Ur Johan Blåmans minnesanteckningar

Bonde i Munsala

* 1773   † 1816


Det som berör Nykarleby stads historia i urval av Lars Pensar.

 


År 1800

Mars 10 öppnades riksdagen uti Norrköping — för Österbotten medledels domsaga var bonden och nämndemannen Petter Klockars, från Nykarleby befullmäktigad.


Mars 11
vägdes vår salpeter i Nykarleby stad, då svärfar bekom 10 riksdaler; nästa sommar fås resten, om den ej emellertid torkar in som tillförne.
År 1801

Juni 22 påstod första marknaden i Nykarleby sedan kongl. Kammarkollegium afslog Larsmesso-, Wörå- och Lappomarknader.
År 1802

Mars ringdes en timme om dagen vid hvarje kyrka för vår drottnings fader Carl Ludvig, arfhertig till Baden, etc., som på vägen ifrån sin hemort till Stockholm emellan Norrköping och Stockholm afled, när vagnen stjelpte på en krokig väg.


Juni Som deras kungl. majestäter i nästa månad komma att resa genom Österbotten till Åbo, så är härstädes denna tid en sådan stränghet med allmänna landsvägens iståndsättade att man ej får stort annat uträttadt, än ligga på vägen. Alla vägavdelningspålar, grindar och broledsstänger skola vara rödfärgade, vägakanterna pålade och vägen till 10 alnars bredd med grus öfverdragen, och inte en enda grästoppa får synas. Det som här härutinnan försummas verkställes genom lega och den tredskande befordras till laga plikt.


Juli 18
, som var 4 söndagen efter trefaldighet, klockan mellan tu och tre reste deras kongl. Majestäter, konung Gustaf [IV] Adof och drottning Fredrika Dorothea Wilhelmina med svit genom denna by, och fägnade sine undersåtar med nådige och milda ögnakast från vagnen — afreste under åskådarenas välsignelser och lyckönskningar samt tre gånger hurra. Ombytet skedde på lötet i Munsala by, der två löfsalar voro uppförda — alla broar voro mönjade med löf och locken öfvertäckta med granris. I Nykarleby spisade deras majestäter middag hos Rådman Jakob Kämpe. Samma dag fylde jag mitt 29 ålders år. Lefve Konungen, lefve Drottningen ett långt och lycksaligt lif!

[Här är värt att notera att Kempes gård där kungaparet åt middag, tomt nr 12, låg granne med Turdins gård nr 11, där Alexander I ett decennium senare skulle övernatta på orökt råghalm. Så om kungaparet åt där Florastatyn idag är placerad, så låg Alexander där el-fördelningsskåpet står, — med ögonmått uppskattat!]
År 1804

I september lades grunden till Stora bron på nya stället och arbetet fortsattes till i November, då 18 dagsverken af hvarje ¼:dels mantal blifvit gjorde.
År 1805

Mars 30 halshöggs och brändes å bål pigan Maria, hemma från Jalasjärvi; hon tjente förlidet år hos hattmakare Henelius i Nykarleby stad. Hon mördade i somras sitt foster och blef derföre aflifvad på denna sockens afrättsplats. Jag var närvarande och af skarprättarens ohyggliga medfart med dödsfången — han högg fem gånger innan hufvudet afskiljdes från kroppen — blef jag mycket altererad [upprörd, förskräckt].

[Och dessa småpigor som var helt skyddslösa mot gårdarnas husbönder och herrar som sen inte gjorde ett dyft för att hjälpa, när hon i förtvivlan kvävde ungen de var orsak till. Brottet av Lars-Otto Backman.]


April 6 körde jag första gången öfver nya storbron. Till detta arbete har för mig åtgått 11 lass sten, 4 st 14 alns stockar, 27 dagsverken, à 12 skilling 6 Rdr 36 sk.


Juni 2
tillkännagafs att landshöfdingen Carl Fredrik Krabbe erhållit nådigt afsked och att hans efterträdare heter Magnus Wanberg.


December
Andra söndagen i advent tillkännagaf vår konung att detta rike hade ofred med Frankrike, hvars föreståndare hette Bonaparte och vile antaga Kejsaretitel, hvilket flere potentater ville vägra honom. Nästa sommar lära de väl komma att möta hvarandra.
År 1807

Maj. En ovanligt stor vårflod inträffade den 13 dennes. Vägarne sönderskuros och nya trummor bildades. Nåkarebron bortfördes så hel den var till Gästgifvars äng Maren kallad. Storbron stod äfven i fara. [Vårfloderna 1828, 1849 och 1853 av Erik Birck.]


November den 13 och 14
fylldes nya soldatrotar i denna socken och utgjordes då 34 man i socknen. [Soldattorp, soldater jämte deras efterkommande i Nykarleby landskommun av Woldemar Backman.]
År 1808

Februari 13 var mönstring med lifkompagniet, då 3 man fingo afsked i denna socken. Under detsamma spordes den bedröfliga tidningen att vår granne Ryssen är fiende till oss. De gamla soldaterne fingo ordres att uppbryta härifrån den 25 dennes, då hvarje rota måste bestå sin karl 3 lispund torrt bröd och 1 ½ lispund sofvel utom vanlig proviantering.


Mar 13
ankom Pyhäjoki och Öfverste-Lieutnantens kompani till Nykarleby hvarest de blevo inqvarterade dels i staden och dels i kyrkobyn.


Juni 5
som var pingstdagen fordrades tro och huldhetseden af allmogen till Ryska Kejsaren; men allmogen undanhöll sig, då den sedermera blef kallad till Domarbacka; hvarest endast några få af socknemännen sig infunno.


Juni 24 eller midsommardagen
kl ½ till 4 på morgonen begynte de krigande gifva eld, men fienderne togo då igen till föterne och utan särdeles förlust lemnade de staden, sedan de först uppbrände vår nya storbro, men skonade stadens andel. [Slaget vid Nykarleby den 24/6 1808 av C-B. J. Petander.]

[Storbron byggdes ju gemensamt av socknen. Varför stadens andel inte skulle brunnit måste ju vara slumpens verk i viss mån. Det brännbara materialet hade samlats, tydligen på brons mittparti och branden gick därifrån till västra landfästet så delen från östligaste kistan till östra landfästet klarade sig tydligen delvis!
     När det gäller ryssarnas härjande är det rätt omfattande beskrivet för Munsalas del av Blåman, men det må nu munsalaborna ta del av om de behagar.]


Juli 1 En bro på bockar bygdes öfver älven vid stadens qvarn och likaledes bygdes en bro vid Nålörn, norrom staden.


Juni 29 aflades tro- och huldhetsed af sådana som svurit trohetsed åt Ryska Kejsaren, till svenska Konungen, då Hans Exellence, grefven och Fältmarskalken m.m. Maurtz Klingspor öfvervarade edgången.

[Obs! omkastning av datering 29 juni och 1 juli 1808.]

Juli 14 Dagligen komma skepp öfver ifrån Sverige med proviant och lossa i Nykarleby, hvarifrån hvarje dag 150 lass aftransporteras dels åt Lappo dels åt Vasa.
      Så snart svenska armén kom till Vasa blef Landshövdingen Wanberg afsatt från embetet och en öfverste Nils Fredrik von Schoultz blef landshöfding tillsvidare.År 1809

Mot slutet af Mars blef Svenska konungen arresterad. Anmärkas att alla tullar blefvo avskaffade sedan vi kommo under ryskt välde.

[Tullarna som avskaffades var landtullar — lilla tullen.]


I medlet af September blef fred slutad emellan Kejsaren af Ryssland och Konung Carl XIII af Sverige.Lars Pensar digitaliserade, kommenterade och tillhandahöll med kommentaren:

Jag försökte så gott det gick plocka bort allt om Munsala och andra platser där händelser ägde rum så att det enbart skulle vara Nykarleby som kom med, men i vissa fall är Blåmans anteckningar gjorda så att endel ”icke Nykarlebymaterial” kommer med. De kungliga noteringarna visar ju hur djupt kungatroheten hos folket lyckats inpräntas. Däremot är ju känt hur snabbt de högre ståndens folk bytte läger. Exempelvis Wamberg.Läs mer:
Kopia av dagboken finns vid Nykarleby stadsbibliotek.
Särtryck publicerat i Österbottniska Posten finns i Mellan Lojlax och Åkvarn. Berättelser och hågkomster från gången tid samlade av Munsala byaforskare.
(Inf. 2005-01-23, rev. 2020-02-02 .)