Innehåll
Artiklar och notiser ur Österbottniska Posten


För den historieintresserade är det en stor tillgång att staden hade ett eget veckoblad från 1882 till 1968. Tidningen har genom tidern haft olika namn.

NDS = Tidningen i Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Mellersta Österbotten
1881–1882   NDS

Norra Posten 1882–1883   NDS

Österbottniska Posten 1883–1968 NDS
(I januari 2024 såg jag att 1890–1910
äntligen digitaliserats.)

Österbottniska Posten 1968–   issuu

 

                                   
1881
85 90                              
1900 -05 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50 -55 -60 -65 -70 -75 -80 -85


Läs mer:
Österbottniska Posten i Uppslagsverket Finland.
Österbottniska Posten av Erik Birck.
Signaturer som använts av skribenter.

 

Ttemasidor med artiklar och notiser:
Brandskydd Djupsten Källbacken
Bränder Drunkning Ragnörn

Bådan

Kampen

Skatan

 

Artiklar samlade under Prosa:
Woldemar Backman Torkel Hellström Lars Schalin
J. L. Birck Alfred Huldén Hugo Svedberg
Karl Johan Hagfors Bertel Klockars K. V. Åkerblom
Einar Hedström P. W. Lybeck  
Gustaf Hedström
Vilhelm Nyby Mellersta Österbotten

1881

1881, provnummer
Rådhusstämma och stormskador vid Andrasjön.
Billig Jul-Utställning i F. V. Illbergs Bok och Musikhandel i Nykarleby.
Julen 1881.


1882
von Döbeln. Föredrag vid en litterär-musikalisk soiré i Nykarleby af Bruno Boxström.
Om ottesång och lanternor.
Parken och Vid rådhusstämman den 7 juni beslöts.
Skenläggningen å Wasa jernwäg.
Ett 244-årigt blad, Qvasimarknaden och annons för Nessler.
En för alla och hvar för sig av Zacharias Topelius.
Notiser i februari.
Blodiga dåd och störd julfrid.


Norra Posten

1882–1883

1883
Kirurgen Matts Bäck.
Meddelanden från stadens drätsel angående hundar.
Nekrolog över Carl Grundfeldt samt dödsannons.
Till salu! Mickelsbacka ...
Järnvägs- och översvämningskrönika.
Seminariet, Badhus m.m.
Folkfesten i anledning af kröningen.
Fabriks- och handtverksföreningens årssammanträde.
Influtna bidrag för Juthas minnesstod.
Ångbåtstrafiken.
Jernvägsstationens förläggning till Sorvist.
Österbottniska Posten

1883–1968

1883
Provnummer.


1884
Varg siktad vid begravningsplatsen och gravgårdsmuren.
Barkskeppet Usko havererat.
Gästgifveri och Skjutshållningen.
Norsfångst med båt eller s. k. ”lippa”.
Ragnö forsen.
Österbottniska jernvägen.
Eldsvåda vid Kärrfors.
Mängder av notiser fr.o.m. september.


1885

Diverse notiser.
Entreprenadauktion för plank kring Topelisuparken.
Stormen i förra veckan.
Auktion vid Gasängs kvarn.
Kärrfors benmjöls fabrik till salu.
Joel Hedströms konkursauktion.


1886

En afbildning af minnesvården vid Juutas, Allmän kyrkostämma, Gårdshandel, och Utnämnd till riddare.
Döbeln vid Jutas.
Tidningar för 1886 rekvirerade genom Nykarleby postkontor.
Ångbåtarnas ankomst till vår hamn samt annonser för ångfartygslägenheter.
Invigningen av Uleåborgsbanan.
I Ragnörn pågår sedan början af förra veckan upprensnings arbeten.


1887
Om mamsell Glansk.
Majniemi.
Illbragd, Emigranter, Qvasimarknaden och Minnesskänk.
Barnfesten och Topelius tal.
Minnesord över sjökapten Herman Backman.


1888

På grund av sommarens gynnsamma väderlek, En svår storm, Nya elever, Kyrkoherdeinstallation, Provincialläkaren, Brev från Amerika och Från Nya Zeeland.
Nykarleby Vin -& Spritvarubolag rekommenderar, i en vördad allmänhets gunstbenägna åtanke, sitt välsorterade lager bestående af: ... samt annonser för Lina Tengsträms bokhandel.
Winterbunden ligger Alöns wackra fjärd.
Annons för J. W. Nesslers filfabrik.
Jagt och djurfångst vid vite förbjuden.
Helsingkallan, Mikaelimarknaden.
Bref till en vän i hufvudstaden av Anders Svedberg.


1889
Döbeln vid Jutas.
Konkursauktionsannonser för Alfr. Häggbloms ”stads-gård”.
Kungörelse om inskrivning i Normalskolorna.
Det nya tornuret.
Luciefester.
Rusdryckspetition.
Kollision på sjön.
En gräfsvinshona sköts.
Nejonögon i glasburkar.
Entreprenadauktion.
Kallelse till möte om Nykarleby Beckbruks framtid.


1890

Donation av Z. Topelius, Tändsticksfabriken, Taxeringstider och Marknaden.
Bl.a. Ångbåtstrafiken, Marielund, Laxfångst i älven och Intervju med Topelius.
Bl.a. Fruntimmersskolan, Länets guvernör befinner sig på resa i bygderna, Ett sorgligt fynd och Jakträtt.


1891

Vargavinter”.
Gästrins fot för dopfunten.
Hamnbanefrågan i Nykarleby.


1892
Diverse notiser.
Frågan om ny, lämpligare hamn för Nykarleby stad.

1893

Invigningen af F.B.K:s nya hus.
Marsch för Nykarleby Frivilliga Brandkår av Gånge Rolf.
Brunnsholmarna.
Rådhusbyggnaden och Statsrådet Z. Topelius på besök i staden.
Stora brons kostsamma underhåll.


1894
Dödsfall (Karl Johan Forsberg), Älfven och I sjönöd.


1895

Ett inlägg i debatten om ombyggnad av Storbron.
Minnesruna över J. A. Lybeck.
Annonser om spruthuset och stocksläpning.
Folkmängden, höststorm och ombyggnad av Storbron.


1896
Kvasimarknaden.
Annnons för badhuset.


1897

Järnvägsfrågan, Stadens nya badhus och Kvasimarknaden.
Topeliusfest på Majniemi.
Byskolläraren Erik Olinsl if och värksamhet av Zachris Schalin.


1898
Järnvägens sträckning, förstärkning av Storbron för järnvägen och planer på ett museum vid Kuddnäs.
Hästolycka i samband med Mikaelimarknaden.
Medalj till Anders Gästrin.
Minnesruna över Jakob Kerrman.
Annonser för P. Aug. Lybecks villa och Palmqvists auktion.
Zachris Topelius jordfärd.


1899

Notiser citerade i Jakobstads Tidning.1900

1900
Vid Nykarleby älfv av M. Holmberg.
Några reflexioner i anledning af sista marknaden.
Notiser.


1901
Nessler-och Västra Posten-annonser.


1902

En lifsfråga för Nykarleby.
Tidtabeller för järnvägen, posten och läkare.


1903


1904


1905
Förteckning öfver kvarglömt gods.
Kovjoki poststation.
Notiser om Normen.

1906
Normalskolans nya hus i Nykarleby.
Notiser om Normen.

1907
Notiser första halvåret.
Fattigvårdsinspektören G. A. Helsingius, En lux-lampa och Petrus Nordmann på besök.
Annonser för minuthandel, villaparcell och Galgbacksägan.
Grindvakterskan.
Carl von Linné och Nykarleby.
Stockarna komma och med dem — förargelserna.
Genmäle till Kurres krönika.
Arbetet med kloakledningen från normalskolans nya hus.
För velocipedåkare att beakta.
Notiser om Normen.1908

I Nykarleby kyrka finnas fornlämningar, Handskas försiktigt med skjutvapen!, Herler och Lönneströms handskfabrik och Stadens badhus.
Stadsfullmäktige sammanträdde senaste måndag, Graftongevären i hafsens djup och Ett vackert höstväder.
Hur björkens visa kom till.
Några annonser.
Staty af Topelius i Nykarleby, Haf tand för tunga!, Vigsel och En sångkör.
Läkarkåren, Seminarium och Dödsfall.
Blad ur Nykarleby stads historia, Den som har anhöriga i främmande länder och Våra talrika prenumeranter i Amerika, andra världsdelar, Sjömanshuset och Brandstod.
Minnesfesten vid Jutas.
Julen för dörren.
Torgets belysning, En eldsvåda på Kärrfors och En världsresande till fots.
Stadens tornur, Mån om sin ära och Öfwerflödig prydnad.
Hr Axel Herlers Järnhandel.
Annons för ”Brunnsholmens Restaurant”.
Ett trevligt slädparti.
Några ord om Nykarleby kyrka av K. V. Petrell.
Notiser om Normen.


1909
Per Persson Klockars av E.O.S.
Cykelannons.
Sedvanlig marknad.
Stadsfullmäktige avslog och En venetiansk afton.
Notiser om sjukhuset och frihemmet.
Ändrade tågtider. Stadsfullmäktige sammanträdde. Groft okynne och illdåd. Ovanligt för årstiden.
Några ord om Ägirs kappseglingar.
Stockflötningen i Nykarleby älf.
Julaftonhälsning.
Den nya orgeln.
Svenska folkbildningens vänner.
Finnar, som resa till Sibirien för att bli jordbrukare.1910

Stadshotellet i Nykarleby har försålts.
Olaga sikfiske.
Petter Klockars av Gånge Rolf.
Bl.a. Tjänstemännens löner, Ihjälfrusen och En falsk 100-markssedel.


1911
Paul Verner Lybeck av Fredrik Böök.
Död i främmande land och I Amerika afliden landsman.
På julutställningarna och julannonser 1911.
Marknad och Mössproblem.
Julkommers för ett sekel sedan.
Torrläggningsföretag.
Ny stadsplan och nya gatunamn.
Julen. Historiska anteckningar av Gånge Rolf.
Ställbar rullharf.
Huliganlif.
Stadsfullmäktige: Lybecks och Lindbohms donationer, Polisbyggnaden och Järnvägen
Props och pappersved hindra båtfarten i älven.
Automobiltrafiken.
Hankmoharven under klubban.
En eldsläckningsdemonstration.
Inbrott i villa.
Vår kyrkas nya orgel.
Häradshöfding P. W. Lybecks testamente.
Minnesruna över Anders Kankkonen.


1912
Ägirs flagga samt Gårdsköp, Villaköp och Stölden i guldsmed Hellstrands butik.
De nya gatskyltarna.
Kommunaltaxeringen.
En ungdomens och vårens fest. Första maj. Socklot ungdomsförening. Dödsfall.
Tacksamt bysamhälle.
Sedvanlig höstmarknad.
En snöstorm.
Skogseldar.
Fräcka inbrottstjufvar.
Utfärd till Alön.
Äganderätten till åbranterna.


1913
Brunnen invid norra tullen, Barack på Torsön och Reparation av kyrkan och klockstapeln.
Automobiler.
Nekrolog över Georg Lönneström.
Två Nykarlebysjömäns död.
Nykarleby älv verkar för närvarande mångenstädes nästan uttorkad.
Islossningen i Nykarleby älf. VK
Några siffror från höstmarknaden. Automobiltrafiken. Försök till inbrott.
Stadsfullmäktiges sammanträde i oktober.
Sång- och musikfest i Nykarleby.
Nykarleby trivialskola 1641 — 1683 av Victor Ahlskog.
Amerikafebern.
I förbigående . . . om sommaren och biografföreställning av Felix.
I förbigående . . . om bland annat sommaren, emigration och kyrkobesök av Felix.
Seminariet 40 år.
Automobiltrafik och småstadsbor.
Berndt Alexander Dyhr 1865–1913.
Automobiltrafik.
Kyrkans reparation.
Våra esplanader och parker.
Automobiltrafiken.
Från Soklot.
Topeliusstoden i Vasa.
Annons för A. J. Blomström.
Isen i Nykarleby älv.
Kovjoki såg och kvarn.
Lärkan
Spioner i Vasa.
Slutredovisningen i Bentssons konkurs.


1914

Några noteringar om sångfesten.
Stadens hamn 50/150 år.
Ett Nykarleby i smått.
En nödvändig reform.
Sommarkurserna i fysisk uppfostran i Nykarleby seminarium.
Brev från sommarkuserna i fysisk uppfostran i Nykarleby.
Stadsfullmäktiges sammanträde.
Segsliten tomtfråga.
Vägbyggnadsfrågor m.m.1915
Nekrolog över handlanden Wilhelm Siegfrids.
Nejonögonfisket.
Eldsvåda i uthusbyggnaden å smedänkan Maria Koppelomäkis gård.
Markby av J. N—n.
En hembygdsafton i Helsingfors.
Islossningen i Nykarleby älv.
Hyllning av Lydia Sundström.


1916
Flera notiser och artiklar om Försäljningen av Nykarleby järnväg.
Stadens badhusbyggnad nedbrunnen, Nykarleby domsaga, Städernas allmänna brandstodsbolag, Olyckshändelse, Emigranter, Snatteri och en snutt av Målet om utminuteringsbolagets räkenskaper.
Kungörelser och annonser för justering, gravstenar, likkistor, ramar och porslin.
Fynd från krigstider och Tumlare i Bonäsfjärden.
Den första luftballongen i Finland.
Badhusfrågan.
Polisinrättningens lokal.
Nykarleby järnvägs försäljning.
Genmäle till Kurre av Karl Granberg.
Skjutövning i Lippjärv.
Kungörelse om sandsläpning.
Tågtidtabell.
Stadsfullmäktige i januari: Bl.a. Stadsesplanadernas björkar och En modell av Nykarleby stad.
V. K. E. Wichmann har beviljats avsked.
Minnesruna över kaplan Jalmari Vesenterä.
Dödsfall, Gösta Ahlström.
Avgående församlingsherde, Prosten Karl V. Petrell.1917
Scoutrörelsen.
Fyra tusen sjuhundra elwa.
Revolutionens svallvågor i Nykarleby.
Militärens bedrifter.
Storstrejken.
Övervåld av ryska militären.
Kurgäster, Vandalism, Väl fräckt, Ny ungdomsförening, Storstädning i normalskolan, Misshandel, Egen nattvakt.
Auktion efter Iivari Koskimies.
Ett slagsmål vid Nygårds kafé.
Småstad.
Minnesord över Carl Fredrik Öhrling.
Sedligheten på retur.
Fester med soldater och officerare.
Nykarleby stads ungdomsförening firade sin invigningsfest.
Kejsar Nikolai II:s tronavsägelsemanifest.
Auktionsannons för f.d. Södra tullhuset.
Islossningen och Första maj konserten.
Från kyrkostämman och Småskolorna.
Den finska bataljonen i Tyskland.
Meddels offentlig arrendeauktion, 300 årsjubileum. Utgifterna för militära ändamål.
Olaga brännvinsförsäljning.1918
Topeliusminnen av Joel Nilsson.
Nykarleby sparbank, Gatskyltarna, Maximiprisen och Militären.
Pål och Per på promenad.
Soldatflickorna och deras kavaljerer.
Tillkännagivande om tvätt och och Förrrymd soldat.
Gårdsauktion och Gårdsköp.
Egendomsöverlåtelser i Nykarleby.
Svenska dagen.
Byte av fånglägerkommendant.
Den sista fångtransporten avgick härifrån.
Öppen fråga till postkontoret i Nykarleby.


1919
Mängder av artiklar och notiser.
Sångfesten i juni och invigningen av Topeliusstenen.
Redogörelse för Nykarleby skyddskårs verksamhet och dess insats i frihetskriget, avgiven till årsmötet den 24 februari 1919.
Auktionsannonser och Kungörelser.
Lokalbyte.1920

Nykarleby stads 300-års fest.
Skolbyggnaderna — Kristliga folkhögskolans byggnader.
K. V. Åkerbloms recension av Nykarleby stad 1620—1920 av V. K. E. Wichmann.
Några annonser.
Två pikanta notiser om smuggling.
Avtäckningen av frihetsmonument och
Tal hållet vid frihetsmonumentets avtäckning den 28 november av ingeniör Thure Heikel
.
Sommarens gröda.
Brudholmarna.
Gårdsköp i staden och Samskolan avslutar läsåret.
Alpflygarna.
Självständighetsdagen, Hosianna, Sockerutdelning, Avskedskollation och Dödsfall.
Entreprenadauktion.
Annons för Gasängs nybyggda kvarn.
Olyckshändelse med dödlig utgång.


1921
Förstamajfirandet med kommentar av Lars Pensar.


1922

Betraktelser om det Nykarleby som gått av signaturen Murre.
Isen går . . . av signaturen Murre.
Byggmästare från svenska Österbotten.
Stadsfullmäktige om bl.a. Brandsignalsystemet.
Intryck om Haralds kvarn och ett gammalt par.
Spritstöld.
Markbyborna utträda ur Nykarleby skyddskår.
Invecklade släktförhållanden.


1923

Mängder med notiser.
Forngrav.
I björkarnas stad.
Folkskolorna, Granqvist.
Automobiltävlingen Helsingfors–Stockholm.
Frågan om kapellansbostället.
Självmord genom hängning.
Direktor Gustaf Hedströms jordafärd
Gamla direktorn“.
Nykarleby seminarium 50 år.


1924
Nykarleby älv.
Topelius' dotter berättar.
En färd över Kvarken i januari 1917 av Evert Kull.
Majniemi av Selim Segerstam.
Slutdividenden i Nykarleby Bank, Sommartullstation och Maria Castrén.
Ångaren Belbas icke förolyckad, Fordringsägarna i Nykarleby Aktiebanks konkurs, Lagtima hösttinget samt Inbrott och stöld.
Sprit och kaffesmugglingen.
Taimen.
Nykarleby sedd med Pedersö ögon.
Elektricitetsfrågan i Nykarleby stad med omnejd.
Ringmärkta fåglar.
Mystiskt försvinnande.
Liket av drunknade Lundqvist funnet.
En egendomlig historia.
Våra gamla kyrkorglar.
Djupsten och Leppogubben av av Lars Schalin.
En vildgås.


1925
Ändrade posttider. Konkursansökan. Spritbeslag. Den försåtliga isen. Alarmsignalapparater. Fyra spritångare i Kvarken.
Namnet Kovjoki samt Från pastorskansliet och Nykterhetsfesten.
Med Monäs-pass över Kvarken av Martin Ingo samt några notiser. (Delvis 1926.)
Annonser.
Minneslista.
Rött.
Den orkanlika storm.
Jutas-monumentets vård.
Nykarleby kyrka. [Renoveringsbehov.]
Notiser i februari.
Barnsanatoriet i Pörkenäs.
Folkdräkts-möte.
En enhetlig folkdräkt för nykarlebynejden.
Den nya kraftcentralen beslutes.
Mikael Lybecks eftermäle.
Nya tider, nya seder.


1926

Mordbranden å Nålö ångsåg.
Fabian rotar i gamla papper. Om placering av station när Uleåborgsbanan byggdes.
Minnesruna över Ernst V. Knape.
En flygmaskin ...
Borde icke österbottniska posten bli organ jämväl för de svenska folkskollärarna.
En ledsam historia från den tid då bilarna var försedda med fotsteg”.
Österbottnisk kyrkobyggarsläkt.
Postverket.
Belysningsnätet utvidgas.
Nålö-branden inför rådstuvurätten.
Spritägarna efterlysas.
Stort spritbeslag.
Den s. k. Gamla begravningsplatsen skall gallras.
Olyckshändelse med dödlig utgång.
Spritbeslag.
Å Nykarleby nya gravgård fortsättas åter planerings- och planteringsarbetena.
En enhetlig hembygdsdräkt för Nykarleby socken.
Nykarleby sockens hembygdsdräkter.


1927
Stilla kväll i staden av Eugen.
Notdragning och smugglingsinsändare.
Vattnet i stadsbrunnar.
Kälkbackåkning.
Nålö-mordbrandsmålet avgjort.
Småstad av Solveig Segerstråle.
Jakob Johannes Bäck.
Fångförare Fredrik Liljeström.
Brage utger färglagda brevkort av bygdedräkter.
Sprittrafiken.
En oväntad bilrazzia.
En barnträdgård öppnar.
En barnträdgård öppnar. (Dubbelpublicering.)
En våldsam storm.
I sjönöd med last av vilddjur.
På fältskjutning.
Otroligt men sant.
Neger på besök.
Dödsfall. (Selma Spolander.)
Flytta icke gamla märken.
Ortens scouter.


1928

Ytterjeppo hängbro.
Över 6,000 liter smuggelsprit beslagtagna och Expressbilen Jakobstad—Wasa.
Minnesruna över Josefine Bergh.
Italias färd över Österbotten.
Gammal kyrkkonst. De restaurerade läktarmålningarna i Nykarleby kyrka.
Gånge Rolf på föredragsturné till Amerika?
Stoftet av bankdirektören K. F. Spolander ...
Otroligt men sant.
Händelser i september.
Åter en gång Nykarleby.
Utfärd till Tornskär.
Tioårsminnet av Frihetskriget.
Vintermarknaden.
Till Laxörn.
Den elektriska belysningen klickade.
Nykarleby-nejdens sångfest. En lyckad fest i idealiskt försommarväder.
Sjöfarten på Nykarleby.
Platsen för det föreslagna tub sjukhuset.
En minnestavla över stupade elever.
Från allmänheten: Tuberkulossjukhuset.
Krönika av Teddi 25/7.
Domsagan, Nykarleby fiskelag, Biltrafiken Jakobstad, Egendomlig olyckshändelse vid Haralds såg, I potatislandet hamnade, Ny lärarkrets bildad, Kommunalfullmäktige i Nykarleby landskommun.
Renoveringen av Nykarleby kyrka.
Soklot ungdomshus nedbrunnet.
Var redo!
Auktion å Saarela holme.
Det uppbrända Markbyfyndet.


1929
Massor med artiklar och notiser som ett nittioårsminne.
Till havs.
Nykarleby kyrka härjad av eld.
Kyrkofullmäktiges sammanträde efter kyrkbranden.
Forsby-Kyrkoby brobygge.
Drunkningsolycka i Ragnörn fors. Två små pojkar omkomna.
Kuddnäs hemman och dess ägare på 1600-talet av Hugo Lagström.1930

Blodig drabbning vid Torsö, 1 död och fyra sårade.
Notiser om Seminarierna, Kaférättigheterna, Förbättring i våra telefonförhållanden och Skyddskårens marinavdelning.
Ur Nykarleby församlings äldsta historia av Olav Schalin.
Kapellanstjänsten.
Rånmord i Ytterjeppo.
Ofog.
Lotta-Svärd. Nykarleby lokalavdelning begår sitt 10-års minne.
Nykarleby kyrkas gamla orgel.
Folkhälsans sommarkoloni i Vexala.


1931
Ytterjeppo rånmördarna dömda.
Omkommen i sandgrop.
Nykarleby-bor på ödesdiger smugglarfärd.
Storbrons ombyggnad.
Drunkningsolycka vid stadens klappbrygga.
Nykarleby skildras på följande sätt av en insändare i en Vasa-tidning.
Ahlströms död å Standard.
Nedbrunnen Alö-stuga.
Förstärkta kyrkofullmäktige om Lill-Ollas kapellansboställe.
Kuddnäs stiftelsen.
Smekeknamn för några städer.
Fysikslöjdskursen.
Sjöfarten på Nykarleby.
Ny posthållplatspunkt i Socklot.
Auktion å avfallsvirke från ångbåtsbryggan.
Drunkningsolycka i Soklot.


1932

Minnesruna över Fru Pettersson och Några intryck från en resa till Nykarleby.
Rötmånaden. Kyrktuppen, åskledaren m.m. av Tege.
Hemmansnamnen i Kyrkoby och Forsby av magister Hugo Lagström.
Smugglingsnotiser.
Sommarprat av Jac Ramlé.
Nykarleby-nejdens femte sång- och musikfest i Soklot.
En snapshot-skildring från den 5 april när förbudslagen upphävdes.
En spritkryssare med 4050 liter kapad av sjöbevakningen.
Hotande eldsvåda i handl. Nordlings gård.
Praktiska parskaklar.
Stadens äldsta affär upphör.
Effektiva snökedjor för bilar.
Lybeckska gården försåld.
Sprit och slagsmål i Monå.
Uppskakande olyckshändelse vid skjuttävling på Banvallen.
Rättelse om olyckshändelse vid skjuttävling.
Drunkningstillbud.
Bilkollision.
Blixten krävde ett dödsoffer.
Ikullsegling.
Fålen hoppade över broräcket i ån.
Lotta Svärds avskedssamkväm för Else Böök.
Rikssvensk afton.
Segelsällskapet Ägir öppnar sin paviljong.
Dömda smugglare.
Invigningen av skyddskårsfanan.
Några intryck från en resa genom Nykarleby.
ÖP 50 år.
Litet historik berörande postförhållandena i Munsala.


1933

Artiklar och notiser om Charlotte ”Lotte” Dyhr.
Några drag ur Nykarleby stads historia av B. E-d.
Stora spritbeslag utanför Nykarleby.
Viks gröna ängar av Karl Oljemark.
Eldsvåda vid Kyrkoby folkskola. Uthuslängan nedbrunnen.
Vår nuvarande begravningsplats 100 år av Gustaf Hedström.
Nykarleby seminarium 60 år.
Det nya kommunalhemmet invid Kuddnäs invigt.


1934

Idyllisk stad av Joel Rundt.
Reklam för Forsténs guldsmedsaffär.
Ett minne från Topeliussläktens tid i Nykarleby, Telefonnätet m.m.
På Majniemi av R. J. L.
Flera artiklar om Övertagande, restaurering och invigning av Kuddnäs.
Ringmärkt fågel.
Förolyckad, brinnande bil.
Idrottsevenemang i Nykarleby.
Har Nykarleby behov av ett museum?
Kovjoki-brev till Amerika.


1935
När Juthasmonumentet avtäcktes [Ett femtioårsjubileum.]
Artiklar och notiser med anledning av invigningen av Topeliusbysten.
Dopelius.
Dikten Topelius-hemmet samt Kassan strök med, Den andra bryggeritjuven fast och Stortjuven dömd.
Älvrensningsprocessen.
Minneslista.
Österbottniska Pressen, Tidning för Nykarleby och omnejd och Den tilltänkta Topelius-bysten.
Hus med historia – Skyddskårsgården.
Isak Flygar berättade minnen.
Påsken.
Nedbrunnen villa.
Eldsvåda vid Kyrkoby folkskola. Uthuslängan nedbrunnen.
Ungdomsföreningens Lucie fest.
Karl Björnvik 75 år.
Köttkontrollstation i Nykarleby?
Drunkningsolycka i skärgården.
En bilkollision.
Ett och varje av Marcus.


1936
Prostgården hotad av eld och Sorvist blir hållplats.
Gratifikation till Edvin Marklund och Kristian Östberg på besök.
Normalskolan sextio år, Grundstötning och Samskolans årsavslutning.
Något om Sandnäs glasbruk och en resa av Isak Flygar.
Tumlare skjuten.
Finska namn på postanstalter.
Minnesruna över Viktor Malmberg.
Ålderdomligt ankare.
Julförberedelser i Pratstunden av Saxen.
Min barndoms kyrka av Arnold Schalin.
Veckorim om seminarieflytt.
Första maj.
Ringmärkt fågel.
Uthus- och magasinsbyggnaden vid Joupers verkstad nedbrunnen.
Dr. Otto Blåfield.


1937
Avtäckningen av Viktor Malmbergs ”Flora”.
Viktor Malmbergs Flora avtäckt.
En julreiså ti Nykabi på nittitali.
Byggnadsverksamheten.
Ur stadens årsberättelse.
Nu är jul igen.
Planerna på vintertrafik mellan Nykarleby och Sverige.
Kollation för D:r Elisabet Backman och professor Wold. Backman.
Hilma Grundfeldt, minnesord.
Vintertrafik från Nykarleby till Sverige.
Hyllningar för lektor K. T. Oljemark.
Brandbefälskursen.
Fiskdöd i älven.
Åskans härjningar. Transformator brunnen i Kovjoki, hölada på Vernamo.
Väguträtningen Munsala — Nykarleby.
Ett självmord.
Veckorim.
I seminariefrågan.
Minnesruna över Arne Jernström.
Folkhälsan skall uppföra egen kolonigård.
Folkhälsans kolonibygge.
Stadsdirektör Oskar Wilkman 50-år.


1938

Nyykaabi marknan av Jesper.
Nyykaarbi maahrnan av Kasper.
Anmälan av Nykarleby stads personhistoria.
Den 28 januari — om Frihetskrigets utbrott.
En säl i torgbrunnen och Döbelns sporrar till Björneborgs regemente.
Tröskverken i Munsala.
Den nya vägen mellan Bonäs och Nykarleby.
Veckans rim om fotbollsplan.
Gunnar Wikströms sterbhusauktion.
Berättigade önskningsmål.
Nanny Schwela 50 år.


1939

Mikael Lybeck-byst i Nykarleby.
Besök hos kyrktuppen.
Nykarleby stadsbibliotek 75 år av Carl-Rudolf Gardberg.
I blickfältet — om flottning, turister, trafikvett och parker.
I blickfältet — om Ö. P:s vinjett, minnesmärken och radiostörningar.
Landsvägen Nykarleby—Munsala.
Minnesruna och Direktor K. J. Hagfors' jordfästning.
Befolkningsskyddet. Gerda Eklund 50 år. Bilen fattade eld. Kristliga folkhögskolan.
Köttkontrollen.
Nykarleby landskommuns skyddskår höll årsmöte.
Odalman ur tiden. Nykarleby marinskyddskår. Nykarleby Idrottsklubb. Ernst V. Knapes minne.
Forsby - Kyrkoby telefonandelslag höll vårstämma.
Stadsbiblioteket.
Väg- och hamnfrågor — Monäs sund.
Stadsfullmäktige hällo sammanträde.
Lektor Sigurd Sahlberg 50 år.
Två trotjänare bakom katedern. Maria Castrén och N. A. Fougstedt
För 50 år sedan.
För 50 år sedan.
Annons för Fänrik Ståls sägner i samma nummer.
Haralds såg & kvarnbolags anläggning i Nykarleby lkm. ödelagd av eld.
Seminariedirektorns flöjt m. m.
Vinterkriget.
Ett skyfallsartat oväder.
Dödsfall – Alfons Eklund.


1940

Minnesruna över Joel Nilsson.
Joel Nilssons jordfästning.
Glasmålningarna nalkas sin fullbordan.
Puff för invigning av Kyrkans glasmålningar.
Kyrkans glasmålningar invigda.
Glasmålningarna i Nykarleby kyrka av Lennart Segerstråle.
Elisabet Backman 70 år.
Torkel Hellström 50 år.
Läsåret vid seminariet.
K. J. Hagfors hos skräddarmästare Finnström.
Woldemar Backman 70 år.
Försvarsfest.
Minnesruna över John Nylund.
Sigge Stark på besök.
Einar Hedströms 60-årsdag.
Sommarkväll vid Andra sjön.
Vinterkriget.
Soldater och skyddskårister! och Befolkningsskyddet.
Affärsnytt.
Lovisa Wik 60 år, Nykarlely samskolas syförening och En minnestavla.
Nykarleby handelslag 40 år
Lottornas påskautomat.
Skogseld i Bonskogen.
Jordfynd.
Minnesruna över Oskar Valdemar Wilkman.
Einar Hedström 60 år.
K. T. Oljemark 70 år.
Johannes Nyström 60 år.
Bland Topelius-minnen i Nykarleby.


1941

Nykarleby trivialskolas 300 års jubileum.
Trehundraårsminnet av Nykarleby trivialskolas invigning. Vacker minnesfest i kyrkan.
     Mer om 300-års firandet finns under Alfred Huldén i kapitlet Prosa.
Vår fadderort Sollefteå stad i Sverige visar oss stor välvilja.
Avtäckning av minnestavlor på Karleborg över stupade krigare.
Avtäckning av minnestavla i seminariets festsal över stupade lärare och seminarister.
Flytfåglarna, Föreningen Lotta Svärd, Ransonering och Första maj.
Staden får mjölkbutik.
Avtäckningshögtidligheten i Nykarleby seminariums festsal den 13 mars samt bl.a. scharlatinan.
Förlorat.
Vattenbristen i Nykarleby.
Julhälsningar från fronten.
Stjärngossar.
Fältposten.
Hotande skogsbränder.
Dödsfall, Hanna Idström.
Hedersbevisning. För de stupades minne och deras anhöriga.
Iståndsättande av krigargraven.
Gevärskula in genom fönster i normalskolan.
Dödsfall (Sylvia Gråsten).


1942
Nykarleby får tidsenlig biograflokal.
Skola byarna söderom staden bli utan postgång?
Till er, soldater, från Nykarleby av Rolf Herler.
Hälsningar från fronten inför det nya året.
Rapport av julkurirerna.
Nykarlebybor, upp till frivillig vedhuggning!
Frontkuriren hemma igen.
Fronthälsning.
Skrotinsamlingen.
Biskopsbesök i Nykarleby.
Brunnen uthusbyggnad.
Eldsvåda i Nygårds bryggeri.

1943
Färgerna i Nykarleby stads vapen fastställda och Tingshusgården.
Nykarleby barnhem 25 år.
Minnesruna över Matts Edvard Nyberg.
Minnesruna över Nils Alarik Fougstedt.
En flygolycka och följderna av den.
Annons för Varmas café.
I blickfältet.
Nykarleby seminarium 70 år.


1944

Historiskt stöd för namnet Karleborg av K. V. Åkerblom.
Älgjakten och Mera kött.
Harry Brandelius i staden.
Julkrönika.
Hamstrare med otur, Till föreståndare och Lottorna bjuda till fest.
Världsberömd flygare bördig från Nykarleby.
Nykarleby landskommun blir Jutas.
Filmerna på biograf Scala.
Luftskyddsmeddelande och kommentar av Tege.
En ärorik bataljon avmönstrar.
Mottagandet av de evakuerade har skett på ett föredömligt sätt.
Tillbud till skogsbrand österom den s.k. Rösslon.
Gäster från fronten.
Gustaf Adolf Wangel 50 år.
Blixten antände gård i staden.
Lek med revolver kostar 16 års gosse livet.


1945

Här susar sång av Joel Rundt.
Staden får ny biograf.
Järnvägsmötet.
Platsen för den nya sportplanen bestämd. Högspänningsledning till Forsby och Ytterjeppo. Stadens kvarn. Fadderortskommitténs auktion på godsaker. 1 maj hedrade sig i år. Biografi över Gånge Rolf.
Ryska sötsaker på inkommande och Nykterhetsföreningen.
Pingsten.
Annonser.
Forsby-Kyrkoby telefonförenings fest.
Barnfest, Mera evakuerade till våra nejder och Utdelningen av svenskt margarin.
Annons för Brynolf Nylunds 8-manna orkester.
Sollefteå bereder åter Nykarleby glädje och Nykarlebyloppet.
Ditt och datt om ofog och nya emaljerade gatuskyltar av Effe.
Mera livsmedel från Sollefteå, Stadens folkskolbarn välklädda — på fötterna och
Ny utdelning åt stadens barn
.
En ståtlig skridskobana.
Chally Rosenbladh 70 år.
Kolonisation av prästboställets marker.
Skidtävling.
Svår tågolycka i Lyly. Två nykarlebybor bland de tre offren.
Småprat om Socklot.
Kristliga folkhögskolans nya internat.
Stadens julgran.
Den nya motorsprutan kan nu tagas i användning.
Förhärjande villabrand.
Lydia Hedström 80 år.
Suomen Kuituteollisuus O. Y. En företagsetablering som inte blev av.
Sångfesten på Kuddnäs.
Sollefteå-gästernas besök.


1946

Sålda tomter.
NIK-annonser och danslaven vid Andrasjön.
Seminariets avslutning (inkl. avtäckning av minnesplatta över stupade), Cykel stulen i Nykarleby, Anna Barck och Gabrielle Öberg samt Begravningsplatsen och gravarnas vård.
Annons för och referat från invigningen av hopptornet vid Andrasjön.
Hembygden hälsar av Ture Granqvist.
Brev till en gammal Nykarlebybo av Johannes Åbonde.
Till Jakob Wiks minnne.
Kollektfest för nya matsalen.
Sollefteåkommittén.
Nykarleby Nybyggare.
Tomtauktion.
R. R. Eklunds bisättning.
Vid R. R. Eklunds grav.
Ditt och datt av Effe.


1947
Notiser om järnvägsbygget.
Tomtauktion, Rådstuvurätten och Svenska dagen.
Ny stadsplan.
Den första fruktträdsodlingen vid Nykarleby seminarium.
Brunnseländet.
Orkestrar.
Fadderortshälsningar i helgen.
Skoutdelning.
Arno Gyllenberg 60 år.
Tragisk seglingsolycka.
Minnesrunor över Brutus och May Wangel.
Fisket i älven.
Ägirs kappsegling.
Julbrevtill en gammal vän av Effe.
Barndomstiden minnen förena av Ture Granqvist.
Axel Kisor död.


1948
Septemberdag i Nykarleby.
Vandaler i farten i Källbacken. Skogsparken i Nykarleby. Tackskrivelse från Sollefteå.
Vattenledningsfrågan.
Järnvägsbygget.
Stadsplanen i Nykarleby göres fem gånger större, järnvägen ger staden nytt liv. Finlands bästa fadderort.
Rabalder kring en skylt.
Motorbåtsklubb bildad.
Rond genom Forsby av Dick.
Nära ögat.
Karleborg i nya händer.
Kullsegling.
Till stadens julgranssökare.
Nykarleby-brev av Effe.


1949

Tvättinrättningen i blickpunkten.
Dödsfall i Munsala. [Hugo Svedberg.]
Till minnet av Hugo Svedberg.
Ägirs årskappsegling.
Nykarlebybanans förnäma rälsbuss.
Sjukhuset får amerikagåvor.
Upprörande rått dråp.
Effe gör en promenad till den blivande tågstationen.
Ode till gamla kvarnen av Målvakt.
Minnesord över Henrik Wik.
Tvättinrättningen och dass av Effe.
Byggnadsveksamheten.
Nekrolog över Torkel Hellström.
Jaktlagsbrott.
Nykarlebybanan trafikeras 20 april. Höga järnvägsherrar på besök, preliminär tidtabell fastställd.
Rond runt Forsby av Dick.
Fårskall i Soklot skärgård av Henrik Wik.
Julbrev från hemstaden.
Julhälsningar till Forsby-bor i utlandet.
Järnvägstrafiken i gång.
Juthas hängbron skall enlig distriktets beslut uppbyggas i sommar.
Skräddarmästare J. A. Finnström 75 år.1950

Vägarbeten vid Sundby.
Prof. I. A. Heikel 90 år.
Juthas hängbro av Dick och Kuddnäsområdet föreslås bli naturreservat.
Cirkus i stan och elefant i skogen.
Sandnäs glasbruk.
Till Sollefteå med minnesgåvor från Nykarleby samt annonser.
Bastun öppnas, Den nya bastun, Olycka i grustag och För 50 år sedan.
Ditt och datt om posten och ofog, Veckans filmer och I. F. Gnistan.
Finlands första Tell-hus bygges nu Nykarleby.
Vatten- o. ljusfest på stora bron.
Hälsning från hemstaden.
Jultankar vid ett barns lilla säng av Vilhelm Nyby.
Eldsvåda (i gamla bryggeriet).
Tankar kring en eldsvåda.
Lippjärv hållplats.
Vårtur av Effe.
Första maj av Effe.
Spinnmaskiner i karderiet.
Fart och spänning.
Spännande fartfest i fint väder.
Nykarlebyärende avgjort av Kunglig Maj:t vid svensk regeringskonselj.
Hälsningar från hemstaden.
Möte för en bana Vasa – Nykarleby.
Sommarkåseri av Effe.
Tragedi på Bottenhavet.
Nekrolog över Ossian Sund.
Småprat från Soklot.
Skall Nykarleby få ett unikt museum?
En förklaring.
Lippjärv hållplats.


1951

Minnestavla [över Mikael och P.W. Lybeck] avtäckt.
Ant han dansa med mej — Lustigt och sorglustigt från staden, som blivit allas strykpojke.
Maria Castrén 80 år.
Ditt och datt om julgranen.
Ditt och datt om julgranen vandaliserad och Nykarlebystjärnan.
Venetiansk afton i Topeliparken.
Haralds såg o. kvarn byter ägare.
Nötkråka i Ny-by.
Annons för Jul- och Nyårshälsningar.
Jul- och Nyårshälsningar.
En julförsäljning.
Hälsningar från hemstaden.
Julbrev från Juthas.
En god idé.
Stadens gator.
Minnen i juletid
.
Nytt kapell och ny pastor i Nykarleby.


1952
Österbottniska Posten 70 år samt Folkmängdsförändringar.
Minnestavlor i staden.
Hälsning från hemstaden.
Fångtransport med snöpligt slut del 1 av Alfred Franzén.
Luciafirandet.


1953
Waldemar Bergman död.
Fångtransport med snöpligt slut del 2 av Alfred Franzén.
Hälsning från hemstaden.
På minnenas mark av Ruth Granholm.
Julgranen, Trafikvirrvarr, Veckans film och Duken.
Den avgående stadsdir. Mouritzen avtackas.
Familjen Björnviks emigration till Sydafrika.


1954

Häst hoppade i älven. Olycka vid Stora bron, Nykarleby museiförening.
Busstationens invigning.
70-årig segelförening — om Segelsällskapet Ägir.
Minnesruna över K J Jouper.
En borgmästareutnämning i Ny Carleby år 1782 av Holger Stenbäck samt Från länsmanskontoret.
Telefonfrågorna.
Vigsel i Sverige.


1955

Grisselön av Evert Wikström.
Minnesruna över Hulda Ahlström.
Hotfull bilolycka.
Den tunga trafiken över stora bron.
Ditt och datt i juletid.
Karl Ahlskog död.
Glöm inte påskbrasan.
Firman, där man inte hinner ta semester.
Tillrättaläggning om brandalarmering, Examina samt Lagstadgad vårsyn.


1956
Hälsning till Nykarleby-bor i fjärran land.
Stadens, landskommunens, ungdomsföreningars och privatpersoners hälsningar.
Nykarleby stads Marthaförening 1926—1956.
Biografen moderniseras.
Nykarleby vann vänlighetstävlan.
Järnvägs- och busstidtabeller.
Seminariet ombyggs.
Till Hanna Holmboms minne.


1957
Frans Högbacka död och Jordfästning.
Ett våldsamt oväder. Rötmånadsåska av kraftigare slag och Våldsamt åskväder.
Skridskobanan har öppnat.
Scoutmöte.
Rask räddningsbragd.
Biografen moderniseras [igen].
Karusellafton och Mannekänguppvisning.
Påskbrasa.
Idyllen Nykarleby.
Skriftskolorna.
Expedition till Spetsbergen.
Bröder Gyllenberg i konkurs.
Nedtagning och uppsättning av en kyrkklocka.
Den venetianska aftonen och Marknaden.
Halva befolkningen har nu asiatiskan.
Minnesstund över Gånge Rolf 6 nov. i seminariet.
Frälsningsarmén i Nykarleby 60 år.
En trevlig lekplats.
Ny generator i gång.
Nykarleby lk. vann process.
Staden får hälsosyster.
Välbesökt modevisning
Sjukhuskommittén sammanträdde.
Nykarleby handelslag 40 år.1958
Julboksförsäljningen i Herlers bokhandel.
Anmälan av Hedströms bok.
Kyrkans värmesystem kompletteras, begravningsplatsen snyggas upp.
Förslag till ny stadsplan.
Brostugans renässans.
Äldre och yngre Nykarlebydiktare av Färj-Erik.
Intervju med förra köpmannen August Casén.
Anna Nordqvist har fostrat 300 värnlösa på barnhemmet.
Okänd soldat, Quo Wadis, Persson och Dean omtyckta. Även en blick på kommande filmer för säsongen till Nkby-biografen. Intervju med Reino Tallbäck.
Krigargravarna i N:by planeras. Intervju med Holger Haglund.
De grå stugornas folk. Intervju med ”Sefa”.
Sol, luft, vatten, lämplig föda, motion skapar friska och glada människor”. Intervju med Maj-Lis och Håkan Wenelius.
Ett besök hos John Fagerholm på Källbacken.
Höstvandring tillsammans med trädgårdsmästare Bror Sandström i växthus och på skördade skiften.
Vem åtar sig Luciaarrangemangen eller blir Nykarleby utan ljusdrottning i år?
Nittioårig dam från Frankfurt trivs väl i Nordens Betlehem.
I Birgitta Kyrka av Joel Rundt.
Långtradare ned i älven.
Nya butiker öppnas just nu i Nykarleby.
Till förf. R. R. Eklunds anförvanter, beundrare av K. J. Frilund.
Liljedahls nybygge blir störst i N:by.
Dräneringen pågår för Liljedahls blivande bygge.
Sommarstugan på Storberget.
Midsommarfagert Nykarleby sett  från vacker kyrkas tornspira.
Utkommen litteratur.
Framåt mot okänt mål av Vilhelm Nyby.
Tysk television ses i Nykarleby, Vännäs och Ähtäri kommer.
Alfons Marklund anfölls av älg.
Ljus i park ock vid bron, tandläkare, 10:- skattöre.
Jätteorm av plast ringlar ut genom Prevex fabriksfönster.
Svenska dagen.
Snöstormskväll av Vilhelm Nyby.
Julhälsningar från landskommunens byar.
Skridskobanan.
Rivs den gamla läkargården?


1959

Ida Liljeström 70 år.
Omdiskuterad bad- och tvättinrättning har en uppgift också i Nordens Betlehem.
Recension av Lars Huldéns debutverk Dräpa näcken.
… Att kyrkor skulle upprättas och folket med flit underrättas … av Ingolf Friman.
Nya brandstationen i bruk.
Essoservice byggs i Nkby.
Essoservice invigd i Nkby.
Nykarlebytelefonens klockarfar. Köpman Victor Holmström berättar minnen.
Välkommen till Nykarleby, Liljedahl öppnar självbetjäningsbutik, Ett gammalt mynt och Seglarstuga vid Andrasjön.
Oljedepå byggs i Kantlax.
På sommarnöje.
Nykarlebybor for med bil till Leningrad.
Sommarvarm 1 maj, sång, glädje, politik, senare regn och råkallt.
R. R. Eklunds födelsegård rivs i alla fall.
Finskt skoldistrikt och byggandet av vattenreningsverket.
Gulf nybygger.
”Ett blad har vänts i stadens historia” sa Eklund
Ett sällsamt nittioårsminne, Storholmsvilles öde.
Thure Svedlin död.
Nykarleby är fortfarande en trevlig och trivsam idyll”.
Kanäs är det Karlnäs.
O, vi Nysta´s bor som går och tror.
Självständighetsdagen, Nya gatunamnsförslag och Gemensam medborgarskola för Nykarlebynejden.
Fiskbutiken flyttar.
Orkanen anställde stora skador.
Nykarleby bygger, tror på framtiden.
Om vad ÖP betytt.
En ombyggnad av Nykarleby Seminarium.
Det hände för 50 år sedan i Nykarlebynejden.
Välkommen till Nykarleby!
Nytt postkontor i Nykarleby.
Emigrantnumret:
- Julhälsningar till anhöriga, släktingar och vänner i utlandet.
- Advent av Elsa Hellman.
- Befolkningssiffran sjunker i Nykarleby landskommun.
- Julkort från Socklot.
- Julhälsning till kovjokibor i främmande länder.
- Hälsning från Nykarleby församling.
- Annonser och notiser.

Veckans intervju
  2. Erik Bergman och Selim Segerstam jobbar för en ny märklig sångbok.
  8. Energiska norrbaggar garvar skinn i gammalt bryggeri i Nykarleby.
14. 55 år sedan Josef Herler debuterade, nu huvudrollen i Swedenhielms.
18. Första maj — vad betyder den första vårdagen för er.
19. Båtbyggare har högsäsong i maj, små roddbåtar är efterfrågade.
23. 85-åring i Socklot berättar. Intervju med Frans Gleisner.
28. 500 kobesättningar i Nkbynejden är anslutna till semindistriktet. Intervju med Johannes Swels.
30. Faktor Hannes Nylund avgår i morgon efter 50-årig tjänst vid J. W. Nesslers tryckeri.
33. Ölkällare blev tellfabrik
42. Höstsiken låter vänta på sig. Intervju med bl.a. Gunnar Mårtens.
46. Jag minns barndomens S:t Petersburg … En pratstund med makarna Else och Nils Aug. Bergstén.
48. Barnhemmet i Nkby nybygger nästa vår på Källbacken.
50. Bröder Långnabbas fabrik i gång i Nkby
52. God Jul bland åldringarna på femtioåriga Frihemmet i Nkby av Vilhelm Nyby.
Nästan samtliga intervjuer.

1960

Nykarlebyidyllen av Nisse.
Annons för Bostads Ab Sollefteågtan 3.
Övningsskolan blir rådhus?
Nykarlebyrestaurangen öppnades på onsdagen.
Pyrotermi, Rådhusrätten och Zigenarbegravning.
Annons för Bostads Ab Lybecksgatan 5.
Stadsfullmäktige i februari och Båthamn vid Andra sjön?
Ab Jouper har fått ny ledning, helsingforsfirmor fortsätter driften.
Jaktstugan i Hysal under tak.
Leo och Gösta Ågren.
God start 1961.
Seminariets ombyggnad påbörjas
.


1961
Hur Aleko köpte Nykarleby järnväg av Aleko Lilius.
Hugo Casén överlåter affären till Bror Ceder.
Festdikt till Juthbacka av Sebastian Lybeck.
Vad gömmer Borgaregatan?
Grundfeldtska huset i Nykarleby försvinner.
Maria Castréns visbok.
Jouper-anställda dekorerades.
DX-klubb bildad i Nykarleby.


1962
Industri och hantverk i Nkbynejden på 1800-talet av Erik Åström.
Charlottenlund anlagd under Nygård hemman på Lillahlörn.
R. R. Eklunds minne hugfästes med en minnessten i Nykarleby.
Åter ett nytt aktiehus i Nykarleby.
Annons för Bostads Ab Bankgatan 9.
Annons för Bostads Ab Bankgatan 33.
Brännvinslastad bil ned i Nykarleby älv.
Socklot- jordbrukar- och fiskarbyn som blev minkfarmseldorado av Bert.
Sorvist är isolerat, men tekniken snuddar vid gårdsknuten av Bert.
Nybyggargärning av makarna Lönnqvist på Boxalmyren i Nykarleby.
Nybygge under tak.


1963

Skelett och kistor under Nkby kyrka.
Vattentornet bygges i år och Jåfs & Rosengård bygger vattentornet.
Dubbeljubileet på De gamlas hem präglades av tacksamhet mot pionjärer.
Långtradarförare bötar 140 mark för dödskörning.
60 år sedan Nykarleby stad fick elbelysning.
Nykarleby stadsbibliotek firar idag sin 100-års jubileumsdag av O. Holmqvist.


1964
Stadens högsta bygge under tak Taklagsfest på vattentornet hölls i går. Då vidriga omständigheter ... Vattentornets kafé öppnar nästa vecka.
Syn för byggande av riksväg 8.
N F B i Nykarleby 50 år.
Fabrik för tillverkning av hälsokost i Nykarleby.
Panorama.
Åskledare vid kyrkan, examina och auktionsannonser.
Zigenarhem brann i Lippjärv.
Nyko frys tillkomst.
Nyförvärv till tryckeriet.
Nekrolog över Carl-Wilhelm Nessler.


1965

Ny turistbroschyr av Bertel Klockars.
Några historiska reflexioner.
Gårdar byter ägare.
En guldgruva för Nykarleby utgör de välvårdade skogarna.
Dödsfällan vid storabron blev ung chaufförs död.
Den gamla byn av Dick.
Intervju med Axel Pensar.
Stadsbiblioteket 100 år av  O. Holmqvist.
Konstnär Carl-Gustav Krokfors.
Redaktören blev bilist.
Ulla Mattsson, nykarlebydottern, som valde lektorsyrket, men blev diplomatfru.


1966

Nykarleby pärlan vid älvens strand.
Josef Herler 80 år.
Idrotts- och ungdomsgårdens tillkomst.
J. L. Birck 80 år.
Gårdar byter ägare och Den nya barnträdgården.
Frivilliga händer lägger nytt tak, röjer, planerar på SSÄ:s Loppan.
Annons för Bostads Ab Bankgatan 10.
Annorlunda emigrant av Dick.
Vacker vigselrya i Nykarleby kyrka.
Modernt affärs- och bostadshus planerat av byggm. A. Jungerstam.
Jeppovägen oljegrusad.
Duktig H:fors-flicka simmande över till Hällgrund.
Alfred Sund 75 år.
Biltävlingar vid Andra sjön.


1967

Nykarleby får minnesplatta över Carl Synnerberg.
Dyrt att permanenta gator i Nykarleby.
Sjuttionioåring i Nkby fick körkort.
Annons för Andelsringens rivningsrealisation.
Vår vid älven.


1968

Temanummer om Nykarleby med anledning av Finlands Svenska Ungdomsförbunds sammankomst 22–23 maj 1968.
Frälsningsarmén i Nkby 70 år.
Några 50-årsminnen från Nykarleby.
 

Österbottniska Posten
Ungdomstidning

1968–

1968
Provnummer nr 16 den 19 april.
Nu känner han Nykarleby och talar gärna om stan.
Världsskeende präglar slutscenerna i Ballad.
Temanummer om Nykarleby med anledning av Finlands Svenska Ungdomsförbunds sammankomst i maj.


1969

Fest för unga från 0 till 100.
Cornelis Vreeswijk i Nykarleby.
Ny danspaviljong i Ytterjeppo?
Då måste NUFS ändra sina stadgar.
Viktigast lära sig betjäna allmänheten.


1970

Ung höstvecka i Nykarleby med program för tonåringar.
Teater för Nykarlebyunga. Var finns rum för diskotek?
Ung vecka i Nykarleby med pop, idrott, disko, film.
En gåva i toner special dans, popgala, diskotek i úng vecka i Nykarleby.
Diskotek önskan i Nykarleby.

1971
Nykarlebydagarna får finansiera sommarteatern.
Teateramatörer gjorde succé.
Vi gör Österbottningar som de alltid har gjorts.
Bygdespel som slog.
Där hoppar elefanter som loppor.
Nykarlebydagarna 23—25 juli 1971.
Ljuvliga idyller — moderna städer.
Semesterstaden vid älven.
Folk trivs på Juthbacka gård — både i salong och småstuga.

1972
Sockenskomakarna skall främst roa.
'Förening' bör ingå i namnet.
Här är stämningen rofylld bland gamla pariskollektioner.
Också nytt i Nykarleby.
Juthbacka-utbyggnad i höst. Simbassängen nästan klar.
Visst roades ’barnjuryn’ av Nalle Puhs missöden.
Imitatör blev karusellpappa. Karusellerna snurrade överallt.

1973
Juthbacka gård ändrar karaktär.
'Värmlänningarna' är beredda och Ny rörläktare vid Juthbacka.

1974
ÖP har anor, fyller nu 90 av Vilhelm Nyby.
Alexanders ansåg sig aldrig bäst — ett av de mest anlitade banden av Cander.

1975

Taizé ett nytt orkesternamn som blivit pop bland de yngre av Teta.
Stockflottarna på Juthbacka.
Stockflottarna roar — många sånginslag.
God sång och dråpliga aktörer.
Stockflottarromantik slog an. Bäddat för publikframgång.
Vem ställer upp i volleyboll? av Teta.
'Bomben' upptäcktes då dansen var slut!

1976
Gänget söker en kåk där de bara kan vara i.
Inte lätt för orkestersgossar som inte gillar svensktoppen!
Låt inte skrivningarna skrämma men ta skolan på allvar ändå!
Unga flitiga boklånare — önskar 'skräplitteratur'.
Socklot uf vaknar igen.
Juthbacka teater spelade i Karlstad.
Stockflottarna blev forsfarare.
Vår egen ö.
Maria i etern och Radioamatörerna håller kontakt, Pelle fick Takalo-gratulationer!

1977
Komedin om hyreshuset Åttan skall underhålla på Juthbacka.
Originella typer i ”Åttan” av Per-Eric Anderson.
En nia för Åttan av Per-Eric Anderson.
Poppe-farsen på Lurens blev stor publiksuccé av Bo Kronqvist.
Åttan-gänget efter gästspelet: Både stressande och givande av Carita.
Kring stråkarna och fiolerna samlas tusentals i Nykarleby.
Spelentusiaster — 'jeposmettor'.
De kastas med fötterna mot taket landar så det smäller i mattan.

1978
Unga Nkby-blåsare på musiklägerskola.
Föreningar är hemlösa — här finns ett fint hus.
Ytterjeppo bygger ut paviljongen: Lika bra utrymmen som ett samlingshus.
På marknad i Nykarleby av Lars Hedman.
Torn för fågelskådare.
Spontan aktion av unga i nejden: Socklot-lokalen annorlunda allhus av Dan Kronqvist.
Med blandade känslor minns jag ÖP-tiden . . . av Inger Luoma.

1979
Juthbacka fortsätter.
Spritfria drinkar i diskot/Gänget byggde diskot — vill lära tonåringarna ha mysigt utan sprit.


1980

Prinsessan törnrosa.
Åtskilliga arbetstimmar bakom nytt mysigt Black Disco.

1981
Anders Engström och Markus Fagerudd — två unga musiker som vägrar att sortera in sig i nåt musikaliskt fack av Bertel Nygård.

1982
NUFS renoverar.
Teater i sommar på sju platser.
Vår version av Vita Hästen.
Underhållande komedi kring Titus kalufs och Salomes röda hår.
Hygglig teatersäsong.
Rödtopp kommer igen.
Huset mitt i byn av Sven-Erik Glader.

1983
Nykarleby som tidningsort av Bo Kronqvist.
Titus Rödtopp.
Titus Rödtopp.

1984
Juthbacka under vatten.
Charleys tant gjorde succé!
Felinriktad amatörteater.
Vädrets makter gick emot sommarteatrarna — men publiken svek inte.
Rektorn och Nefertiti av K-G Olin.
Biograf Scala blir kulturhus i Nykarleby.
Få fall av misshandel, många ekonomiska brott.
Finns det inget att göra i Nykarleby?

1985
Tredje ringens Unihoc-kval.

2010
Huset mitt i byn lanserades på Johannes Galan.


Läs mer:
Artiklar ur andra tidningar.
(Rev. 2024-06-20.)