Fruntimmersskolan i Nykarleby, 1874—1909
av Erik Birck


Källor


Det otryckta källmaterialet förvaras i Nykarleby stads arkiv (Magistratsarkivet), där Fruntimmersskolans arkivalier omfattar följande handlingar:

Matrikel 1874—1909
Vitsordsbok 1874—1884
Vitsordsbok 1887—1909
Kassabok 1887—l909
Kursöversikter, lektionsplaner, anlända skrivelser, budget, betygsblanketter Verifikat 1895—1899, 1900—1909.Förkortningar:

Dir Direktion
Drk Drätselkammare
JT Jakobstads Tidning
Konc Koncept
Mag Magistrat
NSA Nykarleby stadsarkiv
Prot Protokoll
Stfm Stadsfullmäktige
ÅU Åbo Underrättelser
ÖP Österbottniska Posten
Noter


1)

E. L. Birck, Nykarleby stads historia. I (manuskript). K. R. Melander, Kuvaus Suomen oloista vuosina 1617—1634 s. 227, 233 (H:ki 1887).
G. Toppelius, Samling till en Historik. Underrättelse om Scholae Inrättningen i Nycarleby. . . (handskrift 1793 NSA).
J. Tengström, Afhandling om Presterliga Tjenstgörningen. . . III s. 598 A (Åbo 1822).
M. Strömberg, Skolan i Nykarleby s. 247, och
K. G. Leinberg, Ännu något om och med anledning af ”Skolan i Nykarleby” s. 364 ff. (TPF 1884).
J. J. Tengström, Johan Gezelii den äldres minne s. 60 ff. (Åbo 1825).
2) K. Svanljung, Österbottens pedagogier och trivialskolor s, 3 ff. 86, 94 ff., (H:fors 1895).
3) K. Svanljung, Österbottens pedagogier, s. 11.
5) Gustaf Hedström t. mag. 7.1.1874.
6)
J. Kaldén (N—r) t. ÅU 8.9.1875.
7) H. K.M:ts resolut 26-10-1876 Skolöverst. skolrådet för privata fruntimmersskolan i Nkby 23.11.s.å.
8) A. E. Conradi t. skolrådet i Nkby 18.5.1877. Dir.t.skolråd. 17.5.s.å.
9) ÖP 5.2.1882. J.T. Hanho, Suomen oppikoululaitoksen historia II s 335 ff 338 (Porvoo-Hki 1947—55).
10) ÖP 17.11.1887 Vbl 11.2.1888 V. Hytönen Talonpoikaissäädyn hist. I s. 103 ff., 129 ff., 174 ff. (H.ki 1923).
11) Stfm prot. 29.12.1887. ÖP 22.2.1888. Stfm prot. 20.1, 9.4 1888 12.4. 1889.
12) ÖP 9.2, 16.2, 29.3, 5.4.1888.
13) ÖP 16.8.1888. G. Hedström om Privata flickskolan i ÖP 8. 3. 1888 ÖP 28.6. 1888.
Stfm prot. 23.12.1889.
14) Stfm.prot. 16.5.1891. 16.9.1894.
15) Kontobok för Privata Fruntimmersskolan. Jfr E. Hedström, Nykarleby s. 188 f.
16) G. Hedström t. stfm 20.9.1893. Stfm konc. prot. 20.9, 14.10, 19.12. 1893.
17) K. F. Spolander, G. Hedström o. K. E. Wichmann t. stfm. 11.12.1893. Stfm konc.prot 3.2.1894 med bilagor. Senatens utslag 2.4.1895.
18) Skolan upphörde ht 1876, men indrogs först 1884.
19) Stfm t. H. K. Maj:t odat (1894). Inlämnat på ekon.departementet 24.3.1894 av jurisutr.kand. P. W. Lybeck.
20) G. Hedström t. Stfm 11.4. K  E. Wichmann, A. Kisor o. a. Achrén t. stfm
21)
Öfversigt af Privata Fruntimmersskolans i Nykarleby kurser under läsåret 1894—1895. Privata flickskolans i Nykarleby inventarier. G. Hedström t. Stfm 11.4.1896. K  E. Wichmann, A. Kisor o. a. Achrén t. stfm 30.4.1896. Stfm konc. prot. 5.5. 1896.
22) Stfm prot. 5.5, 3.6, ÖP 14.6.1896.
23) Stfm prot 4.7, 1712, 3.9. 1896. Instruktion för Nykarleby samskola. Stfm prot 11.11. 1896.
24) Stfm konc.prot. 4.5.1897, 17.11.1898, Stfm prot. 20.12.1898, 3.9.1900 28. 7. 1903 A. Achréns tablå över samskolans utgifter. Stfm konc.prot 4. 5. 1897.
25) Stfm prot. 21.1.1898. Jfr Hedström a.a.s. 185 ff. stfm prot. 7.11.1900, 15.5.1901, 7.5.1902. JT 10.6.1899.
26) G. Hedström t. stfm 2.12.1902.V.K. E. Wichmann, Anna Henriksson A. F. Mennander och Aina Henriksson t. stfm 25.11.1902 med budget och läroplan.
27) Stfm prot. 26.2.1903.
28) = Jag har talat och frälst min själ.
29) Z. Schalin t. stfm 30.1.1903. Stfm prot. s.d. 2. 4. 1903, 30. l. 1904.
30) Stfm prot. 9.3. 2.4.1903. Y.K. Yrjö-Koskinen t. mag. 29.5.1903. I stfm prot. 6.6.1903 har borgmäst. Calamnius' allegerat skrivelsen under beteckningen ”Rysse”, därmed åsyftande Y-K:s politiska verksamhet som gammalfinne och undfallenhetsman. Stfm prot. 28.7.1903.
31) Nykarleby privata fruntimmersskolas inventarier år 1909 Skolark NSA.
32) Stfm prot. 30.12.1903, ÖP 29.4., 25.5, 22.9.1904. Borgmästare Calamnius har allegerat direktionens skrivelse härom 15.9.1904 t. prot.under: ”Ryska Fy Fan” Stfm prot. 22.9.1904. Wichmann, Hågkomster s. 43 ff., 68 (Nykarleby 1933). Stfm prot 30.6.1905. Direktionens prot. 26.5.1905.
33) Dir. Prot.26.5.1905 med.läroplan Stfm 27.1, 25.4, 7.9. med budgetförslag, 25.10.1906.
34) Stfm prot. 18.1, 5.4.1909. Drk t. stfm 11.1.1909 med bilaga.
35) Fruntimmersskolans matrikel 1874—1909. Skolarkivalier, NSA.


Erik Birck (1985) Fruntimmersskolan i Nykarleby, 1874—1909. I Skolhistoriskt arkiv XVIII.


Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.
(Inf. 2004-06-04.)