XVII. FATTIGVÅRDEN EFTER BRANDEN

Antalet understödstagare


Antalet personer som åtnjöt fattigvård förblev tämligen konstant och visar sjunkande siffror från 1871, sedan normala förhållanden åter inträtt efter hungeråren. Efter nödåren låg uttaxeringen på omkring 2500:— mk per år, från 1890-talet på omkring 4000:—. För 1888 föreslog drätselkammaren 2800: mk för fattigvården d.v.s. ungefär hälften av det belopp, som samma år skulle uttaxeras för kommunala behov. 1886 hade anslaget använts på följande sätt: Bestämda understöd (686: mk) åt 10 personer, tillfälliga understöd (848:02 mk) åt 11 personer, utackorderingsavgifter (945: mk) för 6 personer och diverse avgifter, såsom begravningshjälp, medicin, skjuts och underhåll för i utlandet insjuknade sjömän m.m. (357:89 mk). Mellan 1868 och 1887 varierade antalet understödda från 93 personer (varav 24 barn) 1868 och 101 personer 1869 och 1870 till 21 personer 1884 och 1887. Antalet understödda åren 1825—1855 uppgick till följande, varvid personer som erhållit sina begravningskostnader betalda, ej medräknats, ej heller de, som fått mer eller mindre tillfällig hjälp till mediciner o. dyl.:

Av fattigvården understödda 1825—1855: 62)

1 maj
1825—
1 maj 1826
27
pers.
 
1826—27
28
1827—28
24
1828—29
27
1829—30
28
1830—31
27
1831—32
26
1832—33
31
1833—34
33
1834—35
31
1835—36
29
1836—37
31
1837—38
29
1838—39
28
1839—40
29
1840—41
35
1841—42
35
1842—43
30
1843—44
33
1844—45
39
1845—46
36
1846—47
53
1847—48
84
63)
1848—49
46
64)
1849—50
30
65)
1850—51
22
 
1851—52
12
1852—53
11
1853—54
14
1/5
1854—
31/12 -54
19
1855
66


Under tiden 1825—1855 åtnjöt således i medeltal c:a 33 pers. understöd av fattigvården.

Följande tabell visar antalet fattiga, som åtnjöt underhåll eller understöd från stadens fattigvårdsdirektion enligt Kejs. förordningen av den 22 mars 1852:

Av fattigvården understödda 1856—1876: 66)

 
Underhållna
Tillagda
understöd
Summa
1856
15
57
72
1857
15
88
103
1858
23
73
96
1859
25
50
75
1860
21
50
71
1861
19
52
71
1862
18
74
92
1863
17
87
104
1864
17
79
96
1865
14
81
95
1866
19
65
84
1867
19
69
88
1868
19
101
120
1869
21
80
101
1870
17
84
101
1871
15
74
89
1872
15
65
80
1873
15
48
63
1874
23
37
60
1875
31
25
56
1876
39
13
52


Erik Birck (1980) Nykarleby stads historia del II, sid. 688—689.


Nästa kapitel: XVIII. FOLKMÄNGDEN OCH FOLKMÄNGDSFÖRÄNDRINGARNA I STADEN 1810—1880. Stadsläkarna i Nykarleby.
(Inf. 2008-03-04, rev. 2008-03-05.)