För 50 år sedan.

September.

[1888]

.

På grund av sommarens gynnsamma väderlek tycktes utsikterna för en god skörd varit rätt dåliga år 1888. Somliga befarade t. o. m. att man skulle nödgas se mot ett nytt 1867 med dess sorgliga hungersnöd. Emellertid blev avkastningen mycket rikare än man väntat. Skörden bärgades under delvis regnig väderlek. Stark frost inträffade natten mot den 16 sept. och ännu kl. 8 på morgonen voro vattenputtarna överdragna med is. Lyckligtvis var rågen och i det närmaste också kornet redan bärgat, men många havrefält voro ännu oskurna.


En svår storm
rasade natten mot den 24 sep. Båtar kastades i land, träd kullvräktes, telegrafstolpar avbrötos och tak från lador och rior blåste bort.


I seminariet ha intagits 7 nya elever och i Hedströms privata flickskola likaså 7 elever.


Kyrkoherdeinstallation
har ägt rum, i det församlingens nya kyrkoherde Wilhelm Johansson installerats i sitt ämbete av prosten Helander, assisterad av direktor Schalin och kapellanerna Hellman från Nykarleby, Ingå från Jakobstad, Wecksell från Kronoby, Nordgren från Jeppo och Lagus från Nedervetil. Högtidligheten övervars av så mycket folk som kyrkan kunde inrymma.


Lappo, Nurmo, Kauhava och Ylihärmä kommuner ha hos senaten anhållit om, att provincialläkaren i Nykarleby distrikt måtte, när den dåvarande avgår, förständigas att bosätta sig i Lappo kyrkby. Provincialläkaren hade sedan äldre tider varit bosatt i Nykarleby, där han även tjänstgjort som stadsläkare. Tidningen medger, att han visserligen bor i utkanten av distriktet, men påvisar att förflyttningen dock skulle vålla ännu större olägenheter för kustsocknarna än vad de finska socknarna har genom att han bor i Nykarleby. Provincialläkaren bor forfarande här.

[Nykarleby provinsialläkardistrikt. En 50-årsberättelse 1870—1920 av Woldemar Backman.]


I ett brev från Amerika
säger en arbetare från trakten, som jämte tio andra österbottningar befinner sig i mormonstaten Utah, att han hört att en mormonmissionär skulle befinna sig i Österbotten för att värva anhängare för sekten. Från ett sådant Sion som Utah bevare oss, milde Herre Gud, skriver förf. Då man sällskapar med mormonerna här, säga de sig vara de lyckligaste på jorden, men om de i det samma får se en krog, så säga de: kom och låt oss ta en sup, så kunna vi språka bättre. De hålla dans och bön om vartannat.


Från Nya Zeeland
åter hade ett par arbetare från Nykarleby skickat hem två balar ull som present åt sina anhöriga. Dessa förstodo dock icke att i vederbörlig ordning ombesörja varans förtullning i Åbo, varför den rara presenten försåldes på tullauktion därstädes för mindre än halva värdet.

 

I korthet: —rk.


Signatur för Einar Hedström, Österbottniska Posten nr 39/1938.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2005-02-19.)