Bidrag till kännedom om det rikssvenska inslaget i Nykarleby stads befolkning på 1700- och förra hälften av 1800-talet


FÖRORD.

Den nejd, där år 1617 (privilegiebrev 1620) staden Nykarleby anlades, har liksom svenska Österbotten över huvud ända sedan urminnestider haft en övervägande svensk befolkning. Det är endast om tiden för dess bosättning diskussion har stått. Medan arkeologerna och en del filologer på grund av ortnamnsforskning velat fastslå denna redan till den äldre järnåldern, d.v.s. de första århundradena av vår tidräkning, anse åter andra, att nämnda bosättning först inträtt under korstågen. Också om så vant fallet kan dock den svenska befolkningen blicka tillbaka på en ansenlig tidrymd.

Den nya stadens befolkning rekryterades sannolikt till största delen med inbyggare från den kringliggande landsbygden, vartill under tidernas lopp anslöto sig personer och familjer från vitt skilda trakter av landet. Också direkt eller indirekt via andra städer skedde från moderlandet Sverige en rätt livlig inflyttning, närmast på 1700-, men också i början av 1800-talet. Denna inflyttning var stundom av tillfällig natur (hantverksgesäller), ofta dock stabil. Det var i regel en ung man (i enstaka fall också kvinna), i de flesta fall en handelsbetjänt eller hantverksgesäll eller sjöfarande, som kom till staden, där han sedan bildade familj och kvarblev till sin död.

Med denna och en följande artikel tror jag mig icke kunnat åstadkomma någon fullständig utredning av ämnet i fråga. Jag har nämligen i huvudsak stött mig på Nykarleby stads kyrkoböcker, av vilka kommunionböckerna finnas från och med 1728 och historieböckerna från 1730. Men nu finnes i de förra hemorten (födelseorten) icke angiven förrän från och med 1781 och följaktligen undandraga sig de släkter, vilkas stamfader inflyttat och dött före denna tid, denna sammanställning.

I flertalet fall har jag försökt följa släktens öden också efter den tid den bortflyttat från orten.

Då här nedan Nykarleby namnes, avses staden; åsyftas åter landskommunen med samma namn, antydes detta.BENZELSTIERNA.

Den nedannämnda Johan Benzelstierna var född i Stockholm och son till kaptenen i armén, kommendanten på Karlshamns kastell Jesper Albrekt Benzelstierna (svenska adl. ätten n:o 1628 B) f. i Lidköping 22 juli 1763, d. i Karlshamn 16 aug. 1833, och hans I:a hustru (vigda 10 dec. 1790) Katarina Dorotea Wettergren, f. 1771, d. i Stockholm 23 mars 1809. Se vidare ELGENSTIERNA, Svenska Adelns Ättartavlor I, s. 302.

I. Johan Benzelstierna, f. i Stockholm 8 aug. 1802. Elev hos apotekaren L. E. Stigzelius i Viborg 4/61821. Farmaceut 19/4 1826. Konditionerade därefter 13 månader å samma apotek. Åhörde föreläsningarna i fysik, kemi och botanik vid universitetet i Åbo vårvintern 1827 samt arbetade tillika vid universitetets kemiska laboratorium. Antog 12/7 1827 kondition hos assessor J. Julin i Åbo, vars apotek vid Åbo brand förstördes. Erhöll 24/11 1827 plats hos apotekaren Libeck i Gamlakarleby, varest han vistades 2 år. Apotekare 3/6 1830. Konditionerade ånyo hos Libeck i Gamlakarleby 30/7 1830—6/10 1831, varefter B. genom köp blev ägare till apoteket i Nykarleby. Erhöll privilegium på detsamma 17/9 1833. Köpte 5/10 1831 gården 42, som sedan 1785 varit apoteksgård. Inflyttade 1831 från Gamlakarleby. Naturaliserad finsk adelsman 15/2 1837 och introducerades 3/10 1838 på finska riddarhuset under n:o 203. Brunnsintendent vid Nykarleby hälsokälla. Lät på egen bekostnad putsa upp Brunnsholmsrestauranten och anlade en kägelbana (1836). Tolagsbokhållare 15/6 1840 och dessutom vågskrivare 15/6 1845. Död i Nykarleby 7 aug. 1849 i lungsot. — Gift i Jakobstad 2 okt. 1832 med Augusta Vilhelmina Becker, f. i Pedersöre 30 dec. 1813, d. i Nykarleby 26 jan. 1893 av blodpropp i benet, dotter till sjökaptenen Gustaf Becker och Regina Elisabet Strömmer. [Annons.]


II. Barn (födda i Nykarleby):

Vilhelmina Elisabet, f. 25 juli 1833, d. ogift i Nykarleby 2 mars 1864 i lungsot.

Augusta Rosalie, f. 2 jan. 1835, d. ogift i Jakobstad 15 maj 1867 i lungsot.

Henrika Albertina, f. 13 mars 1837, d. i Helsingfors 2 febr. 1877 i lunginflammation. — Gift i Jakobstad 29 mars 1860 med sjökaptenen Fredrik Gustaf von Schantz, f. i Kauhajoki 10 febr. 1829, d. i Jakobstad 19 jan. 1904 i hjärtslag.

Amanda Ulrika, f. 5 juli 1839, d. i Nykarleby 4 febr. 1891 i lungsot.

Johanna Emilia, f. 2 dec. 1841, d. ogift i Helsingfors 4 april 1869 i lungsot.

Erik Albert, f. 7 nov. 1844. Student i Helsingfors 7/10 1864. Agent för fängelseföreningen 1870. Död i Helsingfors 18 juni 1875, ogift i lungsot, och utgick med honom på svärdsidan ätten i Finland.

Anna Charlotta, f. 26 nov. 1846, d. i Nykarleby 26 dec. 1848 i strypsjuka.

BERGER.

Släkten härstammar från Göteborg. Den här nedan nämnda Johan Kristian var son till kollegan Berge Andreas Berger (d. 22 april 1764) och hans hustru Juliana Cöhler.


Tab. 1.

I. Johan Kristian Berger, f. i Göteborgs domkyrkoförsamling 29 maj 1763 (ej 1764 såsom uppges i Nykarleby kyrkoböcker). Svensk marinlöjtnant. Kofferdikapten. Befälhavare på galeasen Carl Georg, tillhörig rådmännen Karl Lindqvist och J. J. Kempe i Nykarleby. Förliste nedannämnda dag med skuta, last och manskap vid återresa från Lybeck. Ägde gården 113, som han, troligen 1796 köpt av klockaren Johan Kaitfors. Synes hava levat under knappa förhållanden, ty då utskylderna under hans sista resa skulle uttagas av hans hustru, finnes i rådstuvurättens protokoll antecknat, att intet kunde fås emedan han var "utfattig". Död på Östersjön 29 aug. 1801. — Gift i Nykarleby 10 mars 1795 med Helena Katarina Turdin, f. i Nykarleby 15 febr. 1776, d. där 1 febr. 1816 i lungsot, dotter till handlanden och rådmannen Johan Turdin d.ä. och Katarina Juthe.


II. Barn (födda i Nykarleby):

Karl Johan, f. 12 juli 1796, handlande, rådman, d. 26 nov. 1876. Tab. 2.

Adolf Leonard, f. 2 nov. 1799, d. i Nykarleby 9 aug. 1808 i rödsot.Tab. 2.

II. Karl Johan Berger (son till Johan Kristian B., tab. 1), f. i Nykarleby 12 juli 1796. Handlande i Nykarleby 1840. I bolag med skepparen Henrik Backlund 1841—1845. Rådman 1840. En av direktörerna i sjömanshuset i Nykarleby sedan dess grundläggning, 1/3 1847. Stor skeppsredare. Ägde sålunda: galeasen, senare omriggad till skonert, Najaden (63 läster), 1/3 av skeppet Harmonie (förlist vid Gibraltar), 1/4 av briggen Paulina (64 läster), förlist 1838 utanför Norrtälje, 1/10 av fregattskeppet furst Menschikoff (194 läster), 1/3 av fregattskeppet Juno (159 läster), 2/5 av barkskeppet Alexander II (232 läster), fregattskeppet Nykarleby (254 läster), kravellen Rauha (20 läster) och 1/2 av kravellen Fänrik Stål (11 läster). I arv efter modern erhöll han gården 113, som han dock senare försålde; inköpte år 1821 gården 20, på vilken gård han hos magistraten 25/5 1840 anhöll om rätt att i st. f. takvedstak få anlägga kakel, vilket bifölls. Ägde dessutom en del av tomten 108 samt delar av Smedsbacka och Hans Sigfrids hemman. Efter branden ägare av tomten 42. Död i Nykarleby 26 nov. 1876 av ålderdom. — Gift 1:o i Nykarleby 4 dec. 1817 med Anna Helena Nyström, änka efter rådmannen Samuel Kempe samt f. i Nykarleby 4 okt. 1789, d. där 27 april 1840 i slag, dotter till sjömannen Johan Nyström och Susanna Lilja; 2:o i Nykarleby 9 juni 1842 med Brita Sofia Molander, f. i Nykarleby 5 april 1804, d. där 11 maj 1880, troligen av ålderdom, dotter till organisten Jonas Molander och Eva Maria Högström.

[Carl Johan Berger av Erik Birck.]


III. Barn (födda i Nykarleby):

2. Johanna Sofia, f. 29 mars 1843. Bosatt i Vasa. — Gift i Nykarleby 4 dec. 1866 med dåvarande borgmästaren i Nykarleby Edvard Julius Höckert, f. i Vasa 24 dec. 1816, son till handlanden i Vasa Herman Höckert och Magdalena Kristina Vestling. Borgmästare i Nykarleby 12/9 1860, assessor i Vasa hovrätt 22/6 1870. Hovrättsråd 8/10 1879, pensionerad 17/2 1882, d. i Vasa 30 april 1898. Barnlösa.

2. Maria Helena, f. 5 mars 1845, d. i Borgå 5 dec. 1920. — Gift i Nykarleby 19 jan. 1872 med kontorschefen i Viborg, kollegieregistratorn Johan Henrik Backlund, f. i Viborg 21 april 1841, utdimitterad från junkarskolan i Helsingfors 1861. Familjen flyttade från Viborg till Borgå 1914, varest han dog 7 juni 1920.


IV. Barn (födda i Viborg):

Atala Sofia Backlund, f. 25 nov. 1873. Återvände till Viborg såsom änka från Nakkila 1913 samt flyttade till Helsingfors norra svenska församling 1927. — Gift 14 juli 1900 med andre bokhållaren på Korsö station sedan 1898, sedermera första bokhållaren på Pälkjärvi från 1904, stationsinspektorn på Nakkila sedan 1906 Jakob Adam Ottelin, f. 5 aug. 1867, d. 1910.

Karl Edgar Henry Alfons Backlund, f. 5 maj 1876. Intagen till 2:a allmänna klassen vid Finska kadettskolan 1892. Dimitterad 20 aug. 1898. Underlöjtnant vid livgardets 3:e finska skarpskyttebataljon 1898. Kommenderad till lifgardets 4:e kejserliga familjens skarpskyttebataljon 1899—1901. Tog avsked 1901 och överflyttade till Amerikas Förenta Stater, där B. var anställd som representant för The Gould Manufacturing Co. Flyttade till England 1912. Ingick som frivillig i engelska armén under världskriget. Befordrad till kapten. Engelsk undersåte. Bosatt i London, d. i London 1924. — Gift i Stockholm 4 sept. 1900 med Anna Elin Hildegard Procopé, f. 13 aug. 1880, dotter till generalmajoren Carl Albert Fredrik Procopé och Hedvig Elin Vendla von Törne.

Johan Adolf Valter Backlund, f. 26 aug. 1879. Kontorist. Genom utrikesministeriet anmäld såsom död, ogift, i Santiago i Chile 6 juni 1929.

Amy Laura Maria, f. 25 maj 1881, utflyttat med föräldrarna såsom ogift till Borgå 1914 samt därifrån 1921 till norra svenska församlingen i Helsingfors.


(Inf. 2005-10-04.)BROMAN.

Släkten härstammar från Västervik.


Tab. 1.

I. Johan Peter Broman, f. i Gamleby 1775. Viktualiehandlande. — Gift i Västervik 14 dec. 1804 med Anna Brita Lundberg, f. i Ljung 1782. Familjen flyttade tillbaka till Gamleby 1813.


II. Barn (födda i Västervik):

Anna Johanna, f. 6 nov. 1805.

Johan Henrik, f. 11 dec. 1806, sjökapten, d. 23 apr. 1880. Tab. 2.

Lisa Maria, f. 10 aug. 1808.

Birgitta Henrietta, f. 19 sept. 1810, d. i Västervik 11 dec. 1810 i slag.
Tab. 2.

II. Johan Henrik Broman (son till Johan Peter B., tab. 1), f. i Västervik 11 dec. 1806. Inflyttade till Nykarleby såsom styrman 1832. Sjökapten. Kapten på följande Nykarleby fartyg: briggen Enigheten (1836), fregattskeppet Adolf (1840), båten Kotka, i vilken han ägde hälften (1856), och briggen Nadeschda (1857). Ägde gården 29 till stadens brand, "Han var i mitt tycke", säger Z. TOPELIUS i sina dagböcker, "både genom sin svenska börd, sina grundsatser och sina hyggliga maner". Familjen flyttade 1864 till Vasa samt mannen, hustrun och dottern till Reso 1879, där B. inköpte en mindre egendom, Poppela, belägen i Kerttula by. Död i Reso 23 april 1880 av ålderdom. — Gift i Nykarleby 29 aug. 1833 med Helena Sofia Rönning, f. i Nykarleby 13 nov. 1809, d. i Reso 16 april 1885 av ålderdom, dotter till sjömannen Anders Rönning och Lena Lisa Löfman.


III. Barn (födda i Nykarleby):

Johan Niklas, f. 18 maj 1834. Skeppare. Flyttade 1862 till Viborg, därifrån till Skottland, där han var skeppsmäklare i staden Greenoch och dog i början av 1880-talet. Ogift.

Frithiof, f. 12 april 1836, d. såsom stabskapten i Polen 3 maj 1870 i bröstsjukdom.

Henrik Teodor, f. 20 maj 1838. Konstapel. Död 21 maj 1859 genom drunkning (i Röda havet).

Maria Karolina Sofia, f. 8 aug. 1840. Betyg från Vasa till England 13/7 1870. Hushållade där för brodern Johan Niklas. Flyttade till Reso med föräldrarna 1879, till Åbo 22/3 1890. Livnärde sig som brodös. Död ogift i Åbo 26 apr. 1909 i kräfta.

Karl Adolf Emil, f. 6 okt. 1843, postexpeditör, d. 23 jan. 1879. Tab. 3.

Albert Alexander, f. 28 nov. 1844, d. i Nykarleby 6 maj 1845 i magrev.Tab. 3.

III. Karl Adolf Emil Broman (son till Johan Henrik B. tab. 2), f. i Nykarleby 6 okt. 1843. E. o. kammarskrivare vid postdirektionen 27/6 1862; kontorsskrivare vid postkontoret i Vasa 17/9 1863; expediter vid samma postkontor 22/6 1870. Död i Vasa 23 jan. 1879 i lunginflammation. — Gift i Kristinestad 24 juni 1874 med Kristina Elisabet Wahlfors, f. i Kristinestad 10 april 1848, d. i Vasa 25 sept. 1905 i tyfus, dotter till handlanden i Kristinestad Erik Wahlfors och Maria Holmudd.


IV. Barn:

Karl Erik, f. i Vasa 2 maj 1875 d. där 13 jan. 1878 i engelska sjukan.

Johan Wilhelm, f. i Vasa 6 april 1877. Student 5/6 1897, avlagt rättsexamen 31/5 1901, auskultant i Vasa hovrätt 5/6 1901, vicehäradshövding 31/5 1904, kanslist 1/7 1908, notarie 2/2 1910, fiskal 13/9 1915, assessor 26/10 1917, hovrättsråd 1929. — Ledamot av stadsfullmäktige sedan 1/1 1922, deras sekreterare 1919—1929. Sekreterare i fattigvårdsstyrelsen 5/9 1911—1/1 1918, ordförande 1918—1/10 1919, ledamot och ordförande i Vasa stads förlikningsnämnd sedan 20/9 1918 och ordförande i socialnämnden sedan 9/3 1920, i sjukhusstyrelsen 1930, sekreterare hos kyrkorådet och kyrkofullmäktige i Vasa 1909—1923, ledamot i kyrkorådet 1909—1925 samt i Vasa svenska församling sedan 1927, ledamot av Vasa församlings kyrkofullmäktige sedan 1924, av fullmäktiges förvaltningsnämnd 1909—1923. Riksdagsman 1927—1929, ledamot av lag- och ekonomie utskottet, 1928 dess viceordförande. — Gift i Kristinestad 24 juni 1905 med Ruth Holmudd, f. i Kristinestad 25 aug. 1879, dotter till handlanden där Josef Vilhelm Holmudd och Helene Leontine Wahlfors.

Ebba Karolina, f. i Kristinestad 13 sept. 1879. Genomgått Vasa svenska fruntimmerskola och student från dess fortsättningsklasser 1902. Expeditionsbiträde vid Helsingfors postkontor 1904, registrator vid poststyrelsens räkenskapsavdelning 1906, revisor vid samma avdelning 1920.

BRUNBERG.

Släkten härstammar från Solna. Densamma synes icke ha något gemensamt med den stora, välkända släkten Brunberg, vars stamfader var den i Värmland år 1691 födda kronolänsmannen Anders B. i Kronoby.Tab. 1.

I. Erik Brunberg, f. 1734 i Solna. Kom från Stockholm till Nykarleby såsom klensmedgesäll 9/2 1755. Vann burskap i Nykarleby såsom borgare och smed 3/5 1758. Ägde gården 81, senare 75. Död i Nykarleby 1 juni 1791 i lungsot. — Gift i Nykarleby 4 nov. 1755 med Maria Johansdotter Limatia, f. i Nykarleby 1735, d. där 22 aug. 1803 i hetsig feber, dotter till borgaren i Nykarleby Johan Limatius och hans hustru Valborg.


II. Barn (födda i Nykarleby):

Maria Kristina, f. 2 maj 1756, d. i Nykarleby 12 okt. 1821 i slag. — Gift i Nykarleby 3 aug. 1775 med klensmeden Isak Hedman, f. i Kalajoki 21 maj 1753, kom från Stockholm 29 maj 1775, borgare och klensmed i Nykarleby 1780, d. där 23 sept. 1819 i lungsot.

Johannes, f. 12 dec. 1758, d. samma dag.

Anna Katarina, f. 22 jan. 1760. Hushållerska. En tid bosatt i landskommunen. Ogift. Död i Nykarleby 8 okt. 1807 i tärande sjukdom.


III. Barn:

Anna Christina (Hallberg), f. i Nykarleby 25 aug. 1782. Flyttat till Purmo.

Carl Gustaf, f. i Nykarleby 3 dec. 1786.

Helena Sofia, f. i Nykarleby 19 april 1789. Halvfånig. Fattighjon. Död i Nykarleby 6 april 1856 i bröstsjukdom.

Maria, f. i Nykarleby 12 maj 1796, d. i Nykarleby 10 maj 1797 i koppor.

Gustaf (Vinqvist), f. i Nykarleby 15 febr. 1806. Sjöman.

Lovisa, f. 21 dec. 1762, d. i Nykarleby 20 mars 1763.

Margareta Helena, f. 28 febr. 1764, d. i Nykarleby 18 sept. 1764 i torsk.

Brita Helena, f. 5 maj 1765, d. i Nykarleby 16 maj s. å.

Johan Ernst, f. 25 april 1766, arbetare, d. 21 maj 1825. Tab. 2.

Erik, f. 10 april 1768, smed, d. 26 febr. 1841. Tab. 7.

Samuel, f. 16juli 1772, d. 10 aug. s. å.

Samuel Reinhold, f. 27 aug. 1773, d. 14 okt. s. å.

Erik Johan, f. 1775. Försvunnen från kyrkboken 1782.Tab.2.

II. Johan Ernst Brunberg (son till Erik B., tab. 1), f. i Nykarleby 25 sept. 1766. Sjöman, senare arbetare. Ägde gården 75. Död där 21 maj 1825 i lungsot. — Gift i Nykarleby 28 april 1793 med Anna Lisa Sund, f. i Nykarleby 7 sept. 1770, d. där 17 aug. 1835 i hetsig feber, dotter till skomakaren Nils Sund och Elisabet Häggström.


III. Barn (födda i Nykarleby):

Erik, f. 18 aug. 1793, arbetare, d. 22 okt. 1845. Tab. 3.

Maja Lisa, f. 26 nov. 1796. Deja. Blind. Fattighjon. Ogift. Död 3 april 1856 i bröstsjukdom.


IV. Barn (födda i Nykarleby):

Karl Johan, f. 18 sept. 1820, d. i Nykarleby 9 juli 1822 i mässling.

Karolina, f. 20 juni 1822, d. i Nykarleby 18 juli s.å.

Fredrik, f. 21 juli 1828, d. i Nykarleby 4 nov. 1832.

Albertina, f. 21 juni 1823, d. i Nykarleby 7 juni 1901 av ålderdom. — Gift i Nykarleby 19 sept. 1856 med sjömanen Fredrik Johansson Fleen, f. i Nykarleby landskommun 15 juli 1833. Försvunnen sedan 1867.

Henrik, f. 19 jan. 1841.

Johan, f. 18 jan 1801, lots, d. 8 juni 1845. Tab. 4.

Karl Gustaf, f. 20 april 1803, sjöman, d. 30 maj 1841. Tab. 5.

Anna Stina, född 17 april 1806, d. 9 sept. 1809 i feber.

Nils, f. 25 sept. 1810 och

Anna Greta, f. 4 nov. 1814. Försvunna ur 1834 års kyrkbok utan att deras namn återfunnits i de dödas bok eller i utflyttningsboken.

Matts, f. 6 nov. 1816, skeppare, d. 14 dec. 1860. Tab. 6.Tab. 3.

III. Erik Brunberg (son till Johan Ernst B., tab. 2), f. i Nykarleby 18 aug. 1793. Sjöman, senare arbetare. Ägde gården 83. Död i Nykarleby 22 okt. 1845 i bröstsjukdom. — Gift i Nykarleby 11 juni 1822 med Anna Lena Rofgren, f. i Nykarleby 8 sept. 1790, d. där 16 mars 1870 i bröstsjukdom, dotter till sjömannen Johan R. och Anna Kajsa Ahlström.


IV. Barn (födda i Nykarleby):

Erik Johan, f. 23 juni 1822, d. i Nykarleby 21 jan. 1823.

Karl Gustaf, f. 16 febr. 1824. Sjöman. Försvunnen.Tab. 4.

III. Johan Brunberg (son till Johan Ernst B., tab. 2), f. i Nykarleby 18 jan. 1801. Styrman. Erhöll burskap som borgare och fiskare 1836. Lots 1837. Död i Nykarleby 8 juni 1845 i inflammation. — Gift 1:o i Nykarleby 19 april 1827 med Kaisa Lisa Vik, f. i Nykarleby 3 jan. 1792, d. där 3 mars 1840 i lungsot, dotter till borgaren i Nykarleby Johan Vik och Greta Johansdotter; 2:o med Maja Lena Bäckholm, f. i Purmo 15 dec. 1817, d. i Nykarleby 11 febr. 1887.


IV. Barn (födda i Nykarleby):

1. Sofia Elisa, f. 14 juni 1828, d. i Nykarleby 14 juli 1830 i mässling.

2. Karl Johan, f. 12 dec. 1841, d. i Nykarleby 7 aug. 1842.

2. Anna Maja, f. 16 febr. 1843, d. i Nykarleby 24 april 1844.

2. Johan Niklas, f. 23 mars 1844, d. i Nykarleby 5 juni 1861 i fallandesot.

2. Hilda Johanna, f. 27 nov. 1845, d. i Nykarleby 11 mars 1886 i bråck.Tab. 5.

III. Karl Gustaf Brunberg (son till Johan Ernst B., tab. 2), f. i Nykarleby 20 april 1803. Sjöman. Ägde gården 75. Död på Spanska sjön 30 maj 1841 i rödsot. — Gift i Nykarleby 17 aug. 1828 med Greta Jakobsdotter Lassila, f. i Kovjoki, Nykarleby landsförsamling, 10 jan 1807, d. i Nykarleby 11 jan. 1885 av ålderdom.


IV. Barn:

Karolina Lisa, f. i Nykarleby 15 sept. 1832. Bodde i Kronoby 1858—1870. Ogift. Död i Nykarleby 16 maj 1904 i hjärtslag.Tab. 6.

III. Matts Brunberg (son till Johan Ernst B., tab. 2), f. i Nykarleby 6 nov. 1816. Styrman. Skeppare. Ägde gården 108, inköpt 18/8 1848. Död i Nykarleby 14 dec. 1860 i bröstsjukdom. — Gift i Nykarleby 21 aug. 1846 med Katarina Vilhelmina Vill, f. i Nykarleby 7 febr. 1816, d. där 21 april 1880 i lunginflammation, dotter till kyrkväktaren Elias Vill och Maria Mattsdotter.


IV. Barn:

Katarina Matilda, f. 25 okt. 1852, gift 12 maj 1875 med vaktmästaren Johan Andersson Liljeberg, f. 4 maj 1851 i Oravais.Tab. 7.

II. Erik Brunberg (son till Erik B., tab. 1), f. i Nykarleby 10 dec. 1768. Sjöman, senare arbetskarl och smed. Ägde gården 75. Död i Nykarleby 26 febr. 1841 i lungsot. — Gift i Nykarleby 9 jan. 1791 med Greta Laxberg, f. i Kemi 1762, d. i Nykarleby 21 okt. 1825 i lungsot.


III. Barn (födda i Nykarleby):

Johan Erik, f. 12 jan. 1791, d. s. d.

Maria Katarina, f. 9 okt. 1792, d. i Nykarleby 31 aug. 1793 i koppor.

Johan Petter, f. 13 juni 1795, d. 2 aug. s. å.

Margareta Kristina, f. 7 april 1797, d. 19 nov. s. å. i koppor.

(Inf. 2005-10-10.)
BRUNSTRÖM.

Släkten härstammar från Orust socken (nära Fredrikshall).


Tab. 1.

I. Olof Brunström, f. 17 febr. 1785, troligen i Orust socken, där fadern hade en egendom, Brunefjäll. Olof Brunström hette ursprungligen Larsson, men antog vid 10 års ålder efter faderns egendom sitt nya namn. Han var en längre tid bosatt i Göteborg, samt senare i Styrsö, varifrån han med hustrun och de två älsta barnen inflyttade till Nykarleby 1829. Sjökapten. Förde bl.a. fregattskeppen Hoppet och Emilia. Ägde tomten 66, som inköpts 17/7 1837 samt också senare granntomten 67, som han inlöste av sonen Otto. Död i Nykarleby 30 okt. 1857 av ålderdom. —Gift med Nelly Paterson, i dennas 2:a gifte (gift 1:o med sjökaptenen John Gylsau, äktenskapet barnlöst), f. i Göteborg 25 maj 1794, d. 11 jan. 1859 i Gamlakarleby, dit hon efter mannens död flyttat, dotter till Andrew eller John Paterson och Ingeborg Fitgert, hemma från England.


II. Barn:

Johan Leopold (John), f. 12 sept. 1823 i Göteborg. Sjökapten. Flyttade 1845 till Viborg, från vars kyrkböcker han försvinner 1870. Enligt enskild uppgift sedan gift och bosatt i England (Hull).


III. Barn:

John, hotellägare i London.

Katy, ogift.

Otto, kassör i Liverpool.

Elvira, gift med sin kusin, sjökaptenen John Brunström.

Otto, f. 28 febr. 1825, sjökapten, d. på 1920-talet. Tab.  2.

Maria Andriette, f. i Nykarleby 24 mars 1830, d. i Riihimäki 23 jan. 1905 i slag. — Gift 1:o med tullförvaltaren i Kaskö, sedermera i Gamlakarleby Georg Johan Öller, f. i Gamlakarleby 19 juni 1817, d. där 27 maj 1860 i magsår; 2:o 30 jan. 1862 med sin svåger stationsinspektorn Anton Vilhelm Öller, f. i Gamlakarleby 8 maj 1829, d. i Riihimäki 16 jan. 1901 i lunginflammation.

Anton Julius, f. 20 dec. 1835, sjökapten, d. 7 aug. 1868. Tab.  3.Tab. 2.

II. Otto Brunström (son till Olof B., tab. 1), f. i Göteborg 28 febr. 1825. Sjökapten. Erhöll burskap i Nykarleby 5/6 1848, efter att 8/3 1848 ha avlagt skepparexamen. Uppsade burskapet 20/9 1858, men anhöll om nytt 18/8 1862, vilket bifölls. Familjen flyttade till Viborg 23/3 1870, men återvände 12/12 1873. Sedermera affärsman i Newcastle. Ägde i Nykarleby den däckade båten Svanen samt slupen Två Bröder. Innehade gården 66, som han inköpt 1843, men senare sålde åt fadern. Död i Newcastle i början av 1920-talet. — Gift i Liverpool 11 juli 1850 med Katarina Amalia Jakobsson (Crafford?), f. i Liverpool 3 dec. 1833.

III. Barn:

Otto Leopold, f. i Nykarleby 3 jan. 1852. Kontorist. Senare affärsman, död i St Petersburg 1892. — Gift med Elin Parviainen, senast bosatta i St Petersburg; död i St Petersburg 1895.

IV. Son:

Otto Simeon, f. i St Petersburg dec. 1874. Ingenjör och rentier, bosatt i Paris, gift i St Petersburg 7/6 1908 med Sigrid Åkerstedt, f. i St Petersburg 22/6 1881, dotter till kommerserådet Johan Wilhelm Åkerstedt och Anna Johanna Parviainen.

Elise Ingeborg f. 22 april 1912 i St Pedersburg.

Sigrid Marianne f. 20 nov. 1914 i Montreux.

Otto Harald f. 15 juni 1917 i Helsingfors.

Johan (John), tvilling, f. 28 sept. 1854 i Nykarleby. Sjökapten. — Gift med kusinen Elvira Brunström, tab. 1. Änkling och omgift. Död.

Amelie (Mia), tvilling, f. 28 sept. 1854 i Nykarleby, d. i Åbo 27 febr. 1874. — Gift med sjökaptenen Gustaf Mattsson, föreståndare för navigationsskolan i Åbo, f. i Åbo 5 sept. 1842, d. där 9 aug. 1916 i lungsot. Deras son var den högt uppburne, fil. doktorn, författaren och tidningsredaktören Gustaf Otto (Guss) Mattsson, f. 1873, d. 1914 i lungsot.

Rudolf Valdemar, f. 31 dec. 1855 i Nykarleby. Affärsman i Newcastle, där han ännu torde leva. — Gift med Annie Hethedrington.

IV. Barn:

Rudolf, Charles, Axel, Oskar, Wollie.

Arthur, f. troligen i Newcastle, bosatt i Canada, gift.

Anton, f. troligen i Newcastle, död.

Antoinnette Beatrice, f. troligen i Newcastle. — Gift med affärsmannen i Halmstad Gottfrid Holm. Död.Tab. 3.

II. Anton Julius Brunström (son till Olof B., tab. 1), f. i Nykarleby 20 dec. 1835. Sjökapten. Insjuknat i gula febern i Colon i Centralamerika, död på Atlanten 7 aug. 1868. — Gift i Björneborg 12 dec. 1864 med Maria Aurora Hellstén, f. i Björneborg 29 febr. 1844, d. där 9 febr. 1873 i lungsot, dotter till målaren i Björneborg Fredrik Hellstén och Maria Charlotta Volin.

III. Barn (födda i Nykarleby):

Anton Fredrik, f. 17 aug. 1865, d. i Björneborg 3 febr. 1873 i lunginflammation.

Johan Gideon, f. 15 juni 1868, f.d. bokhållare vid posten i Björneborg. Lever där ogift.
DYHR.

De flesta data till denna sammanställning äro beredvilligt lämnade av fröken INGEBORG DYHR i Helsingfors. [Ingeborg Dyhr blev sedermera medförfattare till Gamble Leutinanten och hans släkt. 400 år med släkten Dyhr-Hèrnod.]

Släkten härstammar från Piteå.


Tab. 1.

I. Mikael Dyhr, f. i Piteå 17 november 1754. Inflyttade till Kuopio 29 mars 1791. Handlande därstädes. Omkring år 1800 kom han på obestånd och reste med sin älsta son Mauritz till Norge, kvarlämnande hustrun och de andra barnen i stort armod i Kuopio. — Gift med Magdalena Kristina Idman, f. 19 maj 1761, dotter till kyrkoherden i Ijo Daniel Nilsson Idman och Anna Magdalena Selander. Hustrun jämte barnen flyttade 5 aug. 1807 till Sverige, enligt uppgift i Kuopio kyrkböcker till Västerbotten.

II. Barn (de tre älsta födda i Piteå, de senare i Kuopio):

Magdalena Charlotta, f. 27 april 1776.

Mauritz, f. 2 aug. 1788. Reste omkr. 1800 med fadern till Norge.

Johan Fredrik, f. 8 aug. 1789, handlande, d. i okt. 1845. Tab. 2.

Anna Sofia, f. 28 sept. 1790.

Karolina Wilhelmina, f. 22 nov. 1791.

Lovisa Albertina, f. 1792.

Matilda Gustava, f. 1793, d. i Helsingfors 28 nov. 1869 i hjärtslag. — Gift 1:o med kronolänsmannen i Kuopio Julius Reinhold Hallonblad, död genom drunkning; 2:o med kronolänsmannen i Salmis Johan Georg Neiglick, mördad 1831.

Maria Henrika, f. 1794, d. 1795.

Maria Antoinette, f. 28 sept. 1795, d. i Härnösand 12 nov. 1868. — Gift med fältkamreren S. W. Nygren.Tab. 2.

II. Johan Fredrik Dyhr (son till Mikael D., tab. 1), f. i Piteå 8 aug 1789 (enl. Uleåborgs kyrkoböcker 1788). Efter fadrens misär kom D. till sin farbror, kronofogden och assessorn Johan Olofsson Dyhr i Lövånger. Inflyttade senare, okänt vilket år, till Uleåborg. Handlande och restauratör därstädes. Död i Uleåborg 1 nov. 1845. — Gift i Uleåborg 8 aug. 1813 med Beata Kristina Blom, f. 16 jan. 1780, d. 10 dec. 1861, dotter till handlanden i Uleåborg Daniel Mammert Blom och Charlotta Patkull samt änka efter handlanden och restauratören i Uleåborg Michael Zachariasson Toppelius.

III. Barn (födda i Uleåborg):

Albert, f. 19 mars 1815, rådman, d. 12 dec. 1886. Tab. 3.

Alexander Johan, f. 23 augusti 1819, sjökapten, d. 8 mars 1895. Tab. 4.

Maria Gustava, f. 24 nov. 1820, d. i Uleåborg 24 januari 1821.

Fredrika Kristina, f. 11 febr. 1823, d. i Uleåborg 4 maj 1888. — Gift i Uleåborg 19 dec. 1856 med sjökaptenen och handlanden därstädes Johan Grönholm, f. 14 april 1805, d. 19 juni 1868.

IV. Barn (födda i Uleåborg):

Johan Albert Grönholm, f. 30 oktober 1857, d. 7 juli 1907. Byggmästare i Uleåborg.

Ludvig Grönholm, f. 27 maj 1860. Kyrkoherde i Nedertorneå. Prost.Tab. 3.

III. Albert Dyhr (son till Johan Fredrik D., tab. 2), f. i Uleåborg 19 mars 1815. Inflyttade till Nykarleby från Uleåborg med flyttningsattest av 22/5 1830. Bodbetjänt hos handlanden och rådmannen Matts Lithén. Erhöll burskap som handlande i Nykarleby 9/8 1841. Rådman 25/5 1846. Skeppsredare: 1/5 av barkskeppet Alku (265 läster), skonerten Vänskapen (40 läster), skonerten Ceres (50 läster). Ägde 15/100 i Nykarleby stads varvsbolag och i barkskeppen Toivo (281 läster) och Usko (350 läster). Delägare i Österbottniska ångfartygsbolaget. Ägde 1/4 av fregattskeppet Nykarleby (254 läster). Hade genom sin hustru och senare i arv efter dennas syster erhållit 35/96 av gården 6—9 med dess stora tvåvånings byggnad, uppförd år 1834, samt återstoden genom köp på svärfadern Matts Lithéns konkursauktion 7 nov. 1844. Ägde dessutom tomten 98 och som trädgård varande tomten 15 (Lithénska "Fåfängan"); efter stadens brand gården 41, som försåldes hösten 1882. Hade upphört med handeln 1878. Förestod Nordgrens spritaffär från 1882 till sin död. Kvarnbokhållare från 1880 till sin död, vilken syssla fortsattes av änkan under 5 år. Erhöll 20/2 1865 privilegium på en harts- och terpentinfabrik, som dock nedlades redan 1868. Direktör i Sjömanshuset (11/13 1844—14/12 1868). Ungdomsvän med Zacharias Topelius (jämför dennes "Dagböcker"). Död i Nykarleby 12 dec 1886 i slag. —Gift 1:o 27 febr. 1844 med Mathilda Christina Lithén, f. i Nykarleby 3 okt. 1817, död där 3 dec. 1857 i en hjärtåkomma, dotter till rådmannen och handlanden i Nykarleby Mattias Lithén och Margareta Christina Calamnius; 2:o 29 mars 1860 i Nykarleby med Hildegard Charlotta Jessberg, f. i Gamlakarleby 28 jan. 1833, d. i Nykarleby 23 sept. 1899 i ryggmärgslidande, dotter till sjökaptenen, sedan handlanden i Gamlakarleby Jakob Jessberg och Kristina Charlotta Lithén.Fig 1.

Gården 6—9 från gårdssidan, tillhörig rådman Albert Dyhr (1844—58); ägdes därförinnan av svärfadern rådman Matts Lithén.

IV. Barn (födda i Nykarleby):

1. Frans Albert, f. 5 febr. 1845. Student från Vasa lyceum 30/10 1865. Ångbåtsagent. Död i Nykarleby 6 mars 1881 i njurlidande.

1. Mathilda Rosalie, f. 24 maj 1848, d. i Nykarleby 25 mars 1923 av hjärtfel. — Gift i Nykarleby 30 juni 1881 med lektorn vid normallyceet i Helsingfors Axel Backman, f. i Nykarleby landsförsamling 30 dec. 1850 (son till byggmästaren Leander Backman och Maria Bro). Fil. kand. 26 maj 1873. Lektor i latin och grekiska vid svenska normallyceet 1879. Död i Helsingfors 7 juni 1888 i lunginflammation. Äktenskapet barnlöst. Änkan bosatte sig år 1894 i Nykarleby. Köpte gården 131 (sedermera under nummer 104).

2. Johannes, f. 30 juni 1861, d. i Nykarleby 26 juni 1868 i halsröta.

2. Verna Charlotta, f. 24 april 1863. Bosatt i Nykarleby. Efter systern ärft gården 104 och hemmet med dess många minnen från 1800-talets mitt.

[Läs mer: Albert Dyhr av Erik Birck.]Tab. 4.

III. Alexander Johan Dyhr (son till Johan Fredrik D., tab. 2), f. i Uleåborg 23 augusti 1819. Sjökapten. Inflyttade till Nykarleby 1859. Kapten på Nykarleby skonertarna Vänskapen och Ceres, vilka tillhörde brodern. Förestod under en lång tid i sin gård N:o 44, som han inköpt 24/2 1871, en brännvinsbutik. Död i Nykarleby 8 mars 1895 av ålderdom. — Gift i Nykarleby 17 dec. 1863 med Anna Alfonsine Felander, f. i Nykarleby 14 sept. 1838, d. 16 okt. 1903 av hjärtfel, dotter till skepparen i Nykarleby Anders Felander och Maria Katarina Eklund.

IV. Barn (födda i Nykarleby):

Berndt Alexander, f. 16 febr. 1865, häradsskrivare, d. 10 juni 1913. Tab. 5.

Anna Hildegard, f. 1 sept. 1866. Bosatt i Nykarleby. Handarbetslärarinna i seminariets övningsskola i Nykarleby.

Olga Emilia, f. 20 juni 1868. — Gift 1:o i Nykarleby 23 juli 1893 med provisorn, tändsticksfabrikören m.m. Julius Sandström, f. i Nykarleby 25 dec. 1844, d. där 12 j an. 1901 i influensa; 2:o i Nykarleby 7 juni 1903 med postförvaltaren där Daniel Vilhelm Heurlin, f. i Nurmijärvi 16 maj 1849, d. i Nykarleby 7 jan. 1930 av ålderdom.

Albert Georg, f. 22 mars 1871, apotekare, d. 24 okt. 1931. Tab. 8.

Karl Mikael, f. 13 jan. 1875, d. i Nykarleby 6 maj 1875 i andtäppa.

Rosa Katarina Augusta, f. 19 aug. 1877. — Gift i Nykarleby 17 nov. 1912 med kontorschefen Einar Lundvall, f. 9 januari 1882 i Brahestad, d. under en resa i Kotka i hjärtslag 3 febr. 1922. Änkan bosatt i Nykarleby. Massös.

Ossian Alfons, f. 18 nov. 1879, järnvägstjänsteman. Tab. 9.Tab. 5.

IV. Berndt Alexander Dyhr (son till Alexander Johan D., tab. 4), f. i Nykarleby 16 febr. 1865. Student från Uleåborgs svenska lyceum 16 juni 1884. Avlade kameralexamen 12/2 1887. Landskanslist vid länsstyrelsen i Uleåborg 13/5 1887. Kronolänsman i Pyhäjärvi U.l. distrikt 1/10 1888. Häradsskrivare i Haapajärvi härad 7/2 1898, i Pedersöre härad 18/12 1902 och i Korsholms härad 11/10 1911. Död i Vasa i hjärtslag 10 juni 1913. — Gift 11 aug. 1891 i Gamlakarleby med Aina Charlotta Ingman, f. i Korsholm 15 okt. 1866, dotter till länsagronomen i Gamlakarleby Gustaf Fingal Ingman (f. i Åbo 15 juli 1835, d. i Gamlakarleby 2 maj 1879) och Olga Maria Peron (f. på Degerby Åland 8 april 1838, d. i Gamlakarleby 5 dec. 1894). Änkan Aina Dyhr anställd som stadskassör i Vasa 15/10 1913—26/2 1929. Bosatt i Vasa.

V. Barn:

Karin, f. i Pyhäjärvi U.l. 13 juli 1892. Farmaceut 1912. — Gift 8 juni 1918 i Vasa med distriktschefen för Vasa skyddskårsdistrikt, reservkaptenen, filosofie magistern Karl Väinö Granlund, f. i Helsingfors 22 febr. 1890, död i Vasa 3 september 1927 av blodförgiftning. Fru Karin Granlund är efter mannens död farmaceut vid 1:a apoteket i Vasa. [Enligt Carin Suomalainen var Karin Viktor Sunds sångmö när han skrev "Där björkarna susa".]

VI. Barn (födda i Vasa):

Berndt Carl Gustaf Granlund, f. 19 april 1919.

Carita Granlund, f. 23 april 1921.

Olof Karl Wäinö Granlund, f. 2 juli 1927.

Berndt Ragnar, f. i Pyhäjärvi U.l. 29 augusti 1893, major. Tab. 6.

Marta, f. i Pyhäjärvi U.l. 10 febr. 1895. Järnvägstjänsteman i Vasa.

Kerstin, f. i Pyhäjärvi U.l. 8 j an. 1897. Student från Vasa svenska samskola 13 juni 1914. Avlagt lägre förvaltningsexamen 18 maj 1916. Järnvägstjänsteman. Bosatt i Helsingfors sedan 1922.

Ann-Marie, f. i Pyhäjärvi U.l. 11 okt. 1898. Farmaceut 1921. Avlagt sjuksköterskeexamen vid Maria sjukhus i Helsingfors 15/3 1929. Sjuksköterska vid nämnda sjukhus.

Helga, f. i Pyhäjärvi U.l. 9 maj 1900. Student från Vasa svenska fruntimmersskola 5 juni 1918. Banktjänsteman. Bosatt i Helsingfors sedan 1926.

Ingeborg, f. i Pyhäjärvi U.l. 26 febr. 1902. Student från Vasa svenska samskola 27 maj 1920. Kontorist. Bosatt i Helsingfors sedan 1924.

Ola Berndtson, f. i Pedersöre 11 aug. 1903, diplomingenjör. Tab. 7.

Elisabet, f. och d. i Pedersöre 17 juli 1905.Tab. 6.

V. Berndt Ragnar Dyhr (son till Berndt Alexander D., tab. 5), f. i Pyhäjärvi U.l. 29 aug. 1893. Student från realläroverket i Jakobstad 14 juni 1913. Studerat vid handelshögskolan i Helsingfors från hösten 1913 till sin avfärd till Lockstedter Lager i Tyskland i febr. 1915. Gruppenfyhrer 1/3 1916. Deltog i världskriget på östfronten: i ställningskriget vid Missefloden, i vinterslaget vid Aa-floden samt vid kustbevakningen i Libau. Inskrevs i finska arméns rullor som jägarlöjtnant 11/2 1918. Deltog i frihetskriget som kompanichef. Var med bl. a. om Tammerfors och Viborgs intagning. Kapten 16/5 1919. Major 16/5 1924. Nu ekonomichef i Norra Savolax regemente. Bosatt i Kuopio. Utmärkelsetecken: jägarmärket, frihetskorsets IV klass med svärd, frihetskrigets minnesmedalj med spännen. — Gift i Vasa 8 aug. 1920 med Martha Wisén, f. i Vasa 8 aug. 1899, dotter till rådmannen och handlanden i Vasa Albert Wisén och Maria Huldén.


VI. Barn:

Berit, f. i S:t Michel 19 aug. 1921.

Glory, f. i Kuopio 29 aug. 1923.

Ulf Ormar Ragnarson, f. i Kuopio 18 nov. 1927.Tab. 7.

V. Ola Berndtson Dyhr (son till Berndt Alexander D., tab. 5), f. i Pedersöre, Kivilös, 11 aug. 1903. Student från Vasa svenska lyceum 1922. Reservfänrik 1923 från reservofficersskolan i Fredrikshamn. Diplomingenjör från Tekniska högskolan i Helsingfors (väg- och vattenbyggnadsavdelningen) 1928. Anställd vid ingeniörbyrån Alf. A. Palmberg i Helsingfors sedan 1928. — Gift i Helsingfors 23 november 1929 med Sirkka Maria Höckert, f. i Pyttis Stockfors 31 maj 1904, dotter till direktören Uno Herman Höckert och Tyra Söderlund.

VI. Barn:

Kristina Olasdotter, f. i Helsingfors 16 okt. 1931.


Tab. 8.

IV. Albert Georg Dyhr (son till Alexander Johan D., tab. 4), f. i Nykarleby 22 mars 1871. Avlagt farmaceutexamen 10/8 1891, provisorsexamen 4/2 1897. Innehavare av Haapavesi apotek 1/10 1898, Pojo apotek 1/2 1916. Skyddskårsfältapotekare 1/7 1925. Död i Pojo 24 okt. 1931 i hjärtslag. — Gift i Haapavesi 27 mars 1901 med Gerda Maria Nixholm, f. i Vasa 10 juli 1882, dotter till inspektorn i Vasa Erik Nixholm och Maria Holm.

V. Barn (födda i Haapavesi):

Gerda Linnea, f. 24 dec. 1901.

Anna Birgit Maria, f. 26 aug, 1908. Idkar sångstudier.

Georg Erik, f. 5 mars 1910. Student från Hangö samlyceum 19 sept. 1931. På skolskeppet Fawell under hösten 1931.

Lars Johan, f. 22 november 1912.Tab. 9.

IV. Ossian Alfons Dyhr (son till Alexander Johan D., tab. 4), f. i Nykarleby 18 nov. 1879. Antagen till praktikant vid järnvägarna 20/7 1898. Telegrafist på Orivesi station 28/2 1901. Bokhållare av 2:a kl. på Vasa station 24/2 1904. Bosatt i Vasa.— Gift i Orivesi 21 juli 1909 med Anna Augusta Schultz, f. i Keuru 6 oktober 1880, dotter till baningenjören Karl Axel Schultz och Emerentia Johanna Wirzenius. Antagen till praktikant vid statsjärnvägarna 1/9 1899. Telegrafist på Kouvola station 27/2 1906, på Vasa station 3/5 1909.

V. Barn:

Urda Johanna, f. i Vasa 6 april 1912.

(Inf. 2005-10-18.)


Woldemar Backman (1933) Bidrag till kännedom om det rikssvenska inslaget i Nykarleby stads befolkning på 1700- och förra hälften av 1800-talet.


Fortsättning: Forsberg m.fl.
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.