Nykarleby stads personhistoria. Borgare och borgarsläkter 1721—1857


4. Skepparborgare 1721—1799.
Ahlström. (17)
Direkta avkomlingar av släkten ha sedan medlet av 1700-talet varit bofasta i Nykarleby och finnas där ännu. Den äldsta kända medlemmen var Pär (Petter) Jöransson A., född 1714, inflyttade från Ytterjeppo, där han varit dräng, sedan landbonde (å Högväg), efter inflyttningen till Nykarleby borgare därstädes, gift med Anna Eriksdotter (f. 1714, d. 1756). Bland släkten möta oss i Nykarleby sex skepparborgare, nämligen två söner till ovannämnda Pär, Erik och Johan (I och II) samt en sonsonson Anders Jakob (III) samt tre sonsonsonsöner: Carl, Johan Fredrik och Jakob (IV—VI).


I. Erik A. var född i Ytterjeppo by av Nykarleby socken 1/11 1740. Död genom drunkning nära Stockholm 1787. Styrman. — Gift 1/11 1761 med Valborg Henriksdotter Munck, f. i Munsala, Pensala, 15/4 1738, d. i Nykarleby 9/10 1808 i rödsot.

Hade tio barn, sex gossar och fyra flickor. Av sönerna voro två sjömän och av döttrarna tre gifta med sjömän.


II. Johan A., bror till I, var född 24/6 1749 i Nykarleby, d. där 3/12 1826 av ålderdom. Erhöll burskap som styrman 1786. Ägde gården 92 sedan år 1782. — Gift 13/10 1771 med Lisa Isaksdotter Vidman, f. 14/10 1748 i Nykarleby landskommun, d. i Nykarleby 8/2 1835 av ålderdom.

Hade sex barn, av vilka tre dogo i späd ålder. Av de till vuxen ålder komna, två söner och en dotter, blevo sönerna sjömän och dottern gift med en sjöman.


III. Anders Gustaf A., sonson till II och son till sjömannen Fredrik A. och dennes hustru Anna Greta Svahn, var född i Nykarleby 28/7 1823, d. 24/3 1906 i Vasa efter företagen operation för blåssten. Sjökapten. Befälhavare å nykarlebyskeppet Alku, sedan å fartyg, tillhörande Wolffska firman i Vasa. Bodde i Nykarleby i svärmoderns gård 74 före branden, men flyttade 1860 till Vasa. — Gift i Nykarleby 18/8 1849 med Sofia Vilhelmina Sjöström, f. i Nykarleby 1/1 1825, d. i Vasa 13/4 1900 av en hjärtåkomma, dotter till kopparslagaren Jonas S. och Lisa Hägglin.

Av dessas barn må här nämnas Johan Gustav A., sjökapten, bosatt i Vasa,

fader till Gösta A., som 1909—16 var stadsläkare i Nykarleby,

och Karl Oskar A., prost i Vasa.


IV. Karl A., en brorson till III, son till sjömannen, sedan fiskaren Karl Jakob A. och Anna Charlotta Lundqvist, var född i Nykarleby 15/7 1849, d. i Amerika 27/11 1916 genom en olyckshändelse. Sjökapten. Förde ångbåt i Amerika på de stora sjöarna. Gift i Amerika med en norskamerikanska Mary Jensen.

Hade tretton barn.


V. Johan Fredrik A., bror till IV, var född i Nykarleby 28/6 1851, d. i Amerika i slag 11/8 1908. Sjökapten. Förde också ångbåt på de stora sjöarna. Gift i Amerika 1:o med en amerikanska (2 barn, döda i späd ålder) och 2:o med sin svägerska Louise Jensen. Barnlösa.


VI. Jakob A., f. 11/7 1853, bror till IV och V. Styrman. Försvunnit i obekanta öden.


Syskon till IV—VI leva ännu på orten. [År 2005 finns släkten kvar och vad som är än mer anmärkningsvärt är att den gård på Grev Tottgatan 9 som byggdes efter stadsbranden 1858 fortfarande är i släktens ägo.]

[Några äldre, ännu i staden levande Nykarlebysläkter: 2. Ahlström av Woldemar Backman.]Astrén.
I Ingo bodde lantmätaren Johan Astrén och dennes hustru Margareta Röring. Deras son Johan (I) inflyttade till Nykarleby därifrån i slutet av 1700-talet. Dennes son och sonson voro också sjöfarande (II—III).


I. Johan A., född i Ingo 20/8 1777. Styrman. I 1817 års kyrkbok: Säges i långa tider varit till sjöss; likaså år 1834. Ägde gården 96. — Gift i Nykarleby 3/7 1798 med Anna Lisa Andelin, f. 26/1 1774 i Nykarleby, död där 21/1 1827 i lungsot, dotter till borgaren i Nykarleby Gabriel A. och Maria Strandberg.


II. Johan Fredrik A., son till I, född i Nykarleby 29/3 1801, d. i Vasa i nervfeber 19/9 1834. Sjökapten. Ägde gården 96 efter fadern. — Gift 22/4 1824 i Nykarleby med Anna Maja Blomqvist, f. 20/3 1801 i Nykarleby, d. där 5/5 1846 i bröstsjuka, dotter till sjöman Erik B. och Anna Mattsdotter Lööf och omgift med sjökapten Petter Johan Högdahl (se denne).

Av de sju barnen avledo fyra i späd ålder, två döttrar: Maja Elisa (f. 1828), gift med skomakarmästaren Frans Oskar Wallin i Gamlakarleby och Hilda Johanna (f. 1833), gift med Gustaf Alfred Borg samt

III. Jan Nils A., f. i Nykarleby 12/12 1826, d. på Medelhavet 24/4 1851 i lungsot. Sjökapten. Ogift.

 Berger. (13)
Angående släktens härstamning se handelsborgare.


Johan Kristian B., var född i Göteborg domkyrkoförsamling 29/5 1763. Svensk marinlöjtnant. Kofferdiekapten [K.= handelssjöfart]. Befälhavare på galeasen Carl Georg, tillhörig rådmannen Karl Lindqvist och J. J. Kempe i Nykarleby. Förliste 29/8 1801 med skuta, last och manskap vid återresa från Lybeck. Ägde gården 113. — Gift i Nykarleby 10 mars 1795 med Helena Katarina Turdin, f. i Nykarleby 15/2 1776, d. där 1/2 1816 i lungsot, dotter till handlanden och rådmannen Johan T. d.ä. och Katarina Juthe.

Oräknat en son, som avled vid 9 års ålder, efterlämnade dessa en son, Karl Johan, varom redan varit fråga under handelsborgare.Hellman.

Den äldsta kända i släkten är borgaren (troligen fiskaren) Abraham H., som uppträdde i Nykarleby på 1740-talet. Han avled 18/4 1754 i "sjönöd" vid 70-års ålder. Hans hustru Margareta var född 1689 och dog i Nykarleby 1762.

Av dessas två söner var Abraham H. styrman. Han var född på Holmön 1723, dog i Nykarleby 13/4 1796 av ålderdom. Ägde gården 23, sedan 39. Gift 1:o med Karin Nyman, f. i Nykarleby 12/5 1738, död där 19/11 1777 i barnsbörd, dotter till handlanden i Nykarleby Sigfrid Andersson Nyman (se denna) och Kristina Mårtensdotter Högbacka; 2:o i Nykarleby 29/10 1778 med Maria Gabrielsdotter, f. 1757 i Munsala, d. i Nykarleby 2/5 1840 av ålderdom (omgift 14/6 1799 med sadelmakaren i Nykarleby Matts Lundberg).

I det förra äktenskapet föddes nitton barn, därav kommo fyra till vuxen ålder, i det senare åtta, därav tre till vuxen ålder. Av de till vuxen ålder komna voro fyra söner och tre döttrar: Anders (f. 1759, d. 1809), gift med Stina Greta Berg (se bland hantverkarna, snickare), sjöman, Olof (f. 1766, d. 1808), tullbesökare, brandvakt, sjöman, Susanna Sofia (f. 1773, d. 1821), gift med arbetaren Matts Villman, Carl Fredrik, f. 1785, följde med häradshövding Levin till Gävle 1805, dottern Brita Helena (f. 1791) var gift med snickaren Johan Jakobsson (se denne).Hägglin (tidigare Heicklin).
Thomas H. var född i Kuortane 1754, död i Nykarleby 7/5 1822 i vattsot. Styrman. Ägde gården 69. — Gift 9/11 1779 med Anna Holmlund, f. i Nykarleby 1755, d. där 15/4 1833 i lungsot, dotter till sjöman Carl H. och Barbro Nyman.

Fyra döttrar uppnådde vuxen ålder, alla gifta: Karin (f. 1774, d. 1839) gift med sjöman Jakob Sandström (f. 1769 i Jeppo, d. 1839), Maria, gift med repslagaren Matts Schjoman (se denne), Anna Lisa, gift med kopparslagaren Jonas Sjöström (se denne) och Stina, gift med skepparen Johan Schjoman (se denne).Häggström.
Den äldsta kända i släkten var sjömannen Mattas H., som första gången var mantalsskriven i staden 1725. Han dog 1757. Gift, troligen 1724 med Susanna, dotter till Knut Markusson och hans hustru Margareta (mantalsskrivna redan 1689). Dessa hade två söner, den nedannämnda Anders, och Matias (f. 1732, d. 1783), fiskare och tullbesökare.


Anders H., var född 1727 i Nykarleby, död där 28/12 1790 i bröstsjuka. Styrman. Ägde gården 89. — Gift 17/12 1761 med Anna Holm, f. 13/9 1735 i Nykarleby, dotter till handlanden Johan H. och Brita Munstrenia.

Av barnen var Anders garvare (se bland hantverkare).Juthe. (1)
Angående släkten se under handelsborgare. Av släkten voro följande två sjökaptener.


I. Erik J., son till handlanden Anders J. och Anna Turdin, var född i Nykarleby 1/12 1758, död där i slag 29/1 1819. Skeppare, sedan handlande i Nykarleby. — Gift 25/5 1790 med Greta Hellman, f. 15/2 1756, d. 3/9 1818 i lungsot, dotter till borgaren (fiskaren) i Nykarleby Olof H. (bror till styrmannen Abraham H.) och Katarina Kiärman.


II. Karl Vilhelm J., son till handlanden och rådmannen Johan J. och Maria Elisabet Höckert och en brorson till I, var född 23/11 1811 i Nykarleby. Omkom på sjön 25/11 1856. Var då bosatt i Jakobstad. Styrman 27/4 1835. Skeppare 23/3 1842. Flyttade 1843 till Jakobstad, gift där med Stina Albertina Schjoman, f. 3/9 1812 i Nykarleby, d. i Jakobstad 3/1 1858, dotter till repslagaren i Nykarleby Matts S. och Maria Hägglin.

Barnen voro födda i Jakobstad, av dessa flyttade Matilda Albertina (f. 1849) till Nykarleby 1869, gift där 6/8 1872 med sjökapten Johan Häggblad, flyttade till Kristinestad efter bröllopet.Kempe. (1)
Angående släkten hänvisas till handelsborgarna. Av släkten voro två sjöfarande.


I. Israel K., son till handlanden och rådmannen i Nykarleby Samuel K. och Elisabet Wevilius, var född i Nykarleby 1/1 1766. Student 1785. Sjökapten (bl. a. på nykarlebyfartygen Oden och Heros), sedan handlande i Nykarleby, död i Nykarleby 16/8 1820 i hetsig feber. Ogift. [Var skeppsbyggmästare.]


II. Samuel K., son till sjötullvaktmästaren i Nykarleby Fredrik Reinhold K. och Katarina Helena Giers, brorson till I, var född i Jakobstad 13/7 1824, död i Jakobstad 18/12 1895. Styrman 1848. Flyttade till Jakobstad 1853. Var där handelsbokhållare. — Gift där 8/12 1853 med Johanna Fredrika Nicklin, f. 16/4 1828, d. 7/12 1908, dotter till klockaren i Pedersöre Gustav N. och Anna Maria Öberg.Lilja.

Jonas L., f. 11/3 1727, d. i Nykarleby 26/5 1772 i rötfeber. Styrman. — Gift 19/10 1755 med Kristina Öhman, f. 2/5 1728, d. i Nykarleby 28/5 1772 i rötfeber, troligen dotter till den från Sverge inflyttade Lars Jönsson och hans hustru Anna och vilkas barn antogo namnet Öhman.

Av deras fyra barn, två gossar och två flickor, flyttade sonen Matias (f. 1759) till Munsala och Anders (f. 1763) till Vasa. Av flickorna var Susanna (f. 1756) gift med sjömannen Johan Nyström, den andra dog som liten.Lindqvist. (13)
Angående släkten se tidigare under handelsborgare. Endast två av släkten voro sjöfarande.


I. Isak L., son till svarvaren Abraham L. och Brita Trana, var född i Jakobstad 21/6 1744. Erhöll burskap i Nykarleby 7/5 1798 först som försvarskarl, sedan som sjöman. Var vid sin död 29/8 1801 styrman å galeasen Carl Georg (kapten: Johan Kristian Berger, se denne), och denna gick under på resa från Lybeck. — Gift i Nykarleby 5/12 1765 med Anna Häggroth, f. i Nykarleby 2/10 1739, d. där i bröstfeber 11/4 1808, dotter till tullbesökaren Karl H. och Karin Mattsdotter.


II. Karl Jakob L., son till handlanden Abraham L. och Brita Paulin samt sonson till den förres broder [?], rådman Karl L., var född i Nykarleby 9/4 1805, d. genom drunkning vid Strömstad i Sverge 24/12 1833. Skeppare. Ogift.Nyman. (1)
Angående släkten se bland handelsborgare.


Clemens N. var född 1680, begravad i Nykarleby 1/6 1740, son till rådman Matts Andersson i Nykarleby och Elisabet Forselia. Skeppare. Vann 2/6 1722 burskap som handlande i Nykarleby (se bl. handlande).Paulin. (1)
Angående släkten se bland handelsborgare.


Mårten P., son till tunnbindaren Anders Gabrielsson och Maria Mattsdotter, född i Nykarleby 1687, d. där av ålderdom 22/4 1769. Vann burskap i Nykarleby 6/5 1723. Styrman. — Gift med Maria Andersdotter.

Dessa hade endast ett barn Maria (f. 1731, d. 1794), gift med guldsmeden i Nykarleby Anders David Werfwing (se denne).Penzin.
Den äldsta i släkten i Nykarleby var Nils P. (f. 1705, d. 1779), borgare (fiskare) i Nykarleby 1739, gift med Margareta Hansdotter f. 1700, d. 1770). Dessas son Nils (f. 1742, d. 1785) blev också antagen 2/5 1769 som borgare och fiskare, gift med Hedvig Sofia Vargman (f. i Gamlakarleby 1740, återvände dit 1795). Dessas son var


Erik P., f. i Nykarleby 21/10 1762, d., där 18/8 1878 i vattsot. Styrman. Ägde faderns gård 103. — Gift 26/6 1795 med Maria Elg, f. 1764 i Göteborg, d. i Nykarleby 27/6 1852 av ålderdom.

Av dessas sex barn avledo fem i späd ålder, endast ett, Maria Sofia nådde vuxen ålder, gift med färgaren Johan Vilhelm Forsberg (se bland hantverkarna).

[På Hällgrund finns Pentzins grund.]Rolin.

Erik R., son till sjömannen Thomas R. och Lisa Ehrsdotter, var född i Nykarleby 5/5 1759, död genom skeppsbrott på Östersjön 20/11 1792. Styrman. — Gift i Nykarleby 13/11 1787 med Anna Kajsa Harberg, f. 1756 i Nykarleby kyrkby, d. i Nykarleby 12/3 1788 i barnsbörd (barnet dog också samma dag), dotter till skräddaren Johan H. och Maria Nyström.Rydbom.
Jonas R., född 20/7 1733, d. i Nykarleby 17/2 1773 i bröstvärk. Sjökapten. Om honom och hans släkt är mig intet bekant. [Fest med anledning av Gustav III:s kröning.]Schale. (13)
Johan S. var son till amiralitetskaptenen Mikael S. och Marianne Svensson. Han var född i Kungsbacka i Sverge 27/4 1766. Amiralitetsfänrik. Sjökapten. Erhöll burskap som handlande i Nykarleby 1808. Rådman 1813. Död i början av 1814, då den av honom ägda och förda briggen Fri Bonde påträffades vid Ölands södra udde med kaptenen och fyra män döda ombord. — Ägde gården 10. — Gift 1:o i Jakobstad, därifrån han flyttade till Nykarleby, med Birgitta Helena Vinstén, f. 17/9 1765, d. 11/4 1795 änka efter tobaksfaktorn i Jakobstad Jakob Åslund; 2:o 1/10 1808 med Anna Katarina Forsberg, f. i Nykarleby 5/2 1768, d. där 7/9 1833 i rödsot, dotter till handlanden i Nykarleby Fredrik F. och Anna Häggblad samt änka efter rådman Jakob Johan Kempe. Båda äktenskapen barnlösa.Schjoman.
Den äldsta kända i släkten är Hans Gustafsson som jämte hustrun Beata finnas upptagna i mantalslängden sedan 1723. Dennes son Anders (se nedan I) antog namnet Schogman, sedan skrivet Schjoman, Schioman m. fl. variationer.


I. Anders S., var född i Nykarleby 1719, d. där 15/6 1789 i bröstvärk. Antagen som borgare och sjöman 1755. Styrman. Ägde gården 48. — Gift i Nykarleby 24/10 1742 med Brita Hansdotter, f. 23/9 1716 i Ruovesi, d. i Nykarleby 23/5 1792 av ålderdom.

Utom nedannämnda Anders, hade de barnen Hans, repslagare (se denne) och Maria Helena (f. 1752), gift med rådmannen Anders Juthe (se denne).


II. Anders S. d. y., son till föregående, var född i Nykarleby 29/11 1755, d. där 5/6 1810. Styrman. Erhöll senare burskap som viktualiehandlare i Nykarleby (30/1 1797). Ägde gården 48. — Gift med Elisabet Salin, f. i Nykarleby 5/6 1752, d. där 5/2 1824 i hetsig feber, dotter till stadsvaktmästaren Mattas Salin och Susanna Gustavsdotter.


III. Johan S., brorson till II, son till repslagaren Hans S. och Susanna Salin, var född i Nykarleby 14/6 1779, d. där av ålderdom 28/2 1850. Erhöll burskap som skeppare 6/6 1814, uppsade det 20/11 1843. Ägde gården 48 och skonaren Mesock. Gift 15/4 1813 med Kristina Hägglin, f. 12/9 1790 i Nykarleby, död i kramp 16/2 1861 på Nybacka, dotter till styrman Thomas H. och Anna Holmlund.

[Schjomansgrundet av Erik Birck.]

Av deras tre barn dog ett i barndomen, en dotter Stina Amalia var gift med sjökapten Johan Petter Högdahl (se denne) och sedan sonen


IV. Karl August S., född i Nykarleby 11/4 1818. Skeppare. Flyttade till Vasa 1841.

[En släkt Schjoman av Woldemar Backman.]Schytén (Schyttén). (20)
Den första av släkten, som påträffas i Nykarleby är Karl S., som dog 1/12 1758 vid 83 års ålder. Han hade år 1722 antagits som "utridare", samt år 1736 som fiskare. Han var gift med Barbro Häggrot. Dessas son Johan och dennes två söner äro skepparborgare.


I. Johan S., f. i Nykarleby 28/2 1726, död 1781, troligen på utrikes ort, då han icke nämnes i de dödas bok. Styrman. Vunnit burskap som skepparborgare 3/5 1758. Ägde gården 76. — Gift 1/11 1752 med Margareta Krook, f. 1725, d. i Nykarleby 9/11 1807 av ålderdom, dotter till borgaren i Nykarleby Benjamin K. och Brita Karlsdotter.

Utom de två här nedan nämnda sönerna hade dessa en dotter Brita Helena, gift med styrman Karl Vinstén (se denne) samt en son Petrus (Pehr) (f. 1763, d. i Nykarleby 1838), ogift, tullbesökare.


II. Karl S. d. y., son till föregående, var född i Nykarleby 6/9 1753, d. där 3/5 1840 av ålderdom. Antagen som borgare 2/5 1785, först fiskare, sedan sjöman. Styrman. Ägde gården 82, senare 77. — Gift 10/8 1777 med Anna Bäckström, f. i Nykarleby 1755, d. i Nykarleby 19/11 1832 i lungsot.

Av sönerna voro tre sjömän. En dotter Greta Helena (f. 1794, d. 1872 i Nykarleby) var gift 1:o med sjöman Josef Damlin, 2:o med ryska fältväbeln, sedan överstelöjtnant Anders Feodoroff Bogdanoff. Flyttade till Vasa 1837, därifrån till Petersburg, varifrån änkan återvände 1860 till Nykarleby, där hon dog 26/12 1872, testamenterade en efter dåvarande förhållanden stor summa till stadens fattiga.

[Greta Helena Bogdanoff av Erik Birck.]


III. Johan S. d. y., bror till föregående, var född i Nykarleby 6/6 1757, d. där 15/5 1808 i bröstfeber. Styrman. Ägde gården 77. — Gift 1:o i Jakobstad 22/1 1784 med Beata Kristina Vinstén, f. i Jakobstad 15/1 1754, d. i Nykarleby 19/5 1801 i bröstsjuka, dotter till handlanden i Jakobstad Gabriel V. och Katarina Valding; 2:o med Maja Stina Hortelia, f. 1768, d. i Nykarleby 29/5 1806 i kolik.

Av de fyra barnen, två i vardera äktenskapet dogo två i späd, ålder, ett i ungdomen, en dotter fullvuxen, ogift.

[Några äldre, ännu i staden levande Nykarlebysläkter: 2. Schytén av Woldemar Backman.]Vinstén.
Karl V., son till handlanden i Jakobstad Gabriel V. och Katarina Valding, var född i Jakobstad 18/11 1750, död i Nykarleby 11/5 1819 i rötsår. Styrman. Kom 1783 från Jakobstad. Ägde gården 76. — Gift 22/1 1784 i Nykarleby med Brita Helena Schytén, f. i Nykarleby 28/4 1760, d. där 26/5 1817 i lungsot, dotter till styrman Johan S. och Margareta Krook.

Av deras sju barn nådde fyra vuxen ålder. Av dessa har en sjöman försvunnit i obekanta öden, Johan Petrus (f. 1794) var byggmästare, flyttade som gift till Uleåborg. Av de båda döttrarna var Greta Kajsa (f. 1792) gift med sjöman Johan Fordell från Gamlakarleby och Brita Johanna (f. 1797) var gift med sjökaptenen Nils Herkepeus (se denne).Öhman.

I 1724 års mantalslängd uppträdde första gången borgaren Lars Jönsson med sin hustru Anna, hemma från Arnäs i Sverge. Dessas tre barn Jonas, Petter och Anna, födda i Arnäs, liksom också dottern Maria, f. i ett senare gifte med Margareta Danielsdotter i Nykarleby, antogo namnet Öhman.


Jonas Larsson Ö., född i Arnäs, Sverge, 21/9 1711, d. i Nykarleby 31/8 1799 av ålderdom. Antagen till borgare och sjöman i Nykarleby 1745. Styrman. Ägde gården 108. — Gift med Maria Larsdotter, f. i Pensala, Munsala, 24/3 1706, d. i Nykarleby 19/9 1799 av ålderdom.

Av deras åtta barn avledo sex i späd ålder, vart tvenne flickor Brita (f. 1745) och Maria (f. 1747) tagit vägen, känner jag ej. Hade en fosterson tunnbindaren Elias Asplund (se denne).Östergård.

Karl Magnus Ö.
var född 1734, död i Nykarleby 23/11 1790 i feber. Sjökapten. Ägde gården 43, senare 54. — Gift 4/12 1774 i Nykarleby med Katarina Turdin, f. i Nykarleby 23/5 1745, d. där 12/2 1804 i flussfeber, dotter till rådman Petter T. och Brita Kikovia samt änka efter rådmannen i Gevle Nils Mört. [Några resor Ö. gjordeSnauskeppet St Johannes ...och Konsortieskeppet ”Villa Nova”.]

Av deras fem barn nådde endast ett vuxen ålder, Brita Karolina, gift med skräddaren Matts Hjelte i dennes första äktenskap (se denne).

 

Woldemar Backman (1938) Ett bidrag till Nykarleby stads personhistoria. Borgare och borgarsläkter 1721—1857.


Nästa kapitel: 5. Skepparborgare 1800—1857.


Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.
(Inf. 2005-01-13, rev. 2023-11-25 .)