LEGENDEN I FINLANDS
MEDALJKONST

av

J. J. HuldénMedaljen har sitt ursprung i de metalliska mynten. Gemensamt för mynt och medaljer är det ädla materialet, det lilla formatet och de dubbla uttrycksmedlen: bild och legend. Men medaljen är inte som myntet bestämd till vikt och halt. Gränsen mellan mynt och medaljer kan i övrigt vara rätt svävande. När vi t.ex. på ett grekiskt mynt stavar legenden Till det outgrundliga över oss och inom oss, utlöses en känsla, som mynten i regel inte framkallar. De romerska myntmästarna under kejsartiden nypräglade årligen kejsarens bild. Vi ser med beklämning över det mänskligas obeständighet, huru exempelvis Caracalla småningom förvandlas från en ung seraf till en gammal och grym vällusting. Den danska 2-kronan av år 1945 och medaljen till kung Christians 75-årsdag samma år är till innehållet nära nog identiska. Den varma och upplyftande myntskriften lyder: EET MED SIT FOLK I SORG SOM I SEIR. Medaljinskriften lyder:


I MEDGANG VAR DU MILD
I STORMEN RANK
DIT SKJOLD VAR UDEN PLET
DIN KRONE BLANK


Porträttbilderna är nästan desamma. Endast värdebeteckningen anger att 2-kronan är ett mynt. Vanligen nöjer sig dock myntet med att vara en värdemätare för nyttigheter, medan medaljen har anspråk på att bedömas som ett konstverk. Medaljen är i regel litet större än myntet och har en högre relief. Små medaljer kallas jetoner, ”kastpenningar”, fyrkantiga medaljer kallas plaketter. Man skiljer mellan gjutna medaljer och präglade. Den i gjutna är individuellt behandlad och mjukare i dragen än den präglade. Och man skiljer mellan belöningsmedaljer och minnesmedaljer. Med de förra skrudar vi oss för fåfängans parad, de senare utsäger för samtid och eftervärld något väsentligt om betydelsefulla ting. Medaljens åtsida presenterar framställningens objekt, frånsidan anger dess värdering. Värderingen är, åtminstone i nordiska medaljer, alltid positiv, eftersom medaljkonsten tar befattning endast med sådant, som inger beställaren vördnad och kärlek. — I sin vardagliga bemärkelse har därför uttrycket ”medaljens frånsida” intet begripligt sammanhang med den numismatiska verkligheten. — — —


J. J. Huldén (1962) Människor och medaljer, sid 175 f.
Fick boken av Lars Pensar.


Läs mer:
Medaljkonst i Uppslagsverket Finland.
(Inf. 2006-01-13.)