pensar.]

Med Tornskär är sedan cirka 100 år namnet Boman intimt förbundet. Här har nu av denna släkt i fyra led fiske bedrivits från tidigt på våren till sent på hösten. Dessutom ha flere andra av släkten varit här sysselsatta med samma näringsfång.

[Läs mer:
Fiskeplatser och fångstsätt av Erik Birck handlar till stor del om släkten Boman.]
Tornskär i Folkskolans språklära av K. J. Hagfors.
Från Tullstrand till Tornskär.
Utfärd till Tornskär.]Släkten Boman.


Tabell 1.

I. BRITA ISAKSDOTTER BOMAN. Då jag här mot vanligheten nämner henne före mannen, har det sina särskilda orsaker. Dels var hon utgången från dessa trakter, som mannen icke var, dels var det hon, som för sig och sina barn först efter mannens död antog släktnamnet Boman, och slutligen voro icke alla hennes barn mannens. Hon var dotter till bonden Isak Thomasson Raj (Karby) och Maria Simonsdotter. Hon var född på Raj 10 maj 1749, gifte sig 31 maj 1770 med drängen på Raj Johan Eskilsson, född i Saarijärvi år 1748. Sjöman. Hustrun flyttade med sin äldsta dotter år 1775 till Stockholm, där sonen Johan Erik föddes år 1779. Mannen måste ha dött i Stockholm eller ombord på något fartyg kort före år 1780, vilket år änkan återvände med sina barn till hemgården och sagda år namnes änka. Flyttade år 1792 till Pedersöre samt sedan åter till hemgården samt omkring år 1807 till sonen Johan Erik på Frill och efter dennes död år 1814 till dottern Anna Kajsa Bergbom i Nykarleby stad, varest hon dog 6 dec. 1826 i lungsot.


II. Barn:

Anna Kajsa, född i Karby 19 sept. 1771. Tjänarinna i staden. Gift där 4 aug. 1801 med kronofogden, assessor Johan Bergbom i dennes andra äktenskap. Han var född i Kronoby 13 dec. 1750, död i Nykarleby stad 22 febr. 1830 i lungsot. Han ägde i staden först gården 27, samt sedan 127. Ägde också ett av Frillhemmanen till år 1826, då det försåldes åt doktor Z. Topelius, som redan tidigare ägde de två andra hemmanen. Hustrun avled 10 juli 1819 i kräfta. Barnlösa. Hade som fosterson upptagit hustruns brorson Johan Henrik Boman (tab. 4).


Johan Erik, f. 1779 i Stockholm. Tab. 2.

Matts, f. 23 aug. 1781 i Karby. Tab. 3.Tabell 2.

II. JOHAN ERIK BOMAN, son till Johan Eskilsson, tab. 1. f. i Stockholm 1779, d. på Frill 18 aug. 1814 i bråck. Sedan början av 1800-talet landbonde på det Frillhemman, som ägdes av svågern Johan Bergbom. Gift 22 nov. 1807 med Greta Stendahl, dotter till skomakaren Johan S. och Margareta Thomasdotter, f. i Nykarleby, kyrkby 3 juli 1777, Barnlösa. Hustrun omgift 17 sept. 1815 med murarmästaren Johan Gullsten, f. 9 april 1763, d. i Nykarleby stad 17 mars 1818. Änkan flyttade år 1824 till Alahärmä.Tabell 3.

II. MATTS BOMAN, son till Brita Isaksd. B., tab. 1, f. i Karby 23 aug. 1781, d. på Sveaborgs fästning 2 jan. i slag. Han hade dömts för oförsiktighet med ett kolerafartyg, säger Topelius i sin dagbok. Han flyttade till en början till broder Johan Erik på Frill, blev sedan landbonde på ett av Turdins avhysta hemman. Gick till sjöss 1811. Efter broder Johan Eriks död år 1814 dennes efterträdare som landbonde på svågerns, assessor Bergboms hemman på Frill. Efter att detta blivit sålt åt doktor Z. Topelius (se tab. 1) år 1826, blev han torpare därstädes. Gift 21 juli 1799 med hushållerskan Magdalena Jonasdotter Björk, f. i Lillsoklot (Back-Hemming) 26 sept. 1770, d. på Frill 20 okt. 1843 av slag.

Tillägg.
Tab. 3. MATTS BOMAN D. Ä. var också lots. År 1834 hade koleran kommit till Sverge och stränga bestämmelser om karantän och besiktning av fartyg, som kommo från kolerasmittade orter, hade utfärdats i Finland, men Boman hade icke hunnit få del av dessa bestämmelser, då ett dylikt fartyg råkade anlända, och han lotsade in det till Nykarleby i god tro. Ingen smittoskada hade skett, men i staden fanns rysk garnison och rysk garnisonsläkare, vilket måhända bidrog till straffets stränghet: fängelse på Sveaborgs fästning.

(Meddelande av folkskollärar J. L. Birck).

III. Barn:

Johan Henrik, f. i Karby 9 sept. 1799. Tab. 4.

Brita Kajsa, f. 20 mars 1802 i Karby, d. där 10 aug. s. å. i slag.

Anna Lena, f. på Frill 7 sept. 1803, d. där 23 april s. å.

Matts, f. 28 sept. 1808. Sjöman. Rymt och försvunnit i obekanta öden.

Kajsa Greta, f. 4 juni 1810. Tab. 15.Tabell 4.

III. JOHAN HENRIK BOMAN, son till Matts B., tab. 3, f. i Karby 9 sept. 1799, d. i Nykarleby stad 5 sept. 1832 i rödsot. Fosterson hos assessor Bergbom. Sjöman. Fiskare. Hovslagare. Gift 3 dec. 1820 med sjömansdottern Karin Elisabet Höglund, f. i Kyrkobyn (Högbacka) 22 sept. 1798, d. på Högbacka 7 febr. 1887 av ålderdom.

Tillägg.
Tab. 4. BRITA KAJSA BOMAN var gift i Nådendal med tullvaktmästaren Karl Stenholm (död före hustrun). Änkan död 1876. En dotter Alina, gift 1:o med kantor Söderman; 2:o med rusthållar Rantala.

(Meddelande av folkskollärar J. L. Birck).


IV. Barn (födda på Frill, det yngsta i Nykarleby):

Anna Magdalena, f. 8 aug. 1821. Tab. 5.

Matts, f. 17 okt. 1822. Tab. 6.

Brita Kajsa, f. 26 dec. 1824. Bortflyttade 1842 till Gamlakarleby. Skall sedan ha flyttat till Nådendal, där hon gift sig.

Johan, f. 9 oktober 1826. Tab. 11.

Johanna, f. 26 juli 1828. Tab. 37.

Karl Gustav, f. 8 juni. 1830. Sjöman. Försvunnit i obekanta öden.

Maja Lisa, f. 20 febr. 1833. Död kort därpå.Tabell 5.

IV. ANNA MAGDALENA BOMAN, dotter till Johan Henrik B., tab. 4, f. på Frill 8 aug. 1821, d. i Nykarleby stad 16 mars 1906 av ålderdom. Gift 8 nov. 1843 med sjöman Matts Andersson Skog, f. 1 dec. 1815 i Gamlakarleby. Försvunnit i obekanta öden.


V. Barn (födda i Nykarleby stad):

Matts Vilhelm Skog, f. 11 juni 1846, d. i N:by 18 maj 1854 genom drunkning.

Johan Jakob Skog, f. 24 nov. 1848. Sjöman. Försvunnit i obekanta öden.

Johanna Karolina Skog, f. 30 mars 1854, d. i N:by stad 8 dec. 1927 av hjärtfel. Strykerska. Gift i N:by 24 okt. 1908 med sjömannen Matias Sandström från Jakobstad, död därstädes, varefter änkan flyttade till dottern Aline i N:by.


VI. Barn (födda i N:by stad):

Hulda Johanna Skog, f. 20 mars 1874, d. 15 okt. s. å. i hjärtsprång.

Aline Skog, f. 19 mars 1878. En tid i Amerika. Sömmerska. [Gårdsägare.]Tabell 6.

IV. MATTS BOMAN D. Y., son till Johan Henrik B, tab. 4. f. på Frill 17 okt. 1822. d. i Nykarleby stad 11 maj 1905 på grund av lunginflammation, som tillstött efter ett lårbensbrott. Fiskare. Ägde före stadens brand en liten gård på Källbacken (hälften av N:o 104), uppförde efter branden en gård vid Lybecksgatan (1/2 av tomten 68 [Nr 13 vid korsningen med Gustav Adolfsgatan, Marklund.]), som stannade inom släkten till 1930. Medlem av kyrkorådet och fattigvårdsnämnden. Fiskade i bolag med brodern Johan vår och sommar vid Tornskär och Stubben, där de på vardera stället ägde fiskestugor, om höstarna nejonögon och sik i älven. — Gift 10 mars 1844 med Maria Andersdotter Karbin, dotter till prästgårdstorparen Anders Hansson Karbin och född i Kovjoki på Hannula 5 jan. 1822 (växte upp i Forsby), död i Nykarleby 13 juli 1892 i hjärtsjukdom i förening med kallbrand.


V. Barn (födda i Nykarleby):

Johanna Helena, f. 16 nov. 1844, d, 15 juni 1926 av hjärnblödning i Nykarleby. Flyttade 1864 till Nådendal, sedan till Åbo, där hon gifte sig 3 sept. 1882 med änklingen Jakob Mattsson Stadig, f. 26 juli 1824 i Laihela, d. i Åbo 22 dec. 1889 efter att ha legat slagrörd i 2 år. Antagen till soldat i dåvarande Finska Skarpskyttebataljonen 7 okt. 1846, yngre underofficer 19 juli 1854, äldre underofficer 1 jan. 1855, erhöll avsked 27 okt. 1856. Deltagit i träffningen vid Runsala. Erhållit minnesmedalj för 1853—1856 års kampanj och militärpension från 15 okt. 1879. Inträdde i Aura sockerbruks tjänst 1858. Ägde gård i Åbo med välodlad trädgård. Barnlösa. Änkan flyttade till Nykarleby för att sköta fadrens hushåll. Innehade sedan dennes gård till sin död.

Johan, f. 20 okt. 1846, d. i N:by 20 jan. 1853 i strypsjuka.

Maria Katarina, f. 5 mars 1849. Tab. 7.

Mattias, f. 16 dec. 1850, d. 6 juni 1851.

Mathias, f. 25 mars 1852, d. 20 nov. 1868 på sin första sjöresa vid skeppsbrott i Raumo sjön (låg insjuknad i tyfus).

Karl Gustav
, f. 1 mars 1855, d. i Nykarleby stad 15 april 1917 av hjärtförlamning. Sjöman på långturer. Arbetade under 12 år på fårfarmar i Australien. Efter hemkomsten fiskare med fadern. Ägde gården n:o 67. Gift 27 juli 1893 med Selma Albertina Fleen, f. 18 juni 1857 i Nykarleby stad samt dotter till sjöman Fredrik Johansson F. och Albertina Brunberg. Förestod en ölbutik 1865—95. Lever i Ny:by stad. Barnlösa.

Anna Matilda, f. 1 nov. 1857. Tab. 9.

Sofia Lovisa, f. 8 mars 1860. Tab. 10.

Joel Theodor, f. 8 nov. 1863. Död i Amerika (Fort Stanton, Mexiko) 2 april 1905 i lungsot. Sjöman. Sedan arbetade på fiskebåtar.Tabell 7.

V. MARIA KATARINA BOMAN, dotter till Matts B. d. y. tab. 6, f. i N:by stad 5 mars 1849, d. i Åbo 27 dec. 1915. Flyttade till Åbo 1868 som tjänarinna. Gift där 20 sept. 1870 med sockerbruksarbetaren Karl Viktor Sjöroos, f. i Åbo 1 juli 1839, d. där 7 nov. 1892.

VI. Barn (födda i Åbo):

Karl Emil Sjöroos, f. 14 jan. 1871 Tab. 7 a.

Maria Alina Sjöroos, f. 21 mars 1854. Cigarettarbeterska vid Rettigs fabrik. Ogift.

Fanny Matilda Sjöroos, f. 29 sept. 1876, d. 5 jan. 1926 i kramp. Gift 16 nov. 1901 med f. d. underofficern, packmästaren vid Åbo hamnstation Viktor Villiam Wahlroos, f i S:t Karins 1 mars 1878. Lever i Åbo.


VII. Barn (födda i Åbo):

Sylvi Linnea Wahlroos, f. 1 dec. 1903. Gift 11 juli 1931 med studeranden Kauno Johannes Pasanen, f. 10 januari 1903. Båda leva i Åbo. Barnlösa.

Ester Helena Wahlroos, f. 30 jan. 1906. Gift 1 april 1928 med barberaren Arvo Adolf Ahde, f. 25 nov. 1904 i Åbo. (En flicka Anja Irmeli f. 1 dec. 1928.)

Viktor Bernhard Sjöroos, f. 4 okt. 1879. Tab 7 b.

Aina Augusta Sjöroos, f. 8 maj 1882. Tab. 8.

Oskar Teodor Sjöroos, f. 21 nov. 1884. Sjöman. Följde med sina anförvanter Karl Gustav Boman och Johan Jakob Boman till Amerika, Seattle. Var först sågarbetare där, sedan chaufför i Kalifornien. Antog namnet Jack Ross. Död i aug. 1917 i matförgiftning. Gift 1917 med Anna Jansson från Sverige. Barnlösa.

Hilma Sofia Sjöroos, f. 6 nov. 1887, d. 8 febr. 1889

Hilda Irene Sjöroos, f. 12 febr. 1889, d. 5 nov. 1923. Gift 19 dec. 1914 med faktor Allan Alexander Ström, f. 4 nov. 1891 i Ekenäs. Omgift.


VII. Barn:

Carl Åke Ström, f. 9 sept. 1919 i Åbo. Lyceist.Tabell 7 a.

VI. KARL EMIL SJÖROOS, son till Karl Viktor S. och Maria Katarina Boman [tab. 7], f. i Åbo 14 sept. 1871. Lever i S:t Karins, Lill-Heikkilä på egen parcell. Kakelarbetare vid Åbo kakelfabrik. Miste i 16 års åldern genom olyckshändelse i arbetet högra armen. Gift 1:o 15 dec. 1901 med sömmerskan Hilda Lydia Sihvonen, f. 29 maj 1879 i Åbo, d. 3 april 1906 i lungsot; 2:o 6 juni 1908 med Maria Alexandra Suominen, f. 11 mars 1880 i Lundo.


VII. Barn (födda i Åbo):

1. Astrid Alice, f. 6 okt. 1902. Varit gift med en mekaniker Söderström, men har äktenskapet upplösts genom skilsmässa. Modren har barnen, en gosse och en flicka, samt är cigarettarbeterska på Rettigs fabrik.

1. Karl Valentin, f. 24 febr. 1904, d. 11 jan. 1915 genom en olyckshändelse.

2. Arvo Sävele, f. 5 juni 1907.

2. Olavi Valdemar, f. 31 mars 1909.

2. Tuovi Emil, f. 10 juni 1911.

2. Tauno Erik, f. 21 april 1914.

2. Veikko Alexei, f. 25 jan. 1916.

2. Sisko Lahja Maria, f. 9 aug 1918.Tabell 7 b.

VI. VIKTOR BERNHARD SJÖROOS, son till Karl Viktor S. och Maria Katarina Boman, tab. 7, f. i Åbo 4 okt. 1879. Tidigare kakelugnsarbetare. Nu inkasserare i Åbo stadstekniska verk. Gift 1 mars 1902 med Vilhelmina Grön, f. 26 dec. 1874 i Letala.


VII. Barn (födda i Åbo):

Niilo Bernhard, f. 25 juli 1902, d. 10 febr. 1916 i hjärtfel.

Aili Margit, f. 1 febr. 1904. Affärsbiträde.

Viljo Verner, f. 14 sept. 1905. Inkasserare.

Irja Linnea, f. 14 maj 1907. Cigarettarbeterska.

Aune Alice, f. 16 mars 1909. Affärsbiträde.Tabell 8.

VI. AINA AUGUSTA SJÖROOS, dotter till Karl Viktor S. och Maria Katarina Boman, tab. 7, f. i Åbo 8 maj 1882. Flyttade 23 nov. 1892 till sin morfar och moster i Nykarleby. Sömmerska. Gift 23 jan. 1910 med Johannes Ludvig Birck, f. 18 juni 1886 i Nykarleby. Utdimitterad från Nykarleby seminarium 1909. Lärare i Jakobstads svenska folkskola 1909—1920, i Helsingfors svenska folkskola och fortsättningsskola för gossar 1920—27. Lärare och föreståndare för Jakobstads svenska folkskola och allmänna yrkesskola från 1927, folkskoleekonom sedan 1928 och folkskoldirektionens sekreterare sedan 1932. Redaktör för Pedersöre 1915—1917. Medarbetare i Tidskrift för folkskolan. Ledamot av lärarrådet, av centralstyrelsen för Finlands allm. sv. folkskolförening, dess generalsekreterare 1926—1930. Ledamot för fullmäktige för Folkskollärarnas änke- och pupillkassa.


VII. Barn (födda i Jakobstad):

Aina Helena Birck, f. 8 nov. 1910. Dimitterad från Helsingfors 6 klassiga sv. flickskola 1927, från Ekenäs seminarium 1931. Ordinarie folkskollärarinnetjänst i Dalsbruk sedan 1 aug. 1933.

Erik Ludvig Birck, f. 4 april 1912. Student från samlyceum i Jakobstad maj 1933. Inskriven som elev i reservofficersskolan i Fredrikshamn dec. 1933. Mästerskytt.

Runar Gustav Birck, f. 30 sept. 1913. Student från samlyceum i Jakobstad maj 1933. Inskriven jan. 1934 vid Åbo akademis naturvetenskapliga fakultet.Tabell 9.

V. ANNA MATILDA BOMAN, dotter till Matts B. d. y., tab. 6, f. i N:by stad 1 nov. 1857. Flyttade som tjänarinna till Åbo 1879. Gift där 10 juni 1888 med bankvaktmästaren Gustaf Alfred Sundqvist, f. 11 april 1853 i Jakobstad, d. 9 nov. 1915 i Åbo av hjärtfel.


VI. Barn (födda i Åbo):

Alfrida Matilda Sundqvist, f. 27 sept. 1889. Kontorist.

Gustaf Gottfrid Sundqvist, f. 13 nov. 1892. Järnvägstjänsteman. Gift 16 dec. 1928 med Alde Augustina Blom, f. 9 juni 1900 i Åbo. Kontorist.

Carl Alfred Sundqvist, f. 31 jan 1897. Järnvägstjänsteman. Gift 20 juni 1919 med Hulda Ellen Varjonen, f. 15 dec. 1896 i Mietois. Sömmerska.


VII. Barn (födda i Åbo):

Carl-Erik, f. 20 september 1920.

Nina, f. 1 okt. 1929.

Sigfrid Waldemar Sundqvist, f. 2 maj 1899, d. 19 jan. 1924 i lungsot. Ådragen under frihetskriget. Kontorist. Gift 14 aug. 1921 med Ellen Edla Emilia Aaltonen, f. 13 juni 1900 i Åbo. Frisörska.


VII. Barn (födda i Åbo):

Else-Maj, f. 17 juni 1922.

Alde Margareta, f. 20 febr. 1924.Tabell 10.

V. SOFIA LOVISA BOMAN, dotter till Matts B. d. y, tab. 6, f. i N:by stad 8 mars 1860. Gift i N:by stad 7 dec. 1883 med Johan Edvard Sarlin, f. i N:by stad 17 febr. 1856. Styrman. Emigrerat 2:dra gången till Amerika. Bremerton, 1901. Tjänst där på statens skeppsvarv. Nu pensionerad. Jordägare. Båda leva.


VI. Barn:

Carl Edvard Sarlin, f. 14 jan. 1893 i Newport. Fiskare. Bosatt i Bremerton. Skeppstimmerman. Reser på vårarna till Alaska på laxfiske. Ogift.

Gertrud Lovisa Sarlin, f. 25 aug. 1894 i Nykarleby. Gift i Amerika tvenne gånger. Första g. gift med amerikanaren Stockwell, andra g. gift med maskinist Thomas Bell. Har i andra giftet en gosse Daniel Edvard Bell, f. omkr. 1913. Bosatta i Californien.Tabell 11.

IV. JOHAN BOMAN, son till Johan Henrik B., tab. 4, f. på Frill hemman 9 okt. 1826 i N:by kyrkoby, d. på Högbacka 18 febr. 1895 i slag. Fosterson hos bonden Erik Friman på Smedsbacka. Fiskare. Skicklig båtbyggare. Ägde sedan 1850 en stuga på Högbacka. Mångårig medlem av fångvårdsstyrelsen och kommunalnämnden. Gift 8 okt. 1848 med Maja Lisa Karlsd. Höglund, f. 26 nov. 1822 på Kyrkostrand i Pedersöre, d. på Högbacka 7 juni 1897 av ålderdom. Hon hade kommit år 1845 som tjänarinna till N:by.


V. Barn (födda på Högbacka):

Maria Sofia, f. 11 febr. 1849. Tab. 12.

Johanna Katarina, f. 27 april 1850, d. på Högbacka 24 nov. 1933 av ålderdom. Gift 30 jan. 1876 med Gustav Andersson Byström, f. 23 aug. 1848 i Terjärv. Lever på Högbacka. Sjöman, sedan fiskare. Barnlösa.

Anna Helena, f. 9 nov. 1854. Tab. 14.

Lovisa, f. 22 mars 1857, d. i Helsingfors 2 april 1933 i hjärtfel. Gift i Helsingfors med vaktmästaren på generalguvernörshuset Matts Hugg, f. i Vasa, d. i Helsingfors. Barnlösa.

Brigitta, f. 8 juli 1859. Gift 1:o i N:by 30 april 1885 med skräddarmästaren August Albert Lindberg, f. i Helsingfors 1852, d. i Gamlakarleby 12 mars 1888. Änkan i Amerika 1896—1907. Gift 2:o i Nurmijärvi 27 febr. 1912 med skräddaren Juho Emil Heino, bosatt i Nurmijärvi, född i Renko 11 dec. 1884. Inflyttade till N:by stad 1917. Äger hälften av gården 95. Idkar skrädderirörelse i N:by. Barnlösa.Tabell 12.

V. MARIA SOFIA BOMAN, f. 11 febr. 1849, d. på kommunalhemmet 14 jan. 1918 av ålderdom. Gift 26 dec. 1869 med änklingen Jakob Finnström, f. i Markby 12 april 1836, d. på Frill 23 okt. 1902 av njurlidande. Timmerman, tidvis i Helsingfors.


VI. Barn (födda på Frill):

Johan Jakob Boman, adoptivbarn hos morfadren, f. 22 maj 1870. Tab. 13.

Karl Fritiof Finnström, f. 12 aug. 1872. Skomakare. Bosatt i N:by stad 1887. Flyttade till Jakobstad 1896. Gift där med Ida Strömsholm från Larsmo. Frånskilda.

Ett barn: Svea, död i Uleåborg i lungsot vid 20 års ålder.

Joel August Finnström, f. 29 sept. 1874. Flyttade 1890 till staden som skräddargesäll. Skräddarmästare 1899. Gårdsägare 1909 (31 B). Gift 1:o i N:by 2 dec. 1900 med Anna Karolina Höglund, bonddotter från Forsby (Kärr). Sömmerska. Född i Forsby (Kärr) 4 juli 1873, d. i N:by 28 okt. 1928 i hjärtfel; 2:o i N:by 29 juli 1931 med Rosa Maria Eklund, f. 19 febr. 1880 i N:by.


VII. Barn (fött i N:by):

Karl August Waldemar, f. 1 dec. 1909. Student från Jakobstad 1926 Inskriven i matematiknaturvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet.

Frans Vilhelm Finnström, f. 24 juli 1878 i Helsingfors. Till Amerika (Brooklyn) 1902. Bagare. I Amerika arbetsledare för byggnader i Brooklyn. Gift i N:by stad med Johanna Helena Liljeström, f. i Jeppo 7 jan. 1878, flyttade till N:by 1899, dotter till timmermannen Johan Liljeström och Sanna Helena Forsbacka. [Min farfarsfar och farfarsmor.]


VII. Barn (födda i Brooklyn):

Karl, f. 1902. Sjökapten, bosatt i Stampford, Conn. Gift med en amerikanska. Barnlösa. [Karl besökte Nykarleby 1970. Enligt notering i mitt ex av boken och som har tillhört Karl, är han född i Nykarleby och har en dotter Diana, född i februari 1938 i äktenskap med Inga Birgit Angberg från Gimo.]

Georg, f. 1905. Styrman. Gift med en norskamerikanska.

Ella, f. 1907. Gift med en amerikansk affärsman.

Anna; Margit; Marta.

Axel Alexander Finnström, f. 20 jan. 1882. Till Amerika 1902. Snickare. Bosatt i Brooklyn. Gift i Amerika med Leana Blomqvist, hemma från Gamlakarleby. Båda leva.


VII. Barn (födda i Brooklyn):

Linnea, kontorist, ogift.

Märta, sjuksköterska.

Erik, tekniker.

June, död.Tabell 13.

VI. JOHAN JAKOB BOMAN, son till Jakob Finnström, tab. 12 och adoptivson hos morfadren Johan Boman, tab. 11, f. på Frill 22 maj 1870, d. där 4 febr. 1934 i kräfta. Flyttade 1895 från Högbacka till staden samt därifrån till Frill 1897. I Amerika 1903—1912. Fiskare. Medlem av kommunalfullmäktige, fattigvårdsnämnden, skoldirektionen i Kyrkoby, ordf. i legonämnden. Gift 26 nov. 1893 med Hulda Sofia Höglund, bonddotter från Forsby (Kärr), f. där 24 juli 1870. [Johan var en av de första eleverna vid Normalskolan. Troligen var det denne Johan som 1910 deltog i olaga sikfiske.]


VII. Barn:

Karl Johannes, f. 16 sept. 1894, d. 15 april 1909 på Frill i maskanemi.

Elna Johanna, f. 25 nov. 1895. Butiksbiträde i N:by stad sedan 1913.

Hulda Maria, f. 5 febr. 1900. Genomgått Högvalla husmodersskola 1919. Föreståndarinna för seminaristernas andelskök sedan år 1928. [Recept till Marias berömda pepparkakor.]

Ernst Gustav, f. 19 maj 1903. Till Australien 1924.

Erik Johannes, f. 24 juni 1914. Genomgått 4 klasser av N:by samskola. Fiskare. Hemma. [Börje Wilkmans minnen. Ormbiten.][Erik och Ester Boman på Tornskär i månadsskiftet juli-augusti 1973.
Foto: Lars Pensar.]Tabell 14.

V. ANNA HELENA BOMAN, dotter till Johan B., tab. 11, f. på Högbacka 9 nov. 1854, d. i Helsingfors 10 sept. 1924 av kräfta. Som tjänarinna till Helsingfors 1880. Gift där med timmermannen Alexander Henriksson (Kaino), f. i Nedervetil 16 sept. 1852, d. i Helsingfors 22 april 1919 av hjärtlidande.


VI. Barn (födda i Helsingfors):

Anna Elisabet Henriksson, f. 13 juli 1883. Gift i Helsingfors med Valdemar Enberg, f. 9 febr. 1885 i Helsingfors.


VII. Barn:

Svea Alice Enberg, f. 21 dec. 1906 i Helsingfors. Kassörska.

Alexander Henriksson, f 16 jan. 1887. Eldare. Mönstrat på en båt till U. S. A. 1920, men ej hörts av sedan dess. Rykten gått att han dött.

Artur Edvin Henriksson, f. 15 febr. 1891. Montör. Gift med Sofia Ulrika Vikholm, f. 29 sept. 1888 i Helsingfors.


VII. Barn (födda i Helsingfors):

Artur Rafael, f. 18 febr. 1913. Svetsare.

Göta Harriet, f. 1 juni 1916. Affärsbiträde.

Axel Emil Henriksson, f. 17 sept. 1894. Montör. Ogift.Tabell 15.

III. KAJSA GRETA BOMAN, dotter till Matts B. d. ä., tab. 3, f. på Frill 4 juni 1810, d. där 24 nov. 1864 i vattsot. Gift 20 juli 1828 med Erik Johansson Fleen, som antagit namnet Boman, f. 12 nov. 1805 i Munsala, d. på Frill 23 juli 1872 i bråck. Torpare på Frill.


IV. (Barn födda på Frill):

Erik Jan, f. 21 nov. 1828, d. 3 mars 1829 i slag.

Matts Vilhelm, f. 21 nov. 1829, d. 12 aug. 1830 i hjärtsprång.

Kajsa Magdalena, f. 19 juni 1831. Tab. 16.

Maja Lovisa, f. 19 sept. 1832, d. 14 aug. 1833 i rödsot.

Johanna, f. 2 juli 1834. Tab. 25.

Vilhelm, f. 26 febr. 1837. Tab. 28.

Erik, f. 3 mars 1838, d. kort därpå.

Johan, f. 11 juni 1840. Tab. 30.

Maja, f. 9 jan. 1842. Som tjänarinna i Vasa och Ylihärmä (1873—77), sedan hos bror Vilhelm på Frill, där hon dog i lunginflammation 7 febr. 1887.

Matts Frilund, f. 16 april 1843. Tab. 31.

Erik Gustav, f. 6 juli 1845. Tab. 36.

Axel, f 17 nov. 1848, d. 7 okt. 1872 av halsröta. Gift 22 sept. 1869 med Lovisa Danielsd. Sigfrids, f. 9 maj 1850 i Soklot, d. 9 jan. 1939 på Nabba. Omgift 1:o med inhysingen Johan Jakob Grötas (Ahlnäs) död i Amerika. 2:o med en bonde på Nabba, Anders Johan Johansson Nabba. Änkan lever.


V. Barn:

1) Maria Lovisa, f. på Frill 19 april 1869, d. 12 juli 1945 i Brooklyn, gift där 14 sept. 1905 med Isak Blom, f. N:by lsk. 5 sept. 1868, d. 13 jan. 1946. Till sjöss 1887, till Amerika 1897.

2) Johan Vilhelm, f. 10 okt. 1871, d. 14 okt. 1872.

Anders, f. 22 april 1850. Sjöman. Rymt. Död i Amerika 5 mars 1891 av tvinsot.

Sofia, f. 21 sept. 1851. Går på kryckor sedan 8:de året, d. på Frill 19 april 1901 i kräfta.Tabell 16.

IV. KAJSA MAGDALENA BOMAN, dotter till Erik Johansson B. (Fleen), [tab. 15] f. på Frill 19 juni 1831, d. på Harald 9 aug. 1903 i lungsot. Gift 26 juni 1853 med bondesonen, sedan bonden på Harald, Henrik Hansson Harald, f. i Pedersöre 1 sept. 1834, d. på Harald 3 dec. 1889 i vattsot.


V. Barn (födda på Harald, Forsby):

Erik Gustav Harald, f. 4 mars 1854, d. 26 juni 1854 i slag.

Brita Kajsa Harald, f. 27 maj 1855, d. på Harald 16 dec. 1865 i bröstsjukdom.

Henrik Vilhelm Harald, f. 15 april 1857. Tab. 17.

Johanna Harald, f. 15 febr. 1859. Tab. 18.

Johannes Henriksson, f. 14 maj 1861. Tab. 23.

Maria Harald, f. 6 jan. 1864, d. 22 dec. 1872 i engelska sjukan.

Anders Gustav Henriksson, f. 19 jan 1866. Till Amerika. Hans vidare öden okända.

Axel Henriksson, f. 2 juli 1870. Till Amerika. Vidare öden okända.

Matts Emil Högberg, f. 7 nov. 1872. Tab. 24.

Maria Sofia Harald, f. 21 febr. 1875. Ogift. Äger egen stuga på Harald.Tabell 17.

V. HENRIK VILHELM HARALD, son till Henrik Hansson H., tab. 16, f. på Harald (Forsby) 15 april 1857, d. 1 sept. 1888 i lungsot. Bondemåg, sedan ägare av svärfadrens hemman på Harald. Gift med Kajsa Sofia Johansd. Backlund, f. 7 aug. 1854 i Munsala. Omgift 23 jan. 1901 med bonden på Kärr Matts Eliasson Backlund, f. i Jeppo 30 juli 1850, död på Kärr 26 sept. 1921 av njurlidande. Änkan lever på Harald i egen stuga.


VI. Barn (födda på Harald, Forsby):

Johannes Vilhelm, f. 22 maj 1879, d. 4 juni s. å. av svaghet.

Johannes Vilhelm, f. 16 juni 1880, d. på Harald 30 nov. 1896 av lungsot.

Axel Villiam, f. 2 febr. 1882. Till Jakobstad 1902. Handelsbetjänt. Död på Harald 6 jan. 1910 i lungsot.

August Vilhelm, f. 2 jan. 1884, d. på Harald 7 okt. 1898 i lungsot.

Gustav Adolf, f. 6 nov. 1885. Till Amerika 1905. Till Afrika 1910. Hemkommen, död på Harald såsom sinnessjuk i lungsot 14 sept. 1919.Tabell 18.

V. JOHANNA HENRIKSD. HARALD, d. till Henrik Hansson H., tab. 16, f. på Harald (Forsby) 15 febr. 1859, d. på Harald 6 mars 1903 i hjärtlidande. Gift 8 nov. 1885 med Johannes Kristiansson Östman, f. 27 nov. 1855 i Soklot, d. 19 mars 1926 på Harald i tarmvred. I Amerika 1903—06. Bonde på Harald efter svärfadren. År 1920 överläts halva hemmanet åt sonen Johannes.


VI. Barn (födda, det äldsta i Soklot, de andra på Harald, Forsby):

Elin Elvira Sofia Östman, f. 16 aug. 1886, d. på Harald 30 maj 1892 i kikhosta.

Maria Johanna Östman, f. 18 april 1890. Tab. 19.

Johannes Emil Östman, f. 24 dec. 1891, d. 5 juni 1892 i kikhosta.

Johannes August Östman, f. 24 aug. 1894. Tab. 20.

Ester Katarina Östman, f. 2 aug. 1896. Praktiserat på Malmska sjukhuset 1927. Därefter tjänarinna i Pedersöre. Nu i Ny:by stad.

Elin Sofia Östman, f. 16 juli 1898. Tab. 21.

Anna Olivia Östman, f. 8 sept. 1900. Tab. 22.

Axel Valfrid Östman, f. 8 sept. 1902, d. på Harald 1 april 1923 av tuberkler.Tabell 19.

VI. MARIA JOHANNA ÖSTMAN, dotter till Johannes Kristiansson Ö., tab. 18, f. på Harald 18 april 1890. Gift där 15 juli 1917 med målaren Otto Wilhelm Hansén, f. 20 febr. 1892 i Jeppo. Parcellägare i Forsby.


VII. Barn (födda i Forsby):

Gunhild Maria Hansén, f. 12 maj 1918.

Gertrud Margareta Hansén, f 4 sept. 1920.

Märta Sofia Hansén, f. 4 dec. 1921.

Hjördis Ragnhild Hansén, f. 15 aug. 1923.

Anna Regina Hansén, f. 16 febr. 1925.

Gunnar Vilhelm Hansén, f. 11 juni 1928 [, d. 10 nov. 1945].

Gustav Johannes Hansén, f 17 maj 1930.

Hans Henrik Hansén, f. 29 dec. 1931.Tabell 20.

VI. JOHANNES AUGUST ÖSTMAN, son till Johannes Kristiansson Ö., tab. 18, f. på Harald (Forsby) 24 aug. 1894. Ägare av halva fadrens hemman på Harald. Gift 15 nov. 1919 med Maria Karolina Holländer, f. 14 jan. 1892 i Pedersöre.


VII. Barn (födda, det äldsta i Pedersöre, de andra på Harald, Forsby):

Alice Maria, f. 21 april 1920.

Birger Johannes, f. 23 maj 1922.

Nils Gustav, f. 16 febr. 1924.

Karl Olov, f. 16 april 1926.

Elsa Johanna, f. 14 dec. 1928.

Gunnar Erik, f. 6 mars 1931.

Ines Helena, f. 19 januari 1934.Tabell 21.

VI. ELIN SOFIA ÖSTMAN, dotter till Johannes Kristiansson Ö., tab. 18, f. på Harald 16 juli 1898. Gift 12 jan. 1921 med Johan Edvin Gustavsson Häger, f. på Sorvist (Forsby) 8 juli 1893. Bonde på svärfadrens halva hemman (Harald).


VII. Barn (födda på Harald):

Birgit Johanna Häger, f. tvilling 3 febr. 1922.

Anna Isabella Häger, f. tvilling 3 febr. 1922.

Gustav Mauritz Häger, f. 25 maj 1923.

Nils Bernhard Häger, f. 29 april 1925.

Torsten Edvin Häger, f. 16 sept. 1926.

Rut Magdalena Häger, f. 16 maj 1928.

Klas Mikael Häger, f. 10 mars 1930.

Doris Elin Maria Häger, f. 12 jan. 1932.

Bertel Johannes Häger, f. 21 juni 1933.Tabell 22.

VI. ANNA OLIVIA ÖSTMAN, dotter till Johannes Kristiansson Ö., tab. 18, f. på Harald 8 sept. 1900. Gift 13 juli 1930 med Johannes Alfred Lassander, f. 9 april 1892 på Lassila i Kovjoki. Bonde på Högbacka.


VII. Barn (födda på Högbacka):

Gunnar Johannes Lassander, f. 21 juni 1931.

Regina Olivia Lassander, f. 22 juni 1932.

Ruth Alfhild Lassander, f. tvilling 15 aug. 1933.

Rachel Marita Lassander, f. tvilling 15 aug. 1933.Tabell 23.

V. JOHANNES HENRIKSSON, son till Henrik Hansson Harald, tab. 16, f. på Harald 14 maj 1861. Backstugukarl. Till Amerika. Försvunnit i obekanta öden. Gift 18 april 1880 med Lovisa Johansd. f. 16 april 1851 i Munsala, d. på Harald 22 jan. 1926 i hjärtfel.


VI. Barn (födda på Harald):

Johannes Alfred Harald, f. 15 maj 1880. Till Amerika, där han lever ännu.

Johannes August Harald, f. 12 nov. 1883. Till Amerika 1902. Lever där ännu.

Lovisa Augusta, f. 24 okt. 1885, d. 20 nov. s. å.

Emil Valentin, f. 14 febr. 1887, d. 21 dec. s. å.Tabell 24.

V. MATTS EMIL HÖGBERG, son till Henrik Hansson H., tab. 16, f. på Harald 7 nov. 1872. Backstugusittare på Kärr. Till Afrika 1902 och 1908. Död hemma 24 aug. 1927 i minsjuka. Gift 11 sept. 1898 med Maja Sofia Mattsd. Lojlax, f. i Forsby 6 maj 1871.


VI. Barn (födda på Harald):

Ester Sofia, f. 18 maj 1896. Sömmerska. Hemma.

Elna Maria, f. 26 maj 1899, d. 26 sept. s. å.

Elsa Elisabet, f. 17 juni 1900. Genomgått Högvalla hushållsskola. Tjänarinna i staden.

Paul Georg, f. 20 sept. 1901. Timmerman. Har egen gård och parcell på Kärr. Gift 29 juni 1930 med Adina Johanna Björklund, bonddotter från Ytterjeppo, f. där 14 mars 1905.


VII. Barn (fött på Kärr):

Rakel Paulina Helena, f. 8 april 1931.

Karin Maria, f. 21 sept. 1907, d. 10 mars 1915 i hjärnfeber.

Judit Cecilia, f. 24 juni 1909. Tjänarinna i staden.

Emma Matilda, f. 11 jan. 1911. Hemma.

Ernst Valdemar, f. 14 juni 1913. Timmerman.Tabell 25.

IV. JOHANNA BOMAN, dotter till Erik Johansson B., (Fleen), tab. 15, f. på Frill 2 juli 1834, d. på Bäck (Forsby) 3 dec. 1905 i lunginflammation. Gift 31 aug. 1862 med bondesonen, sedan bonden Johan Johansson Bäck, f. på Bäck (Forsby) 26 maj 1838, d. där 23 jan. 1922 av ålderdom. Hade långt tidigare överlåtit hemmanet åt sonen och sysslat med fiske.


V. Barn (födda på Bäck):

Johan Vilhelm Bäck, f. 14 juni 1863. Tab. 26.

Maria Johanna Bäck, f. 25 juni 1870, d. på länssjukhuset 2 nov. 1924 i lunginflammation.

Johan August Bäck, f. 19 dec. 1872, d. på Bäck 11 okt. 1883 i hjärninflammation.

Matts Emil Bäck, f. 31 mars 1875, d. 5 juli 1877 i skarlakansfeber.

Augusta Lovisa Bäck, f. 20 sept. 1878. Till Amerika 1904, där ännu.

Hulda Sofia Bäck, f. 23 okt. 1881 Tjänarinna i N:by och Jakobstad (1902—1909). Sedan hemma, död där 11 jan. 1917.Tabell 26.

V. JOHAN VILHELM BÄCK, son till Johan Johansson B. och Johanna Boman, tab. 25, f. på Bäck 14 juni 1863, d. där 16 okt. 1900 i lungsot. Bonde på Bäck efter fadern. Gift 9 maj 1886 med Helena Sofia Eriksdotter Kärr, f. i Forsby 18 dec. 1864, d. på Bäck 26 mars 1909 i njurlidande.


VI. Barn (födda på Bäck):

Johannes Emil, f. 8 jan. 1887. I Amerika 1906—09. Bonde de på Bäck. Ogift.

August Vilhelm, f. 24 dec. 1888. Tab. 27.

Edit Maria, f. 26 aug 1895. Bor hos brodern på Bäck. Ogift.

Erik Albert, f. 19 jan 1897, d. 25 jan. 1900 i bröstkatarr.

Ida Sofia, f. 7 maj 1899, d. på Bäck 29 mars 1923 i lungsot. Ogift.Tabell 27.

VI. AUGUST VILHELM BÄCK, son till John Vilhelm B., tab. 26, f. på Bäck 24 dec. 1888. Gift 12 nov. 1911 med bonddottern Selma Johanna Kronqvist, f. på Marken i Markby 30 juni 1890. Bondemåg på Marken. År 1912 köpt ett av svärfadrens hemman i Markby, som han sålde 1824, då han jämte hustruns farbror Gustav Kronqvist inköpte ett hemman Kalvik i Esbo. Han sålde dock redan följande år sin del åt Gustav Kronqvist och inköpte sitt gamla hemman på Marken.


VII. Barn (födda på Marken):

Saga Johanna, f. 17 aug. 1913.

Erik Vilhelm, f. 16 april 1915.

Vilner August, f. 12 jan. 1917.

Levi Johannes, f. 2 dec. 1918.

Per Jakob, f. 19 sept. 1920. Innebränd på Kalvik 6 juni 1925.

Helge Emanuel, f. 22 nov. 1921. Innebränd på Kalvik 6 juni 1925.

Gunnel Sofia, f. 23 dec. 1923.Tabell 28.

IV. VILHELM ERIKSSON BOMAN, son till Erik Johansson Boman (Fleen), tab. 15, f. på Frill 26 febr. 1837, d. 13 mars 1888 genom olyckshändelse (överkörd). Torpare på Frill. Gift 2 maj 1869 med Lovisa Johansd. Harald, f. i Soklot 1 jan. 1847. Som änka flyttade till staden 1902 samt 1913 till Jakobstad till sonen Joel, dött i Jakobstad.


V. Barn (födda på Frill):

Lovisa Vilhelmina, f. 25 okt. 1869, d. 26 sept. 1870 i strypsjuka.

Maria Lovisa, f. 26 febr. 1871, d. på Frill 25 aug. 1895 i lungsot.

Johan, f. 20 juni 1874, d. 5 dec. 1881 genom drunkning.

Johanna Emilia, f. 18 maj 1877, d. 9 juni s. å. genom magrev.

Johanna, f. 25 juni 1878, d. 6 dec. s. å.

Hulda Sofia, f. 22 okt. 1879. I Helsingfors 1898—99. Gift 19 maj 1901 med skräddaren Johannes Jakobsson (Stubb), f. i Pedersöre 21 febr. 1877. Mannen till Amerika 1901, hustrun och barnet 1905.


VI. Barn (fött i N:by stad):

Rakel Agneta Sofia Jakobsson, f. 7 mars 1902.

Johannes, f. 17 aug. 1882, d. 21 mars 1883 i lunginflammation.

Joel Johannes, f. 10 juni 1884. Tab. 29.Tabell 29.

V. JOEL JOHANNES BOMAN, son till Vilhelm Eriksson B., tab. 28, f. på Frill 10 juni 1884. Flyttade till Jakobstad 1902. Sockerbruksarbetare 1905—22, sedan hamnarbetare. Äger gård och hönsgård på en liten holme utanför Alholmen, Jakobstad. Gift 1:o 1905 med Maria Matilda Viklund f. i Larsmo 17 juni 1883, d. i Jakobstad 1 sept. 1914 i lungsot; 2:o 1916 med fabriksarbeterskan Eva Sofia Virolainen, f. i Viborg 27 nov. 1885.


VI. Barn (födda i Jakobstad):

1. Johannes Edvin, f. 31 mars 1906. Eldare och sjöman. Ogift.

1. Linnea Maria, f. 4 aug. 1907. Tjänarinna i Jakobstad.

1. Gunnar Alfons, f. 15 febr. 1909. Sjöman. Eldare. Ogift.

1. Ragnar Johannes, f. 21 juni 1910. Arbetare i Jakobstad. Ogift.

1. Erik Runar, f. 25 april 1913, d. i Jakobstad 27 okt. 1914 i difteri.

2. Gunhild Adine, f. 3 febr. 1917. Samskoleelev.Tabell 30.

IV. JOHAN ERIKSSON BOMAN, son till Erik Johansson B (Fleen), tab. 15, f. på Frill 11 juni 1840, d. på Frill 4 nov. 1914 i slag. Bodde i sitt hem på Frill till 1873, då han flyttade till staden, där han inköpte gård (nuvarande Nesslerska gården). Sjöman, senare fiskare. Bonde på Mickelsbacka 1899—1905. Byggde sistnämnda år gård på Nygård. Sysslade sedan med fiske. Hade varit stadsfullmäktig i N:by 1896—98. [Kandiderade redan 1884.] Gift 1 mars 1862 med Maja Kajsa Eriksd. Styrmans, f. i Karby 4 aug. 1835, d. på Frill 15 juni 1915 av ålderdom. Under mannens sjömanstid förestod hon i staden en brännvinsbutik.


V. Barn (födda på Frill):

Johannes Emil, f. 3 nov. 1863, d. 8 nov. s. å.

Maria Sofia, f. 5 nov. 1864. Ackuschörska [barnmorska]. Död. — Gift i N:by 1 juni 1890 med verkmästaren Adolf Richard Vidén. Barnlösa.

Johan Emil, f. 21 juni 1868. Sjöman. Maskinist. Död 3 juni 1898 på Atlanten å engelska ångaren Lord Calvin, där han hade anställning. Ogift.

Joel Vilhelm, f. 13 juli 1872, d. 23 nov. 1875 i bröstfeber.Tabell 31.

IV. MATTS ERIKSSON FRILUND, son till Erik Johansson Boman (Fleen), tab. 15, f. på Frill 16 mars 1843, d. där 2 nov. 1899 i magsår. Sjöman. Torpare på Frill. Gift 9 juli 1865 med Maria Lovisa Danielsdotter Frill, f. i Soklot 18 aug. 1847, d. i sitt hem på Frill 10 dec. 1930 av ålderdom.


V. Barn (födda på Frill):

Matts Vilhelm, f. 31 maj 1865. Tab 32.

Gustav Emil, f. 21. maj 1869, d. 29 maj s. å.

Hulda Maria, f. 25 juli 1872. Tab. 33.

Katarina Augusta, f. 18 sept. 1875. Tjänarinna på olika ställen. Bosatt i N:by i fädernehemmet. Ogift.

Johanna Matilda, f. 26 april 1877, d. 3 aug. s. å.

Joel Johannes, f. 18 april 1878. I Amerika 1908— 1912 samt efter 1913. Urmakare. Bosatt i New York. Gift där 2 jan. 1915 med Ellen Elisabet Rank, f. i N:by l. (på Högbacka) 29 okt. 1889, dotter till lotsen Nils R. och Hanna Högbacka. Till Amerika 1912.


VI. Barn (födda i New York):

Harald Johannes, f. 1915, d. i New York genom en bilolycka år 1921.

Nils, f. 1917.

Ruth Elisabet, f. omkring 1924.

Paul Gustav Ossian, f. 29 maj 1883, d. 31 jan. 1885 i lunginflammation.

Anna Matilda, f. 24 mars 1885. Tab. 34.

Paul Axel, f. 19 jan. 1887, d. 14 maj 1906 i lungsot. — Bagare.Tabell 32.

V. MATTS VILHELM FRILUND, son till Matts Eriksson F., tab. 31, f. på Frill 31 maj 1865, d. 7 maj 1922 på Kervo station av hjärt- och njurlidande. Erhöll avgångsbetyg från industriskolans i Helsingfors byggmästaravdelning 3 april 1886. Tjänstgjorde 1886—87 som byggmästare vid Nylands länsbyggnads kontor, 1888—1890 anstäld som byggmästare vid olika privata arbetsbyggen i Helsingfors. Inträdde 2 april 1891 i statsjärnvägarnas tjänst som banförman å Helsingfors station. Yngre banmästare 13 sept. 1894 å Leppäkoski station, äldre banmästare 18 maj 1900 å Kervo station, där han tjänstgjorde till sin död. Gift i Helsingfors 6 nov. 1887 med Maria Helena Kurvi, dotter till smeden i Vederlaks Jakob Kurvi och hans hustru Eva, f. i Vederlaks 26 febr. 1858. [Minnesruna i SFV Kalender.]


VI. Barn (de tre äldsta födda i Helsingfors, det yngsta i Tusby, Kervo):

Hugo Vilhelm, f. 9 april 1888. Genomgått 7 klasser av Svenska reallyceum i Helsingfors. Inträtt i statsjärnvägarnas tjänst 1908. Tjänstgör för närvarande som bokhållare av 2:dra klass å Kervo station.

Alfred Harald, f. 22 dec. 1889. Student från svenska reallyceum i Helsingfors år 1909. Dipl. ingeniör från Tekniska Högskolan år 1914. Anställd för närvarande som teknisk direktör vid Föreningen för Kraft och Bränsle.

Axel Edvin, f. 25 sept. 1891. Student från Svenska reallyceum i Helsingfors 1911. Diplomingeniör från Tekniska Högskolan år 1917. Anställd som t. f. depoföreståndare å Vasa järnvägsstation vid sin död 8 sept. 1919. Död på sjukhus i Borgå i lungsot, som han ådragit sig efter en förkylning i frihetskrigets början.

Hilding Edvard, f. 7 febr. 1900. Student från Sv. reall. i Helsingfors 1917. Inskriven vid Tekniska Högskolan i Helsingfors vid sin död 16 okt. 1918 i »spanska sjukan» i sitt hem i Kervo.Tabell 33.

V. HULDA MARIA FRILUND, dotter till Matts Eriksson F., tab. 31, f. på Frill 25 juli 1872. Gift i Tammerfors 26 dec. 1908 med Johan Alfred Huvila, skolvaktmästare i Tammerfors, död där 1917 i tyfus. Änkan bosatt i Ikalis köping.


VI. Barn (födda i Tammerfors):

Harald Alfred, f. 12 okt. 1909. Kontorist i Ikalis.

Aune Regina, f. 12 maj 1911. Bankkontorist.

Anna-Liisa, f. 19 mars 1914.

Urho Olavi, f. 11 aug. 1915.Tabell 34.

V. ANNA MATILDA FRILUND, dotter till Eriksson F., tab. 31, f. på Frill 24 mars 1885. Gift i Nykarleby 23 mars 1904 med dåvarande sjömannen Petter Fredrik Hamberg, f. 28 juli 1878 på Houtskär. Sedan gått in vid statens järnvägar. Är nu banmästare, bosatt i Helsingfors.


VI. Barn (det äldsta fött i Nykarleby, de andra i Helsingfors):

Hildur Marta Maria Hamberg, f. 13 febr. 1905. Tab. 35.

Ruth Anna, f. 27 nov. 1906. Kontorsbiträde.

Svea Helena, f. 27 jan. 1908. Affärsbiträde.

Fredrik Runar, f. 30 juni 1909, d. i Helsingfors i lungsot 29 maj 1929.

Erik Allvar, f. 24 sept. 1910. Montör.

Göta Linnea, f. 26 febr. 1912. Affärsbiträde.

Karin Ingeborg, f. 22 nov. 1913. Affärsbiträde.

Magnhild Margareta, f. 8 aug. 1915.

Nils Petter, f. 30 juni 1917.

Johan Gunnar, f. 18 aug. 1919.

Dolly Matilda, f. 28 jan. 1921.

Paul Göran, f. 30 nov. 1922, d. i Helsingfors 17 jan. 1924 av lunginflammation.

Per Håkan, f. 16 juni 1924.Tabell 35.

VI. HILDUR MARTA MARIA HAMBERG, dotter till Petter Fredrik H., tab. 34, f. i Nykarleby 13 febr. 1905. Gift i Nykarleby 9 nov. 1924 med Karl Emil Forsells, f. på Högbacka 18 dec. 1898. Utdimitterad från Nykarleby seminarium 1 juni 1925. Folkskollärare i Purmo sedan 1 aug. 1925. Medlem i kommunalfullmäktige, kommunalnämnden, hälsovårdsnämnden och fattigvårdsnämnden, bibliotekarie för Purmo stambibliotek.


VII. Barn:

Karl-Erik Forsells, f. 14 maj 1925 i Helsingfors.

Anna-Greta Forsells, f. 2 april 1927 i Purmo.

Karl-Johan Forsells, f. 21 dec. 1928 i Helsingfors.

Karl-Vilhelm Forsells, f. 2 aug. 1932 i Purmo.Tabell 36.

IV. ERIK GUSTAV BOMAN, son till Erik Johansson B., tab. 15, f. på Frill 6 juli 1845, d. på Bro (Forsby) 2 juni 1901 i kräfta. Bondemåg. Sedan ägare av svärfadrens hemman (Bro). Gift 31 juli 1870 med Maja Stina Johansd. Bro, f. i Karby 8 juni 1849, d. på Bro 1 febr. 1900 i lungsot.


V. Barn (födda på Bro):

Rosa Johanna, f. 16 juni 1871, d. på Bro 5 mars 1918 i lunginflammation. Gift 21 febr. 1897 med Johannes Edvard Linqvist, f. i Sorvist 24 okt. 1868. I New Zeeland 1885—95. Bonde på Bro. Omgift.


VI. Barn (födda på Bro):

Verner Severin Linqvist, f. 20 nov. 1898. — Till Kanada 1923. Skogs- och cementarbetare i Vancouver. Gift där med Hilma Nylund från Pensala. (2 barn).

Paul Johannes Linqvist, f. 25 jan. 1901. Timmerman. — Gift 12 okt. 1924 med parcellägardottern Helmi Cecilia Ström, f. 29 mars 1896 på Pelkos (Forsby).


VII. Barn (födda på Bro):

Birger Erik, f. 9 nov. 1925.

Bengt Johannes, f. 2 febr. 1932.

Edvard Gunnar Linqvist, f. 21 sept. 1902. Ogift. Hemma.

Ester Alexandra Linqvist, f. 20 dec. 1904. Gift 13 nov. 1917 med bonden Johannes Vilhelm Häggman, som sedan sålt hemmanet (Sisbacka, Purmo) och flyttat till Jakobstad (4 barn).

Johan Villiam Linqvist, f. 15 sept. 1906, d. 20 dec. s. å. i en magåkomma.

Ines Dagmar Linqvist, f. 9 jan. 1908, d. 10 nov. 1918 i spanska sjukan.

Oskar Albert Linqvist, f. 9 nov. 1909. Hemma.

Ellen Linnea Linqvist, f. 22 sept. 1912. Hemma.

Maria Alexandra, f. 14 nov. 1873. Gift i Munsala 19 april 1896 med snickaren och bonden Viktor Jakobsson Skrifvars, f. i Munsala 26 maj 1872, d. där (på Lugnet) 7 febr. 1914 i njurlidande. Bonde på Lugnet.


VI. Barn (födda på Lugnet, Munsala):

Tekla Maria Skrifvars, f. 24 nov. 1896. Småskollärarinna i Lappfjärd. Ogift.

Johannes Viktor Skrifvars, f. 25 dec. 1897. Byggmästare. Flyttade 1929 till Vasa. Gift där 28 jan. 1929 med Anna Sofia Bergström, f. 1904 i Petersburg.


VII. Barn (födda i Vasa):

Bengt Olof, f. 29 nov. 1930.

Bo Viktor, f. 4 nov. 1932.

Erik Lennart Skrifvars, f. 20 mars 1904. Gift 9 nov. 1930 med Aina Elisabet Viklund, f. 20 aug. 1909. Sköter jämte modren om hemmanet.


VII. Barn (födda på Lugnet):

Sven Erik Bernhard, f. 31 maj 1931.

Doris Maj-Britt, f. 7 juli 1932.

Ida Augusta, f. 21 april 1876, d. 28 juli 1878 i kikhosta.

Emil, f. 14 april 1879. Till Amerika 1898. Död där 2 mars 1906, ihjälkrossad under snön. Ogift.

Ida Sofia, f. 27 sept. 1882. Till Amerika. Efter hemkomsten som tjänarinna till Oravais 17 jan. 1931.

Selma Irene, f. 8 febr. 1885. I Jakobstad 1903—05. — Gift 8 juli 1906 med bonden August Andersson Nylund (Lukus), f. 14 dec. 1877 i Pedersöre. I Amerika 1909—11


VI. Barn (födda i Kovjoki):

Paul August Nylund, f. 24 april 1907. Till Australien 1924.

Lennart Johannes Nylund, f. 9 nov. 1908. Till Australien 1926.

Tekla Irene, f. 23 mars 1910. Gift 29 maj 1930 med arbetaren Karl Johannes Höglund, f. i Kyrkoby 20 jan. 1910.

Axel Runar Nylund, f. 7 juni 1913.

Valfrid Vilhelm Nylund, f. 28 sept. 1920.

Elis Gustav Nylund, f. 20 april 1922.

Jenny Alina Nylund, f. 2 april 1925.

Anna Alice Nylund, f. 16 aug. 1926.

Uno Leander Nylund, f. 2 okt. 1928.

Wendla Elisabet, f. 4 aug. 1889. Gift 3 april 1910 med Erik Joel Nylund, bonde på Tågs (Soklot). F. 5 dec. 1887 i Soklot, d. där 23 febr. 1911 i lungsot.


VI. Barn (fött på Tågs):

Erik Robert Nylund, f. 19 jan. 1911. Sköter jämte modren hemmanet.Tabell 37.

IV. JOHANNA BOMAN, dotter till Johan Henrik B., tab. 4, f. på Frill 24 juli 1828, d. i N:by 26 dec. 1910 av hjärnslag. Gift med komissionslantmätaren Otto Vilhelm Kjellman, f. i Laukas 2 febr. 1808, d. i N:by stad 11 mars 1862 av bröstsjukdom. Ägde nuvarande trädgårdsmästarbostaden på seminariet, som av änkan såldes till seminariet 1873, då gården köptes i staden (1/2 av 35 [korsningen Karleborgsgatan-Bankgatan, nordöstra hörnet.]). [Kjellman uppgjorde år 1844 en stadsplan för staden.]


V. Barn (födda i N:by):

Johanna Katarina Kjellman, f. 14 april 1851, d. i N:by landskommun 20 maj 1931 av åderförkalkning. Sömmerska.

Matilda Kristina Kjellman, f. 20 aug. 1854. Många år biträde på svågern Kaustells bokhandel i Hangö. Ägde senare vitvaruaffär i N:by.

Maria Vilhelmina Kjellman, f. 28 sept. 1856, d. i N:by 29 nov. 1932 av hjärnblödning och sockersjuka. Gift 1 aug. 1889 med dåvarande telegrafrevisorn, sedan telegrafchefen Simon Myntti i dennes andra äktenskap. Han är född 10 aug. 1855 i Storkyro. Lever pensionerad i N:by.


VI. Barn (födda i N:by):

Dagmar Maria Myntti, f. 16 dec. 1890, d. 14 april 1898 i skarlakansfeber.

Elna Elvira Myntti, f. 24 april 1893, d. 9 febr. 1920 i hjärnhinneinflam.

Augusta Kjellman, f. 20 mars 1859. Tab. 38.

Alina Elisabet Kjellman, f. 2 febr. 1861. Bor i N:by.Tabell 38.

V. AUGUSTA KJELLMAN, f. i Nykarleby 20 mars 1859. Gift 1 juli 1884 med Anders (André) Kaustell, f. 20 juli 1860 i Vörå. Utdimitterad från Nykarleby seminarium 1882. Föreståndare och lärare vid folkskolan i Hangö. Lärare vid Svenska samskolan. Lärare och föreståndare vid hantverksskolan. Orgelnist i Hangö förs. 1882—1912. Kamrer i Hangö sparbank under 21 år. Bokhandlare i 30 år, till dess affären ombildades till aktiebolag. Startade Hangö tidnings tryckeri. I Hangö badanstalt 10 år verkställande direktör och därefter medlem av direktion. Under 22 år medlem av stadsfullmäktige i Hangö, under en tid dess ordförande. Företagit studieresor i Skandinavien och Tyskland.


VI. Barn (födda i Hangö):

Ada Kaustell, f. 3 juli 1888. Kontorist.

Maria (Majen) Kaustell, f. 3 juni 1890. Kontorist. Gift 29 april 1918 med Fridthjof Madssen, f. 28 dec. 1889 i Bergen, Norge. Skeppsredare.

Astrid Kaustell, f. 28 maj 1892. Tab. 39.

Volter André Kaustell, f. 28 maj 1894. Tjänsteman vid försvarsministeriets elektrotekniska avdelning. Gift 15 maj 1921 med Valentina Koschin, f. 24 febr. 1900 i Helsingfors.


VII. Barn (födda i Helsingfors):

Olavi, f. 1 maj 1922.

Stig, f. 22 okt. 1923.

Anita, f. 20 nov. 1925.

Ruth Augusta Kaustell, f. 16 juni 1896. Bokförerska. Gift 5 feb. 1930 med Thorsten Eric Ekroos, f. 27 juni 1901 i Helsingfors. Försäkringstjänsteman (kamrer). Bosatta i Helsingfors.

Tea Johanna Kaustell, f. 9 juli 1898. Telegrafist.Tabell 39.

VI. ASTRID KAUSTELL, f. i Hangö 28 maj 1892. Gift 28 juli 1912 med Karl Johan Himberg, f. i Helsinge 25 maj 1873. Fil. kand. Dim. som hospitant från N:by sem. 1897. Folkskollärare i Helsingfors 1896—09, de senare 7 åren föreståndare. Folkskoleinspektör i Hangö sedan 1909, lärare vid Hangö samskola 1909—19, äldre lektor vid Hangö samskola sedan 1921. Föreståndare för arbetarinstitutet i Hangö sedan 1920. Studieresor till Sverge, Norge, Danmark, Österrike, Ungern. Medlem av stadsfullm. i Hangö; ordf. för svenska folkpartiet i Hangö; medlem av förvaltningsrådet f. Centrall. f. handelslagen i Finland sedan 1918. Redaktör i Hangö 1912—18.


VII. Barn (födda i Hangö):

Karl Johan Halvdan Himberg, f. 6 juli 1913. Student våren 1931. Bedriver förstudier för Tekniska högskolan.

Karl Johan Håkan Himberg, f. 30 april 1918.

Astrid Harriet Himberg, f. 10 jan. 1921.

Astrid Herdis Carita Himberg, f. 11 juli 1922.Källor.

Kyrkoarkiven i Nykarleby och Munsala. Enskilda meddelanden: folkskollärar J. L. Birck, järnvägstjänstemannen Hugo Frilund m. fl.Woldemar Backman, Österbottniska Posten 1934. Tornskär och släkten Boman. Även utgivet som särtryck och ingår i Nykarlebynejden II.
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Inbrott. 1941
Tornskär av K. J. Hagfors. 1941
Skärgården i kapitlet Fakta.
(Inf. 2004-11-23, rev. 2024-02-11 .)