V. NYKARLEBY SOM SKOLSTAD

”Ett sjunkande skepp”


Antalet inträdessökande elever hade ända till år 1885 varit någorlunda tillfredsställande (11—37 per år), men minskade sistnämnda år till 7 och följande år till 6. Av de sistnämnda kunde endast 1 intagas i seminariet. År 1886 hade seminariet 37 elever, men 1889 endast 25. Antalet utdimitterade var 1890 endast 4 mot normalt 9 i medeltal under de föregående åren. Seminariet framstod alltmera ”som ett sjunkande skepp”.

Emigrationen, bristen på tjänster, dåliga löner och de både fysiskt och psykiskt påfrestande studierna vid seminariet torde ha varit de orsaker, som avhöll ynglingarna från lärarbanan. Under åren 1887—1892 ökade antalet sökande och intagna något (15,7 resp. 12,1 per år), men först från 1893 var antalet inträdessökande åter tillfredsställande eller 33, 1894—1897 i medeltal 30, av vilka 22—23 intogs.

Den hastiga nedgången i elevantalet föranledde planer på seminariets indragning. Cygnaeus ansåg sig ha fått sin tidigare åsikt bekräftad, att ”hela företaget att åtskilja det manliga och qvinnliga svenska seminariet och placera det förra i Nykarleby (var) ett stort misstag”. Man betecknade seminariet med dess fåtaliga elever som ett slöseri med statens medel, då ju varje elev kom att kosta c:a 2.300 mk. Den 13 febr. 1898 förfrågade sig ecklesiastikexpeditionen i Kejs. senaten hos skolstyrelsen, om kostnaderna för seminariet ej kunde nedbringas. Ev. kunde det flyttas som en parallellavdelning till Jyväskylä finska seminarium. Bakom förslaget stod expeditionens dåvarande chef, fennomanen, senator Y. S. Yrjö-Koskinen, som på detta sätt hoppades uppnå en snabb förfinskning av folkskolans lärare, ett mål, som vid denna tidpunkt redan föreföll att ha nåtts vid Ekenäs seminarium. 8)

Överinspektör W. Floman, känd som fennoman, besökte på överstyrelsens uppdrag seminariet i mars s.å. för att höra lärarkollegiet i saken. Vid sammanträdet den 14 mars gick kollegiet med på en minskning av anslaget för kosthållning, ved och ljus samt elevstipendier. Däremot motsatte man sig förslaget, att elever skulle intagas endast vartannat år och att två lektorstjänster skulle indragas. Lektorerna Strömberg och Wichmann inlämnade till protokollet välmotiverade inlagor häremot. Man vann även överstyrelsen för sina synpunkter, men däremot ej senaten. Den 15 maj fastställde denna, att kosthållets anslag skulle minskas med 2.400, d.v.s. kostpengarna för 10 interner, ved- och ljusanslaget med 500 och stipendieanslaget likaså med 500 mk. Ledigblivande lärartjänster skulle ej få besättas ordinariter utan skötas av vikarier mot arvode.

 Kl. II vid seminariet 1897.
Kl. II vid seminariet 1897.
[Bilden fanns i kapitlet Seminariet och staden, men jag tyckte den passade bättre här.]


Seminariet räddades dock genom att elevantalet åter började stiga. Redan i april 1891 höjdes anslagen på nytt, stipendieanslaget dock först från 1894. Den 21 maj 1895 meddelades, att lektorstjänsterna åter fick besättas med ordinarie innehavare. Därmed var krisen över för denna gång. 39)Erik Birck (1988) Nykarleby stads historia del III, sid 161 f.


Nästa kapitel: Trädgårdsodling. Skogsparken. Donationer från staden och enskilda stadsbor.


Läs emr:
Några ord om elevbristen i Åbo Underättelser 1886.
(Inf. 2005-01-23.)