BIDRAG TILL KÄNNEDOM AF FINLANDS NATUR OCH FOLK,

UTGIFNA AF FINSKA VETENSKAPS-SOCIETETEN.

H. 81, N:o 2.Nykarleby provinsialläkardistrikt

En 50-års berättelse 1870—1920 (1924)

av

Wold. Backman
provinsialläkare, e. o. professor

HELSINGFORS
CENTRALTRYCKERI OCH BOKBINDERI AKTIEBOLAG
1927


[Boken gick som följetong oktober 2004—januari 2005.
Vissa avsnitt är tryckta med petit, dessa markeras med indrag.
Vissa tabeller utelämnade.]


Min hembygd tillägnas dessa blad.

 
Innehållsförteckning.

Sid.
  Företal 7
Kap. I. Distriktets uppkomst och omfattning 9
Kap. II. Geografisk översikt 13
  [Källor]  
Kap. III. Befolkningen 21
Befolkningens storlek 23
Nationalitetsförhållanden 30
Den inre flyttningsrörelsen 32
Emigrationen 36
Nativitet 46
Dödlighet 48
Den naturliga folkökningen 52
Giftermålsfrekvensen 54
Utom äktenskapet levande födda barn 55
Dödfödda 58
Flerfostriga börder 59
Den äktenskapliga fruktsamheten 60
Den kvinnliga äktenskapsåldern 62
Översikt av orsakerna till befolkningens nedgång i de svenska kommunerna 1870—1920 64
[Källor]
Kap. IV. Sjukvårdspersonal och sjukvårdsinrättningar 68
Läkare 68
Tandläkare 77
Djurläkare 78
Apoteksförhållandena 80
Barnmorskor 82
Sjuksköterskeväsendet 84
Sjukhus och kommunalhem 86
Nykarleby hälsokälla 88
[Källor]
Kap. V. Sjukdomsförhållandena 90
Nödåren 1867—68 90
Epidemiska sjukdomar 1871—1923 95
Förekomst av syfilis 102
Förekomst av lungsot 105
Vaccinationen 107
[Källor]  
Kap. VI. Den allmänna hälsovården 115
Bostäderna 115
Vattenförsörjningen 119
Elektricitetsförhållandena 121
[Källor]
Kap. VII. Kulturella förhållanden 125
     Kyrkan 125
Skolförhållanden 126
Seder och moral 133
Föreningsväsen 136
Politiska partierna 143
[Källor]  
Kap. VIII. Ekonomiska förhållanden 147
  [Källor]  
Kap. IX. Näringarna 154
Agrar- och lantmannaförhållanden 156
[Källor]  
Handeln 182
[Källor]  
Industrien 188
[Källor]


Woldemar Backman (1927) Nykarleby provinsialläkardistrikt. En 50-års berättelse 1870—1920 (1924).


Första kapitlet: Förord.


Redan för drygt ett år sedan tillhandahöll Lars Pensar kopior på delar av denna mycket intressanta bok, men då verkade det oöverstigligt att digitalisera 203 sidor. Sedan dess har Stig Haglund kommit ordentligt in i bilden och vi har tillsammans fullföljt uppdraget.


Läs mer:
Nykarleby distrikt i Finska läkaresällskapets handlingar, Underdånig Årsberättelse om Medicinalverket i Finland.
(Inf. 2004-10-18, rev. 2011-10-04 )