Sockenskomakare kungaättling? 
En i Nykarleby-trakten känd åldring, sockenskomakaren Karl Johan Forsberg, avled den 6 april 1894 i Nykarleby stad. Den avlidne var född på Karlbergs krigsakademi i närheten av Stockholm år 1812 och enligt egen uppgift naturlig son till den franske marskalken Bernadotte, sedermera Karl XIV Johan. Forsbergs moder blev någon tid därefter gift med en vaktmästare på Karlberg. Som sjöman kom Forsberg 1835 till Oravais, kvarstannade i Finland och gifte sig följande år. Han efterlämnade 2 söner och 2 döttrar, 7 barnbarn och 13 barnbarnsbarn. Den avlidne var en originell personlighet både till sitt lynne och sitt utseende, som verkligen genom den markerade örnnäsan, det svarta lockiga håret och den bruna ansiktsfärgen påminde om bernadotternas stamfader. För alla stadsbor var gubben särskilt bekant genom sin artighet, glättighet och språksamhet, som inte ens fattigdomen och många olyckor kunde tillintetgöra. (Vasabl.)


Efter 1809 (1981).Lars Pensar tillhandahöll en variant som ingick i Österbottniska Posten den 14 april 1894:

— Dödsfall. En i våra bygder känd åldring, sockenskomakaren Karl Johan Forsberg, afled den 6 april 1894 i Nykarleby stad. Den aflidne var född å Karlbergs krigsakademi i närheten af Stockholm den 2 juli 1812 och, enligt eget påstående, en naturlig son till framlidne marskalken Bernadotte, sedermera Sveriges konung Karl XIV Johan, stamfader för den ännu regerande kungaätten i Sverige. Forsbergs moder blef någon tid därefter gift med en vaktmästare vid Karlberg. Som sjöman kom Forsberg på ett svenskt fartyg, lastadt med järnmalm från Utöns grufvor i Sverige till Oravais 1835, kvarstannade i Finland och gifte sig följande året med skomakaråldermansdottern Anna Långberg och hade med henne 2 söner och 2 döttrar. Han efterlefves af dessa, sju barnbarn och 13 barnabarns barn. Den aflidne var en originel personlighet både till sitt lynne och sitt utseende, som värkligen påminde genom den markerade örnnäsan, det svarta, lockiga håret och den bruna ansiktsfärgen om Bernadotternas stamfader. — För alla stadsbor var gubben särskildt bekant för sin artighet, glädtighet och språksamhet, som icke ens fattigdomen och många olyckor i lifvet kunnat tillintetgöra. Frid öfver gubbens stoft!

Älfven kastade sitt istäcke natten till söndagen den 8 dennes och våra fiskare tro sig efter några dagar slippa ut till hafs.

I sjönöd på ett simmande stycke i älfven befunno sig tvänne minderåriga gossar kort före islossningen. De blefvo dock lycklitvis räddade i rätt tid af en fiskare som befann sig ute båt.

— Poststyrelsen har den 5 innevarande april beordrat praktikanten vid postvärket, fröken Edith Ottilia Roos, att tjänstgöra vid postkontoret i Nykarleby.


Läs mer:
Slarf Forsberg av Zachris Schalin. Kring 1900
En Konungason av P. W. Lybeck. 1911
Slarv-Forsberg i Janne Thurman berättar om sig själv. 1931
Forsberg i Bidrag till kännedom om det rikssvenska inslaget i Nykarleby stads befolkning på 1700-och förra hälften av 1800-talet av Woldemar Backman. 1933
Slarv-Forsberg av Einar Hedström. 1958
Kunglig sidolinje föder upp minkar av Vilhelm Nyby. 1970-talet
Vackre Oscar pappa vid 13 av Göran Berglund. 1974
Kungen tröstade sig med hovfröken av Jan-Olof Jonsson. 2009
Systrarna som har kungliga släktband i Norra Skåne. 2009
Kungasonen som blev skomakare i Nykarleby av Leif Sjöholm. 2010
Jag är släkt med Sveriges kung – eller?” av Jonny Huggare Smeds. 2023
Fler artiklar ur Österbottniska Posten.
(ÖP-notiserna inf. 2005-04-17, rev. 2023-10-09 .)