Åren 1955—1963: De stora nyinredningarnas, renoveringarnas och den ekonomiska saneringens mödosamma år

Den 22/3 1955 gladde ekonomen Ester Fougstedt styrelsen med meddelandet, att föreningens fonder stigit till 1.700.000 mk. Men stora och kostsamma arbeten på Hemmets fastighet förestod. Kostnadsförslag för centralvärmeanläggning och renoveringsarbeten i samband därmed hade uppgjorts och steg till 2½ milj. mk. Efter att särskilda planerade arbeten strukits återstod en beräknad kostnad av 1.900.000 mk. Sådana utgiftsperspektiv påkallade speciella åtgärder av styrelsen. Ekonomen Ester Fougstedt sändes till Helsingfors för att uppvakta socialministeriet. Resan ledde till att styrelsen ansökte om statsbidrag och om ett engångsunderstöd för reparationskostnader. Första resultatet blev ett statsunderstöd av 180.000 mk för år 1956. Därefter har socialministeriet på ansökan varje år beviljat ett understöd av växlande storlek.

I december samma år kontaktade styrelsens ekonom penningautomatföreningen i Helsingfors för att utforska om understöd kunde påräknas från det hållet och fick rådet att inkomma med ansökan inom januari månad. Även ansökan om tipsmedel gjordes men utan resultat den gången.

Julbasar inbragte 98.530 mk.

År 1956 blev de stora arbetenas år. Berättelsen för året säger: ”Livet i Hemmet har varit rätt mångskiftande genom de stora arbeten som genomförts.” — Under tiden juli—november installerades centralvärmeanläggningar med oljeeldning samt utfördes nyinredningar och omfattande reparationer. Bl. a. iordningställdes i vindsvåningen 3 nya rum för pensionärer. Kostnaderna steg till 2.527.127 mk och bestreds av reparationsfonden med 955.585 mk samt lån från särskilda Hemmets fonder till ett belopp av 1.587.000 mk. — Reparations- och inredningsarbetena hade med omsorg utförts av byggmästare R. Renvall, vatten- och värmeinstallation av firman Hartell i Gamlakarleby och el.ledningar av Lundströms el.affär i Jakobstad.


Julia Wilkman
Julia Wilkman

Ester Fougstedt
Ester Fougstedt


Med fullt skäl konstaterade årsmötet ”att kassören fru Ester Fougstedt med stor skicklighet skött den finansiella sidan av verksamheten.” Hemmet besöktes i september av socialrådet Mustola från socialministeriet.

Julbasaren i Bönehuset gav 102.335 mk, Rotaryklubben i Nykarleby 4.000 mk.

Från herr Max Herler i Vasa kom flera sändningar förärade bomullstyger, Josef Herler kom ihåg Hemmet med kaffe.

År 1957: ”Livet i Hemmet har förflutit lugnt” (ur årsberätt.). Elva pensionärer erlade månadsavgifter växlande mellan 10.000 och 12.500 mk. Hemmets goda föreståndarinna Mia Olin avgick 31/10 1957 för sjuklighet och blev pensionär i Hemmet. Hennes efterträdare blev fröken Ellen Andersson.

Socialministeriet beviljade Hemmet för 1957 ett statsbidrag av 180.000 mk. Mrs Ingrid Tved (f. Wiklund i Nykarleby), sände från Amerika 10 dollars. Julbasaren inbragte 73.310 mk.

År 1958 karakteriseras i årsberättelsen av de innehållsrika orden ”tacksamhet och tillförsikt.” Julia Wilkman avgick från ordförandeposten vid årsmötet 13/3 och hyllades 24/4 med avskedskollation och minnesgåva, tavla med Åbo-motiv, som tack för mångårigt, nitiskt arbete till Hemmets fromma. Fru Ester Smeds blev ny ordförande, men flyttade från orten i september 1959.

Hemmets 11 pensionärer erlade i månadsavgifter från 11.000 till 13.500 mk. Föreståndarinnas lön var 25.000 mk, köksan och husan hade 18.500 mk var. — Ortens mejeri beviljade Hemmet i prisnedsättning för smör 10 mk per kg och för mjölk 1 mk per liter.

I statsbidrag för 1958 erhölls 96.000 mk. Julbasar gav 100.045 mk och Rotaryklubben 4.500 mk.

Om år 1959 säger årsberättelsen: ”Ej så lugnt som tidigare, enär Hemmet trenne gånger bytt föreståndarinnor och inom styrelsen har ordförandeskapet skiftat tvenne gånger.” Fru Else Bergsten fungerade som ordförande från 15 september 1959 till 24 februari 1960. Året bjöd också på nya pris- och löneförhöjningar: pensionärsavgifterna blev 13.000 mk för ortsbor och 15.500 för andra, föreståndarinnans lön steg till 35.000 mk och betjäningens (2 pers.) à 25.500 mk.

Stadens hälsovårdsnämnd påyrkade omläggning av Hemmets kloakledning så att den icke mynnar i älven ovanför dammen utan ledes under Lybecksgatan ut i älven nedanför dammen. Emedan styrelsen vid kloakledningens utförande iakttagit alla då gällande föreskrifter vägrade den att bekosta omläggningen.

Fru Rosa Finnströms testamentsgåva 5.000 mk utökades av arvingarna fröken Judit Sundell och fru Rönnqvist till 10.000 mk Hemmet till godo. Onämnd givare skänkte 5.000 mk, Nordiska Föreningsbanken ökade 1959 sin årliga gåva till 3.000 mk och Rotaryklubben gav det året liksom de närmast följande åren 6.000 mk.

I statsbidrag för 1959 erhöll Hemmet 120.000 mk. Julbasaren inbragte 100.427 mk.

Rådman Richard Kisor avled i september 1959 och i hans testamente ihågkoms Hemmet med 1/3 av försäljningsnetto för hans fastighet, varigenom Hemmet vid arvskiftet erhöll 453.436 mk.

En förutsättning för rationell skötsel av Hemmets ekonomi är uppgörandet av årliga budgetförslag. För år 1960 hade Hemmets ekonomichef uppgjort följande förslag, som av årsmötet godkändes:

Löner o. försäkringar
Kosthållet
Värme o. lyse
Omkostnader
Årsreparationer
Räntor o. amorteringar

1.092.000
700.00
250.000
110.000
150.000
220.000
2.522.000
Pensionärsavgifter
Ansökt statsbidrag
Medlemsavg. o. ränta
Symöten och basar
Hyra för lilla byggnaden
Brist
1.800.000
300.000
10.000
70.000
60.000
282.000
2.522.000

I stället för begärda 300.000 mk erhölls i statsbidrag 154.000 mk till reparationer. Dessa steg till 245.315 mk för år 1960. En hyresförhöjning för lilla byggnaden från 5.000 mk per mån. till 6.500 mk förslog ej långt i Hemmets utgifter. Julbasaren gav 1960 ej mer än 78.653 mk. Pensionärsavgifterna var redan så höga, att en ytterligare förhöjning ej var tillrådlig. Att under sådana förhållanden få debet och kredit att gå ihop var ingen lätt uppgift.

Från den 1 juli 1960 åtog sig Ester Fougstedt att utöver ansvaret för Hemmets ekonomi även funktionera som styrelsens ordförande. Denna kombination har fortgått år efter år och visat sig vara till utomordentligt gagn för Hemmet. Ester Fougstedts insats i arbetet för De gamlas hem hör utan tvekan till de största i Hemmets historia.

Om 1961 säges i årsberättelsen inledningsvis: ”Intensivt reparations- och nyinredningsarbete, vilket väl bevisar att vi tro att Hemmet behövs också i fortsättningen.” Under året utförda större arbeten: reservtrappa till övre våningen, en piskbalkong och två nya pensionärsrum i övre våningen. Totalbekostnad 463.097 mk.

I statsbidrag för 1961 erhöll Hemmet 226.000 mk. I november hade Hemmet inspektionsbesök av verksamhetsledaren för De Gamlas Väl r.f. i Helsingfors. Han uttalade sin synnerliga tillfredsställelse med det ljusa, luftiga ålderdomshemmet i Nykarleby. Julbasaren inbragte 107.630 mk.

Föreståndarinnan Else Andersson avgick 1/9 1961 och efterträddes omedelbart av fröken Viola Forslund.

1962 års budgetförslag uppvisade en rekordstor slutsumma på 3,700.000 mk. Ordföranden uttalade på årsmötet förhoppningen, att programmet för det påbörjade arbetsåret skall kunna genomföras med intresse och arbetsglädje till hjälp och välsignelse för dem som bo i Hemmet, både pensionärer och personal”.

Djärva tag behövdes och utfördes. Inom januari månad anhöll styrelsen om 500.000 mk i bidrag från Penningautomatföreningen och från socialministeriet begärde styrelsen likaledes 500.000 mk statsbidrag. Den 13 juni underrättade socialministeriet att Hemmet beviljats ett belopp av 182.000 mk. Den 8 augusti meddelade inrikesministeriet att av penningautomatmedlen beviljats det begärda beloppet 500.000 mk mot redovisning och ritningar över utförda inredningsarbeten.


Tyne Lassell
Tyne Lassell


I maj 1962 donerar fröken Helmi Nylund (f.d. nykarlebybo och kassörska i brodern John Nylunds affär Tempo i Helsingfors) 450.000 mk och i oktober ytterligare 50.000 mk till inredning av två nya rum i Hemmets övre våning på villkor att hon får disponera rummen så länge hon önskar. Inredningen av de två nya rummen utfördes, och därmed ökades antalet pensionärsrum från 13 till 15.

Helmi Nylund inflyttade som pensionär den 1 september, men hann ej bo i Hemmet längre än till den 13 april 1963 då hon avled.

Fröken Rosa Öhman, som hängivet verkat för Hemmet och tillhört styrelsen 1923—1950, ihågkom föreningen i sitt testamente med 50.000 mk.

Årsmötet i februari 1962 höjde medlemsavgifterna till 100 mk för aktiva och 200 mk för passiva medlemmar. Under året hölls ej mindre än 23 symöten med kaffeservering à 20—30 mk, högläsning, andliga sånger och betraktelser. Julbasaren med dess gåvor och syarbeten gav 95.505 mk.

Budgetförslaget för 1963 slutade på 44.500 nymark (4.450.000 gamla mark), vartill korn en beräknad kostnad av 97.000 nmk för ombyggnad av lilla byggnaden. Styrelsen beslöt att för denna ombyggnad ansöka om 97.000 nmk av penningautomatmedlen och därtill om 9.500 nmk till avloppsledningens omplacering till Lybecksgatan. Från socialministeriet begärde styrelsen 5.000 nmk som bidrag till årets löpande utgifter. I juli beviljade socialministeriet 1.950 nmk och i augusti Penningautomatföreningen 8.000 nmk.

Med anledning av att De Gamlas Hem i Nykarleby i september 1963 hade existerat i 30 år och syföreningen, som ligger till grund för Hemmets tillkomst, verkat i 40 år, beslöt styrelsen fira 30- och 40-årsjubileum i Hemmet i form av ett festligt samkväm för föreningens medlemmar, Hemmets pensionärer och särskilda inbjudna representanter och gäster. Festen hölls på de gamlas dag söndagen den 15 september. Programmet upptog:

 

 

 

Andakt
Hälsningsord
Musik
Festtal
Solosång
kyrkoherde T. Sandvik
fru Ester Fougstedt
lektor R. Ahlbeck
skolrådet J. L. Birck
pastor Runar Still
— Kaffe —
Musik
Recitation
Hedersmedlemmar kallas:
Unison sång:
Ordet fritt
Avslutning och sången
lektor R. Ahlbeck
herr Josef Herler
Aina Rönning, Julia Wilkman, Josef Herler
”Gör det lilla du kan”

”Tack, min Gud, för vad som varit”


Stadsfullmäktiges ordförande köpman Axel Pensar framförde stadens hälsning och uppskattning av De Gamlas Hems verksamhet och överlämnade en penninggåva.

Lektor Maria Castrén, Hemmets trogna vän genom åren, förärade föreningen 400 nmk
(Inf. 2004-03-03.)

 


De Gamlas Hems pensionärer, ordnade efter intagningsdatum

Hemmets pensionärsmatrikel har som devis: ”Sjungen till Guds ära, lovsägen hans namn .., som förhjälper den ensamma till ett hem”, Ps. 68:5, 7.

1933, sept. lärar. Aina Henrikson, f. 6. 5. 1864, d. 12. 3. 1942
fröken Elin Malmberg, f. 27. 8. 1861, d. 16. 4. 1940
fru Aline Damstén, f. 6. 4. 1864, d. 31. 12. 1935
fru Ulrika Holmström, f. 18. 7. 1849, d. 31. 10. 1944
1934, juni fru Elna Jäderholm, bortflyttade 7. 6. 1937
lärar. Lydia Sundström, f. 7. 9. 1857, d. 18. 7. 1942
fru Signe Oldenburg, f. 20. 4. 1861, d. 4. 5. 1942
juli fröken Alma Koskenpaasi, bortflyttade 7. 6. 1937
aug. fru Hanna Löfsten, f. 18. 9. 1857, d. 25. 5. 1941
1936, april lärarinnan Linda Lindberg, f. 20. 6. 1879, bortf. 14.12.1938
1937, juli fru Anna Wangel, bortflyttade 30. 9. 1938
okt. fru Hulda Strömberg, f. 1. 8. 1860, d. 28. 11. 1951
1938, okt. fru Lotten Bagge, bortflyttade 15. 6. 1939
1940, dec. fröken Eva Roos, f. 5. 5.1881, d. 16. 10. 1951
1941, maj fröken Maria Tillberg, f. 10. 2. 1860, d. 13. 9. 1951
april fröken Blondina Rönnholm, f. 5. 5. 1863, d. 9. 6. 1948
juni lekt. F. F. von Schantz, f. 31. 3. 1870, d. 24. 5. 1942
fru Maria von Schantz, f. 24. 12. 1869, d 24. 5. 1944
aug. fru Maria Herrgård, f. 28. 7. 1875, bortfl. i. dec. 1946
1942, fröken Eva Heikel, f. 11. 6. 1881, d. 18. 1. 1951
fröken Dagmar von Nandelstadt, f. 6. 11. 1864, d. i. aug. 1942
nov. frök. Alice R. Israel, f. 1.5. 1887, bortfl. 15.6. 1943
1943, sept. fru Sofia Lundqvist, f. 15. 12. 1859, d. 1944
okt. fru Emilia Finne, f. 19. 5. 1870, bortfl. 1. 7. 1944
1944, juni fru Anna Augusta Suokas, f. 7. 1. 1871, d. 15. 12. 1948
okt. lär. Edith Rosenbladh, f. 3. 9. 1873, d. 10. 8. 1949
1944, okt. fröken Charlotta (Chally) Rosenbladh, f. 28. 1. 1875, d. 26. 3. 1952
1945, maj fru Helena Fellman, f. 9. 2. 1876, bortfl. 1. 5. 1946
juni herr Simeon Ettinger, f. 1. 6. 1867, d. 4. 12. 1949
fru Helene Ettinger, f. 19. 7. 1868, d. 29. 8. 1963
1946, maj doktor Elisabeth Backman, f. 12. 12. 1870, d. 7. 9. 1950
1948, juli lär. Maria Nylund, f. 27. 5. 1864, d. 19. 2. 1952
1949, mars fru Sanny Kinberg, f. 29. 7. 1870, bortfl. 1. 8. 1950
1950, augusti fru Hulda Elisabet Olsson, f. 18. 4. 1880, d. 18. 2.
nov. fru Josefina Olivia Järnefelt, f. 18. 2. 1869, d. 8. 5.1953
1951, mars fru Hilda Katarina Ingo, f. 3. 11. 1873, bortfl. 15. 7.1953
aug. fröken Hulda Augusta Ahlström, f. 17. 9. 1873, d. 16.1.1955
nov. fru Ester Ingeborg Collander, f. 29. 4. 1887, d. 13. 10.1962
1952, jan. fru Fanny Ojamaa, f. 25. 5. 1879, d. 16. 9. 1961
mars fru Anna Emilia Thors, f. 25. 7. 1887
lärar. Ester Backman, f. 12. 2. 1872, d. 26. 8. 1957
fröken Maria Johanna Holstius, f. 30. 10. 1868, d. 26.2. 1953
1953, aug. augusti fröken Johanna Rosenback, f. 6. 3. 1879, d. 1. 7. 1963
okt. fröken Ester Maria Ingman, f. 1. 9. 1873, d. 29. 5. 1963.
1954, jan. fröken Johanna Oterdahl, f. 7. 7. 1888, bortfl. 23. 3. 1956
1956, april fröken Ellen Lydia Nylund, f. 27. 12. 1876
1957, jan. fröken Ester Elisabeth Lilius, f. 27. 7. 1881, bortflyttade 4. 5. 1960, d. 28. 12. 1960
fröken Edith Ragnhild Lilius, f. 21. 1. 1893, d. 6. 4.1960
fru Anni Sofia Davidsson, f. 24. 1. 1887, d. 29. 5. 1958
nov. fröken Ellen Maria Olin, f. 22. 1. 1892
1958, aug. fröken Ellen Helena Froste, f. 6. 11. 1890
1960, aug. fröken Aline Skog, f. 19. 3. 1878
1961, mars fröken Aina Johanna Rönning, f. 23. 6. 1885
juni fröken Nanny Schwela, f. 10. 8. 1888, d. 26. 7. 1962
sept. fröken Selma Sjöblom, f. 22. 7. 1881
1961, sept. fröken Anna Alexandra Wiklund, f. 29. 11. 1894
fröken Anni Mathea Sandström, f. 21. 9. 1886, bortfl. 3. 1. 1963
1962, sept. fröken Helmi Matilda Nylund, f. 6. 11. 1891, d. 13. 4. 1963
dec. fru Valborg von Kothen, f. 30. 1. 1882
fröken Hilma Augusta Backlund, f. 21. 10. 1883 1963, april fru Elin Fagerlund, f. 12. 3. 1894
juni fröken Greta Salome Hofman, f. 13. 3. 1899
  aug. fru Tyyne Anna Backlund, f. 24. 1. 1884
  okt.

fröken Sanna Brita Stenros, f. 17. 8. 1883


Föreningens styrelseledamöter, funktionärer, revisorer

Ordförande:
Fröken Anna Henriksson 1923—1931
Fröken Bertha Herler 193127/2 1941, 5/3 1942—hösten 1942
Fru Eleonora Nyström 1941 —5/3 1942, 25/2 1943.9/3 1944
Fru Julia Wilkman 9/3 1944—13/3 1958, 25/2—30/6 1960
Fru Ester Smeds 13/3 1958—15/9 1959
Fru Else Bergstén 15/9 1959—24/2 1960
Fru Ester Fougstedt 1/7 1960—fortfarande

Viceordförande:
Fru Maria Kisor, fru Signe Oldenburg, fru Eleonora Nyström, fröken Rosa Öhman, fru Ragni Schauman, fru Else Bergstén, fru Ingeborg Sandvik 1956—fortfarande.

Sekreterare:
Fru Maria Kisor 1923—1935
Fru Eleonora Nyström 1935—1941
Fru Tyne Lassell 1941—fortfarande

Kassör-ekonom:
Fru Josefina Järnefelt 1923—1945
Fru Ester Fougstedt 1945—fortfarande

Under årens lopp har följande personer utöver de i det föregående nämnda tillhört styrelsen, Fröken Aina Rönning, fru Fanny Öhrling, fru Maria Björklund, fröken Chally Rosenbladh, fröken Gerda Thors, fru Tyra Lang, fru G. Ingo, fru Britta Schlyter, fröken Lea Heikel, fru Tekla Strandén, fru Metha von Essen, fröken Elvi Dahlin. Manliga suppleanter i styrelsen har varit: herr Artur Löving, H. von Schantz, Öyvind Övergaard.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING JUBILEUMSÅRET 1963:
Ordförande och kassör-ekonom fru Ester Fougstedt, viceordförande fru Ingeborg Sandvik, sekreterare fru Tyne Lassell, övriga ledamöter fru Else Bergstén, fröknarna Gerda Thors och Elvi Dahlin, suppleanter fru Tekla Stranden och fröken Aina Rönning.

FÖRENINGENS REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER:
Fröknar Ch. Rosenbladh, Aina Rönning, Bertha Herler, fruar Maria Björklund, Christina Holmström, Hanna Ekmark, Rosa Finnström, fröknar Olga Svanström, R. Westerholm, fruar Jenny Österlund, Helena Henriksson, Karin Andersson, Hilma Löving, Tyne Lassell, fröknar Karin Sarlin, A. Wikblom, E. Rosenbladh, Ester Backman, Maria Johansson, fruar Dagny Mäkelä, Vivi Casén, herrar Otto G. Holmberg (1945—1956), A. Backman, Hugo Casén.


Föreningens medlemmar år 1963

H e d e r s m e d l e m m a r : Julia Wilkman, Aina Rönning, Josef Herler.

A k t i va: Ester Fougstedt, Tyne Lassell, Elvi Dahlin, Edit Backman, Maria Johansson, Gerda Thors, Ingeborg Sandvik, Hanna Rosenback, Tekla Strandén, Aina Rönning, Ellen Nylund, Elin Svahnström, Mia Ahlskog, Vivi Casén, Senna Casén, Tea Sandström.

P a s s i va: Josef Herler, Erik Åhman, Maria Castrén, Karin Sarlin, Edit Stranden, L. Lang, T. Wallin, Agnes Fagerholm, Elna Backlund, L. Stenbäck, L. Hoffman, Dagny Mäkelä, M. L. Sourander, T. Sourander, M. L. Övergaard, Ö. Övergaard, Hjördis Fors, Emil Fors, T. Sandvik, H. Casén, Viktor Sund.

S t ä n d i g a  m e d l e m m a r: Else Bergstén, August Bergstén, Helmi Nyman.Hemmets föreståndarinnor

Fröken Maria Johansson 15/9 1933—8/8 1938

Fröken Anna Sjöblom augusti 1938—15/5 1940

Fru Hilja Fagerström sommaren 1940

Fröken Gunhild Wihlman 1/9 1940—15/3 1941

Fröken Hulda Ahlström t.f. 15/3 1941—nov. 1941

Fröken Linda Mattfolk 15/12 1941—1/5 1944

Fröken Berta Berglund 1/6—20/7 1944

Fru Edit Stolt 15/1 1944—1/9 1945

Fröken Mia Olin 1/9 1945—31/10 1957

Fröken Ellen Andersson 1/11 1957—1/8 1959

Fröken Sigrid Lillstedt 1/10 1959—januari 1960

Fröken Else Andersson 15/1 1960—1/9 1961

Fröken Viola Forslund 1/9 1961—fortfarande


Balansräkning per 31. 12. 1962

A k t i v a

Kassa
Bankdepositioner.
Aktier
Utestående basarmedel
Lån
Fastigheten
gmk.
403:—
3.310.366:—


3.310.769:—
110.763:—
72.810:—
100.000:—
610.867:—
   
    Mk. 4.205.209:—
       
P a s s i v a

Fonder, 6 st.
Donationsmedel
Lån
Reserverat f. avslutande av
1962 års reparationer
Förmögenhets konto 1/1 1962
Ökning år 1962

gmk563.673:—
100.542:—

2.678.347:—
666.811:—
100.000:—

93.836:—

666.215:—
   
    Mk. 4.205.209:—Personnamn för bilden på sid. 34. Sittande fr. v. Aline Skog, Ellen Nylund, Selma Sjöblom, Emmi Thors, Aina Rönning, Hilma Backlund, Elin Fagerlund, Mia Olin, Tyne Backlund, Valborg von Kothen. Stående fr. v. Brita Wikström (hembiträde), Ellen Froste, Sandra Wiklund, Greta Hofman, Viola Forslund (föreståndarinna).
PENSIONÄRER I HEMMET I NOVEMBER 1963

Personnamn för bilden på sid. 34. Sittande fr. v. Aline Skog, Ellen Nylund, Selma Sjöblom, Emmi Thors, Aina Rönning, Hilma Backlund, Elin Fagerlund, Mia Olin, Tyne Backlund, Valborg von Kothen. Stående fr. v. Brita Wikström (hembiträde), Ellen Froste, Sandra Wiklund, Greta Hofman, Viola Forslund (föreståndarinna)

.


Slutord

Ur fru Ester Fougstedts hälsingstal vid föreningen De Gamlas Hems 30- och 40-årsfest den 15 september 1963:

Våra tankar i dag går till dem, som i kärlek och tro startade De Gamlas Hem i Nykarleby. De aldra flesta av dem har gått över tidens gräns, och vi vill hedra deras minne med att tända ett par ljus och iakttaga en tyst minut.

Inför det utvidgade statliga och kommunala vårdarbete, som är utmärkande för vår tid, kan man fråga: behövs ideellt och frivilligt välgörenhetsarbete av det slag, som vår förening sysslar med? Nykarleby är en liten stad, ej mycket över 1000 invånare, men åldringarnas antal är förhållandevis stort: år 1945—46 var 70-åringarnas antal 11 % av den mantalsskrivna befolkningen. De Gamlas Hem har 15 pensionärsrum, stadens Frihem 10, summa 25 rum. Redan dessa siffror torde bevisa, att De Gamlas Hem behövs och att vår förening har uppgifter att fylla och bör fortsätta sin verksamhet trots svårigheter och ekonomiska bekymmer.

Att De Gamlas Hem varit och är till gagn och trevnad för dem som bott och bor där har vi många belägg för. De får ha lugn och ro i sitt rum bland egna kära möbler, om de så önskar. Men de behöver ej känna sig ensamma och utan hjälp, då hjälp behövs. De har möjlighet att umgås och föra samtal med varandra då de känner behov därav. De får gå till färdigt dukade bord i gemensam matsal. Hemmet ger möjligheter till kontakt och förtrolighet människor emellan. I vardera våningen av Hemmet finns ett samlingsrum. Pensionärsrummen är överhuvud stora, ljusa och höga. Kort sagt: Hemmet bjuder de gamla på så mycket som är ägnat att skapa trivsel och hemkänsla.


Pensionärsrum i övre våningen med utsikt mot älven. Dagny Mäkelä, Tyne Lassell, Greta Hofman.
Pensionärsrum i övre våningen med utsikt mot älven. Dagny Mäkelä, Tyne Lassell, Greta Hofman.


En god sporre och stor hjälp för oss är det stöd föreningens aktiva medlemmar fått i form av bidrag till och köp vid våra julförsäljningar, medlemsavgifter, testamentariska donationer av dem som bott i Hemmet och av utomstående, statsbidrag genom socialministeriet fr. o. m. 1955 och de två sista åren av penningautomatmedlen, samt under årens lopp många andra gåvor av olika slag.
Jag ber att på denna De Gamlas Hems jubileumsdag få uttala föreningens uppriktiga  t a c k till alla givare för alla gåvor, för vackra tankar och uppmuntrande ord under år som gått. Sist men icke minst vill jag tacka för allt praktiskt arbete, handarbete, hushållsarbete och ej att förglömma kaffedrickningen vid symöten, basarer och andra serveringstillfällen, som kommit Hemmet till godo.
Med tillit och förtröstan till livets goda makter vill De Gamlas Hem r.f. i Nykarleby fortsätta sin verksamhet.
(Inf. 2004-03-08.)

 Källor

Föreningen De Gamlas Hems i Nykarleby protokollböcker, årsberättelser och matrikel 1923—1963.
Birck, J. L. Kvinnlig filantropi i Nykarleby nu och förr (1858—1963), särtryck ur Österbottniska Posten, nr. 39—41, årg. 1963, Nykarleby 1963.


J. L. Birck (1964) Föreningen De Gamlas Hem i Nykarleby 1923—1963.