IF Nykarleby-
nejden 30 år

I april detta år [2002] har det förflutit 30 år sedan representanter för Munsala IFK, Nykarleby IK och Jeppo IF undertecknade stiftelseurkunden för en representationsförening för idrottare i våra fyra primärkommuner.

Tanken att bilda en stor friidrottsförening i nejden väcktes redan på 1960-talet. I början av 1970-talet blev dock behovet mera aktuellt. Man ansåg på föreningshåll att en samordning av friidrotten skulle ge bättre slagkraft i den allt hårdare konkurrensen.


IFN:s första ordförande Bengt Kummel skrev så här i Nykarleby Posten då föreningen fyllde 25 år:
     ”I början av 1970-talet var sammanhållningen inte lika självklar som den är i dag. Men tanken mognade, något måste göras och en förebild finns i 1930-talets Nykarleby IF. Glansåren var förbi för de tre föreningarna Munsala IFK, Nykarleby IK och Jeppo IF – Envik-Caldén-Juselius-eran saknar motstycke men lika fantastisk var publikuppslutningen kring friidrotten. I NIK hade fenomenet Sigvald Blomqvist lagt spikskorna på hyllan och i Jeppo rådde ett tomrum efter Harry Broo och Viking Brunell”.
     De gamla föreningarna skulle fortsätta som tidigare med tanken på nyrekrytering. Knatteverksamheten ansågs lättare att sköta lokalt, vilket även senare visat sig riktigt. Däremot har all tävlingsverksamhet gått i den nybildade föreningens namn gällande alla åldrar.


[Klubbmärket ritat av Ralf Skåtar.]
     Ett eget klubbmärke godkändes år 1974. Även här symbolen – triangeln, som motsvarar de tre lokalföreningarna. Gult, grönt och vitt blev föreningens färger. En tävlingsdräkt i gult och grönt godkändes efter viss diskussion. Senare har olika färger och modeller på tävlingsdräkten tagit överhanden.
     Föreningens bordsstandar nr 1 överlämnades till ÖID på distriktets 60-årsfest i Vasa i november 1976.


Rubtan- och Maj-spelen

     Under några år i slutet av 70-talet anordnades nationella tävlingar på Centralplanen i Jakobstad, där planförhållandena var goda.
     Arrangemangen av de s.k. Rubtan-tävlingarna och Majspelen genomfördes tillsammans med IF Drott och IK Falken.
     Någon större ekonomisk behållning gav inte tävlingsarbetet och försöken upphörde.
     En gång arrangerade IFN och Falken Stora DM på Centralplanen i Jakobstad. I årsberättelsen för år 1979 fanns följande antecknat:
     ”Arrangemangen gick bra, men ändå förefaller det främmande att resa till en annan stad för att anordna DM”.


Ny sportplan – Skogsvallen

     Inom IFN insåg man i ett tidigt skede att friidrotten i föreningen var hotad om inte bättre planförhållanden kunde fås till stånd.
     Sommaren 1977 inbegärde idrottsnämnden förslag till femårsplan för kommunen. IFN:s styrelse hade klar uppfattning. Nu måste en ny idrottsplan tas med i kommunplanen.
     De närmaste åren fördes många överläggningar. Man bearbetade kommunpolitikerna. Man ville ha deras åsikter om ett kommande planbygge, och IFN-sporten publicerade svaren i en stort upplagd intervju.
     Tipsmedel kunde fås, men inte genast. ”Efter fem-sex år” blev det första positiva svaret. Utan påverkan av IFN och idrottsaktiva hade troligen allvädersbanor blivit ett önsketänkande.
     Cirka tio år efter att projektet togs upp i diskussionerna, kunde slutresultatet granskas och godkännas.
     Nykarleby hade fått en tidsenlig idrottsplan – Skogsvallen.
     1987, då IFN fyllde 15 år kunde Skogsvallen invigas den l augusti. SFI-mästerskapen genomfördes i goda förhållanden och på spurtanbeläggning.


Ekonomin

     IF Nykarlebynejden har skött ekonomin föredömligt.
     Ärevarvet anordnades första gången i Nykarleby år 1984 med Ulric Nyman som utmärkt dragare. Resultatet den gången blev hela 60.000 mark brutto. Toppresultatet uppnåddes senaste år [2001] med hela 89.630 mark.
     Tack vare många medhjälpare som gått från dörr till dörr och samlat sponsorer och många löpare som deltagit i entimmesjippot har framgång uppnåtts.
     Sedan 1981 har IFN-Sporten utkommit årligen och årets upplaga är följaktligen den tjugoandra i ordningen. Årligen har intäkterna uppgått till kännbara belopp.
     Fride Henriksson jämte medhjälpare har gjort ett digert arbete föreningen till fromma.
     Ett speciellt omnämnande bör ges de huvudansvariga för genomförandet av den s.k. minimässan år 1985. Man räknade med att pengarna skulle förslå i två år, men ännu finns delar av det insamlade kapitalet kvar i föreningens bokslutsbalans.
     Däremot har de kommunala bidragen de senaste åren minskat kraftigt.


Idrottsliga prestationer

     Föreningens glansperiod inföll i mitten av 1980-talet då föreningen uppnådde elitklass, åren 1984 och 1986. Senaste verksamhetsår uppnådde föreningen för tredje gången elitklassnivå, till stor del tack vare unga idrottande flickor.
     Vi noterar med tillfredsställelse att IFN senaste år blev bästa juniorförening under SFI-spelen.
     Detta ger en antydan om att föreningen har ett gott utgångsläge för kommande år.


SFI-projektet år 1998

     Tillsammans med SFI:s verksamhetsledare Kjell Krook genomfördes ett omfattande föreningsarbete, det s.k. SFI-projektet, vilket innebar att föreningen tillsammans med sakkunniga inom förbundet satsade på vissa delområden inom verksamheten och följde upp resultaten.
     Totalt anordnades 15 skolningstillfällen med ett 30-tal knattar och ett 10-tal föräldrar på olika platser med olika ledare och dragare.
     Huvudansvarig var ordförande Evert Rönnqvist.

 


JOHN OCH RAOUL


John Strang och Raoul Carlstedt: IF Nykarlebynejden 30 år i IFN-Posten den 15 maj 2002.


Läs mer:
IF nykarlebynejden 1972-1981.
Sportplansfrågan.
Skogsvallen i Nykarleby. Nya idrottsplanen klar att tas i bruk i Vasabladet.
Nykarleby IK 70 år, 1917-1987 av Erik Stenwall.
Fler föreningshistoriker.

Tändsticksask.

IF Nykarlebynejdens webbplats.
(Inf. 2005-08-21, rev. 2019-02-14 .)Vad har ärevarvet gett IF Nykarlebynejden

År
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Mark


61 709
77 081
64 832
60 162
64 702
70 123
62 595
51 100
47 454
40 217
43 190
54 607
51 643
64 064
72 754
61 995
49 160
86 171
115 751
117 589
123 528
119 051
Euro


10 379
12 964
10 904
10 119
10 882
11 794
10 528
8 594
7 981
6 764
7 264
9 184
8 686
10 775
12 236
10 427
82 68
14 493
19 468
19 777
20 776
20 023