ÅRSBOK 1988

NATUREN OCH MILJÖN I JAKOBSTADSNEJDENJAKOBSTADSNEJDENS NATUR
FÖR EN LEVANDE NATURRoger Blomqvist

Fågeltornet vid
Bådaviken, Nykarleby

Jakobstadsnejdens Naturs fågeltorn invid Bådaviken, ca 4 km nordväst om Nykarleby invigdes i juni 1978. Bådaviken vid Nykarleby älvmynning är Nykarlebynejdens främsta rastplats för sjöfåglar och vadare. Området är inte stort, endast ca 50 ha, vilket gör det mycket lättöverskådligt men ytterst känsligt för störningar. Vilken är grund, ca ½–1 meter djup beroende på havsvattenståndet. Området ägs av Nykarleby stad och hör till de områden regionalplaneförbundet rekommenderar som skyddsområde.  [Det är numera Natura 2000-område.]

De billiga japanska kikarna samt införandet av 5-dagars arbetsvecka är två faktorer som påverkat intresset för ornitologi. Detta i sin tur har medfört att lokaler med ett rikt fågelliv drar till sig exkurrenter såsom en magnet. Alla förstår vi att inom ett dylikt område störs fåglarna både under sin flyttnings- och häckningstid. För att minska på störningarna från de fågelintresserades sida beslöts inom föreningen Jakobstadsnejdens Natur att ett fågeltorn skulle byggas. Besöksfrekvensen har varit synnerligen högt och i medeltal 500–600 besök har noterats per år.

Bådaviken är rastplats för många flyttfåglar. Viken är mycket attraktiv för olika slag av änder. Under våren ses ett hundratal krickor och bläsänder proviantera i viken. Bland andra karaktärsfåglar som även häckar i närheten av viken kan ses vigg och småskrake. Både årta och salskrake observeras årligen. Sångsvanar iakttas både vår och höst.

De flesta rovfågelarter har man även observerat och bland dem även den mäktiga och ståtliga kungsörnen. Under tidiga vårdagar kan man se bl.a. den blå kärrhöken jaga över de sänka strandmarkerna.

Bland vadarna har man noterat observationer av bl.a. kustpipare, fjällpipare, dvärgbeckasin, rödspov, myrspov, kustsnäppa, småsnäppa och myrsnäppa.

Stora flockar av brushanar kan ses spelande på stränderna och i slutet av maj kan man få se smalnäbbade simsnäppor rastande i viken på sin färd upp till höga nord.

Ett stort antal fiskmåsar häckar på strandstenarna och får nu tack vare fågeltornet häcka ostörda. Buskskvättan häckar vid de närliggande ängarna. De hålbyggande fåglarna har hjälpts genom uppsättning av 30 småfågelholkar i vilka den svartvita flugsnapparen är dominerande.

Har man tur kan man även få syn på den nordliga rödstrupiga piplärkan som brukar följa flockarna av gulärlor.

Varfågeln sitter ofta spanande i något träd. Rosenfinken häckar i närliggande områden. En art som man fortfarande väntar på är gyllensparven. Biotopen liknar mycket den som denna fågel är van vid men buskvegetationen torde än så länge vara för knapp för att gynna arten.

Under vårflyttningen ses även stora flockar av snösparv.

Området kring Bådaviken är ytterligare känt för sina sångare och här kan man få höra bl.a. näktergal, gräshoppssångare, gulsångare och grönsångare.

Dessutom har turturduvan, sommargyllingen, svart rödstjärt och under de senaste åren stenknäck observerats.

Totalt har över 160 olika arter observerats i området.


Roger Blomqvist (1988) i Jakobstadsnejdens naturs årsbok 1988.
Roger Blomqvist tillhandahöll via Veronica Alvik, Ralf Blomqvist och Yvonne Rydén.


Läs mer:
Färgfoto.
(Inf. 2008-11-12, rev. 2008-11-12.)