VI. NÄRINGSLIV OCH ARBETSFÖRHÅLLANDEN FRÅN 1870-TALET TILL VÅR TID

Nålörssågen


Ett märkligt försök att etablera en modern sågindustri gjordes efter frihetskriget. Affärsmannen Gustaf Höglund anhöll den 15 sept. 1919 att få arrendera två av staden tillhöriga jordområden vid Nålörn för en såginrättning. Området var 1 ha stort och arrendetiden 90 år med rätt att hålla stockflotte i Nålörsviken. Efter 4 skattefria år skulle arrendatorn erlägga 1.500 mk i årlig arrendeavgift med 25 % förhöjning efter 25 år samt efter ytterligare 25 år yttermera 25 % av den ursprungliga summan. Stadsfullmäktige biföll efter lång diskussion med 9 röster mot 6, och sänkte dessutom arrendeavgiften till 250 mk årligen efter 4 år under de 25 första åren. Sågen uppfördes vintern 1919—1920 och blev enramig.

Höglund var född i landskommunen och hade tidigare arbetat som förman vid timmerarbete bl.a. vid Uleåborgsbanan. Som underofficer i Uleåborgs bataljon och Oulais reservkompani hade han slagit sig ned på sistnämnda ort och verkade därstädes bl.a. som brobyggare och förvaltare vid en trävaruaffär, som han övertog och drev i 15 år, innan han flyttade tillbaka till hembygden i mars 1918. Här inköpte han Värnamo lägenhet och kvarn och började med sågverket vid Nålörn. I jan. 1921 anhöll han att få arrendera även resten av den s.k. Formansskogen därstädes. Båtplatsen och strandområdet söder om denna användes som allmän båtplats för stadsborna och skulle ej utarrenderas. Beredningsutskottet föreslog en arrendetid för sågen om 25 år, vilket förslag godkändes av stadsfullmäktige.

Nålörssågen drevs med framgång så länge Gustaf Höglund var vid goda krafter. Tilltagande sjukdom och motgångar föranledde honom att 1922 ombilda företaget till ett aktiebolag, O.Y. Nykarleby trävaru A.B., som han ledde till sin död den 18 aug. 1925 vid 61 års ålder.

Aktiemajoriteten innehades av bönder från Teuva och bolaget gick i konkurs i okt. sistnämnda år. Den 11 febr. 1926 inköpte kyrkoförsamlingen Värnamo parcell av Höglunds sterbhus för 160.000 mk. I köpet ingick ej Värnamo kvarn och vattenkraft med strandrätt. De sistnämnda såldes av sterbhuset till handl. Victor Holmström och konstförvanten Joel Nilsson för 65.000 mk. Den 18 mars s.å. såldes på konkursauktion den konkursmassan tillhöriga enramiga ångsågen med fasta och lösa maskiner, kontorsbyggnad, arbetarbostad och magasin samt bogserbåt, pråmar, båtar, bomstockar o.a. lösöre.

— Företaget gick efter konkursen snabbt mot sin undergång, delvis under mystiska omständigheter.

Den 3 dec. 1926 kunde ÖP meddela, att Nålörs ångsågs sågbyggnad den 25 nov. på kvällen nedbrunnit till grunden. Maskinrummet hade man lyckats rädda. Sågen hade då stått sedan sommaren och stället var obebott. Sågen hade efter konkursen övergått till en av aktionärerna i Östermark, jordbrukaren Oskar Säntti.

Sågbyggnaden var försäkrad i Imatra för 246.000 mk och i Fennia för 140.000 mk, såginrättningen i dess helhet i Imatra för 384.000 och i Fennia för 200.000 mk. Verkställda undersökningar visade, att elden varit anlagd. De skyldiga visade sig vara en f.d. arbetare på sågen från Kuortane och en arbetsförman från Teuva. Den senare hade lejt arbetaren för ändamålet för 5.000 mk.

Aktionärerna i O.Y. Nykarleby Trävaru A.B. stod sedan konkursen under åtal för konkursbrott. Åtalet förkastades dock av rådhusrätten i Nykarleby såsom ostyrkt den 30 nov. s.å.

Den 15 jan. 1927 dömdes de två skyldigbefunna vardera till 2 års tukthus. Åtalet mot de övriga förkastades. Hovrätten höjde sedermera straffen till 3 års tukthus och 5 års förlust av medborgerligt förtroende.

Vilka som egentligen stod bakom sågbranden utreddes aldrig. Det i och för sig lovande försöket att grunda en modern sågverksindustri i staden hade emellertid misslyckats, kanske mest beroende på ovannämnda dödsfall, men även på den alltmer vikande konjunkturen för trävaruindustrin. 2)Nålörns såg 1919—1926. Foto 1920-talet. Herlers museum.
Nålörns såg 1919–1926. Foto 1920-talet. Herlers museum.
[Uppfordringsbanan till vänster, det murade ångpanne- och maskinhuset med plåtskorsten i förgrunden och själva såghuset i bakgrunden. Beskuren i över- och underkant. Frej Kling tillhandahöll en inskanning av en originalbild tillhörig hans far. Missa varken förstoringen av hela bilden (186 kb) som är så detaljerad att man kan se t.o.m. en slipsten eller personerna (104 kb).]

Erik Birck (1988) Nykarleby stads historia del III, sid 286 f.


Nästa kapitel: Affärslivet från 1930-talet till vår tid.


Läs mer:
Nålörssågen i Österbottniska Posten.
Isen går av Murre. 1922
Nålörn av Einar Hedström. 1958
En bogserbåt som kan ha tillhört Nålörssågen.
(Inf. 2004-09-08, rev. 2023-04-28 .)