Nu igen blev det en text som sträcker sig långt bortom Nykarleby, men eftersom den beskriver hur man tar sig till staden, är den med.

 FINSKA CYCLISTFÖRBUNDET
VELOCIPED-RUTER
I
FINLAND.

HELSINGFORS 1900.Förord.

I Europas stora kulturländer, Tyskland, Frankrike och England har man utgifvit velocipedkartor, på hvilka större backar och stigningar äro utmärkta med skilda färga samt omgifningens beskaffenhet till någon del är angifven. Förutom att kostnaderna för en sådan karta öfver vårt land skulle öfverstiga Cyclistförbundets tillgångar, skulle dess upprättande i enlighet med de utländska förebilderna nästan blifva en omöjlighet i vårt starkt kuperade land, där skogar kärr och odlingar oupphörligt växla med hvarandra. Cyclistförbundets styrelse har på grund häraf för att dock kunna fylla ett trängande behof beslutit sammanställa en beskrifning af velocipedvägarna i Finland. Hvad en sådan beskrifning jämförd med en karta saknar i öfverskådlighet, ersättes af uppgifternas mångsidighet och noggrannhet. Första upplagan af denna beskrifning utdelas härmed åt Förbundets medlemmar.

Till förklaring af texten må nämnas att kilometertal inom parentes beteckna, icke en vägalängd, utan afstånden från en angifven ort. Klammer användas för att inom beskrifningen af en hufvudväg afskilja beskrifningen af kortare bivägar. Frågetecken efter gästgifveri antyder att gästgifveriet är dåligt. Om för de ställen, mellan hvilka väglängderna äro angifna, tvänne namn äro upptagna, så betecknar det inom parentes inneslutna gästgifveriet. Beskrifningar öfver nya ruter, tillägg och rättelser till denna rutbok emottagas med tacksamhet af Förbundets styrelse för att framdeles användas för en nyförbättrad upplaga af boken. Vägarnas beskaffenhet är angifven sådan den är högsommar tid. På bilagda karta äro de beskrifna vägarna uppdragna med röd färg. Helsingfors, i maj 1900.
Redaktionen.

 

        Seinäjoki—Lappo—Kauhava—Nykarleby, 82.
  Vasa—Vörå—Nykarleby—Gamlakarleby, 82.
  Nykarleby—Lappajärvi—Karstula—Jyväskylä, 83.

 


— 82 —


Seinäjoki—Lappo—Kauhava—Nykarleby.

Nurmo (Loukko), 6.7 km. Vägen utmärkt, alldeles jämn. Omgifn. tätt bebygd; vidsträkta odlingar.

Lappo (Lassila), 18.7 km, s. 25.4. Vägen utmärkt, alldeles jämn. Omgifn. odlad, bebodd. Lappo stora kyrkoby, vidsträkta odlingar. Synerligen vacker kyrka. Lappo slagfält helt nära byn, vid gamla Kauhava vägen. Gästgifveriet medelgodt.

Kauhava (Sippola), 15 km, s. 40.4. Gamla vägen till Kauhava god, hård, men backig. Nya vägen alldeles jämn, rak; 7 km utmärkt, sedan mjukare, tämligen dålig.

Nykarleby, 66.1 km, s. 106.5. (Se Nykarleby — Jyväskylä.)

Vasa—Vörå—Nykarleby—Gamlakarleby.

Martola, 18 km. Vägen utmärkt, hård, jämn. Omgifn. till Gamla Vasa skog, 7 km, sedan odlingar, byggnader. Gästgifveriet godt.

Lillkyro (Hannuksela), 14 km, s. 32. Vägen utmärkt, jämn; leder genom bebodda trakter längs Kyro älf. Gästgifveriet godt.

Vörå (Murkkas), 13.2 km, s. 45.2. Vägen dålig, ställvis mycket dålig. Omgifn. i början, 3 km, odlad; sedan 6 km obebodd skog; slutligen odlingar. Gästgifveriet godt. En af Finlands älsta träkyrkor, värd att beses. Invid prästgården. Myrbergs höga utsiktsbärg.

Oravais (Simons), 26.4 km, s. 71.6. Vägen ut märkt, hård, jämn. Omgifn., 12 km, odlad, sedan obebodd skogsmark, låg granskog. Ingo gästgifveri (11 km). Simons gästgifveri godt. 1 km före kyrkan Oravais slagfält (1808), minnesvård. Från Oravais kyrka utsikt öfver öppna hafvet.

 


— 83 —


Munsala
(Gästgifvars), 15 km, s. 86.6. Vägen utmärkt, hård, jämn. Omgifn. mestadels skogbevuxen, blandskog. Gästgifveriet snygt.

Nykarleby, 17.3 km, s. 103.9. Vägen utmärkt, bred, jämn. Omgifn. från Munsala kyrka. 5 km, bebodd, sedan låg björkskog, vacker, slutligen bebodd.

Nykarleby vid Lappo älfs mynning, vacker stad med väl underhållna gator. Kuddnäs, Z. Topelius födelseort, utanför staden. Vacker park vid Jakobstads vägen. Till stadens hamn 5 km, god, vacker väg.

Jakobstad, 21.8 km, s. 125.7. Vägen utmärkt, jämn. Omgifn. mestadels löfskog. Gästgifvars gästgifveri 12 km. I staden smala gator; hotell.

Torp, 16.3 km, s. 142. Vägen utmärkt, jämn, bred. Omgifn. bebodd, odlad, mindre skogsdungar. Gunnila gästgifveri (9.2 km). Torps gästgifveri snygt, beläget i Esse ås dalgång. Kållby station nära gästgifveriet.

Kronoby, (Bjong), 17.7 km, s. 159.7. Vägen medelgod, ställvis bättre, sandig, mjuk. Omgifn. mestadels skog. Kronoby vackert beläget vid ån, stor väl bygd kyrkoby med stora odlingar. Kyrkan (af sten) en af de älsta i Österbotten. Gästgifveriet snygt.

Gamlakarleby, 15 km, s. 174.7. Vägen god, jämn, leder längs en sandås. Omgifn. till största delen skogbevuxen mo; nära Gamlakarleby bebodd, odlad. I staden gästgifveri och godt societetshus. Yxpila hamn 5 km från staden. Villor, fabriker. Vid Yxpila hög, torr sandstrand (utmärkt simställe).

Nykarleby— Lappajärvi—Karstula—Jyväskylä.

Jeppo (Silfvast), 16 km. Vägen utmärkt, jämn; leder längs Lappo älf. Omgifn. skogbevuxen, delvis odlad. Gästgifveriet snygt.

Ala-Härmä (Hilli), 27.6 km, s. 43.6. Vägen utmärkt, jämn, leder närmare älfven. Omgifn. på högra

 


— 84 —


sidan skog, på den vänstra odlade fält, åkrar, ängar. Mattila gästgifveri (20.6 km). Hilli gästgifveri snygt.

Kauhava (Sippola), 22.5 km, s. 66.1. Vägen alldeles utmärkt, jämn. Omgifn. mestadels odlad. Gästgifveriet godt. (I handelsbodarna förträffliga Kauhava knifvar till salu).

Lappajärvi (Karvala), 34 km, s. 100.1. Vägen god, jämn. Omgifn. tallskog, föga bebodd. Kari gästgifveri (17 km)? Karvala gästgifveri vid Lappajärvi sjö.

Alajärvi (Sorvari), 20 km, s. 120.1. Vägen god, rak, mindre stigningar, leder alldeles invid sjön. Omgifn. tallmo, i bojan odlad. Gästgifveriet snygt.

Haisko, 11 km, s. 131.1. Vägen god, mindre backar. Omgifn. ödemark, mo. Gästgifveriet snygt.

Saukko, 21 km, s. 152.1. Vägen god, mindre backar. Omgifn. torr mo, ödemark. Gästgifveriet?

Lintulaks (Honkalehto), 18.3 km, s. 170.4. Vägen god, mindre backar. Omgifn. ödemark, mo. Gästgifveriet snygt, godt, alldeles invid älfven (simställe). Före gästgifveriet Lintulahti slagfält (1808).

Karstula (Korpela), 26.7 km, s. 197.1. Vägen utmärkt, jämn, Omgifn. tallmo, mestadels obebodd. Slagfält (1808). Kantola, 20.5 km, s. 217.6. Vägen god, mindre backar. Omgifn. mestadels skog.

Saarijärvi (Peltola), 15 km, s. 232.6. Vägen god, ställvis utmärkt, ställvis backig. Omgifn. dels odlad, dels skogsmark. Mot slutet leder vägen längs vattendraget. Saarijärvi kyrkoby vackert belägen vid sjön. Gästgifveriet utmärkt.


[97]

          Seinäjoki—Lappo—Kauhava—Nykarleby.
    Vasa—Vörå—Nykarleby—Gamlakarleby.
    Nykarleby—Lappajärvi—Karstula—Jyväskylä.


Förstoring.


Finska Cyclistförbundet, Velociped-ruter i Finland. Helsingfors 1900.
Stig Haglund tillhandahöll.


Läs mer:
Velocipedåkning av Einar Hedström.
Vägvisare i Finland. Praktisk resehandbok.
(Inf. 2018-11-, rev. 2018-11-28 .)