Notiser 1874

 
Noterade att inga tidningsartiklar fanns från år 1874, så jag sökte Nykarleby i Nationalbibliotekets digitala samlingar och det blev ca 750 träffar, varav några var publiceringsvärda. Som mest fanns fyra träffar på en sida, om man bortser från denna med fem som i princip är en.
   
   
Innehåll  
En “emigration” i stor skala. 4/2
Bärgat gods från Georg Washington. 21/2
Spanmålskontrollören i Nykarleby. 4/3
Ny kirurg i Nykarleby. 12/3
Tanke att inrätta en sparbank. 21/3
Knivdåd 1/8
Gård till salu. 5/9
Från Nykarleby skrifves. 17/10
Gårdsauktion. 8/10
Tillfogade blodsår. 19/10
*

— En “emigration” i stor skala från de nordliga kustsocknarna i Vasa län har under denna månad egt rum, i det hundratal arbetare begifvit sig till Viborgs län, Helsingfors och Björneborg, dit de blifvit kallade för utförande af särskilda arbeten, företrädesvis såsom timmermän. Såvidt vi känna är det denna gång företrädesvis från Purmo och Nykarleby socknar som utvandringen företagits. Resande, som dessa tider färdats norrut, säga sig hafva mött hela karavaner af desse utvandrare, som uppgifvit sig vara betingade till särskilda orter för en dagspenning af 3 à 4 mark per dag, utom ersättning för resekostnader fram och åter. (W.BL.)


Helsingfors Dagblad, 4 februari 1874, nr 33, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Resan till södra Finland, ett bidrag till de österbottniska timmermännens historia av J. L. Birck i Pedersöre 1943.
(Inf. 2022-10-30.)

*

Nykarleby. Uppå offentlig auktion, som förrättas å tullkammaren thorsdagen, den 2 instundande april kl. 10 f. m., försäljas till den mestbjudande 856 1/2 tolfter sjöskadade plankor, hvilka under förliden höst blifvit bergade från förolyckade norska skeppet „Georg Washington“ och upplagts å särskilda holmar i Nykarleby sockens skärgård, neml.: 426 3/2 tolfter å Äggskär, 380 3/4 tolfter å Thornskär, 26 1/2 tolfter å Stor-Lamaluoto, 6 1/2 tolfter å Lill-Lamaluoto och 13/ tolfter å Frösön samt det återstående beloppet invid Åminne lastageplats; hvarom hugade köpare härigenom underrättas Nykarleby tullkammare, den 11 februari 1874.


Vasabladet, 21 februari 1874, nr 8, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Här kan man se hur mer fakta framkommer vart efter:

— Ett skeppsbrott har åter inträffat wid wår kust, denna gång söderom NyCarleby. Skeppet uppgifwes heta Georg Washington och wara hemma i Norge. Närmare detaljer känna wi icke ännu. —


Vasabladet, 25 oktober1873 , nr 43, s. 3.
Nationalbibliotekets digitala samlingar. (I vanliga fall byter jag ut w mot, v, för jag tycker det blir så svårläst med w, men här fick det vara kvar.)


— Strandning.
Norska skeppet Georg Washington förolyckades den 13 dennes vid Holmögadd i närheten af Galtens fyr. Såväl skeppets kapten, Svensen, som besättningen, 13 man, anlände till Stockholm med ångaren Njord. Skoppet hade lastat plankor i närheten af Uleåborg.


Helsingfors Dagblad, 27 oktober1873, nr 293, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Sjöfart och Handel

Stockholm, okt. 28. Enligt ingånget bref af den 18 dennes från Umeå har norska skeppet Georg Washington om 140 nyläster, hemma i Soon och fördt af kapten F. Svendsen, på resa från Uleåborg till London med last af plankor, den 13 dennes kl. half 5 på morgonen törnat å Holmö Södra Storgrund i Östra Qvarken och det lidit skeppsbrott. Vid strandningen rådde frisk kultje af Nord à NNV med blandad luft. Skeppet stötte, då Stora Fjäderäggs fyrtorn pejlades i N t. V, på förutnämnda grund. Seglen bergades och tvenne ankar fälldes. På aftonen afgick befälhafvaren och besättningen till Holmön. Dagen efter, eller den 14 på e. m., observerades skeppet vara bortdrifvet från grundet. Den skeppsbrutna besättningen har sedermera hitkommit med ångfartyget Njord. (D. B.)

Åbo Underrättelser, 4 november 1873, nr 170, s. 3.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.Södra Storgrund vid den blå pilen och fyndplatserna vid den röda ringen. Förstoring.


Läs mer:
Fler artiklar ur tidningarna.
(Inf. 2022-10-30, rev. 2022-10-31 .)

*

 

— Spanmålskontrollören i Nykarleby, herr apotekaren N. Malmberg, har enl. Vbl. under sistlidne sommar plomberat 478 tunnor råg af 1872 års skörd, producerad i trakterna omkring Nykarleby stad. Af dessa vägde 163 tunnor 13 lisp. 10 skålp. tunnan och 315 tunnor 13 lisp. 5 skålp, tunnan.


Åbo Underrättelser, 4 mars 1874, nr 52, s. 3.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-10-30.)

*

— Ny kirurg i Nykarleby. Hbl:s Munsala=korrespondent skrifver: Korrespondenten har flere särskilda gånger blifvit af f. d. patienter uppmanad att i offentligheten omtala, att en ny kirurg uppstått i vår ort i stället för J. Bäck som afflyttat till Vasa. Det är en broder till den öfver land och rike bekante och med rätta berömde J. Bäck, bonden Matts Bäck i NyCarleby kyrkoby, som trädt i sin broders fotspår och som skall ha gjort många lyckade kurer. Begge bröderne hade tillfälle att lära sig de första handgreppen af den förut omtalade madam Rehnström, men Matts Bäck, som öfvertog fadrens hemman, öfvergaf i början den kirurgiska praktiken, men har nu upptagit den, och skall ha lyckats väl i sina kurer. Så omtalade ett fruntimmer i NyCarleby stad sistliden sommar för korrespondenten, att hon lidit af ett särdeles svårt benbrott, förorsakadt af ett fall; hvilket benbrott Matts Bäck läkt med den påföljd att patienten då mera icke hade ringaste olägenhet af sin svåra benskada. Nämnde fruntimmer uppmanade korresp. enträget att offentligt frambära detta och deri ha flere andra af M. Bäck botade personer instämt.


Morgonbladet, 12 mars 1874, nr 59, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-10-30.)

*

2. Hemlandet

— — —

I Nykarleby stad är man för närvarande i tanke att inrätta en sparbank. Förslag till stadgar lära redan vara till vederbörlig ort afsände i afsende å stadfästelse. Måtte exemplet vinna efterföljd i många af landskommunerna! Denna tidpunkt, då penningetillgången är rikligare än någonsin, vore för inrättandet af sparbanker de mest lämpliga.

— — —


Österbotten, 21 mars 1874, nr 6, s. 7.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-10-30.)

*

— Sällskapets pro Fauna & Flora Fennica sammanträde den 11 dennes.

— — —

Till införande i notiserna inlemnades:

— — —

2 sälls. fanerog. och ophiogloss. vulgatum fr. Nykarleby af kand. G. Hedström.


Morgonbladet, 14 april 1874, nr 84, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-10-30.)

*


Anmärkningsvärda tilldragelser enligt
af guvernörerne inlemnade rapporter.

— — —

Vasa län.

— — —

Under ordvexling och slagsmål den 18 sistlidne juni uti handlanden Häggbloms finnstuga i Nykarleby stad hade torparen Gustaf Gustafsson Puss, från Munsala socken, med knif sårat landboen Anders Eriksson Knuts, från Nykarleby socken.


Finlands Allmänna Tidning, 1 augusti 1874, nr 175, s. 1.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-10-30.)

*

Till salu i Nykarleby.

Gården n:o 1 i 1:a qvarteret och 1:a stadsdelen af Nykarleby stad säljes för 3,000 mark genom undertecknad, boende i gården n:o 8 vid Kyrkoesplanaden i Vasa.

Katarina Danielsson.     


Vasabladet, 5 september 1874, nr 36, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-10-30.)

*

Medelst offentlig frivillig auktion, som tisdagen den 27 instundande Oktober förrättas, försäljes aflidne Rådmansenkan Anna Sofia Strömbäcks sterbhusdelegare tillhöriga gården n:o 130 i denna stad; som tillkännagifves. Nykarleby stads Auktionskammaren, den 1 Oktober 1874.


Finlands Allmänna Tidning, 8 oktober 1874, nr 233, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-10-30.)

*

— Från Nykarleby skrifver till oß en tillfällig korresp. den 11 dennes: „I vår lilla stad inträffar visserligen icke mycket anmärkaingsvärdt. Likväl förefaller det mig underligt att ingenting berättas härifrån. Och dock finnes det väl alltid ett och annat som skulle förtjena att omtalas, t. ex. huru vi laborera med vår kommunalförvaltning, för att få den i ordning till 1 Januari, m. m., för att icke tala om brottmålshistorierna, som nog kunde öka den långa listan på sådana, som förut fylla tidningarnes spalter.

Såsom något egendomligt för årstiden vill jag nämna att för par dagar sedan plockades i en trädgård mogna smultron och smultronblom på samma stjelk. På en holme nära hafsbandet såg jag i förgår en gran med nära tums långa nya gulgröna skott lika som om våren. Nyponbuskarne hafva fullt af blommor jemte mogen frukt.”

———

Med anledning af brefskrifvarens förundran deröfver, att vi icke förskaffat oß någon korrespondent i Nykarleby, anse vi oß böra meddela att vi väl försökt men härtills icke lyckats i våra bemödanden derutinnan. Vi ha dock icke förlorat hoppet i sådant afseende för framtiden. Det börjar på hvarje ort, äfven här i Österbotten, blifva klart, att man ingenting vinner på att sky offentligheten. Hvarje stad, hvarje socken börjar blifva angelägen om att skaffa sig en pålitlig korrespondent till den tidning, som å orten har den största spridning, och från nästa års början skola vi säkert hafva fägnaden emottaga lika många bref från de norra orterna, som vi i år haft från de södra, tack vare några enskilde personers varma intresse för sina resp. hemorters allmänna angelägenheter.


Vasabladet, 17 oktober 1874, nr 42, s. 3.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-10-30.)

*

— Anmärkningsvärda tilldragelser enligt af guvernörerne Inlemnade rapporter:

— — —

Under det styrmannen Johan Villehad Pettersson å barkskeppet ”Veritas”, liggande i Nykarleby stads hamn, den 15 september skulle afhålla af starka drycker öfverlastade sjömannen Johan Herman Johausson att intränga i skeppets matsalong, hade Johansson med knif tillfogat Petterson två större blodsår, så att hans lif är i fara.

— — —


Helsingfors Dagblad, 19 oktober 1874, nr 285, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-10-30.)Läs mer:
Fler artiklar ur tidningarna.
(Inf. 2022-10-30, rev. 2022-10-31 .)

*
 (Inf. 2022-10-30.)