C)  2.  Ur Kovjoki byordningHärefter följa utdrag ur Kovjoki byordning. Då anteckningar i byordningen efterhand blivit gjorda ha likartade ärenden icke kommit att i grupper sammanföras. Av sådan anledning tillåtas i efterföljande sammanställning vissa avvikelser från ordningsföljden vid den ursprungliga uppteckningen.


Till byordningsformuläret ha Kovjoki byamän före byordningens stadfästelse fogat ett tillägg av följande lydelse:

Skulle åldermannen wara lat och försummelig och icke fullgiöra hwadh således slutit och öwerenskommit är böte för hwarje gång som sin skyldigheet eftersätter En dahl S:mt

Kåfjåki d. 2. Decemb. 1747.

Mårten Lukos,

Mats Rundt,

Dafwid Lukos,

Anders och Lars

Gust. Big(gas)

(…….)

Mats och Johan Hannula, Erik Lassila
              
  Anders (…….)
(oläsligt bom.)
Nils Lassila
 


Angående Kovjoki byordnings stadfästelse av häradsrätten ingår i byordningen ett sålydande vittnesbörd:

Utdrag af Härads Rättens dombok hållen wid laga höste Ting med allmogen och then menige man af Niekarleby sochn å Wexala gård d: 12 et r:a Now. 1750.

§ 34. Then Byordning, som samtelige Bysboerne, uti Kofjoki by i thenna sohn antagit och sielfwa i hwar punct låtit införa the Böter, som the pröfwat till the ther anförde Brott wara lämpelige, samt sedan låtit sina namn underskrifwa och sielfhändig underristadt sina Bomärken, blef af åldermannen Petter Rundt till Rätten ingifwen och som wid up läsandet the ther uti utsatte Böter befinnes till hwar och en punct wara lempelig[e] och ingen therwid hade något at påminna, så förblifwer then till theras framdeles säkerhet uppå begiäran med Härads Rättens dom faststäld. Åhr och dag, som förr skrifwit står.

På Häradsrättens vägnar
Carl W. Malléen
vice häradsh.


En av Kovjoki byamän senare antagen överenskommelse, som antecknats i byordningen har följande ordalydelse:

Åhr 1761 den 28 october blef byalaget på öfwerens at den som fäller aspar till löftäckt:n och eij up hugger asparna till wed skall böta 16 öre S:mt för hwart trä som han lämnar at ruttna. Samma bot är äfwen för the trä som Redan äro felte och eij uphuggna

På byalagets wägnar

Mats Runt,     Johan Hannula,     Nils Lassila.


Angående bestraffningar har i byordningen antecknats följande:

För brott mot byordningen, Neml: för asparna som blifwit ouphugna hafwa underteknat byamän blifwit sakfälte, den 23 November 1761

              Nemb:n Dahl. Smt
Johan Phersson Hannulla 10
samt Eskel Hannulla    1—16
Pet Anders    1—16
       dito Eskiell Hannula för ogild giärdsgård och träsko
åhr 1754
   3
Anders Larsson Pet har bött för utebliwande i från synen —————24  

Den 4 december 1770 blef Marken Anders sakfält till åtta öhre S:mt för uteblifvande if: samankomsten den 1 sislidne December, dito för drängens swordomar wijd samfälte arbete en Dahler S:mt samt för dhet han bortfor förr än arbetet blef fullgiort 8 öre S:mt. Så och för dhet byen för honom arbetat 16 öre Silf:mt.

Samma Dato blef Johan Marken sakfält för dhet han eij kom och bewistade samf[e]lte arbete 8 öre S:mt, sedan betahla för 2 hästar och 2 karlar för 2 dagar 4 dahl: S:mt.

Åhr 1773 den 3 April blefvo undertekn sakfäld för uteblifwande från åldermans tinget

Erik och Mats Hannula, Carl och Anders
Runt samt Pehr Runt och Johan Pet.


Åhr 1763 den     augusti blef Johan Jakobson Hannula sakfält till 6 d S:mts böter för fåren som har sluppit in, i lindhagen, samt 3 D:r dito mynt för dhet han intet har satt giärdsgården i stånd, sedan han af ålderman har ther till fått befalning wid giards gårds synen.

den 2 Septemb. 1769 blef Anders marken sak fält för ute blif ande från åldermans räten — 8 (….).


Angående byalagets kassamedel har i byordningen antecknats följande.

Till ålder man Johan Hanula betahelar Pehr Runt de för 1750 års by sak Öhren med 1 (dahl.) 8 öre Kopmt Som honom till bewis lemnas af by Rådet den 26 Ianuare 1752

Nils Lassila


Gustaf Biggas har på Nya åldermans Erich finnes wägnar emottagit bysens Casse Pengar femtio Siu d:r 2 öre S:mt som här medelst upföres till minnes Kofjåke den 2 December 1765.

Årh 1764 wijd tillträde af åldermans tiänsten har underteknat emottagit av byalagets Pengar Ett hundrade tjugu tre dahl:r och 30 öre S:mt som qwitteras. Kåfjoki den 2 November åfwanstående åhr och dag

Eskiell Hannula.


Ytterligare har i Kovjoki byordning gjorts tvenne protokollanteckningar av följande lydelse:

Undrskrivne Byemän hafwa Således öfwerens Kommit, att uti thet Samfä:lte arbetet, uti Campobacken, tillsätia en ålderman öfwer alla dehlägarna, hwilken alla skola wara lydige, och bör den thertill utwäljas som Byelaget thertill finner tienlig.

Bryter någon här emot Böte En dahl. S:mt.

År 1828 den 12 april, war underskrevne byamännen tillsammans å Bya Rådet hos Johan Lassila, hwarwid samtelige Byssens Bönder, kommo öfwerens om allt löst och obehörigt folcks kringstrykande, hwa[r] ibland en af sådane personer Margaretha Helena Sandström, hwilken har warit en lång tid häri Byen och begått otuktigt och oanstendigt lefwerne, så ledes skall denne person innom den 18:de i denne månad genast begifwa sig från Byen. Och den som öfwer nämnde tid denna liderlig qwinna hyser eller hyllar skall böta enligt Kongl. Förordningen af 1742 och dess 30: § 3 daler Silfwermynt — detta allt hwarder under denna dag af oss Beslutit — Kofjocki den 12 te apri 1828 —

 

Hans and: Lassila,
Johan Hansson Lassila,
Hans anders
Hannula
Jacob Simonsson Hannula
               
anders Carls Rundt —
Henn Peth — Jacob Jacobs:
Biggas — Jacob Gustafs:
Lukos — Matts Hansson Lukos genom Gustaf Spolander,

Övriga anteckningar i Kovjoki byordning äro icke av sådan art att de förtjäna omnämnande.
Alfred Huldén (1932) Några österbottniska byordningar. En urkundsskatt tillhörig byalag i Nykarleby och Munsala, sid. 50–53.


[ ] och ( ) författarens kommentar.
(Inf. 2005-03-06.)