6. Affärer med preussare och engelsmän

Efterfrågan på tjära var våren 1846 mycket stor. Den 11 maj 1846 meddelade Collander Fried. Schiller i Memel på förfrågan att priset på tjära nu var 5 mk 12 schilling och på beck 8 mk 10 sch Hbco per tunna, levererad i Nykarleby och klarerad till sjöss i köparens fartyg, men exkl. frakt. Det var brist på fraktsökande fartyg i Nykarleby, varför köparen måste befrakta ett fartyg själv. Seglationen skulle börja om l—l ½ vecka. Orsaken till tjärprisets stegring var att priset under sista vinterinförseln stod högre än förlidet år, en följd av flera order från England.

Den 15 maj hade skonerten Hoppet avlastats för Benj. Schmidt i Pillau. Lasten bestod av 400 tr tjära och 50 hel- och 100 halvtunnor beck. Den assurerades hos Peter Siemsen & Co i Hamburg för räkning mottagaren. Hela lasten kostade 3956:4 mk Hbco.

Firman Bencke & Co i Danzig ville ej betala mera än 7 mk 4 sch Hbco per tunna tjära och 10 mk 4 sch. per tunna beck, men såg gärna att affärerna skulle fortsättas. Det ville Collander också. »De förebragte skäl äro ock visserligen antaglige, ehuru jag föga tror, att T. å desse varuartiklar åtnöjer sig med en så ringa förtjenst som jag», skriver han den 15 maj. Han trodde sig emellertid om att få befrakta ett fartyg i Gamlakarleby om 700 tunnors dräktighet till så billig frakt att det bleve möjligt att tillmötesgå Bencke & Co:s önskemål. Den 25 maj måste han i alla fall underrätta firman om att fraktfartyget ej antagit hans anbud, varför affären måste uppskjutas.

Den 23 juni avgick dock skonerten Minerva, kapten Will Baker, med last av tjära och beck för James Saville i Sunderland. Lasten omfattade 908 tr tjära, 35 tr beck och 59 st. plankor och battens. Dessutom medföljde 64 tr tjära på däck. Becket levererades i ½ tunnor och hade medsänts i och för stuvningen och för att det rådde brist på tillräckligt antal ½ tunnor tjära. Man hade liksom så mången gång tidigare fyllt ut tjärlasten med beck, trots att becket ej hade efterfrågats. Några fler laster av plankor och battens ville Collander ej leverera under året, utan först till följande år, till vilken tid trälasttullen i England skulle hinna regleras. Hela priset på lasten steg till 410 pund 13 sh. Först den 4 juli kunde han erbjuda Bencke en last tjära och beck om 500 tr med kapten Dahlstedt på Hoppet till ett pris av 3 925 Hbco mk. Frakten uppgick till 72 6/7 kop s:r in fullo per tunna. Collander hoppades dock att Bencke, eftersom han otvivelaktigt skulle kunna sälja lasten förmånligt, senare ville gottgöra honom 4 sh. Hbco per tunna, emedan varorna verkligen stått honom högt i inköpspris, skriver han. Affären skulle därför lämna honom högst ringa förtjänst. Prisen i Köpenhamn gällde nu 8 mk Hbco per tunna tjära och 11 do per tunna beck. Detta hade Collander erfarit med dagens post av en försäljningsräkning från P. de Coninck därstädes över ett parti han consignerat till denne. Han lade därför sitt förslag på Bencke & Co:s samvete »för att deraf sedermera göra mina slutsatser». Försändelsen till Coninck utgjorde 73 tr tjära med ett annat skepp Hoppet, kapten Leufstadius, till ett pris av 419 Hbco mk.

Under sommaren steg priset på tjäran i Nykarleby till 8 rbl 30 kop bco ass. och efterfrågan var stor. Collander uttalade i slutet av juli pessimism rörande fortsatta affärer med Benj. Schmidt i Pillau, om detta »obehagliga förhållande» skulle fortsätta. Han hoppades dock, att Schmidt skulle finna »ändamålsenligt råd» däremot, d.v.s. gå med på den av Collander tidigare påyrkade höjningen av priserna.

Den 15 aug. avlastade Collander i alla fall 400 hela och 100 halva tr tjära samt 50 hela tr beck med kapt. Dahlstedt för Schmidt. Priset var 3 840 Hbco mk inkl frakt. Denna uppgick till 72 6/7 kopek s:r in fullo per tunna.

Det förekom även ofta att man sålde skeppslasterna på kommission [för annans räkning]. Den 3 sept. 1846 avgick kapten J.P. Rundström med skeppet Jupiter från Nykarleby till Marseille med last av 152 tolfter 5 st. reducerade 14 fots tre, nio och tio tums plankor. Till kaptenen hade Collander överlämnat att själv välja kommissionär för försäljningen. Plankorna såldes sedan av Robert Gower & Co i Marseille och renderade Collander netto 66 pund 4 sh. 7 pence. Frakten var 22 francs per tolft in fullo.

Enligt överenskommelse räknades tre tolfter halvplankor för en tolft hel plankor vid beräknandet av frakten. På nettot erhöll Collander en växel som han sålde på Finlands bank à kurs 39 7/16 pund med 3/4 % avdrag och fick 400 rbl 2 kop. s:r. Transaktionen var slutförd den 2 mars 1847. — Utom frakten och en del andra kostnader erlades tull i Öresund, vilken som vanligt likviderades av ombudet i Helsingör, Holms Enka & Schierbeck.


Erik Birck (1981) En nykarlebyköpmans affärsförbindelser med utlandet 1845—55. Ur Historiska och litteraturhistoriska studier 56, sid 132—134.


Nästa kapitel: 7. Klander av leveranserna.