Om filar

Nordisk familjebok, uppslagsverket som har svar på allt, redogör här för allt och lite till, som är värt att veta om filar och filhuggning.


Filhuggning, mek. tekn., tillverkning af filar, sker vanligen för hand, i det att den på förhand af bästa cementstål utförda och genom slipning formade stången medelst mejselhugg förses först med  u n d e r g r a d  och sedan med  ö f v e r g r a d  [den undre resp. övre raden tänder] (se  F i l).  Därvid hvilar filen på ett huggstäd, som för att skona färdighuggna sidor å filen är försedt med blybeklädnad,  b l y s ä n k e.  De för huggningen använda mejslarna äro 60 till 100 mm. långa med rak, konkav eller konvex egg utaf 3 till 50 mm bredd, alltefter fordringarna på graden. En skicklig filhuggare kan vid grofva och stora filar göra 70 till 90 slag i minuten och vid finare intill 240. Efter huggningen upphettas filarna för härdning till rödvärme, sedan de först öfverdragits med ett lämpligt skyddande lager (af rågmjöl och salt) för att förekomma de fina gradspetsarnas förbränning. Efter afkylning aflägsnas den under uppvärmningen uppkomna glödspånen m. m. genom borstning med sand och vatten, behandling med sandbläster eller betning i utspädd svafvelsyra, hvarpå följer hastig torkning på en uppvärmd järnhäll. De ännu varma filarna neddoppas så i bomolja [ett sämre slags olivolja], som sedan får afdrypa, hvarefter filtången ["skaftet"] utglödgas. Slutligen förpackas de i papper, som skyddar dem mot rostning.

För handarbetets ersättande har man länge — ända sedan 1735 — försökt konstruera  f i l h u g g n i n g s m a s k i n e r,  med hvilka man åtminstone för vissa slag af filar lyckats ernå någorlunda tillfredsställande resultat, dock utan att därmed handhuggningen blifvit undanträngd i fråga om en noggrannare arbetsprodukt. De flesta af dessa maskiner hvila på den principen, att en huggmejseln uppbärande hejare lyftes medelst en roterande lyftkam och därpå får under inverkan af en vid rörelsen uppåt spänd fjäder åter hastigt falla ned, hvarvid mejseln åstadkommer ett filhugg å den i en släde på städet hvilande filkroppen. Sedan hejaren ånyo lyfts, frammatas släden med filen ett stycke, afpassadt efter filgradens groflek.

Efter en tids användning blir filgraden fullstoppad af filspån, hvilka å gröfre filar aflägsnas medelst fina stålspetsar och å finare med borstar af ståltråd, hvarvid är fördelaktigt att fukta filarna med petroleum. Slöslitna filar kunna ånyo skärpas med tillhjälp af sandbläster eller renslipas och upphuggas på nytt. W. H. (A. W. Hoffstedt)


Nordisk familjebok (1908).


Läs mer:
Vykort av Nesslers filhuggeri i Korsåkers kvarn.
Om fabrikören Walfrid Wilhelm Wahlberg av Mats Blomqvist.
(Rev. 2020-12-16 .)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fil, mek. tekn., verktyg för bearbetning af metaller och andra materialier genom afrifvande eller stötande af små partiklar, filspån, från det bearbetade föremålets yta medelst de på filens sidor befintliga skarpa tänderna (filtänder)." …Ytterligare drygt två spalter följer.
Tillbaka