Råkade kopiera två nummer från april 1913 i stället för 1923, som egentligen är på gång.
 

Innehåll

Automobiltrafiken
Från Soklot
Topeliusstoden i Vasa
Annons för A. J. Blomström.
Isen i Nykarleby älv
Kovjoki såg och kvarn
Lärkan
Spioner i Vasa

Slutredovisningen

 
*

Automobiltrafiken. Hos magistraten härstädes har affärsmannen Joel Lillqvist anmält sig hava för avsikt att under instundande sommar idka automobiltrafik i Nykarleby.

*

Från Soklot. Fiske med sikryssjor har de senaste dagarna begynt, då ett antal storryssjor utsatts i Hästbådafjärden. Tills vidare har fångsten varit obetydlig, blott några pund gädda, braxen och lax. Vinternoten, som fortfarande drages, har varit något mera givande, vanligen 1 ½ tunna fisk per dag. Isarna på träsken ha börjat sjunga på sista versen för denna vinter. Soklot Storträsk är inte mera farbart med häst. I slutet av förra veckan körde en häst in därstädes, och fick man den först efter stora ansträngningar upp på det torra. Isarna i skärgården äro visserligen starka ännu, men de ha genom de senaste dagarnas blidväder blivit något mjuka och porösa på ytan. Öppet vatten sträckte sig på onsdagen inpå Soklot Hällan. Den sydvästliga vinden, som några dagar blåst, har fört ett packisband mot den yttre skärgården. Slädföret på landsvägarna börjar bli dåligt; man har svårt att färdas fram med tyngre lass.


Läs mer:
Innehållsförteckning till Socklot.

*

Topeliusstoden i Vasa. Arkitekten A. W. Stenfors har i egenskap av ordförande i den kommitté, som tillsatts för uppresande av en minnesstod över skalden Zacharias Topelius i Vasa hos senaten anhållit om tillstånd att få uppresa statyn på en av stadsfullmäktige anvisad plats i Kyrkoesplanaden. För statyn har insamlats c:a 35,000 mk, och kommer den att utföras av skulptören Emil Vikström. Guvernören och magistraten ha förordat ansökningen. Ärendet föredrogs i onsdags i senaten.


Österbottniska Posten, 04.04.1913, nr 14, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Småningom kommer sidor om detta minnesmärke som avtäcktes den 22 maj 1915 och Topeliusstatyn ”Saga och sanning” från 1932 i Helsingfors.
*Österbottniska Posten, 04.04.1913, nr 14, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
A. J. Blomström av Erik Birck.

*

Isen i Nykarleby älv har de senaste dagarna börjat röra på sig. I går var sålunda övre stadsforsen från Juthbacka till stora bron isfri. Sedan vattnet i ån denna vecka stigit betydligt, har strömmen blivit kraftig, och torde det därför icke dröja många dagar, förrän även nedre stadsforsen avkastat istäcket.

I fjol försiggick islossningen i älven den 27 april, varvid vårfloden var obetydlig.


”Nedre stadsforsen” var en ny benämning på Nybroforsen, som fanns där kraftverksdammen är i dag.


Läs mer:
Isen går av Murre.
Illustrerad variant av islossningen det året.

*

Landsorten

Kovjoki såg och kvarn sattes i gång i onsdags. Trafiken å sågen synes redan vara livlig. Tusentals stockar har under vintern forslats till sågen, och under denna vecka synas dagligen stocklass på väg dit. Om dagarna sågar man, och om nätterna malar man. Sågen har i vår förbättrats såtillvida, att också mycket långa stockar härefter kunna sågas.Lärkan hördes i Kovjoki redan den 2 april, och stararna voro strax efter påskdagarna i livlig verksamhet att undersöka sina senaste sommarboningar, holkarna. Svärmar av snösparven (Pl. nivolis) ha visat sig, och gammalt folk tror, att dessa fåglar förebåda dålig sommar.


Österbottniska Posten, 11.04.1913, nr 15, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Några ord om Kovjoki såg av Fjalar Zittra.
Innehållsförteckning till Kovjoki.På Wikipedia, varifrån den beskurna bilden är hämtad,
heter fågeln P. n. nivalis/Plectrophenax nivalis.
*

Spioner i Vasa. Enligt vad Vbl. erfarit, ha för omkring en vecka sedan till Vasa anlänt åtminstone tre misstänkliga ryskatalande individer, två män och en dam, vilka av tydliga tecken att döma ägna sig åt mullvadsarbete. De ha för vana att ställa sig i livligt trafikerade gathörn, där de spionera på förbigående. Senare meddelas, att ytterligare två spioner anlänt till staden.


Österbottniska Posten, 11.04.1913, nr 15, s. 3. ”En ryss är en ryss, även om man steker honom i smör.”
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

*
Slutredovisningen

i Källarmästaren Nils Bengtssons konkurs avlämnas vid borgenärssammanträde, som hålles å Stadshotellet i Nykarleby stad fredagen den 25 innevarande april kl. 4 e. m. Nykarleby, den 2 april 1913.

Anton Damstén.   S. R. Jernström.
Sysslomän.


Österbottniska Posten, 11.04.1913, nr 15, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2022-05-01, rev. 2023-05-01 .)