Österbottniska Posten i december 1908


     — Blad ur Nykarleby stads historia. Vi hade hoppats på att kunna under detta år afsluta skildringen af Nykarleby stads framfarna öden, men annonserna ha under december intagit så stort utrymme, att skildringens sista kapitel måste uppskjutas till de första numren af nyåret.     — Den som har anhöriga i främmande länder, bör icke försumma att prenumerera på Ö s t e r b o t t n i s k a  P o s t e n  1909. Sänd tidningen regelbundet till dem, så glömma de ej bort hemmet och hembygden.     — Våra talrika prenumeranter i Amerika och andra världsdelar erinras om prenumerationens förnyande. Insänd 1 dollar och tidningen uppsöker er hvarannan vecka under ett helt år och medför underrättelser från den alltid kära hembygden.     — . . . sammanträde senaste måndag valdes till medlemmar i Sjömanshusdirektionen apotekaren G. Roos och sjöman Johan Holmström, till suppleanter handl. Axel Herler, sjömännen Anders Anderson och Gustaf Hellstrand, till revisorer hrr G. Roos, Johan Hellstrand och Wilhelm Damberg.
     Till värderingsmän i städernas brandstodsbolag valdes kantor J. W. Nessler och handl. Axel KIsor, till suppleanter handl. J. B. Holmström och poliskonstapeln Aug. Johansson.

Läs mer: Sjömanshuset upphör av Erik Birck.


Österbottniska Posten december 1908.
Lars Pensar tillhandahöll.


Kopian var egentligen tagen för Blad ur Nykarleby stads historia forts. del 5 av P.W. Lybeck.


Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur ÖP.