ELEVER I

WASA TRIVIALSKOLA

MED ANKNYTNING
TILL NYKARLEBY


Uppgifterna är tagna ur WASA TRIVIALSKOLA 1684–1884 utgiven av L. L. Laurén 1884 och LIBER SCHOLAE WASAENSIS 1722–1830 utgiven av Olavi Wanne 1947.
     I den förstnämnda finns ingen användbar matrikel över elever före 1722 och efter det så är antal elever antecknade men endast de som tagit studenten är upptecknade med namn och lite uppgifter.
     I den andra boken är alla elever upptecknade oberoende om de tagit examen.
Det kan finnas elever i matriklarna som inte är angivna med födelseort, endast datum, bland dessa kan finnas personer med anknytning till Nykarleby.

[En matrikel kan i vissa fall, som t.ex. här, vara ganska mustig: ”Dränkte sig I NyCarleby å 1830 om hösten. Liderlig.”]1724
.

Henricus Henrici Tigren, sacell: fil: Lapoensis. Tullskrifvare i NyCarleby

1733.

Ericus Erici Juthe, Mercatoris NeoCarlebyensis Filius, Natus A 1719 in Septembri, e Pedagogia NeoCarlebyensi, egregie commendatus in Classem ConRectoris. d. 24. Maji 1734 in Class. Rectoris. Studiosus. Blef vice Consistorii I Åbo, Rector i Gamla Carleby och Kyrkoherde i Kronoby.

Samuel Petri Alanus, Sacellani NeoCarlebyensis filus, Natus 1715 d: 13. Novembris, e Paedagogia ejusd. oppidi, erectus in Classem ConRectoris. Studiosus. Blef Kaplan i NyCarleby.

Petrus Petri Alanus, frater prioris Germanus, Natus 1718 d: 14. Septembris, in Paedagogia NeoCarlebyensis legit Grammaticam Contractam Nepotem coepit, datus Collegae Super. D. 24. Maji erectus in class. ConRect. 1734. Studios. Blef länsman i NyCarleby. [En städslingsfråga år 1761.]

Reinholdus Guilielmus Christiani Backman, Senatoris Wasaensis Filius Natus 1724 in Aprili, sociusq. parq. priori. 1736 in Cl. Rect. 1740 in Jun. Aboam profectus. Studiosus. Adwocat i NyCarleby, vice-Borgmästare ibidem 

1736.

Andreas Martini Paulin, NyCarlebyensis, Natus A 1721 in Sept. a Paedagogia ejusdem civitatis, in classe Sup. Collegae collocates, abiit ad suos.

Carolus Reinholdi Löf, Neo-Carlebyensis, Scribae Territorialis ibidem filius. Natus 1725 temp. autum. legit. Grammat. et explicare coepit: acceptitatus in class, Coll. superioris. Abiit. Blef Häradsskrifvare i Medlersta fögderi.

 

1739.

Johannes Forsbohm, NyCarlebyensis, natua 1723, ab informatoine Paedagog. in Class. Collegae Super. Collocates. 1739 in Jun. Cl. ConRect. 1741 in Jun. Cl. Rect. 1744 in Jan. profectus. Studiosus. Blef Pitskerstickare.

 

1746.

Philippus Carlander, f. 1733, rådman Johan Carlanders son från Jakobstad, blef student och sedan handelsman på hemorten. En af hans förfäder var mag. Johannes Carlander, rektor vid trivialskolan i Nykarleby 1660, pastor i Pyhäjoki 1676 död omkring 1686.

 

1748.

Samuel Danielis Kempe, Senatoris NyCarlebyensis filius, natus 1734 e private informatione in classe Coll. super. locatus. Blef Råd och handelsman i NyCarleby.

 

1749.

Elias Johannis Rimahl, Comministri NeoCarleb. Filius nat. d. 27 Febr. 1738, datus Colleg. Super. Student. Blef Stads-Notarie i NyCarleby.

Ericus Martini Forseen, Mercatoris NeoCarlebyensis filius nat. d. 31 Julii 1736 locatus in classe ConRectoris. Student. Blef Landtmätare I Nerpes lefde 1802. Blef 1809 eller 1810 Förste Landtmätare i Wasa Län efter Directeur Hacksell.

Henricus Hannis Aulin, Mer. & Senat. Civit. NeoCarlebyensis filius nat. D. 13 Januarii 1737. datus Colleg. Super. Stud. Blef Phil.Mag: 1760, sedermera Hospitals-predikant på Korpholmen och sist kyrkoherde i Cronoby och Contracts Prost. Död den 29 November 1819.
En högst energisk man med ett kärft språk. När han under brinnande krig anstälde prostevisitationer och man förestälde honom vådan af sådana resor under den oroliga tiden, svarade A. om elden sutte i ena knuten, fan i den andra och ryssarne i den tredje, skulle jag bana mig väg genom den fjärde.

 

1754.

Johannes Ahlqvist, Rustici filius NyCarlebyensis nat. In Febr. 1739, datus Collegae Superiori. Stud. Blef bonde ifrån Student i Munsala.

 

1757.

Andreas Kickovius, Comministri filius NyCarlebyensis natus d. 24. Julii 1743, datus Collegae Sup. War Reg: Pastor wid Österbottens Reg: 1772, och Sokne Adjunct i NyCarleby 1776 orator vid prestmötet i G. Karleby 1784, hvilken oration trycktes i Wasa 1794, blef sedan Kyrkoherde i Uleåborg 1791, prost 1794, kontraktsprost 1799. död 1807.

Petrus Appelberg, Aurifabri filius NyCarlebyensis natus d. 1 Martii 1741, in Classe ConRectoris collocatus. Stud. Blef Rådman i NyCarleby

 

1762.

Thomas Elenius (Hellenius), Lillkyröensis, Rustici filius natus in Dec. 1749, datus Collegae Infer. Profectus Aboam cum testim. legit. Die 8 Decemb. 1770. Stud. Promowerad 1775. Blef Kaplan i NyCarleby.

 

1768.

Isaacus Wacklin, frater prioris, nat. d. 8 Maji, dat. Con-Rect. Priorem secutus. Una cum fratre Academiam petiit. Stud. Auscult. i Wasa hofrätt, vice Borgmäst. i NyCarleby, Proviant Skrifware under kriget, sedan wärfd soldat wid Stackelbergs Regem. Dog i misair i Uleåborg 1796 om wåren.

 

1769.

Johannes Alm, frater prioris, nat. 3 Febr. 1761, tradit. Apolog. Dog som Målar-gesäll i NyCarleby.

 

1770.

Carolus Jakobus Stenman, filius Scribae Redictuum ad Legion Pedestr. Ostrobot. Wasaensis, nat. d. 20Januar. 1762, Collegae Infer. Exhibitus. Colleg. Super. 1772, ConRect. 1774. Rect. 1776. Ad Academiam iter suscepit, testimonio instructus de die 11 Decemb. 1778.Stud. Borgmästare i NyCarleby. Död 1819.

 

1773.

Matthias Forshaell, filis Pastoris NeoCarolinensis, nat. d. 16 Febr. 1759, dat. Colleg. Super. ConRect. 1775, Rect 1776. Ad Academiam se contulit testim. de die 20 Junii 1778. Stud 1778. Blef handlande i Nykarleby. Död 1815.

Zacharias Nordman, filius Merkatoris Wasensis, nat. d. 15 Julii 1763, exhibit Colleg. Infer. Blef guldsmedsgesäll och guldsmed i Ny-Carleby.

Jacobus Johannes Kempe, filius Mercatoris et Senator: Neo-Carolinensis, nat. d. 24 Junii 1762, tradit. Colleg. Infer. Eodem an. Colleg. Super., ConR. 1776, Rect. 1779. Academiam petiit testimonio munitus de die 22 Junii 1780. Stud 1780. Blef Rådman i Nykarleby, dog 1806.

Ehrenfried Kantzau, filius Pharmacopolae Wasensis, nat. d. 25 April 1765, exhibit. Coll. Infer. Coll. Sup. 1776, ConR. 1779, Rect. 1782. 1783 Holmiam profectus Pharmaciae operam daturus. Stud. Blef Provisor i Stockholm, Carlstad och i Wasa, samt Apotekare i NyCarleby, dog därstädes 1818.

 

1774.

Laurentius Mathesius, son till dåvarande kapellanen i Teerijärvi, sedermera prosten i Nykarleby, magister Georg Mathesius, som utgaf åtskilliga ekonomiska skrifter, för hvilka han erhöll tre pris af vetenskapsakademin. Lars Mathesius var född 1760, student 1776, kapellan i Pedersöre 1787, dog 1831.

Johannes Stenbäck, filius Sacellanii Lappoensis, nat. 16 Januarii 1765, tradit. Colleg. Infer. Colleg. Super. 1775, ConRect. 1777, Rect. 1779. Aboam cum testim. Legit. Dato d. 22 Jun. 1781 missus. Stud. Blef Sockne-Adjunkt I NyCarleby, Kaplan i Ylistaro den 25 Sept. 1811, och kyrkoherde i Laihela 1826.

Andreas Nyström, filius Rustici NeoCaroliensis, nat. d. 16 Janusrii 1761, exhibit. Apolog. Intervallo vernali 1777 Coll Inf. datus. Coll. Super. 1778, ConR 1779, Rect. 1781. Aboam missus 1782 autumno, ab hoc gradu pilare commisso depulsus. Blef klockare i Gamla Carleby stad.

Christianus Reinholdus Backman, filius Secretrii NeoCaroliensis, nat. d. 3 Decem. 1764, dat. Coll. Inf. Abesse coepit 1775 vere. Blef handlande i NyCarleby.

 

1776.

Abrahamus Remahl, filius Pastoris demourtui N:Carolinensis, nat. d. 15 Julii 1766, dat. Colleg. Infer. Coll. Super. 1779. Abesse coepit 1781. Engagerade sig wid pharmaceutiken, war provisor i Uleåborg.

 

1780.

Israel Kempe, filius Mercatoris et Senatoris NeoCarolinensis, nat. d. 1 Jan. 1766, dat. Coll. Super. Et Conr. 1781, Rect. 1783. Aboam. 1785. Stud. 1785. Blef Sjö-Kapten.

Samuel Calamnius, filius Mercatoris et Senatoris NeoCarolinensis, nat. d. 26 Jan. 1767, dat. Coll. Super. Conr. 1782, Rect. 1784. Aboam 1785. Stud. 1785. Dog som Rådman i NyCarleby 1794.

 

1783.

Nils Mathesius, född d. 23 Jan. 1772. Fadren Sacellan i Solfvo. I Coll. Inf. Class. I Coll. Sup. 1783, I Conr. 1784, I Rect. 1786. Til Åbo 1788 om hösten. Stud. i Åbo 1789. Blef Präst 1797 och Mag: 1798. Pädagog i NyCarleby 1807. Kaplan därstädes 1810. Död den 6 Julii 1822.

Gabriel Albäck, född d. 6 Aug. 1773. Fadren Commis. LandtMätare i Mustasaari. I Apol. Class. Skilde sig s. år wid Scholan; men återkom 1789 och tog sit säte i Coll. Inf. Class, i coll. Sup. 1791, i Conr. 1792, i Rect. 1794. Til Åbo 1795 om hösten. Stud. 1796. Blef Pädagog i Jacobstad 1797. Prest 1801. Paedag. i NyC. 1815. Kapell. i Jakobst. 1817.

Johan Gyllenberg. Född i NyCarleby socken d. 22 Dec. 1768. Fadren Inhysinge. I Apol. Class. I Coll. Inf. Class. 1785, I Coll. Sup. 1786, I Conr. 1787, I Rect. 1789. Blef samma år Student utan testimonium eller tillstånd från Scholan. Kaplan i Brahestad, afsatt.

 

1786.

Carl Paulin. Fadren i lifstiden handlande i Wasa. Född d. 21 Junii 1773. I Apol. Class. I coll. Inf. Class s.å. i Coll. i Coll. Sup. 1789, i Rect 1794. Til Åbo 1795 om hösten. Stud. Blef präst, dog som privat Adjunct hos Kapellanen Elenius i NyCarleby 1804 om våren.

 

1793.

Carl Petter Thodén, född d. 19.5.1782, fadren i lifstiden Stads Fältskär i Jakobstad. I Coll. Sup. Class. I Conr. 1795, i Rect. 1797. Valedicerte scholan 1799 om wintern Stud. Blef Student 1800 om hösten med sin morbrors Mag. Zach: Galenii private testimonium. Blef ordinerad til Präst den 5 Jan. 1807. Kapellan i Larsmo 1815, förut Paedagog i NyCarleby 1810. Kapell. i Solf 1833. Död 28 juli 1847.

 

1795.

Henric Kempe, född d. 18.12.1776, fadren i lifstiden Råd och Handelsman i NyCarleby. I Conrectors Class. I Rect. 1796. Til Åbo 1797 om hösten. Stud. Blef tings skrifware hos någon Häradshöfdinge.

 

1795.

Johan Holmlund, fadren Bonde i NyCarleby socken. Född d. 17 Jan. 1774. I Coll. Inf. Class. I Coll. Sup. 1796. Öfvergaf Scholan på tilsägelse 1797 såsom oskicklig til studier. Kom sen på hökare bod i Stockholm.

 

1797.

Jakob Wilhelm Ahlqvist, född i Jacobstad d. 25 Aug. 1782, fadren i lifstiden Sjöman. I Coll. Inf. Class. I Coll. Sup. 1797, i Conr. 1798, i Rectors 1800. Valedicerte I slutet af år 1801. Stud. Blef Präst 1808 och Sockne Adjunct i NyCarleby genom fullm. af den 23 Sept 1812. Dog därstädes 1838.

 

1798.

Mårten Christian Weslin, född d. 13 Nov. 1787, fadren Repslagare i Wasa. I Coll. Inf. Class. I Coll. Sup. 1799, i Conrect. 1801, i Rect. 1803. Valedicerte den 11 Decemb. 1805. Stud. Blef Präst 1812 I Dec. Död såsom Adjunctus Pastoris i NyCarleby d. 25 Junii 1824. War besvärad med fallandesot.

 

1802.

Johan Eric Strömbäck, född den 8 November 1789, fadren Målare i Wasa. I Apol.class. Kom 1803 om sommaren på köpmans bod i Wasa. Handlande i NyCarleby och Rådman ibid.

Eric Samuel Aulin, född den 15 maj 1795, fadren Handlande i NyCarleby. I Apol. Class. Kom på köpmansbod i Wasa. Blef Styrman. Sköt sig uppsåtligen till döds.

 

1804.

Petter Joachim Wramqvist. Fadren Trädgårdsmästare. Sonen född den 8 Octob. 1790. I Apol.Class. Kom i Glasmästar-läran i NyCarleby. Blef Glasmästare Gesäll 1812 eller 13.

Johan Samuel Stenbäck, född den 12 Aug. 1794, fadren Sockne-Adjunct i NyCarleby. I Coll.Sup.Class. I conr. 1806. Rect. 1808. Val. d. 12 Dec. 1810. Stud. den 16 Febr. 1811. Prom. Phil. Mag. d. 28 Junii 1819. Underg. Cansli-Exam. och blef anställd vid Comitén i Petersburg, dog ibid. g:m egen hand på 1820-talet.

Gustaf Hallberg, född den 26 Decemb. 1794, fadren i lifstiden Styrman i NyCarleby. I Apol.Cl. Blef Herrbetjent åt en rysk officer.

 

1806.

Carl Gustaf Cederman, född den 30 Sept. 1797, fadren Expeditions Befallningsman i NyCarleby. I Coll. Inf. Class. Sup. 1808, Conr. 1812, Rect. 1814. Död samma år.

Joh. Eric Skogberg, född den 13 Sept. 1795, fadren owiss. I Apol. cl. Länsman i NyCarleby

 

1807.

Lars Joh. Hallongren, född den 13 Sept. 1795, fadren i lifstiden Sergeant i NyCarleby Socken. I Coll. Inf. cl. Blef Länsman i Ilmola, afsatt år 1823.

1808.

Wilh. Backman, född den 10 Mart. 1797, fadren Handlande i NyCarleby. I Apol. Cl.

Joh. Gust. Lithén, född den 20 Aug. 1794, fadren Råd- och Handelsman i GamlaCarleby. I Coll. Inf. cl. Sup. 1808. SjöCapten och Handlande i NyCarleby.

Carl Robert Gröndahl, född den 15 Jun. 1796, fadren Inspector på NyCarleby Bränneri. I Coll. Inf. cl. Sup. 1810. Dog i Wasa den 2 Oct. 1811.

 

1810.

Göran Gabr. Roos, född den 8 Aug. 1790, fadren i lifstiden Häradsskrifware i NyCarleby. I Coll. Inf. cl. I Sup. den 9 Jun. Examens dagen samma temin. Öfvergått till Apolog. Klas. H. T. 1812.

Samuel Elenius, född den 10 Oct. 1796, fadren i lifstiden Kaplan i NyCarleby. I Coll. Inf. cl. I Sup. den 9 Jun. Samma termin, Conr. 1813, Rect. 1815. Valed. 1816 i Dec. Stud 1817. Präst 1819 i Dec. cum conditione. Död 1830 som pastorsadjunkt i Brahestad.

 

1811.

Petter Abr. Lybeck, född den 15. 3. 1801, fadren Sjökapten i Wasa. I Coll. Inf. cl. Återkom 1813 om hösten och geck då i samma klass. Handl. i NyC. 1824.

Carl Wilh. Häggström, född den 18/6 1798, fadren Borgmästare i Jakobstad. I Coll. Sup. cl. Conr. 1813, Rect. 1815. Valed. Dec. 1816. Stud. 1817. Engagerad under Wasa Hofrätt. Borgmästare i NyCarleby.

 

1814.

Petter Leonard Häggström, borgmästareson från Jakobstad, f. 1802, student 1821, predikant i Petalax 1835, kapellan i Nykarleby 1852. Död 26 maj 1866.

Gabriel Häggblom, f. 17999, bondeson från Nerpes. ”Öfvergaf skolan 1822 under föregifvande, att han skulle läsa privatim, men reste till akademin blott med testimonium vitae”. Student 1822, prestvigd 1823, död som sockenadjunkt i Nykarleby 25 juni 1848.

 

1815.

Joh. Samuel Asplund, 2/8 1804, fadren Sergeant, död, i NyCarleby, Coll. Infer.Class.

 

1816.

Christopher Kullman, 3/7 1803, fadren Bagare i GamlaCarleby död, Coll.Inf. Class. Coll. Sup. 1817, Conrect. 1818, Rectors 1820. Stud. 1822. Prest 1827, Philos. Mag. 1827. Tjenstgjort vid Tr. Skolan härstädess som Coll. Inf. åren ----, Apologista 1834. Coll. Inf. 1838, C. Sup. 1839. Kyrkoherde i Nykarleby 1852.

Gustaf Wilhelm Turdin, 15/10 1805, fadren Handlande och Rådman i NyCarleby. Coll. Inf. Class. Coll. Sup. 1817, Conr. 1818. Öfvergaf Skolan i Junii 1820 och for till England. Engagerad vid Handeln. Handl. i NyCarleby.

 

1818.

Johan Ehrenfrid Kantzau, född 18/11 1807, fadren Apothekare i NyCarleby. Coll. Inf. Class. Superioris 1820. Gjorde samma år om hösten ett olyckligt fall, blef ofärdig och for 1822 med sin Farbror till Swerige. Död 1822 gen. Följder af ett olyckligt fall.

Georg Mathesius, född 1/8 1804. Fadren Kapellan i NyCarleby. Coll. Inf. Class. Collegae Super 1819, Conr. 1821. Öfwegaf Scholan 1822, nyttjar priv. Inform. Stud 1824. Dränkte sig I NyCarleby å 1830 om hösten. Liderlig.

Jacob Fred. Blanck, född 24/2 1818, fadren Snickare i Wasa. Apol.Class. 1819 Aug. flyttad till Coll. Inf. Class, Coll.Sup. 1820, Conr. 1822, Rect. 1824. Stud. 1826 om host. Phil. Mag. 1840. Provincialläkare i Nykarleby, död 1860.

 

1821.

Gabriel Österblad, född 3/12 1808, fadren Sjöman i NyCarleby. Apol.Class.

 

1824.

Edvard Julius Höckert, född den 24 Dec. 1816, fadren Handlande och Commerce Råd i Wasa. Coll. Infer. Class. Coll.Sup. 1826, Conr. 1828, Rect. 1830. Valedic. 1831. Stud. 1832 med privat betyg. Jurist. Borgmästare i Nykarleby. Assessor i Wasa hofrätt 1870, hofrättsråd 1879, tog afsked 1822.

Johan Petter Levelius, född den 11/11 1814, fadren Sågbokhållare, död i NyCarleby. Coll. Inf. Class. Coll. Sup. 1827, Conr. 1829, Rect. 1831. Valed. 1832.

Gustaf Thure Levelius, född den 31 Aug. 1816. Bror till den förre. Apol. Class. I Coll. Inf. Class 1826 om våren. Ingick i Handeln.

 

1825.

Frans Julius Cederman, född den 15 April 1815. Fadren Länsman i NyCarleby, död. I Apol. Class. I Coll. Inf. s. år om hösten, Coll. Sup. 1827, Conr. 1829, Rect. 1831. Valed. 1832. Stud. 1834. Hofrätts Auscult. 1840. Borgmästare i Torneå.

 

1829.

Carl Johan Nyström, född den 13.12.1818. Fadren Hökare i NyCarleby. I Coll. Inf. Klass. Absent. V. T. 1830 för sjukdom, återkom H. T. s. år, Super 1831, Conr. 1834, Rect. 1836. Engagerad på Apothek 1837.

 

1830.

Edvard Finström, född den 29 Octob. 1819. Fadren Klockare i NyCarleby. I Coll. Inf. klass. Coll.Sup 1833, Conr. 1835, uttagit betyg s. år, då fadren blivit Klockare i Tavastehus.

 

Härifrån uppgifter endast ur den senare boken.
Därför är de endast medtagna som blivit studenter.

 

1834.

Erik Emil Finström, f. 1824, klockareson från Ny Karleby, student, vice häradshöfding, död 1864.

Johan Kaldén, bondeson från Nerpes, f. 1827, student, lärare vid Nykarleby L. E. skola 1867, föreståndare för privata folkskolan i Östermark.

 

1847—1848.

Gustaf Turdin, köpmansson från Ny Karleby, f. 1836, student, dog som brandstodsbolags agent i Ilmola den 28 febr. 1882.

1848—1849.

Karl Synnerberg, son till sjökaptenen Karl Adrian Synnerberg i Ny Karleby, f. 1837, student 1855, t.f. kollega i Wasa skola v.t. 1856, magister 1860, tjenstgjort vid privatlyceum i Helsingfors, fil.dr. 1868, utnämnd lektor i romerska literaturen vid Wasa gymnasium 1867, öfverinspektör för elementarläroverken 1869, medlem af finska vetenskapssociteten 1881, mångårig redaktör af finska pedagogiska tidskriften, utgifvit och författat läroböcker för skolornas behof m.m.

Knut Falck, tullförvaltareson från Ny Karleby, f. i Helsingfors 1837, student 1861. Inskrifven i Intendentkontoret i Helsingfors. Insjuknad under en badresa i Söderköping, dog han i Stockholm 3 nov. 1863.

 

1852.

Mathias Sandström, rådmansson från Nykarleby, f. 1843, fil. Kandidat, kapellan i Pedersöre 1880.

Oskar Wilhelm Grönqvist, (senare Grönequist) [lite åt Chronschough-hållet] f. 1840, skollärareson från Nykarleby, öfvergick 1858 till Tavastehus skola, student 1863, kallande sig Wilho gick han in vid finska teatern, död 1883, äfven humoristisk skriftställare.

Magnus Kjellman, häradsskrifvareson från Nykarleby, f. 1843, magister, kollega vid 4-klassiga realskolan i Åbo 1843.

 

1853.

Karl Johan Häggström, f. 1842, kapellansson från Nykarleby, student yngre resepost-expeditör 1876.

Anders Wilhelm Gästrin, organistson från Nykarleby, f. 1842, student, kronolänsman i Uleå 1873, död 1881.

 

1854.

Oskar August Heikel, sockneadjunktsson från Nykarleby, f. 1844, medicine doctor, praktiserande läkare i Helsingfors.

 

1857.

Johan Axel Östman, f. 1843 i Nykarleby, sjökaptensson, student, förlorade lifvet i Kristinestad genom vådaskott.

 

1860.

Jonathan Collander, köpmansson, f. i Ny Karleby 1850, magister, kollega vid realskolan i Helsingfors 1870.

 

1866.

Konstantin Wegge, platsmajorsson från Wasa, f. 1855, telegrafkontorschef i Ny Karleby 1878, guvernementsekreterare.

 

1867.

Maximilian Strömberg, länsmansson, f. i Töfsala 1853, magister, lektor vid Ny Karleby seminarium 1880, redigerat N. P. [Norra Posten] en tid.

 

1872.

Ivar August Heikel, sockenadjunktsson, f. i Ny Karleby 1861, fil. Kandidat 1883.


Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Nykarleby Pedagogi - matrikel 1743—1858
(Inf. 2009-09-10, rev. 2023-01-21 .)