I. DEN GAMLA STADEN

Brunnsholmarna och Nykarleby hälsobrunn


I Nykarleby begagnades redan på 1700-talet en hälsokälla på Nygårds hemmans ägor, omnämnd av Forshaell 1784, senare kallad Nykarleby Surbrunn. Det var dock först provisorn vid apoteket Korpen i Stockholm, den ivrige naturforskaren Johan Ersson Julin, som 1782 erhållit privilegium på det första apoteket i staden, som gav surbrunnen karaktären av hälsokälla. Den användes sedan flitigt under slutet av 1700- och början av 1800-talet, särskilt under dr Z. Topelius d.ä:s tid. Han var stadsläkare i Nykarleby 1811—1831.

 

Nykarleby hälsobrunn 1849. Målning av Hilda Olson. I bakgrunden Juthbacka.
9. Nykarleby hälsobrunn 1849. Målning av Hilda Olson. I bakgrunden Juthbacka. [Herlers museum. Personerna är ...][Originalet vid Nykarleby museum är klistrat på en kartong med några noteringar, bl.a: ”Jutbacka Taget år 1848. Förrän någon undervisning hjälpt att återge hvad jag såg i naturen”. Förstoring.
(Inf. 2020-02.08.)]


Den för stadens förkovran och allmännyttiga företag intresserade rådman Isak Lindqvist lät efter 1812, då han jämte Chr. Reinh. Backman blev ägare till anläggningen, bygga ett ordentligt brunnshus över källan. Huset stod med sin ena gavel på land och den andra på en klippa i älven med ingång från landsidan. Man steg ned för en något slipprig stig längs backsluttningen över källan. Kring denna var inne i huset ett skrank upprest, med ställ för dryckesbägarna. Vid danstillfällen borttogs skranket och ersattes med ett bastant lock över brunnen. Vid husets andra ända var en öppen ”kvist” med sittbänkar.

Nedanför trappan ledde en landgång över till holmarna, som var förbundna genom broar.


Nykarleby hälsobrunn 1849. Målning av Hilda Olson. I bakgrunden Juthbacka.
[Brunnsholmarna ur ett ovanligt perspektiv (från nordost). Och ännu ovanligare är att kägelhuset och -banan skymtar mitt i bild. Förstoring.
Elisabet Sund tillhandahöll.
(Inf. 2013-03-19.)]

De s.k. Brunnsholmarna, en större och en mindre, arrenderades av Lindqvist och Backman, som där uppförde ett sommarvärdshus. Senare ägdes hälsokällan och holmarna av apotekare Johan Benzelstjerna (apotekare 1831—1849), som kallade sig ”brunnsintendent vid Nykarleby hälsokälla”. Han renoverade sommarvärdshuset och anlade där en kägelbana 1836.


10. Brunnshuset på 1880-talet.
Foto. [J.L. Bircks arkiv.]


Till kuranstalten hörde redan under dr Topelius tid en bad- och siminrättning, där man kunde få finsk bastu, kar-, ång- och gyttjebad samt duscher. Hedström omtalar, att gyttjan till baden på 1800-talet hämtades från Tirskärssund, som sedan länge numera är fastland.

Z. Topelius har i sina dagböcker flerstädes skildrat episoder ur brunnslivet på 1830-talet, bl.a. brunnsbaler i juli 1836, 1837 och 1838.

I brunnshuset anordnades även konserter. De inskrivna brunnsgästernas antal var på dr Topelius tid 50—60, men sjönk på Benzelstjernas tid till ett 20-tal per år. En bevarad förteckning på brunnsgästerna från år 1817 visar att 45 personer då besökte hälsobrunnen. De flesta var från staden eller andra österbottniska städer och orter. Förteckningen upptar följande namn:

Som vi ser var publiken rätt blandad, från hovrättsråd och häradshövdingar, prästmän och magistrar samt befattningshavare av olika slag jämte damer, till handelsmän, hantverkare, f.d. soldater och bondhustrur. Huvuddelen utgjordes dock av ståndspersoner. Förteckningen torde representera ett genomsnitt av det klientel, som vid denna tid besökte Nykarleby Surbrunn.


11. Brunnsholmen på 1880-talet. Foto.
[J.L. Bircks arkiv. Vykortet som länken leder till är något beskuret i vänster- och högerkant.]


År 1865 utgick kontraktet med Nygårds hemman, varefter källan var stängd i fem års tid. Ständiga tvister pågick från denna tid ända till 1897 mellan Nygårds hemmans ägare och staden om besittningsrätten till holmarna och källan. Brunnsdrickandet upphörde i början av 1870-talet med 10 inskrivna gäster 1872, men ännu omkring 1890 kunde man taga sig en klunk ur källan. Värdshuset på ”Holmen” var en omtyckt samlingsplats för stadsborna och gästande främlingar ännu 1893, då staden, som blivit ägare till byggnaderna 1875, sålde hela anläggningen för 176 mk, varefter alltsammans revs och flyttades bort. År 1898 uppfördes ett nytt värdshus på Holmen av ett bolag, bildat av stadens herrar, bland dem Gustaf Hedström. Värdshuset, som till rumsplan och exteriör påminde om det gamla, blev på nytt samlingsplats för stadsborna. En av dem som skildrat stämningen kring Brunnsholmen på 1890-talet är Mikael Lybeck 1902 i dikten ”Där älven rinner runt Holmens bro”. Ernst V. Knape anknyter i sin Nykarlebyroman ”Erik Falander” till värdshuset vid sekelskiftet. Hedström har tecknat Brunnsholmarnas historia och beskrivit källans läge på östra älvstranden mittemot Brunnsholmarna, ett knappt 100-tal meter söderom nuvarande Engs gård, där en utfallssänka, en loma, sträckte sig ned till älven. Läget framgår närmare av bifogade karta över Brunnsholmarna, avmätta 1866. Genom loman rann en bäck och tio meter söderut längs den dåvarande strandliden låg källan, fullt märkbar ännu på 1920-talet som en vattenpöl i den rostfärgade marken. På Benzelstjernas tid leddes vattnet genom en 6 alnar lång ränna till en reservoar, rymmande ca 20 kannor [1 kanna= ca 2,6 l] vatten, under brunnshuset. Källådern rann året om och vattnets medeltemperatur var 7 grader. Det var järnhaltigt och alkaliskt (23 mgr järn på 1 liter enligt en på 1920-talet gjord analys).

Övergången från älvstranden till Holmen började mellan gråstenskvarnen och det senare ölbryggeriet, som även det nu är borta. Strax norr om kvarnen ledde en trappa ned från älvbranten till kvarnens nordvästra hörn. Därifrån gick man till vänster längs den smala landremsan mellan yttre kvarnväggen och forsen till kvarndammen, som ledde till Brunnsholmens västra del. På dammen låg en bro av plankor, försedd med dubbla ledstänger. På denna tog man sig över med den uppdämda östra strömfåran till vänster och forsen till höger, berättar Hedström. Stigen fortsatte sedan över mindre broar och plankor till värdshuset. Från 1898 anlades nya trappor och broar.
[Det nya värdshuset och kvarndammen med en delvis för vintern upptagen eller förstörd bro. Koski bryggeri i högerkant. Foto: Spolander. Förstoring.
Leif Sjöholm tillhandahöll.
(Inf. 2011-12-30.)]Karta över Brunnsholmarna.
[Karta över Brunnsholmarna. Byggnaden på den västra holmen är förmodligen tuppen (utedasset). På den högra holmen finns den långsmala kägelbanan, värdshuset och början av spången över kvarndammen mot bryggeriet.
Detalj ur Karta och profil öfver Nykarleby stadsfors i Nykarleby älf från år 1900.]


Ännu under den stora sångfesten i juni 1914 framstod Brunnsholmarna som en stämningsfull idyll. Alkoholförbudet under kriget gjorde, att rörelsen ej mera lönade sig, varför gästgiveriet uppsade sitt under några år innehavda arrendekontrakt. Brunnsholmen blev nu nykterhetsvärdshus för en tid framåt, men lönsamheten blev allt sämre och ingen ville mera arrendera företaget. Bankdirektör K. F. Spolander, som nu var ägare till byggnaderna jämte G. Hedström, erbjöd i juni 1918 staden att inlösa dem, men utan resultat. Senare under sommaren såldes och revs hela anläggningen. Brunnsholmens saga var därmed all. I våra dagar är källan liksom även själva holmarna försvunna genom höjningarna av vattennivån i älven. [Vykort före dammbygget 1926 och fotografi efter höjningen 1984.]Erik Birck (1980) Nykarleby stads historia del II, sid 52—56.


Nästa kapitel: Sockenstuguberget.


Läs mer:
Brunnsholmarna i kapitlet Fakta.