XIV. EFTER BRANDEN

Stadens återuppbyggnad besluts och planeras


Medan denna polemik om stadens vara eller icke vara ännu pågick i tidningspressen, hade Nykarlebyborna redan fattat sitt beslut. Den 17 jan. sammanträdde borgerskapet för att dryfta frågan om stadens återuppbyggande. Allmänna meningen var att så skulle ske. Från grannstäderna förelåg som vi sett uppmaningar att flytta dit, men borgerskapet var tveksamt. Redan den 13 jan. hade den tidigare nämnda undsättningskommittén tillsatts under ledning av kyrkoherde Kristoffer Kullman och med borgmästare Montin, rådmännen J. A. Lybeck, Alb. Dyhr och C. W. Sundström samt ett antal representanter för borgerskapet, hantverkarna och arbetsfolket i staden som medlemmar. Den 18, 19 och 20 jan. höll rådhusrätten och magistraten de tidigare anförda undersökningarna rörande brandens uppkomst. Den 21 jan. sammanträdde borgerskapet på nytt och beslöt nu anhålla om reglering för att bygga upp staden med utvidgning åt öster och norr. Saken skulle dock ytterligare övervägas, innan definitivt beslut fattades. Att flytta staden ansåg man vara omöjligt med hänsyn till den kvarstående kyrkan, skeppsvarven, upplagsplatsen vid Åminne m.m. Man framhöll, att Jakobstad och Vasa visserligen inbjöd ”de förmögna och verksamma” att flytta dit, men däremot var man mindre angelägen om de många fattiga, vilkas små förvärvskällor och kvarstående boningar var fästade vid orten. ”Slaget var hårdt, men modet är icke fälldt och will Gud, skola wi ännu hafwa en bättre framtid.” 43)

Detta var den allmänna åsikten. En stark uppmuntran fick stadsborna genom den tidigare nämnda gåvan från kejsaren om 5000 rbl s:r. Optimismen bland allmänheten ökade märkbart på grund av den välvilja och det intresse ”den älskade Monarken” visat. Man började nu alltmera längta efter reglering för att kunna uppköpa material och bygga under våren.

En viss tveksamhet rörande återuppbyggnaden förefanns dock som vi sett till en början hos stadens myndigheter och säkerligen även bland den stora allmänheten. Den 2 febr. gav emellertid magistraten, bestående av borgmästare A. W. Montin och rådmännen J. A. Lybeck, A. Dyhr, M. Sandström och C. W. Sundström, jämte borgerskapets 12 äldste efter ytterligare prövning av saken definitivt i uppdrag åt rådmännen Dyhr och Sandström att hos generalguvernören över Finland anhålla om reglering av plan för staden och dess återuppbyggande, ”så framt sådant sig göra låter”.

Beslutet väckte ny optimism bland stadens invånare. Redan i slutet av febr. kunde Nykarlebyköpmännen dementera en uppgift i ÅU [Åbo Underrättelser], att de flesta av dem vore ruinerade efter branden. Trots stora förluster hade alla de äldre handelsfirmorna kunnat fortsätta sin verksamhet. Något fallissement var ej heller att motse bland dem, men däremot nog bland några yngre köpmän, som redan före branden var på obestånd (Westlin, Gottleben). 44)

En mängd små provisoriska byggnader hade såsom tidigare nämnts redan rest sig på ruinerna. Lantmätare O. W. Kjellman var sysselsatt med att avfatta terrängen på en karta och trodde sig bliva färdig med detta till slutet av mars. Redan i början av denna månad visste man, att arkitekt C. A. Edelfelt fått i uppdrag att reglera den nya stadsplanen. Man väntade honom till staden så snart Kjellman fått sitt arbete klart. Då stadsborna nu var eniga om att staden skulle återuppbyggas och slädföret som bäst tillät transporter av sten och byggnadsvirke, levde man i hopp om att staden redan under sommaren skulle börja resa sig ur askan till en bättre framtid. ”Förhjelpe oss härtill, näst Guds bistånd, endrägt, mod och den nya, mångdubblade drift, hwilken nöden framkallar i små som i stora samhällen och hwilken utgör deras redbaraste kapital”, skriver den 6 mars en korrespondent från staden. 45)

Tveksamheten och oron var dock fortfarande stark bland stadsborna. Ännu 1870 förnams en återklang av diskussionen om stadens eventuella flyttning i samband med att magasinerna vintern 1870 flyttades från Åminnet till Andra sjön. ”Således kommer då ett av de största obotfärdigas förhinder, varför Nykarleby stad efter branden 1858 icke kunde flyttas till Oravais invid havsstranden att försvinna”, skriver lär. J. Kaldén (”Nabopolassar”) den 1 febr. 1870. 46) ”Många finnas”, fortsätter han, ”som ännu anse, att ett stort misstag blifvit begånget därigenom att så ej skedde”. Kaldén själv ansåg dock att stadens läge i Lapuanjokis välodlade och tätt befolkade floddal, där strandvägen och vägen från Lappo grenar sig i flera genom Kauhava, Yli- och Alahärmä samt Jeppo gående vägar, var vida förnämligare än Oravais läge. Genom sistnämnda ort gick endast strandvägen. På denna plats skulle staden sålunda ha förlorat ej blott sin handel med ovannämnda församlingar utan även med Nykarleby socken, vars handel då hade flyttats till Jakobstad. Nykarleby hade fått sin handel begränsad endast till Munsala och Oravais kapell.

Flyttningskostnaderna och jämnandet av den nya stadsplanen skulle även blivit för stora och svåra påfrestningar. Stadens mindre bemedlade invånare hade ej mäktat deltaga i dem, varför de skulle ha kvarstannat på den gamla platsen som fiskare, torpare och inhysingar. En stad i Oravais hade sålunda bildats av några köpmän, skeppare och tjänstemän. Det hade m.a.o. blivit en stad utan befolkning, ”och vad hade väl det varit för ett missfoster till stad och vem skulle betalt de kommunala utskylderna ?”

Men varför flyttade man ej till Jakobstad, som liksom Vasa erbjöd sig att taga emot Nykarlebyborna? Det hade dock, menar Kaldén i anslutning till Topelius, varit ”ett oerhört faktum i finska historien”, om en stad spårlöst försvunnit. Det bästa hände därför, då Nykarleby stad uppbyggdes på sin gamla grund ”med sitt härliga läge, där Nykarlebyälven gör en sakta krökning, med höga, gröna och lövrika stränder och en fors, som ganska storartad under höst- och vårfloderna i icke ringa grad nu gör stället romantiskt och i en framtid, då Finlands folkmängd ansenligt hunnit förökas och fabriksverksamhet blivit lönande, vore passande för fabriksanläggningar”, skriver Kaldén.

En del utflyttningar förekom dock. Bland de borgare, som efter branden uppsade sitt burskap och flyttade från staden har vi skomakarmästaren Anders Johan Kronström 47), som erhållit burskap den 4 okt. 1852 och uppsade det den 7 april 1858. Han flyttade med sin familj till Jakobstad. 48) En annan var sjökaptenen, handl. Christian Wennerholm, som vunnit sitt burskap som skepparborgare redan 1819 och som handlande 1852, och nu uppsade det samma dag som Kronström. Han förklarades fri från all borgerlig förbindelse till staden och från ledamotskapet i stadens sjömanshus direktion och som en av stadens äldste. Den 15 nov. 1858 uppsade handl. Hans Holmström sitt burskap och flyttade som av det föregående framgått, till Vasa 1859. Skepparen Anders Söderlund, som 1855 vunnit burskap i staden, uppsade detta den 22 dec. 1860, sedan han behörigen fullgjort sin borgarplikt. Han förklarades fri från sin burskapsförbindelse efter ett halvt år. 49)

I väntan på att regleringen skulle beviljas sammanträdde magistraten och borgerskapet på nytt den 7 april för att besluta om principerna för återuppbyggnaden.

Magistraten föreslog, att de förra gårdstomterna med å dem kvarstående hus och byggnader skulle inlösas av staden. För detta ändamål skulle tomterna indelas i klasser och byggnaderna åsättas vissa värden. Efter läge och beskaffenhet skulle de indelas i tre klasser. Sedan tomter enligt den nya stadsplanen blivit sålda till en så stor vidd, som motsvarade stadens förra plan, skulle medium av det för varje försåld aln² betalda priset uträknas. Detta medelpris skulle sedan gälla som lösen för varje aln² jord av II klassens tomter. I I klassen skulle per aln² erläggas 1½ gång mera och i III klassen endast ½ av medelpriset för II klassens jord.

Detta förslag godkändes av borgerskapets äldste såsom ”naturligast och med billighet öfverensstämmande”. Även gårdsägarna godkände förslaget, utom viktualiehandlandena Per Adolf Lindskog och Robert Ahlqvist, som inlämnade skriftliga andraganden. Den förre ansåg att alla stadens tomter för närvarande var av lika beskaffenhet och värde, varför de borde värderas efter ett pris efter kvadratfamn, men inte mark mot mark. I annat fall förklarade sig Lindskog belåten med samma betalning för tomten som den vid den kommande auktionen utfallande auktionsskillingen. Om borgmästaren åter fann för gott att låta samtliga gårdsägare rösta, så borde röstetalet ej beräknas efter utskylderna utan endast man mot man.

Ahlqvist åter anhöll om att få behålla sina tomter nr 85, 64 och 65, ifall de vid en kommande reglering skulle bli bestämda för enskilt bebyggande. I så fall skulle Ahlqvist själv reglera och bebygga desamma i enligt med den nådiga föreskrift H.K.M:t skulle komma att meddela. Arealen av Ahlqvists tomter utgjorde 13.136 kvadratfot och torde således vara tillräcklig för en tomt i ”vår nya stad”. Han protesterade mot varje olaga intrång i sin rätt och förklarade, att han ej avstod sina tomter till annat än gata, torg eller annat stadens allmänna behov. Även i detta fall påyrkade han besiktning och värdering av ojävig auktoritet, såväl av marken som av de därå genom försynens skickelse och hans egna ansträngningar från lågorna räddade byggnader.

Skomakaråldermannen Anders Johan Thulin förenade sig med Ahlqvist. De övriga gårdsägarna och borgerskapets äldste anhöll däremot, att något avseende på vad Ahlqvist och Lindskog ”skällöst” anfört ej måtte fästas. Magistraten beslöt därför följande:

Stadens förra gårdstomter skulle efter deras läge och beskaffenhet samt därav föranledda högre eller lägre värden före branden, för inlösen indelas i tre klasser. Lösen för tomterna skulle beräknas efter kvadratinnehållet och bestämmas enligt det ovannämnda förslaget.

För värdering av de kvarstående enskilda personer tillhöriga hus och byggnader, som skulle inlösas till staden, - därest ägarna ej hellre åtnöjdes med skälig flyttningshjälp, skulle en värderingskommitté tillsättas. De nya tomterna skulle strax efter det reglering och utpålning av stadsplanen försiggått, försäljas på offentlig auktion. Till förekommande av tidsutdräkt finge besvär ej anföras mot kommitténs värderingsåtgärder och beslut.

Gårdsägarna valde därefter följande ledamöter till nämnda kommitté:

Possessionaten [godsägaren], välborne O v. Essen, handlandena, rådman J. A. Lybeck och G. M. Hedström, lands- och stadsfiskalen J. H. Forssén, skepparen C. A. Synnerberg, färgarmästaren M. Wahlberg och lotsen J. Jakobsson.

Dessa utsåg till ordf. possessionaten v. Essen. Till suppleanter utsågs apotekaren N. Malmberg, rådmännen M. Sandström och C. W. Sundström, handlandena C. E. Ekholm och A. Granholm samt lotsen J. Jungell och sjömannen C. Björkman, vilka näst efter de kommitterade erhållit de flesta rösterna. 50)

Rådmännen Dyhrs och Sandströms uppvaktning hos myndigheterna i Helsingfors resulterade jämte Topelius tidigare nämnda aktioner snabbt i ett för staden positivt beslut. Staden skulle återuppbyggas, och länsarkitekten Carl Albert Edelfelt, som blivit högvederbörligen förordnad att upprätta planen till stadens reglering och återuppbyggande, anlände den 15 april till Nykarleby. Edelfelt hade redan ett förslag till ny stadsplan klart i form av en konceptkarta, som han ovannämnda dag företedde för magistraten och borgerskapets äldste. Sedan en del ändringar utvisats på kartan, godkändes förslaget till den nya stadsplanen.

Den 27 april samlades magistraten och stadens äldste på nytt. Det hade nu visat sig, att en del svårigheter uppstått vid planeringen och utstakningen på marken av gatorna enligt den nya stadsplanen. Man beslöt därför att hos Edelfelt föreslå en ändring av planen enligt följande:

1. Tomterna nr 1 och 27 på konceptkartan skulle i likhet med nr 28 och 6 bliva endast 75 alnar breda.

2. Tomterna nr 79, 80, 81 och 82 kunde utstakas norr om och i sammanhang med tomterna nr 85, 86, 87 och 88, och sålunda, jämte tomterna nr 78 och 83 ävensom nr 103, 104, 105 och 130 begränsas av Norra staketgatan.

3. Nedre gatan på östra sidan av älven skulle med bibehållande av den förra gatans västra del, dragas så att den fortsatte norrut och sålunda komme att utgöra gata mellan de föreslagna tomterna för arbetsklassen (d.v.s. på Källbacken).

Därjämte skulle man anhålla hos arkitekt Edelfelt, att han ville hos H.K.M:t i underdånighet föreslå, att de två kvarter, som utgjorde stadens nordöstra hörn och enligt förslaget komme att bestå av tomterna nr 70, 72, 74, 76, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87 och 88, vartdera finge fördelas i åtta tomter och stadens mindre bemedlade invånare sålunda beredas tillfälle att bebygga dem. 51)

I maj hade Edelfelt sin plan för regleringen färdig. Planen upptog 36 kvarter, delade i 149 större och mindre tomter. Den förevisades borgerskapet och dess tolv äldste samt en mängd av stadens övriga invånare vid en allmän rådhusstämma den 14 juni. De församlade yttrade härvid den enhälliga önskan, att magistraten hos H.K.M:t i underdånighet skulle anhålla om planens nådiga fastställande. 52)

Vid samma stämma beslöt man uppdraga åt magistraten att hos H.K.M:t anhålla om tillstånd till ägoutbyte med Nykarleby kyrkoherdeboställes ägor. Kyrkoherde Kullman och Nykarleby sockens samtliga hemmans- och lägenhetsinnehavare hade vid allmän stämma den 5 april förklarat sig villiga att mot vederlag upplåta den mark från boställets ägor, som ingått i den nya stadsplanen vid regleringen.

Någon ersättning för grundmurar samt stenläggning av gårdsplaner och gator skulle ej erläggas till ägarna. De fick däremot rätt att föra bort såväl grundmaterialet som stenläggningen, med skyldighet att fylla sålunda uppkomna gropar. Innan planeringsarbetet företogs, skulle grundvallsstenar och grus föras bort, vid påföljd att sagda fyllningsämnen annars tillföll staden.

Den 1 juli 1858 valde borgerskapets 12 äldste och gårdsägarna en byggnadskommitté. Dess uppgift var att förvalta de understöd och lånemedel för planering och reglering samt uppförande av allmänna och enskilda byggnader, som av H.K.M:t skulle komma att anslås. Den skulle också övervaka den byggnadsskyldighet, för vilken understödet erhållits samt i allmänhet tillse att den byggnadsordning, som komme att fastställas för stadens och för privata byggnader, trädplanteringar, gators öppnande och planerande m.m., skulle behörigen iakttagas.

Gårdsägarna och envar av borgerskapet ägde att genom en valsedel bland fyra av stadens tjänstemän, handlande och hantverkare utvälja en ordf. och en viceordf. i kommittén. Till ledamöter och ledamotssuppleanter skulle likaså genom omröstning utväljas två tjänstemän, sex handlanden och fyra hantverkare, av vilka magistraten skulle utnämna till ordf. den, som erhållit de flesta kallelserösterna och till viceordf. den, som erhållit rösten näst efter denne samt till ledamöter och suppleanter åtta av dem, som därtill erhållit största antal röster, så att fyra med de flesta rösterna blev ledamöter och de övriga suppleanter.

Sedan tullförvaltare P. J. Falck för sjukdom och trägna tjänstegöromål avsagt sig allt deltagande i kommittén, valdes till ordf. apotekare N. Malmberg, till Viceordf. skepparen C. A. Synnerberg och till ledamöter provincial- och stadsläkaren J.F. Blank, handlanden E.A. Waselius och A.G. Olson samt skomakarmästaren H. H. Garbén. Till ledamotssuppleanter valdes handlandena A. Granholm och G. M. Hedström, färgerimästaren M. Wahlberg och bagarmästaren C.A. Knape.

Magistraten fick vid denna tid en kraftig förstärkning i den unge handl. Carl Adolf Fredrik Grundfeldt, som av guvernören befullmäktigats att vara rådman efter rådmannen Adolf Hammarin d.y., som avlidit under en badresa i Karlsbad den 12 aug. 1857. Grundfeldt avlade tro-, huldhets- och tjänste-ed jämte domared den 28 juni 1858 och var första gången med i magistraten den 12 juli s.å. 53)


Erik Birck (1980) Nykarleby stads historia del II, sid. 596—602.


Nästa kapitel: Vad som återstod av staden efter branden