III. NÅGRA NYKARLEBYFAMILJER. BORGARE, TJÄNSTEMÄN OCH VANLIGT FOLK

Carl Nylund


Liksom sedermera sjökapten Gustaf Lundqvist blev Carl Nylund s.a.s. uppfostrad av rådman C. W. Sundström, till vars hus han kom 1852 vid 14 års ålder. Han var född den 1 aug. 1838 och avled i Nykarleby den 24 april 1918. Han hade tidigt blivit fader- och moderlös.

Carl Nylund och fru Johanna f. Silfvast med familj.
36. Carl Nylund och fru Johanna f. Silfvast med familj.
Foto 1890-talet. Förstoring. [Herlers museum. Lena Salo bublicerade originalbild på facebookgruppen nykarleby:]


Fr.v. Elisabet (fru doktor Backman), Helmi (död ung), Jenny (lärarinna), Matilda (drätselkamrerare), Anna (gift med häradshövding, lagman Barck), Maria (med parasoll, lärarinna i franska), konsulinnan och konsuln, framför dem sittande, Eva (gift med Paul Nessler), Ellen (stationsbokhållare på Nykarleby järnväg). Uppgifterna är nedskrivna på baksidan av fotot av J. L Birck.

(Inf. 2015-06-18.)]


Fadern var skepparen Matts Hansson Nylund 109), som drack. Han dog på gatan. Modern, som även hon var hemfallen åt missbruk av starka drycker, dränkte sig eller omkom i dryckesrört tillstånd. Familjen hade bott i sedermera skomakare Kloströms stuga i Nystaden.

Sundström förhörde Nylunds katekesläxor under skriftskoltiden. Calle N. var kvick i mun, men något trögare i handling än gossen Lundqvist. Nylunds enda nöje var att om söndagseftermiddagarna få gå till Silfvasts och hälsa på småkusinen Johanna, ”den vackra, goda”, som brukade draga honom på handkärra, då de var små. Hon var nämligen 1½ år äldre än Calle. Hon blev sedan hans maka. 110)

Som handelsbokhållare anhöll Carl Nylund den 27 april 1863 om burskap. Han hade då i 10 år biträtt rådman C. W. Sundström i dennes handel enligt intyg daterat Nkby 25.4. 1863.

Från Handelsskolan i Jakobstad, som han besökt vårterminen 1855, hade han fått följande betyg:

Svenska språkets ortografi Fullkomligt försvarliga
Svensk grammatik         ”              ”
Geografi och Europas huvudmakters statistik Nöjaktiga
Aritmetik         ”
Handel och växellära Fullständigt försvarliga
Korrespondens och mynt, mått och vikt i de förnämsta stater         ”              ”
Avslutat 6 månaders bokföring enligt dubbla italienska metoden med Nöjaktig insikt i bokföringens grunder.  
  Jakobstad 15 maj 1855
August Lilius
Handelsskollärare

Nylund antogs den 1 maj 1863 till in- och utrikeshandlande. Han var efter Grundfeldt den ledande skeppsredaren och handelsmannen i staden vid 1800-talets slut.Erik Birck (1980) Nykarleby stads historia del II, sid 227 f.


Nästa kapitel: Postmästare v. Platen.


Läs mer:
Nylunds gård.
Nylunds villa av Mats Blomqvist.
Nylunds gård efter konkursen.
Dottern Maria omnämnd av Erk.
Man höll sig mjuk i knäna anyway i Amerikatrunken.
Connoissement.
En herrklubb i Nykarleby nedtecknat av Carl Nylund.
Minnen från Lägre elementarskolan.
Ångfartyget Nykarleby.
Dottern Evas minnesbok.
Auktionsannons.
Börje Wilkman om Nylunds.
Nylund var enagerad i beckbruket.

En släkt Nylund av Woldemar Backman på Genealogiska Samfundet i Finlands webbplats.
(Rev. 2022-03-06.)