3. Österbottnisk aktion för JuthbackaJ
uthbacka gård hade förvärvats, en organisation stod bakom det nya semesterhemmet, personal var anställd och ytligt sett såg allting lovande ut vid ingången av år 1951, då de nya ägarna till Juthbacka gård trädde till. I själva verket var det nu som de verkliga svårigheterna började. Juthbacka var en gammal gård i trängande behov av förnyelse och genomgripande renoveringar. Det nya andelslaget var skuldsatt över öronen. Det gällde att gripa verket an.

”Den sista mars 1950 i rykande snöyra skedde ankomsten till Nykarleby. Vägsträckan från stora landsvägen mot Juthbacka låg igensnöad och oplogad och flyttbilarna måste tömma sitt innehåll invid landsvägen och godset transporteras till sitt mål med häst och långsläde.

Reparationerna på Juthbacka var redan i full gång. Det var så mycket som genast i början måste ägnas tillsyn fört att hemmet skulle försättas i någorlunda användbart och representativt skick. I naturen var det vår, snön smälte, forsen spelade och mellan grenarna på de gamla björkarna vid porten lyste en stor stjärna. Här möttes vi av björken och stjärnan. [Topelius har skrivit berättelsen Björken och stjärnan.] Intensivt kände vi, att vi hade kommit  h e m.

Och inte till hemmet enbart för oss, som fått oss ombetrodda ansvaret för detsamma. Stjärnan blev liksom symbolen för tron på Juthbacka-hemmet och dess uppgift till förmån för alla dem, som skulle träda innanför dess dörrar.” (Lisa Gröndahl)


Tro, entusiasm, samarbetsvilja
Hos alla som stod i spetsen för det nya företaget fanns något av samma tro, och snart skulle hela Österbotten smittas av entusiasmen. Visserligen fanns det också tvivlare, men ingenting kunde hindra att den aktion som igångsattes till förmån för Juthbacka blev oväntat framgångsrik, ett sällsynt bevis för att samarbetsviljan är stark i svenska Österbotten, trots den splittring och individualism som mången gång kommer till synes.


Lärarinnan Anna Bergman, ordförande i direktionen 1950—56.
Agrolog Joh. Weegar, ordförande sedan 1957.
Lärarinnan Anna Bergman, ordförande i direktionen 1950—56, och agrolog Joh. Weegar, ordförande sedan 1957.


Alla ville vara med. Marthorna, handelslagsfolket, mejeriorganisationerna, lantbrukssällskapet, producentförbundet, nykterhetsfolket och talrika enskilda privatföretagare var aktiva vid starten. Men Juthbacka grep även med sig de enskilda. Från början stod det även klart, att de enskilda hemmens medverkan var en oundgänglig förutsättning för att andelsteckningen skulle lyckas.

Redan vid sitt sammanträde den 15 oktober 1950 tog förvaltningsrådet del av den plan till insamlingsaktion som enskilda medlemmar av direktionen — närmast Joh. Weegar — gjort upp. Aktionen innebar en frivillig insamling av lantbruksprodukter och kontanta bidrag i hela svenska Österbotten.

Inom kort var aktionen i full gång. Direktionen tog i samråd med marthaorganisationerna initiativ till sammankallandet av särskilda möten i varje kommun. Vid dessa möten drogs riktlinjerna upp för kampanjens genomförande på orten. Till mötena kallades representanter för marthaföreningarna, lantamannagillen, ÖSP-avdelningar, ungdomsföreningar, nykterhetsföreningar, handelslag, mejerier, privata affärer, banker och andra intresserade. Insamlingskommittéer organiserades och insamlare utsågs.


Svenska Österbotten rycks med, Amerika-emigranter tar del
Aktionen gick ut på att varje gård i svenska Österbotten skulle uppsökas. Givarna antecknade sina namn samt bidragets art och storlek på en insamlingslista. Varje hem fick även ett erbjudande att bli medlem i andelslaget. Norm för insamlingen var minst två kg spannmål per åkerhektar. I generalplanen för insamlingen hade kvoter uppräknats för varje ort. I kvoterna hade även inräknats bidrag från ortens andelsmejeri, handelslag, privata affärer, organisationer o. a. sammanslutningar.

Tidpunkten var väl vald. På de flesta håll ville man vara med. Insamlingslistorna hade en strykande åtgång och efter två veckor fick direktionen besluta om tryckning av ett antal nya listor för tecknande av bidrag till semesterhemmet. Vid direktionens möte den 29 december 1950 anmälde, att insamlingsarbetet organiserats och kommit igång på ett 20-tal orter. Från några orter hade även kommit kontantbidrag.

Vid denna tid hade även svenskösterbottningarna i Amerika engagerats för Juthbacka. Från Amerika kom den ena kaffesändningen efter den andra. Kaffet avyttrades till fördelaktigt pris i detta kaffebristens tidevarv, och vackra summor införlivades med Juthbackas magra kassa. Mrs. Ida Johansson var en av de ivrigaste kontaktpersonerna bland de amerikanska vännerna. Det blev med tiden rätt naturligt, att ett av gästrummen skulle benämnas Amerika-rummet. I tidningen Norden, finlandssvenskarnas tidning i Amerika, drev redaktören Th. Anderson propaganda för Juthbacka därtill biträdd av sin hustru.


Amerika-rummet på Juthbacka.
Amerika-rummet på Juthbacka.


Många idéer prövades, när pengarna skulle samlas i hop till Juthbacka. En utväg som gav en vacker slant var Juthbacka-märket, som ritades av lärarinnan Barbro Ahlskog i Vasa. Genom särskilt nitiska vänners förmedling trycktes en upplaga på tyg utan kostnad på Mattssons prägeltryckeri i Vasa. Den första upplagan av märket omfattade 100.000 exemplar och såldes av villiga skolelever för 20 mk per styck. Barnens försäljningsprovision var 5 mk per försålt märke, vilket lockade många till strålande försäljningsprestationer. Juthbacka-märket försåldes två år i rad och gav vardera gången omkr. 200.000 mk i rent netto till Juthbacka. [Har någon märket? Skulle mycket gärna illustrera artikeln med ett dylikt och ännu hellre själv bli ägare till ett.]


Tävling mellan kommunerna
Helt infriade blev de olika insamlingsaktionerna inte. Målsättningen var, att hela köpesumman på kort tid skulle inflyta till andelslagets kassa. När andelslagets konstituerande stämma hölls den 8 september 1951 på Juthbacka efter det länsstyrelsen slutgiltigt fastställt stadgarna kunde man konstatera, att insamlingsresultatet utgjorde 1,8 milj. mk. Jakobstad ledde med 310.000, därefter kom Vörå med 229.000, Purmo med 137.000, Nykarleby landskommun 131.000 och Jeppo med 107.000 mk. Men det fanns också flera kommuner som ännu inte hade fullgjort sitt beting eller ens kommit i gång. Nya kraftiga vädjanden utfärdades.

Nya aktioner var sålunda av nöden. Vid ett direktionsmöte fick den nya föreståndarinnan i uppdrag att ge sig ut på en propagandaresa i olika kommuner. Vid samma möte beslöts ”ålägga konsulent Langh att vid varje handelslags höststämma sälja Juthbacka-märken à 20 mk som inträde”. Man beslöt även att inbjuda affärsmän och industriledare på ett besök för att därigenom kunna intressera dessa.


Miljonlån tecknas för Juthbacka
Intresset för Juthbacka var stort på många håll, men det stod snart klart för ledningen att intäkterna genom insamlingen och andelsteckningen inte skulle förslå till betalning av köpeskillingen. Det vare nödvändigt att ty sig till lån. Penningknapphet var rådande, och de första sonderingarna gav negativt resultat. Den 12 november 1951 kunde agrolog Weegar meddela, att de svenska sparbankerna i Österbotten gemensamt gått in för att bevilja lån på tillsammans 4 milj. mk. Två sparbanker beviljade en halv miljon var — Vasa och Korsholms sparbanker — medan lånebeloppet i tolv andra sparbanker utgjorde 250.000 mk. (Vörå, Närpes, Gamlakarleby, Korsnäs, Lappfjärd, Jakobstad, Kronoby, Malax, Petalax, Pörtom Kvevlax och Karleby). Ordföranden i Österbottens svenska sparbanksförening, bankdirektör Gösta Stenberg, var den förmedlande länken bakom lånetransaktionen Som säkerhet beviljades inteckning i fastigheten, varjämte hela styrelsen iklädde sig borgen för skulden, ett förfaringssätt som senare under årens lopp då och då upprepades, när penningbristen blev särskilt kännbar och mer eller mindre tillfälliga lån behövdes.

Vid utgången av år 1951 hade andelar tecknats för 2.297.000 mk. Lånevägen hade 4 miljoner tillförts företaget, men utgifterna i starten var otaliga. Inventarier, renoveringar, omläggningar av värme-, elektricitets, avlopps- och andra system krävde medel. Då alla dessa reparationer i bokföringen upptogs som årsreparationer gav år 1951 som resultat en förlust om 1.459.456 mk.

Riktigt helt lyckades Juthbacka-aktionen sålunda inte, men den gav i varje fall många strålande belägg för österbottnisk offervilja.


Ragnar Mannil (1961) Juthbacka Jubileumsskrift.


Nästa kapitel: 4. De första åren 1951—53.
(Inf. 2003-11-30.)