Orbis


Orbis [å'r-], lat., krets, ring, cirkel; himlafästet, hela världen. — O. terrarum, lat., ”ländernas krets”, hela jorden. — O. P  i' c  t  u  s, ”den målade världen”, ”världen i bilder”, benämning på ett slags skolbok, som är uppfylld med afbildningar af föremål i naturen och ur människans värld jämte bifogade beskrifningar. Den första boken af detta slag var J.  A. Comenius' ”Orbis sensualium pictus” (1657), ett utförande i ord och bild af hvad Comenius förut gett endast i ord genom Språkport” (”Janua linguarum reserata”, 1631). Comenius' arbete, som onekligen innebar ett första steg till modern åskådningsundervisning, ehuru den å andra sidan icke utan skäl ansetts ha hindrat det omedelbara naturåskådandet att komma till sin fulla rätt vid undervisningen (Comenius själf satte dock naturen i första och boken i andra rummet), höll sig i omarbetning inom skolorna ända in i Goethes ungdom; denne ställde det, kanske icke alldeles rättvist, mycket öfver den ”orbis pictus”, som Basedow (se denne) åstadkom i sitt 1774 utgifna s.  k. ”elementarverk”.


Nordisk familjebok (1914).