Österbottniska Posten i november 1908

     — Läkarkåren. Afsked har beviljats stadsläkaren i Nykarleby med. och kir. dr E. V. Knape.


     Seminarium. Till trädgårdsmästare vid Nykarleby seminarium har antagits M. W. Karell, som för närvarande har anställning som trädgårdsmästare å Västankärr egendom i sydvästra Finland. Öfriga sökande voro Julius Åström från Åland, Johannes Granö, Leander Österbacka, William Gustafsson, Oskar Olsson och Gunnar Stenman.


      — Dödsfall. Senaste söndag afled härstädes jungfru  Maria Sarlin. Den aflidna var född 1826 och sålunda vid sin död 82 år gammal, var icke mycket känd af de stadsbor som inflyttat under de sista tjugo åren Men tidigare kände nog alla moster Sarlin eller bara „Moster“, som hon ofta kallades. Under förgångna dagar skötte hon serveringen på Brunnsholmens gamla restaurant eller på Marielunds vid hamnen, och hon gjorde det med en blid älskvärdhet, som gjorde henne omtyckt. I öfrigt hörde hon till den slags kvinnor, som offrat sitt lif för andra utan att fordra något för egen del. På sistone hade hon blott en önskan: att få dö i sin lilla stuga utan att behöfva anhålla om understöd af fattigvården. Denna önskan blev uppfylld.

I Där älfven rinner runt Holmensbro av Mikael Lybeck är "Moster" omnämnd. Ett fotografi ur Efter 1809.
Brunnsholmarna av Einar Hedström.
Bodfröken Mias besök på Marielund.


På annat ställe i tidningen fanns:

     Biograf. Sagoland biograf C:o gav senaste söndag sina sista föreställningar å rådhuset härstädes inför en talrik publik.De geografiska bilderna från Rivieran och från Norrland i Sverige voro högst anslående.— Omkostnaderna för en biografteater är emellertid så betydande,att vår lilla ort icke kan uppbära den, hvarför upphovsmännen sett sig tvungna att begifva sig ut på resor. Ovist är när de återkomma.

Levande bilder gör entré av Erik Birck.

 

Österbottniska Posten november 1908.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Kopian var tagen för Blad ur Nykarleby stads historia forts. del 4 av P.W. Lybeck.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.