Från det gamla Nykarleby

Några anteckningar om skärgården och skeppsbyggeriet

av
G. Hedström.

[Del 2]

 

Följande sommar 1835, stå åter 2 fartyg färdiga på stapeln å Djupstens varv, och utskjutningarna firas med sedvanliga högtidligheter den 13 juni. Dagboken skildrar förloppet; »Vi blevo utbjudna till besagde holme och inskeppade oss kl. 3 e.m uti en förningsbåt vid Åminne. Det hade nyss förut hänt det ömkliga spektaklet, att gumman borgmästarinnan Stenman plumsat i sjön och med möda blivit igen av 4 karlar uppdragen. — Vi foro alltså i förningsbåt hela sällskapet och seglade perfekt.— Vädret var lite kallt och blåsigt, så att en och annan av damerna svepte kappan förtroligen runt livet. Kalaset var mycket vidlyftigt, nog vet man med 5 värdinnor och 200 gäster. I. Lindqvists, A. Hammarins och P. Lybecks skepp »Juno» gick först av stapeln, men skrubbade näsan i bottnet, ty vattnet var lågt, och stormade så. Länge persades innan den blev flott. Under tiden sutto flickorna i en slup och väntade; jag och diverse folk på quain (kajen)—Vid tredje kilningen på Turdins och Bergers stora skepp var jag ingången och skyndade ut igen, men skyndade ut igen. I detsamma skreks »Hurra!» och så gick skeppet. Men jag var ändock flink nog att se det bästa. Det hette »Harmonie.» Senare på afton hade folk föga roligt. Vi hörde åtskilliga kanonader. Klockan var 1 om natten då stora båtar for». En del av gästerna stanna över natten för att följande dag deltaga i en fin middag.

Således inom tre år 3 nya skepp färdiga på Djupstens varv, en ganska stor livaktighet på skeppsbyggeriets område. I dagboken omtalas flera äldre fartyg, som likaledes var byggda här. Så fregattskeppet »Ellida» om 148 läster, ägare Gustaf Turdin, med vilket Z. T gjorde hemresan från Helsingfors våren 1835. Vidare skeppen »Hoppet» och »Solid» samt »Rustina» — ett mindre fartyg. Av äldre fartyg bör nämnas barkskeppet »Jupiter» om 133 läster, ägare rådmännen I. Lindqvist och Hammarin. Huru »Juno» genom sitt ovan omtalade missöde vid utskjutningen, siade om att skeppsvarvet på Djupsten i en kanske ej så avlägsen framtid måste nedläggas i följd av vattnets uppgrundning, byggdes dock de följande åren nästan ett fartyg årligen här. Galeasen »Najaden» 63 läster, 1836, Briggen »Iduna» 81 läster, 1838, barkskeppet »Nykarleby», 251 läster, 1839 och fregattskeppet »Adolf», 264 läster,1840. Av dessa fartyg tillhörde »Najaden» C. J.Berger, »Iduna» Isak Lindqvist , »Nykarleby» M. Lithén och C. J Berger, samt »Adolf» A. Hammarin.

Traditionen förmäler, att även det stora fartyg, som omtalas i berättelsen »Augustas hallon» hava stått i åratal halvfärdigt på varvet skulle ha tillhört Djupsten. Om något större fartyg byggdes här efter 1840 har ej kunnat utrönas, men det ser av flera skäl ut, som sjöfarten och även skeppsbyggeriet småningom skulle flyttats ut till Alörn, där ett barkskepp vid namn »Augusta» om 226 läster byggdes på J. A Lybecks varv 1849. Officiellt blir det slut på Djupsten som hamnplats först 1857. I magistratens dombok för nämnda år finns antecknad under den 21 oktober: »Såvida trävirket i landningsmöljan invid Djupsten i stadens inre hamn belägna holme hel och hållet förfallit och då något behov av möljan icke ansågs förefinnas, beslöt Magistraten att virket skulle på offentlig auktion försäljas» Det inropas av handl. A. Dyhr för 3 rub. 25 kop.

Så länge verksamheten pågick vid Djupstens varv, var livet å den lilla holmen kanske något oroligt och lockade ej någon stadsbo att slå sig ned där för sommaren. Men någon tid efter det skeppsbyggeriet upphört, började man anlägga villor här. Den äldsta av dem anses vara f. d. Wahlbergska villan ute på holmens norra udde, — anläggningsåret kan ej uppges. Härnäst kom stadsfiskal Forsséns, som med säkerhet fanns ren 1855. Och 1859 begär dåvarande rektorn vid lägre elementarskolan, E. Karsten, plats för en villa å holmens södra del. Denna villa såldes vid rektor Karstens snart inträffade avflyttning från orten till rådman E. W. Sundström, vars familj länge ägde och bebodde densamma. Något senare tillkom på Djupstens östra sida två villor, den ena tillhörig handl. C. Nylund och kapten Silwast i bolag, den andra kapten I. Grönqvist. Efterfrågan på villaplatser här blev efterhand allt livligare, varför stadsfullmäktige slutligen lät indela hela holmen i villatomter och då sedan flera villor tillkommit, har Djupsten småningom fått sin nuvarande prägel av ett litet villasamhälle.


Forts.

 


Gustaf Hedström i Österbottniska Posten, 1920 Från det gamla Nykarleby.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren: »Som du ser har Birck sgs ordagrant avskrivit G. Hedström!»

     
Läs mer:
Fortsättning.
(Inf. 2004-06-06.)