Hundraårsminnen
i
Österbottniska Posten
1923

 

  Nr Dat.
F. d. Kronolotsen Nils Ranks dödsannons 1 5/1

Landets språkliga indelning

   
Taxan å gästgiverierna    
Folkmängdsförändringar    
Nykarleby domsaga enligt den nya språklagen    
Amerika-brev av Sophia Mannula    
Stockuppbörd för Kyrkoby skola    
     
Maria Åkerblom-skandalerna 2 12/1
Nålö Ångsåg, annons för sågning    
     
Avsändningen av styckegods 3 19/1
     
Minnet av frihetskrigets utbrott 4 26/1
Annons från Alfons Eklund    
   
Läkarkåren 5 2/2
Femårsminnet av frihetskrigets utbrott    
Lotta-Svärd föreningens årsmöte    
     
Dödsannons för Greta Maria Ågren 6 9/2
     
Professor Ivar Heikel vill ej bli biskop 7 16/2
Svensk-Österbottniska samfundet    
     
Annons för Gösta Winterbäcks tandläkarmottagning 8 23/2
Nykarleby telefonbolags årsmöte    
Annons för J. Th. Forsbergs Delikatess- o. kolonialvaruaffär samt skohandel    
Annons för O. Ivars planering och byggande    
     
Tacksägelse till professor W. Backman och fru doktor E. Backman 9 2/3
   
Sedvanlig vintermarknad 10 9/3
Förlorat och upphittat vid vintermarknaden    
   
Stadsfullmäktige 11 16/3
Insamlingar för Kristliga folkhögskolan    
Telefonförbindelsen med Andra-sjön    
I Amerika avlidna    
   
Gårdsköp: Ahlström–Hägglöv 12 23/3
Ett år för tidigt: Mikael Lybeck    

En man av gamla stammen: Johan Mattsson Högväg

   

Auktioner: Isak Sundberg

   
Medels offentlig auktion: Timoteus Vitikainen    
Annons: K. J. Joupers Fabr. A. B.    
   
Dödsfall (Aline Hedström, Mathilda Rosalie Backman och Agnes Emilia Forssén.) 13 29/3

Mödrabelöningen.

   

Tyngre skenor å Uleåborgsbanan.

   
   
Minnesruna över Gustaf Hedström 14 6/4
     
Stadsfullmäktige 15 13/4
»Den billiga orten»    
Direktor Gustaf Hedströmsjordafärd    
     
Seminariejubileet 16 20/4
Hälsovårdsnämndens berättelse för år 1922    
Drätselkammarens förslag i badstufrågan    
     
Auktionsannonser 17 27/4
Att utsläppa får på bete    
     
Kristliga folkhögskolan 18 4/5
   
Önska köpa: Löständer 19 12/5
     
Dödsfall (Betty Hagfors) 20 18/5

Japan syföreningen

   
     
Stadsfullmäktige 21 25/5
Till griftero (Betty Hagfors)    
Två nya hyrbiler    
     
Brandkårsmönstring 22 1/6
Seminariets 50-årsfest den 8 och 9 juni    
Lärarmöte    
Normalskolan avslutade läsåret    
Förändrade tågtider    
Förändrade posttider    
Uppsnyggningsarbeten vid Majniemi    
Arbetena på den nya begravningsplatsen    
Telefonledningen till Andrasjön iståndsättes    
Fyrfartyget Helsingkallan    

Från allmänheten om Seminariets Skogspark

   
     
På promenad 23 8/6
Ett farväl    
     
Nykarleby seminariums 50-årsfest 24 15/6
Läraremöte    
Auktion (Aline Hedström)    

N:o 1 — 1923

Ö S T E R B O T T N I S K A   P O S T E N

Fredagen den 5 Januari


Tillkännagifves att

f. d. Kronolotsen

Nils Rank

avled i sitt hem härstädes den 2 januari 1923 i en ålder av 85 år, 1 månad ock 25 dagar Sörjd av maka, barn, barnabarn och barnabarn-barn samt en talrik vänkrets
Tekla Rank.
     Slut är livets kamp ock strid,
     Allt är frid


Läs mer:
Alla sidor där Rank nämns.


Österbottniska Posten, 05.01.1923, nr 1, s. 1.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

 

Österbotten.

NYKABLEBY.

     

Landets språkliga indelning. Statsrådet har publicerat sitt beslut därom, vilka ämbets- och självstyrelseområden i landet som med stöd av folkräkningen 1920 skola anses svensk- eller finskspråkiga eller tvåspråkiga för tiden 1923—1932.
     Av kommunerna i Svenska Österbotten förklaras såsom tvåspråkiga med finskt flertal och svensk befolkning överstigande en tredjedel: Vasa stad,
     som tvåspråkiga med svenskt flertal och finsk befolkning överstigande 1/3 Kaskö, Kristinestad, Jakobstad o. Gamlakarleby
     såsom tvåspråkiga med svenskt flertal och finsk befolkning mindre än 1/3: Nykarleby stad, Sideby, Lappfjärd, Tjöck, Vörå, Oravais, Jeppo och Karleby.
     Övriga kommuner förklaras rent svenskspråkiga. [Stadsfullmäktige var skeptiskt.]


Av Nykarleby domsaga
äro enligt den nya språklagen Nykarleby, Munsala och Jeppo socknars tingslag tvåspråkiga med svenska såsom flertalets språk samt Pedersöre, Esse, Larsmo och Purmo socknars tingslag enbart svenskspråkiga.

  Taxan å gästgiverierna i länet för perioden 1923—25 har av landshövdingen fastställts sålunda:
 • Nattlogi för en person 6 mk
 • en måltid varm mat för en person 9 mk
 • dito utan varm mat 7 mk
 • 100 gram smör 4:50
 • 1 kg. rågbröd 6 mk
 • 1 st. hönsägg 1:75
 • en kopp kaffe med bröd 2 mk
 • en dito utan bröd 1 mk
 • en liter oskummad mjölk 2 mk
 • en liter surmjölk, skummad mjölk eller svagdricka 1 mk
 • 1 st. ljus 2:50
 • 1 kg. havre 1:30
 • 1 kg. korn 1:65
 • 1 kg. hö 1:50
 • 1 kg. halm 50 pi
 • smörja till tvåhjuligt åkdon 1:25
 • stallrum för en häst per dygn 2 mk
 • lider för åkdon 1 mk.

Folkmängdsförändringar.

Nykarleby stad:

Födde

mank.

9

kv.

6

=

15.

Döde

»

9

»

19

=

28.

Inflytt.

»

9

»

16

=

25.

Utflytt.

»

21

»

22

=

43.

Vigda 8 par. Genom döden upplösta äktenskap 9.
      Befolkningen har minskats med 12 mank. och 19 kv. eller 31 personer.
     Hela folkmängden utgör 621 mank. och 728. kv. eller summa 1,349.


Nykarleby landsförsamling

Födde

mank.

31

kv.

31

=

62.

Döde

»

26

»

23

=

49.

Infl.

»

24

»

33

=

57.

Utfl.

»

20

»

33

=

53.

Vigda 23 par. Genom döden upplösta äktenskap 15.
     Befolkningen har ökats med 9 mank., 8 kv. eller 17 personer.
     Hela folkmängden utgör 2,009 mank. 1795 kv. eller summa 3.804.

 


Österbottniska Posten, 05.01.1923, nr 1, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

Amerika-brev.

Astoria, Oregon den 9 dec.

Det allra sista som hänt vill jag tala om till först.

Natten mot fredagen den 8 dennes utbröt här en ödesdiger eldsvåda, som lade 24 blocks eller kvarter i aska i själva hjärtat av affärsdistriktet. Att tala om de skilda affärshusen, som gick upp i lågor, skulle taga för mycken tid.

— — — [Håller med och skippar en del text och kommer till slutet:]

Den 12 nov. reste härifrån till Sverge och Finland en välkänd familj, mr Charles Sjösten med familj samt miss Edith Jacobson, en systerdotter till mrs S. De ämna övervara julen i Sverge i Sjöstens hem och sedan reser de till Bonäs i Nykarleby, varifrån mrs S är hemma. Våra allra bästa lyckönskningar följer dem på resan. Måtte de trivas i sina fäders land och måtte de lyckligen komma hit igen. Många avskedsfester hölls till deras ära före överresan, det var tal och sång och tårar, ty resan är ju lång och många faror hotar ibland på både land och hav.

— — —


Sophia Mannula [Hannula?], Österbottniska Posten, 05.01.1923, nr 1, s. 3.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

Stockuppbörd.

Stock uttaxeras för Kyrkoby högre folkskola efter 26 cm. per skattöre och verkställes uppbörd å Haralds såg nedannämnda dagar: Kyrkoby tisdagen den 16, Forsby torsdagen den 18, Kovjoki och Markby fredagen den 19, Soklot lördagen den 20 samt Ytterjeppo måndagen den 22 januari. Stockarna böra vara från 5—9 meter långa samt mätande minst 7 tum i toppen.
     Nykarleby den 4 januari 1523.

Byggnadskommittén.


Österbottniska Posten, 05.01.1923, nr 1, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


N:o 2 — 1923

Ö S T E R B O T T N I S K A   P O S T E N

Fredagen den 12 Januari
 

Maria Åkerblom-skandalerna.

I måndags vidtog i Gamlakarleby behandlingen av målet mot de av Maria Åkerbloms anhängare och trosfränder, som svurit mened. Från landsorten och stad hade instämts inalles omkring 100 vittnen. Av de anklagade hade de sex personer, som tills vidare av polisen påträffats, inställts för rätten. Menedarna voro som bekant 12.

Protokollet från polisförhöret i Vasa länsfängelse föredrogs först, varpå förhöret med de anklagade. De nekade naturligtvis till sin skuld. Målets behandling måndagen och 4 e. m. då alla vittnen hade hörts. Målet tog för vidare utredning uppskov till den 6 inst. februari.

Det blir icke någon ända på målen i samband med affären Maria Åkerblom. I tisdags vidtog inför rådhusrätten i Gamlakarleby ett av konsul A. Rodén väckt ärekränkningsmål mot forstmästaren Vartiovaara, vilken sistnämnde beskyllt konsul R. för fylleri och dåligt liv. Vid nästa ting i Karleby emotses även en hel hop rättegångar inalles ett 10:tal rörande ärekränkningar och vilka väckts, dels av Maria Åkerbloms anhängare, dels av hennes motståndare.


Österbottniska Posten, 12.01.1923, nr 2, s. 3.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

Ingen direkt Nykarlebykoppling, men Gustav Björkstrand disputerade 1976 med Åkerblom-rörelsen: En finlandssvensk profetrörelses uppkomst, utveckling och sönderfall. År 2011 kom hans Maria Åkerblom - Sändebudet med makt över liv och död.

 

Nålö Ångsåg

börjar sågningen måndagen den 15 januari 1923. — Sågar allmogestock fredagar och lördagar. — Om större partier enskildas stock inkomma, sågas dessa efter överenskommelse.
Behövligt arbetsfolk
antages ovannämnda dag.
     Nykarleby den 10 januari 1923.

Gustaf Höglund.


Läs mer:
Nålö Ångsåg.


Österbottniska Posten, 12.01.1923, nr 2, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


N:o 3 — 1923

Ö S T E R B O T T N I S K A   P O S T E N

Fredagen den 19 Januari
 

Avsändningen av styckegods. Till allmänhetens beaktande önskar stationsbefälet å Kovjoki station erinra om, att fr. o. m. den i instundande februari varje till befordran per järnväg inlämnat styckegodskolly bör vara försett med bestämmelsestationens tydliga namn, mottagarens namn och adress samt avsändningsstationens namn, anbragta antingen på själva kollit eller på en särskild vid kollit stadigt fastgjord stark adresslapp sålunda:

Bestämmelsestation
Mottagare
Adress
Avsändningsstation

Adresslappen bör vara av trä, läder, tygpapper eller segt papp. Vid godsexpeditionerna tillhandahållas adresslappar av trä till ett pris av 10 penni per st.


Österbottniska Posten, 19.01.1923, nr 3, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2023-01-23.)


N:o 4 — 1923

Ö S T E R B O T T N I S K A   P O S T E N

Fredagen den 26 Januari
 

Minnet av frihetskrigets
utbrott

firas instundande söndag den 28 enligt följande program:
     9.30 f. rn. samlas Nykarleby stads- och landskommuns skyddskårer på salutorget.
    9,45 f. m. hålles gudstjänst i stadens kyrka.
    11.30 f. m. sker kårernas avmarsch i och för uppvaktning vid hjältegraven.
   7 e. m. äger allmän medborgerlig fest rum å normalskolan.


Österbottniska Posten, 26.01.1923, nr 4, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.Till salu

Beklädning och stoppning av möbel
o. madrasser, gamla möbel repareras, snickeribeställningar mottagas, Alfons Eklund, Nykarleby, Tel. 74.
Gården västra sidan emot sjukhuset.

Till salu å samma ställe:
Stolar, olika sorter,

Schäslonger,

Barnstolar,

Barnsängar,

Lavoarer,

Stolsängar,

Bord, olika sorter,

Korgstolar,

Toalettbyråer,

Matskänkar,

En‑ och tvåmans-

Kommoder,

   sängar.

Resväskor.

Resår-, fiber- och träullsmadrasser
m. m, m. m.


Österbottniska Posten, 26.01.1923, nr 4, s. 4
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

*

Undrade vad en stolsäng kunde vara, och det var ju sist och slutligen inte så långsökt att det var en sån här:

(Inf. 2023-01-23.)


N:o 5 — 1923

Ö S T E R B O T T N I S K A   P O S T E N

Fredagen den 2 februari
 

Läkarkåren. Till provincialläkare i Nykarleby distrikt har utnämnts förste stadsläkaren i Vasa, professor Wold. Backman samt till stadsläkare i Nykarleby med. lic. Elisabeth Backman.
     Herrskapet Backman, som i dag anländer till orten, begynner sina mottagningar instundande måndag.
     D:r Kaltio stannar ännu å orten åtminstone två veckor för att avsluta sin verksamhet härstädes.

Femårsminnet av frihetskrigets utbrott

firades i söndags med enkla, men stämningsfulla högtidligheter. Kl. halv 9 f. m. samlades skyddskåren till parad å salutorget, varifrån avtåg skedde till  högtidsgudstjänsten i stadens kyrka. Predikan hölls av pastor O. Schalin, som i anslutning till dagens text talade bl. a. om plikten mot fosterlandet. Från kyrkan avtågade skyddskåren till begravningsplatsen i och för uppvaktning vid hjältegraven. Vid tillfället talade överlärar Hj. Björkvall, erinrande om frihetskampens betydelse, om den insats som gjorts även från denna ort och de offer striden krävde. Om också de fem år, som förflutit, medfört många besvikelser, står dock som kampens resultat kvar fosterlandets frihet, och de fallnas minne manar oss att sluta samman för dess värn. — Från Nykarleby skyddskår nedlades en krans av lokalchefen Rich. Kisor och från Lotta-Svärd-föreningen av lektorskan Ester Fougstedt. Härpå utförde hornmusiken »Vår Gud är oss en väldig borg«, varefter kåren avtagade under tonerna av Vasa marsch.

Kl. 7 e. m. vidtog den medborgerliga festen i normalskolan, vars sal fylldes till sista plats. Sedan seminaristernas hornseptett utfört en ouverture, hölls festföredraget av borgmästaren R. Österberg. Talaren skildrade landets väg till självständighet, den länga väg, på vilken frihetskriget 1918 blev det sista avgörande steget. Frihetsstriden gav vårt självständighetsblivande dess karaktär av någonting med offer och ansträngningar förvärvat, vilket gör kampens resultat till något i sig själv värdefullare och vackrare, än om vi vunnit det utan att själva göra denna insats däri. Efter talet sjöng seminaristernas kvartett »Dåne liksom åskan bröder», »Österbotten» och »Svenska Finland». Hornseptetten utförde »Die Wacht am Rhein» och hr Josef Herler deklamerade Gånge Rolfs dikt »En nyårsnatt på fjällen». Festen avslöts med Vårt land.

Lotta-Svärd föreningen höll i måndags sitt årsmöte, varvid till ordförande för året valdes fru Ester Fougstedt, till sekreterare fröken Ellen Thors, till kassör fröken Berta Herler, till matrialförvaltare fröken Hildigard Dyhr och till femte styrelsemedlem fru Maria Björklund, vilken sistnämnda även utgör lokalchefens representant i styrelsen. Beslöts bilda en syförening för förfärdigande av vinster till skyddskårens blivande lotteri och valdes till organisationskommitté fruar M. Björklund, K. Holmström, S. Hedström och J. Vilkman samt fröken E. Boman.


Österbottniska Posten, 02.02.1923, nr 5, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Tänkte att jag borde länka till dikten av Gånge. Goglade och första träffen blev:

(Inf. 2023-03-04.)


N:o 6 — 1923

Ö S T E R B O T T N I S K A   P O S T E N

Fredagen den 9 februari
 


Med sorg tillkännagives

att vår lilla älskling

Greta Maria

från Ytterjeppo avled den 20 januari 1923 i en ålder av 6 mån. och 9 dagar, sörjd av föräldrar, släkt och vänner.

Olga och Rudolf Ågren.

En liten ängel till oss kom,   
men trivdes ej och vände om.


Österbottniska Posten, 09.02.1923, nr 6, s. 1.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

Gösta och Erik Ågrens föräldrar och lillasyster. Den senares Olga. Historien om en mor är mycket läsvärd.

(Inf. 2023-03-04.)


N:o 7 — 1923

Ö S T E R B O T T N I S K A   P O S T E N

Fredagen den 16 februari
 

Professor Ivar Heikel
vill ej bli biskop

Under diskussionen om den blivande svenska biskopen har förre universitetsrektorn, professor Ivar Heikel, blivit nämnd som en synnerligen lämplig kandidat.
     Emellertid har professor Ivar Heikel enl. V. P. förklarat, att han ej kan mottaga kandidaturen, även om det ginge för sig, att en lekman läte prästviga sig och sålunda fyllde kyrkolagens bestämmelser. Professor Heikel anser sig redan på den grund, att han är 62 år gammal och sjuklig, ej vara rätta mannen för en så maktpåliggande och allvarsfylld befattning.

[Borgå stift inledde sin verksamhet 1/12 1923 och Max von Bonsdorff blev den förste biskopen.]

Svensk-Österbottniska samfundet valde vid möte i tisdags till preses fil. d:r L. J. Kurtén efter prof. Woldemar Backman, som avflyttat till Nykarleby. Då prof. Backman ansågs förtjänt av en särskild honnör för sin initiativrika, energiska och hängivna verksamhet inom samfundet, och hans snabba och oväntade bortflyttning från orten omöjliggjorde varje dylik åtgärd från samfundets sida, beslöt samfundet nu till protokollet anteckna sina känslor av tacksamhet för honom samt att anhålla om hans porträtt.


Österbottniska Posten, 16.02.1923, nr 7, s. 2
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2023-03-04.)


N:o 8 — 1923

Ö S T E R B O T T N I S K A   P O S T E N

Fredagen den 23 februari
 

Tandläkare.

Gösta Winterbäck, Nykarleby.

Bankgatan 35, Ahlstedts gård

Mottagningstid 11—12.

Andra tider enl. överenskommelse.

Telefon 100.


Österbottniska Posten, 23.02.1923, nr 8, s. 1.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.Nykarleby telefonbolag höll årsmöte i onsdags och behandlades bl. a. följande ärenden.

Verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för föregående års förvaltning, och återvaldes till posten hr Victor Holmström. Till bolagets montör återantogs hr B.  Svahnström. Till revisorer utsågos hrr A. Fougstedt och K. V. Ekmark.

Andelslaget Mission, som för sin verksamhet behöver den hittills åt telefoncentralen uthyrda lokalen, hade uppsagt denna till 1 juni men förklarat sig kunna bereda plats för centralen i byggnadens vindsvåning. Då detta förslag ansågs medföra en del olägenheter, uppdrogs åt en kommitté att arrangera hyresfrågan på för bolaget fördelaktigaste sätt. Förslagsvis nämndes som lämplig lokal den s. k. rektorslokalen [i Rådhuset, där den fanns från början].

Centralpersonalens anhållan om löneförhöjning ansåg sig bolaget för denna gång icke kunna bevilja i anseende till emotsedda extra utgifter för innevarande år.

Beslöts att tillsvidare utnyttja det n. v. telefonbordet och underkasta detsamma behövliga reparationer i förväntan på, att villkoren för anskaffande av nytt telefonbord skall bliva för bolaget fördelaktigare än vad i detta nu är fallet.

Väcktes förslag om ändring av bolagets stadgar därhän, att ledningen av detsamma ombetroddes, utom åt verkställande direktören, åt en styrelse, som inclusive direktören bestode av förslagsvis tre personer. Pa direktörens anhållan valdes en interimsstyrelse, bestående jämte direktören av hrr A. Kisor och Joel E. Nordling.

Årsavgifterna beslöts tillsvidare bibehålla vid samma belopp som hittills.

Bolaget beslöt för sin del icke mera upprätthålla telefonen i vaktstugan vid Andrasjön. [Fortsättning i nr 11.]

Beslöts att anhålla om förnyelse av bolagets gamla koncession, vilken den 1 juni utgår, samt att dessutom anhålla om ny koncession å direkt ledning Nykarleby—Vasa.

Utgiftsstaten för 1928 fastställdes sålunda:

Inkomster:  
Saldo fr. föreg. år

4,471:—

Medlemsavgifter

27,000:—

Nyanslutning

1,200:—

Räntor

500:—

S:ma

33,171:—

 

 

Utgifter:

 

Löner

19,000:—

Hyror

2400:—

Centralbordsfond

2,000:—

Reparationer

5,800:—

Div. utgifter

3,971:—

S:ma

33,171:—


Österbottniska Posten, 23.02.1923, nr 8, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Staden får telefon av Erik Birck.Delikatess- o. kolonialvaruaffär

samt skohandel


          Undertecknad öppnar fr. o. m. i morgon, den 24 dennes, i sin ägande gård vid Ö. Esplanadgatan härstädes, en delikatess- och kolonialvaruaffär, samt fortsätter därjämte, uti särskild avdelning, med min skoaffär.
          I förening med ett gediget och välsorterat lager samt reelt bemötande hoppas jag få påräkna den köpande allmänhetens bevågenhet.
          Nykarleby den 22 februari 1923

J. Th. Forsberg


Läs mer:
Det gick inte så bra, redan drygt två år senare blev det konkursauktion.

Diverse.

Ritningar och

kostnadsförslag

samt alla till yrket hörande arbeten utföras av undertecknad. Adr.: Häggbloms gård i Nykarleby.
     Nykarleby den 22 februari 1923.
O. Ivars.

Byggmästare och kretschef.


Österbottniska Posten, 23.02.1923, nr 8, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2023-03-04.)


N:o 9 — 1923

Ö S T E R B O T T N I S K A   P O S T E N

Fredagen den 23 februari

Tacksägelse.
     Till professor W. Backman och fru doktor E. Backman frambäres härmed ett hjärtligt tack för förplägningen vid Nykarleby frihem på deras silverbröllopsdag.
Maria Åberg.     


Österbottniska Posten, 02.03.1923, nr 9, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2023-03-04.)


N:o 10 — 1923

Ö S T E R B O T T N I S K A   P O S T E N

Fredagen den 9 Mars
 

Sedvanlig vintermarknad hölls senaste torsdag och fredag; de egentliga marknadsdagarna blevo dock fredag och lördag, vad tillloppet av publik beträffar, som f. ö. var ganska ringa. Bland torgförda varor märktes möbel, slädar och kärror, kläder och manufakturer, bleck saker, lergods och lädervaror, utom det vanliga krimskramset. Köplusten var ganska liten. På hästmarknaden var omsättningen däremot rätt god. Priset för en någorlunda god arbetshäst var 7—8,000 mk.

Ordningen under marknaden var god. Torsdag kväll förekom dock en knivning och c:a femton personer torde komma att åtalas för fylleri samt två för brott emot förbudslagen.


Österbottniska Posten, 09.03.1923, nr 10, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

 

Diverse

Den ärliga upphittaren av Fmk 200, som förlorades å torget under marknaden, behagade anmäla till tryckeriet.


Tillvarataget

En dam fingervante upphittad måndag morgon. Återfås mot annonsavgiften å tryckeriet.

Ett par nya ullvantar o upphittade före marknaden. Återfås mot annonsavgiften å tryckeriet.


Österbottniska Posten, 09.03.1923, nr 10, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Marknaderna av Erik Birck.
(Inf. 2023-03-06.)


N:o 11 — 1923

Ö S T E R B O T T N I S K A   P O S T E N

Fredagen den 16 Mars
 

STADSFULLMÄKTIGE

Vid stadsfullmäktiges sammanträde den 8 dennes behandlades bl. a. följande ärenden:

Beviljad pension. Barnmorskan Hanna Sandell beviljades en årlig pension av fmk 4.000:—, varav 500 mark som grundpension och 8,500 mark som dyrtidstillägg.


Lokal för telegrafstationen. Fullmäktige beslöto att upplåta och iordningställa förra järnvägsstationen till telegrafstation samt bekosta ved och lyse för densamma. [Bakgrunden.]


Föreningen Lotta Svärds
anhållan att under seminariets 50-års fest få disponera över Brunnsholmarna för servering av kaffe och läskdrycker bifölls.


Lönefrågor.
Med anledning av veterinär Max Fribergs anhållan om bättre löneförmåner valdes herrar K. F. Spolander och Victor Holmström att tillsammans med kommittérade för Nykarleby landsk. Munsala och Jeppo kommuner förbereda frågan och inkomma med förslag. I anledning av borgmästaren R. Österbergs anhållan om löneförhöjning beslöto fullmäktige upptaga lönefrågan för alla stadens kommunala funktionärer till behandling, och tillsattes en kommitté bestående av herrar K. F. Spolander, K. J. Hagfors, Axel Kisor, Victor Holmström och Joel E. Nordling, vilken fick i uppdrag att allsidigt förbereda ärendet samt att i enlighet med socialstyrelsens prisindex uppgöra förslag till glidande löneskala.


Till medlemmar i biblioteksstyrelsen
för stadens bibliotek valdes fru Ester Fougstedt och fröken M. Castrén samt herrar N. A. Fougstedt, Hj. Björkvall, G. A. Yrjas och Otto G. Holmberg.


Fyllnadsval.
Till befattningar, som genom hr Oskar Wilkmans avgång blivit lediga, valdes: v. ordf. i drätselkammaren n. v. medlemmen av kammaren hr Aug. Casén, till ny medlem suppleanten hr K. V. Ekmark samt till suppleant i dennes ställe hr Vald. Bergman; till medlem i sjukhusstyrelsen hr E. Sirviö, i prövningsnämnden hr Joel Nilsson samt i hälsovårdsnämnden hr H. Österlund.


Diverse ärenden.
Frågan om huruvida staden skulle inträda som medlem i Finlands Hamnförbund [som man gick ur1973] överlämnades åt drätselkammaren, förstärkt med herrar Axel Kisor och Oskar Wilkman.
     Frågan om en donation till seminariet i anledning av dess instundande 50-årsfest bordlades.
     Förlängning av arrenderätten å den s. k. skogsparken beviljades seminariet på ytterligare 30 år.

Kristliga folkhögskolan. Till förmån för skolan inflöt under februari månad Fmk 2,750:05. Ministeriet för inrikesärenden har bifallit till styrelsens anhållan om, att under innevarande år över hela landet genom uppbärande av frivilliga kollekter och emottagande av gåvor å numrerade listor insamla medel till ett belopp av 600,000 mark för betäckande av nämnda skolas skuld.

Telefonförbindelsen med Andra-sjön. Telefonbolagets beslut att indraga telefonen i vaktstugan vid Andra-sjön synes ha väckt en viss uppmärksamhet, blandad med ett naturligt mått av missnöje hos en del av allmänheten.

Då telefonbolaget icke kan betraktas som ett affärsföretag i vanlig bemärkelse utan upprätthålles främst som allmännyttigt företag, hade menar man bolaget i det allmännas intresse bort upprätthålla nämnda linje, även om den för bolaget icke vore rentabel. Resonnemanget är utan tvivel berättigat såtillvida, att man ogärna vill tänka sig indragningen av en linje, som redan existerat flere tiotal år, vilken särskilt efter järnvägens försäljning utgjort en nog så behövlig kommunikationsmöjlighet och vars indragning utan tvivel just skulle komma att framhäva behovet av densamma.

Utan att gå frågan i förväg vilja vi i anledning härav tillägga, att bolagets beslut att i anseende till sina ökade omkostnader icke för sin del mera upprätthålla linjen dock icke behöver innebära densammas slopande. Upprätthållandet av telefonförbindelse mellan staden och dess hamn ankommer dock icke närmast telefonbolaget. [I nr 15 var ärendet löst. Staden får telefon av Erik Birck.]

 

I Amerika avlidna. Den 17 dec. avled i sitt hem i Amerika Henrik August Nylund (Drake) i en ålder av 43 år. Nylund var född i Soklot 1879 och kom till Draka som liten med sina föräldrar. Vid 20 års ålder reste han till Amerika, där han vistats å olika ställen, i Ironvood över 22 år, på farmen i 9 år. Han sörjes närmast av maka och sju barn, ålderstigen moder och syskon.


Österbottniska Posten, 16.03.1923, nr 11, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2023-03-14.)

 

N:o 12 — 1923

Ö S T E R B O T T N I S K A   P O S T E N

Fredagen den 23 Mars
 

Gårdsköp. Fröken Charlotta Ahlström har försålt sin ägande gård vid Källbackgatan till mjölnaren Emanuel Hägglöv. Köpesumman 24,000 mk.

Ett år för tidigt. I Aftonbladet för den 17 mars har Ruben G:son Berg publicerat en vacker hyllningsartikel till Mikael Lybecks 60-årsdag, vilken enligt Ruben Bergs mening inföll senaste söndag. »Till Lybecks vackra hem, Vallmogård i Grankulla strax utanför Helsingfors, gå därför i morgon många hjärtliga och erkännsamma tankar från Sverge«, slutar han, och man bör hoppas att så skedde. Men om dessa tankar skola träffa Lybeck på hans 60-årsdag böra de upprepas den 18 mars nästa år, ty Mikael Lybeck är född år 1864.

JEPPO.

En man av gamla stammen.

Från Jeppo skriver till oss sign. »Viking».

Söndagen den 11 dns vigdes till gravens ro stoftet av Ytterjeppo bys äldsta invånare, f. d. bonden Johan Mattsson Högväg, 87 år gammal. Den avlidne var en av desse gamla odalmän, som inom vår svenska stam bliva allt färre. Född av fattiga föräldrar reste han enligt tidens sed redan i unga år på arbetsförtjänst till Helsingfors, där han erhöll anställning som skeppstimmerman och gjorde sig omtyckt som en skicklig och driftig arbetare. Efter att arbetat där under en följd av år återvände han till hembygden, där han av sin svärfar erhöll ett ödefallet hemman, som denne för hans räkning inköpt. Detta hemman har han under sin långa levnad upparbetat till ett förstklassigt sådant samt i arv lämnat åt sina söner. Han var en kärnfrisk, svensk odalman, en verklig bonde med håg för sitt kall. Kraftig i armen var han just skapad till att upptaga kampen bland mossar och stenar. Hjärtegod och vänlig var han de förtrycktas vän och beskyddare, ja, många äro de inom byn, som med tacksamhet minnas hans goda och ädla hjärta. Vile han i frid efter sitt långa och väl utförda dagsverke, ja, frid över den svenske odalmannens grav.


Österbottniska Posten, 23.03.1923, nr 12, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

Auktioner.

Påsklördagen,

den 31 innevarande mars, från kl. 10 f. m., förrättas auktion uti avl. smeden Isak Sundbergs gård å Nygård invid Nykarleby stad, varvid kommer att försäljas förenämnda gård och tomt, smedja, smidesverktyg, möbler, säng och gångkläder, husgerådssaker m. m. Gården säljes kl. 1 p. d.

     Nykarleby den 21 mars 1923.

Hilma Viljanen.     

Medels offentlig auktion,

som förrättas å Högbacka tisdagen den 27 mars kl. 12 p. d., försäljes avlidne arbetaren Timoteus Vitikainens egendom, däribland 2 st. båtar, 1 handkärra, möbel, verktyg, kläder, potatis jämte diverse. Inropen betalas genast.

     Nykarleby landskommun den 22 mars 1923.

G. Granroth     

Kopparkärl

repareras och förtennas.

Plåtkakelugnar

och alla slags plåtarbeten förfärdigas.

Jordbruksmaskiner

och verktyg repareras.

Yxor

stålas och klappas.

Liar

mottagas för klappning hos

K. J. Joupers Fabr. A°B.


Att klappa betyder vässa har jag hittat, men än så länge obekant vad man gör när man stålar en yxa. Kanske lagar eggen om den flisats.


Österbottniska Posten, 23.03.1923, nr 12, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-03-26.)

 

N:o 13 — 1923

Ö S T E R B O T T N I S K A   P O S T E N

Fredagen den 29 Mars
 

Dödsfall.

Fredagen den 28 dennes avled härstädes i hjärtslag änkefru Aline Hedström. Den avlidne var född år 1857 å Juthbacka egendom och dotter till dåvarande häradsskrivaren i Nykarleby G. A. Kjellman. Efter att år 1886 ingått giftermål med affärsmannen M. Joel Hedström har fru H. varit bosatt utom födelseorten intill senaste år, då hon efter sin makes frånfälle bosatte sig härstädes. Fru Aline Hedström var typen för den praktiskt dugliga husmodern, vars liv förflutit inom hemmets värld.


Änkefru

Aline Hedström

född Kjellman


avled hastigt den 23 mars 1923 i sitt 66:te levnadsår, sörjd och saknad av

De egna

     Jordfästningen försiggår torsdagen dun 29 mars kl. ½ 3 e. m.


Auktion.


Senaste söndag afton avled efter en längre tids sjukdom lektorskan Mathilda Rosalie Backman i sitt 75:te levnadsår. Den avlidna tillhörde en gammal nykarlebysläkt, dotter till handlanden och rådmannen Albert Dyhr och hans hustru Mathilda Lithén, skalden Z. Topelius’ ungdomsideal. Gift år 1881 med lektorn vid svenska normaliyceum i Helsingfors Axel Backman, blev hon redan år 1888 änka och återflyttade några år senare hit till sin hemstad, där hon sedan varit bosatt.Rosalie, f. Dyhr.

Ur Gamble Leutinanten ...


I ortens sällskapsliv var lektorskan Backman i sin hälsas dagar högt uppburen och offrade gärna tid och krafter för andras trevnad och andras bästa. I unga dagar skötte hon utan ersättning tillsammans med fröken Ch. Lindqvist folkbiblioteket, och ända till sitt sista år har hon varit en intresserad medlem i sjömansmissionssyföreningen. Några år tillhörde hon också fattigvårdsstyrelsen.

Lektorskan Backman var en av de vänfasta, godhjärtade personer, som känna varmt för andra och vilka själva leva ett rikt liv genom vackra minnen och vackra tankar. Varje gång man gick från henne, kände man sig rikare och lyckligare, än då man kom. Därför kvarlämnar hon ett stort tomrum bland sina många gamla och unga vänner, som lärt sig hålla av henne uppriktigt. Närmast sörjes den avlidna av sin syster, fröken Charlotte Dyhr.


Med bitter smärta delgives
att
min enda älskade syster

Lektorskan

Mathilda Rosalie
Backman
född Dyhr


i Nykarleby den 24 maj 1848, inslumrade stilla i döden en 25 mars 1923 kl. ½ 10 e m. I ljust och tacksamt minne bevarad samt saknad av mig, släktingar och många vänner.

Lotte Dyhr.

     I dina händer befaller jag min ande, du haver mig återlöst Herre, du trofaste Gud
Jordfästningen eger rum i Nykarleby kyrka tisdagen den 3 april 1923 kl. 2 e. m.

Tisdag morgon avsomnade stilla fru Agnes Emilia Forssén i den höga åldern av 92 år. Den avlidne var dotter till förre landskamreraren i Vasa, Långhjelm, och änka efter kronolänsmannen Fredrik Forssén.


Vår älskade moder

Agnes Emilia Forssén

född Långhjelm

avled stilla den 37 mars 1923 i sitt 93 levnadsår, sörjd av barn och barna barn samt många släktingar.

De egna

     Jesus säger „Den som tror på mig, han har evigt liv“.

Mödrabelöningen.

Vid Samfundet Folkhälsans mödrapremiering ha följande personer från Nykarleby och omnejd tilldelats belöning.

Diplom ha tillfallit Edit Björkvall, Susanna Vilhelmina Blomqvist, Anna Maria Sund och Maria Alexandra Söderlund från Nykarleby stad; Anna Olivia Ekman, Hilma Maria Kronqvist, Maria Irene Smeds, Karolina Westerlund, Hulda Maria Wik, Johanna Wikblom och Amanda Sofia Wikström från Soklot; Hulda Bro och Alexandra Irene Lundqvist från Kovjoki.

Diplom och penningepris ha tilldelats Hilda Maria Sjöblom fr. Soklot (500:—) och Ida Maria Backlund fr. Kovjoki (250:—).

Från Forsby och Kyrkoby hade även ett antal familjer anmälts till premieringen, men hava dessa icke kunnat tagas i betraktande vid belöningen, emedan de icke underkastat sig föreskriven läkarundersökning.


Österbottniska Posten, 29.03.1923, nr 13, s. 2,
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2023-03-29 .)

 

N:o 14 — 1923

Ö S T E R B O T T N I S K A   P O S T E N

Fredagen den 6 April
 


Senaste tisdag den 3 april avsomnade härstädes förre seminariedirektorn Erik Gustaf Hedström i en ålder av det närmaste 71 år. Dödsbudet kommer ej oväntat, ty den avlidne har en längre tid varit bruten till hälsan och sedan mitten av december månad bunden vid sjukbädden. Hans bortgång väcker dock känslor av vemod, ty han har varit uppburen som en av de få gamla, vilka haft betydelse för orten.

Gustaf Hedström var född den 11 maj år 1852 och egnade sig efter att vid 16 års ålder ha vunnit den gyllene lyran åt naturvetenskapliga studier. Efter avlagd filosofiekandidatexamen verkade han en kortare tid som lärare vid svenska fruntimmersskolan i H:fors samt grundade år 1874 i Nykarleby en privat fruntimmersskola, vars föreståndare han en lång följd av år var. Emellertid företog han år 1875 en studieresa till Tyskland, där han genomgick en gymnastiklärarkurs vid Grossherzogliche Turnlehrerbildungsanstalt i Karlsruhe. Han blev en av föregångsmännen för gymnastiken i landet och var en bland grundarna av den första frivilliga gymnastikföreningen i Finland, Helsingfors’ Gymnastikklubb, till vars hedersledamot han också sedermera blivit kallad.

Redan år 1876 utnämndes Hedström till lektor i gymnastik, hälsolära och naturkunnighet vid Nykarleby seminarium, där han tidtals också undervisat i slöjd, teckning och kemi. Och vid detta läroverk har han sedan utfört sitt livsarbete. Direktor för seminariet blev han år 1905 och kvarstod på den posten till år 1911, då han avgick med pension. Men även därefter har han tjänstgjort vid seminariet som vikarie i olika ämnen, så att han med utgången av senaste läsår avslutade sitt 46:te arbetsår vid samma läroverk.

För sin praktiska blick och sina pedagogiska insikter har Hedström varit inkallad i flere kommittéer för behandling av skolfrågor: år 1884 i kommittén för uppgörande av program för handarbetsundervisningen i folkskolor, år 1892 i kommittén för revision av seminarieförfattningen och år 1894 i den s. k. lärobokskommittén. Han har utgivit „Lärobok i linjalritning för folkskolan” och „Folkskolans naturlära”. Den senare har utkommit i flere upplagor och måste anses som en ypperlig lärobok genom enkelhet, klarhet och ett välvalt material.

För det kommunala livet visade direktor Hedström stort intresse och har i hemstaden fått mottaga talrika förtroendeuppdrag. Så har han en lång följd av år varit medlem av stadsfullmäktige och deras viceordförande, drätselkammarens ordförande, medlem av hälsovårdsnämnden, kyrkorådet och kyrkofullmäktige. Han var en av Nykarleby Sparbanks stiftare och dess direktör i många år. Han har tillhört styrelsen för Wasa banks och Unionbankens kontor i Nykarleby och under lång tid varit direktör för Nykarleby telefonbolag. Därjämte var han i tiden medlem i byggnadskommittén för Nykarleby järnväg och dess sekreterare samt en tid dess verkställande direktör.

I yngre år var han en ivrig seglare och under 18 år kommodor för segelsällskapet Ägir, bland vars stiftare han varit och till vars hedersledamot han kallats.

Direktor Hedströms liv har således varit innehållsrikt och arbetsdrygt. Då han den 11 maj senaste år fyllde 70 år, blev han också föremål för en storartad och uppriktig hyllning från kamraters, elevers och stadsbors sida. F. d. elever anhöllo därvid om att fä låta måla hans porträtt för seminariet.

Av utomordentligt stor betydelse har direktor Hedströms livsgärning varit, ty alla svenska folkskollärare i vårt land ha under en kortare eller längre tid stått under hans ledning och mottagit inflytande av honom. Som lärare var han av objektiv läggning och förstod att väl skilja det väsentliga från det oväsentliga, varför hans elever gingo ut med rediga kunskaper. Genom sin rika erfarenhet, sitt praktiska, sunda omdöme, sin ljusa livssyn och sin kärlek till ungdomen, genom sitt jämna lynne och sin alltid behärskade taktfullhet och humanitet vann han både sina kamraters och sina elevers förtroende och tillgivenhet. Genom dessa egenskaper gjorde han sig särskilt gällande som direktor, varför hans direktorstid överhuvud var en lycklig tid i seminariets historia.

I ett avseende var direktor Hedström olik många gamla lärare; hans intresse för seminariet och dess elever växte år för år; seminariet och normalskolan voro också föremål för hans sista rediga tankar. Det beredde honom stor glädje, att han så lång tid fick vara lärare vid seminariet och kände alla svenska folkskollärare i Finland.

Med uppriktig saknad ihågkommes han av kamrater, elever samt av många vänner både å andra orter och i hemstaden, vilken var honom kär och vars minnen han i synnerhet på äldre dagar älskade att samla och uppteckna. Direktor Hedström sörjes närmast av maka, född Häggblom, en son, bankdirektören Einar Hedström, en bror, fem systrar, två svärdöttrar och två barnbarn.


—g—., Österbottniska Posten, 06.04.1923, nr 14, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Hedström av Einar Hedström.
(Inf. 2023-05-03.)

 

N:o 15 — 1923

Ö S T E R B O T T N I S K A   P O S T E N

Fredagen den 13 April
 

STADSFULLMÄKTIGE.

Stadsfullmäktige sammanträdde den 5 dns och behandlade därvid bl. a. följande ärenden:

Hedersbevisning. Innan förhandlingarna vidtogo, erinrade ordf. bankdir. Spolander om, att en mångårig medlem av fullmäktige, nämligen direktor Gustaf Hedström, avlidit, och hedrades hans minne med uppstigning, varefter fullmäktige beslöto att genom ordf. och viceordf. som en gärd av tacksamhet nedlägga en krans vid hans begravning.

Förkastade besvär. Delgavs landshövdingens utslag å de besvär, som poliskonstapel Aug. Svanbäck m. fl. anfört över fullmäktiges beslut angående en avloppstrumma över gatan utanför Häggbloms och Ylönens tomter, och hade landshövdingen icke funnit skäl till upphävande av fullmäktiges beslut.

Barnmorskan Hanna Sandell beviljades ansökt avsked, räknat från den tid, då ny barnmorska tillträder tjänsten.

Telefonförbindelsen Andrasjön. Fullmäktige godkände drätselkammarens förslag om upprätthållande av en telefonförbindelse mellan staden och Andrasjön. [Ärendet diskuterades första gången i nr 11.]

Stadgarna för stadens sjukhus upplästes och godkändes.

Diverse ärenden. Till ombud för staden vid det sammanträde, som hålles den 28 innevarande april i Vasa angående byggandet av ett distriktssinnessjukhus gemensamt med övriga österbottniska kommuner, valdes bankdir. K. F. Spolander, suppl. Evert Sirviö. [Svenska Österbottens distriktssinnessjukhus Roparnäs invigdes den 29 november 1926.]

Kristliga folkhögskolans anhållan om en gåva till skolans insamlingsfond remitterades till beredningsutskottet.

»Den billiga orten». Nykarleby har alltid haft namn om sig att vara en billig matort, men då man vet att mjölkpriset i Helsingfors numera är 1 mk 40 pi per liter och priset här fortfarande står på 1 mk 75, kunde man fråga mjölkproducenterna i staden och omnejden om icke tiden voro inne att något justera priset för att orten fortfarande skulle göra skäl för sitt gamla namn som billig matort.


Österbottniska Posten, 13.04.1923, nr 15, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2023-05-03.)

 

N:o 16 — 1923

Ö S T E R B O T T N I S K A   P O S T E N

Fredagen den 20 April
 
Seminariejubileet. Statsrådet har bifallit till att lektionerna vid Ekenäs seminarium få avslutas redan den 5 juni för att sätta seminariets lärarkår i tillfälle att deltaga i Nykarleby seminariums 50-årsfest den 8—9 juni.

Hälsovårdsnämndens berättelse för år 1922.

Ur hälsovårdsnämndens berättelse för senaste år göra vi följande utdrag.

Folkmängden vid årets utgång utgjorde 1,350 personer. Antalet under året födda var 10, vilket utgör ett födelsetal av 11,7 på 1,000 invånare, sålunda en mycket låg nativitet. Antalet döda var ovanligt högt, 28 personer, eller på 1,000 invånare 20,6. Motsvarande tal under 1921 voro 12 och 8,7.

Dödsorsakerna voro främst: hjärtfel 5 döda (17,9 procent), kräfta 4 (14,3), ålderdomsavtyning 8 (10,7), lungsot 8, influensa 2 (7,1), lunginflammation 2 och hjärnhinneinflammation 2. Under året ha inalles 265 fall av akuta sjukdomar behandlats. Den största sjukligheten faller på månaderna november—februari, nämligen november 29 fall, december 70, januari 49 och februari 91. Under tiden maj—september förekommo endast 2 fall, båda i juni.

Den höga siffran i början av året beror främst på influensan, som i februari antog en epidemisk karaktär med ej mindre än 72 fall. I slutet av året förekom åter talrika fall av kikhosta, samtidigt som en större epidemi var rådande på landsbygden. Sålunda anmäldes i december 19 fall av kikhosta. Vid sjukvården i hemmen har diakonissan Ida Tanskanen utfört ett intensivt arbete. Hon har under året gjort 2,125 sjukbesök hos 188 sjuka förutom 38 besök hos stadens fattiga samt vakat 28 nätter med de sjuka. Nio gånger har hon utfört narkotiseringen vid operationer på sjukhuset. För detta sitt arbete har hon från stadens sida uppburit endast fri ved och fritt lyse.

Enligt yrkesinspektorns rapporter ha inga anmärkningsvärda missförhållanden rått inom stadens hantverkerier och försäljningsplatser.

Sjukhuset. Enligt berättelsen över sjukhusets verksamhet under år 1922 ha därstädes under året varit intagna summa 112 patienter, av vilka 51 män och 61 kvinnor. Av dessa voro hemmahörande: i Nykarleby stad 39, landskommunen 33, Jeppo 9, Munsala 10 och andra orter 21 personer.

Drätselkammarens förslag i badstufrågan. Hälsovårdsnämnden beslöt vid sitt senaste sammanträde att ånyo rikta en skrivelse till stadsfullmäktige i badstufrågan i avsikt att om möjligt påskynda densamma.

Emellertid har drätselkammaren, till vilken frågan av fullmäktige tidigare remitterats, senaste fredag behandlat frågan. Därvid granskades de olika ritningar och kostnadsförslag som sett dagen, sedan frågan om uppbyggande av nytt badhus väcktes. Bland förslagen, av vilka det dyraste (arkitekt Oiva Kallios ritning) slutar på c:a 300,000; — och det billigaste på c:a 65,000 mk enligt n. v. pris, beslöt kammaren förorda ett av hr V. Holmström m. fl. uppgjort förslag, innebärande uppbyggandet å gamla badstuplatsen [den förra hade brunnit drygt sju år tidigare] av ett badhus i två avdelningar, den ena med karbad och finnbadstu, den andra med endast finnbadstu. Väggarna i själva badrummen skulle till halva sin höjd uppföras av tegel eller cement med övre delen av stock. Den beräknade byggnadssumman stege till c:a 120,000 mk, inredning inberäknad.

Kammaren ansåg dock de stundande sommarmånaderna av särskilda skäl icke lämpliga för arbetets utförande utan beslöt föreslå, att arbetet skulle vidtaga nästa höst samt badhuset stå färdigt påföljande höst 1924.


Österbottniska Posten, 20.04.1923, nr 16, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Nästa notis.
Bastur av Erik Birck.
(Inf. 2023-05-03.)

 

N:o 17 — 1923

Ö S T E R B O T T N I S K A   P O S T E N

Fredagen den 27 April
 

1:sta maj insjunges på hävdvunnet sätt av seminaristerna, som kl. halv 9 avtåga från seminariet, varefter sång utföres vid Storabron. Härifrån tågas vidare till Topeliparken, där sång likaså utföres.

Omedelbart därpå vidtager i samskolan servering av kaffe, struvor och mjöd för allmänheten. Behållningen tillfaller skolan.

Ungdomsföreningen företager på e. m. utfärd till Andrasjön med samling vid Storabron kl. 2. Kl. 8 e. m. samlas föreningsmedlemmarna till samkväm i sin lokal.
Aftontrakteringen för allmänheten åter ombesörjes av lottorna, som från kl. 8 e. m. bjuda på kaffe, mjöd och struvor samt några nummer musik och sång. Behållningen tillfaller Lottaföreningen.


Österbottniska Posten, 27.04.1923, nr 17, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Förstamajfirande av Lars Pensar.

Auktioner

Gårdsauktion.

     Lördagen den 5 maj kl. 11 f. m., försäljes genom frivillig auktion Selim Fröjdmans gård n:o 88 vid Källbacksgatan, samt diverse lösegendom. Lösegendomen betalas kontant. Gården säljes kl. 12 på dagen och delgives betalningsvillkoren vid auktionen.

Uno Sarlin.

 
Medels offentlig auktion,

som anställes inför Drätselkammaren fredagen den 4 inst. maj kl. 6 e. m. utbjudes:

l:o) Arrenderätten för 10 år till Riejärvi om 1,43 har, Karlgrönfors om 2,5 har (i 3 lotter), Sorvist potatisland om 0,2 har;
2:o) D:o för 5 år till områdena norr och söder om f. d. järnvägsstationen, järnvägsvallen m. m.
3:o) Bärgningsrätten för instundande sommar till Leppogubben, Djupsten holme, beteshagen vid Andrasjön, Stenbacka åker samt esplanaderna, åbranterna m. fl. platser inom staden och dess närhet;
4:o) Särskilda områden inom staden för potatisodling för 1 event. flera år ävensom
5:o) Renhållningen av stadens parker, esplanader m. m. under sommaren.

Nykarleby den 25 april 1923

Drätselkammaren.

Auktion,

som förrättas lördagen den 5 maj kl. 10 f. m., vid kommunens lånemagasin, försäljes c:a 14 hkl råg och korn, av därstädes förvarade lärarenas lönespannmål, som tillkännagives. Nykarleby den 25 april 1923.

Johan Finne.


Lönespannmål var spannmål som ingick i någons löneförmåner. Men vilka lärare hade den förmånen? Lars Smeds berättade att 14 hektoliter motsvarar cirka 1000 kg spannmål.

Att utsläppa får på bete

i stadens skog samt Thorsö m. fl. staden underlydande holmar är vid laga ansvar förbjudet.

Nykarleby den 25 april 1923.

Drätselkammaren.


Österbottniska Posten, 27.04.1923, nr 17, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2023-05-03.)

 

N:o 18 — 1923

Ö S T E R B O T T N I S K A   P O S T E N

Fredagen den 4 Maj
 

Kristliga folkhögskolan.


Läsåret, som var avsett att fortgå till i går den 3 maj, då det skulle avslutas med en högtidlig akt, måste på grund av ett fall av epidemisk sjukdom bland eleverna avbrytas några dagar tidigare. Ett enkelt avslutningssamkväm hölls på skolan med lärare och elever senaste måndag den 30 april, och de flesta eleverna begåvo sig hem därpå följande dag.

Skolan har under den nu avslutade kursen varit besökt av ett 40-tal elever, av vilka flickorna bildat flertalet. Då man kan förutsätta, att verksamheten i allmänhet är någorlunda väl bekant, torde det vara överflödigt att i detta sammanhang närmare ingå därpå. Men en gren av skolans arbete, som tidigare mindre beaktats åtminstone i de offentliga redogörelserna, må här påpekas. Det är det praktiska arbetet, som utföres i slöjdsalen och handarbetsrummen.

Arbetsordningen upptager 12 veckotimmar slöjd och handarbete. Pojkarna ha under denna tid förfärdigat en mängd alster, som tyda på att de kommit långt i vanlig snickarslöjd. Där funnos tre modärna vävstolar, flera skrivbord, en byrå, stolar och särskilda mindre träarbeten, alla väl utförda och vittnande om träget arbete och god förmåga att föra hyvel och såg.

Icke blott för skolan själv utan än mer för den stora allmänhet, som brukar infinna sig till festligheterna därstädes, blev det en missräkning, att de utförda handarbetena och slöjdföremålen inte kommo att bli utställda. Detta gäller i särskild grad flickornas alster. Fröken E. Nordströms elever ha under sin lärarinnas skickliga och intresserade ledning alltid presterat gedigna och smakfullt utförda arbeten, såsom man varit i tillfälle att övertyga sig om vid årsavslutningarna förut. Under den gångna vintern har resultatet blivit än bättre. Tillgången på lämpligt material har i år varit rikligare än tidigare, och mera harmoniska färgsammanställningar i mönstren ha kunnat åstadkommas.

Den utförda handarbetskollektionen upptager minst 250 färdiga arbeten. Där var till en början lika många fullständiga omgångar linnekläder, som skolan haft flickelever, således ett 30-tal. I vävstolen ha förfärdigats bl. a. smakfulla, durabla dörrdraperier, 2 à 3 m² stora golvmattor, ry- eller flossaarbeten, såsom kuddar, gungstolsmattor m. m. Sängtäckena och gardinerna i vackra modärna mönster förekommo i år likasom i fjol i stort antal och skulle säkert fått det bästa omdöme, ifall de varit utställda. Såsom nyheter för detta år kan nämnas vävda sängmattor av ylle, väggbonader samt särskilda macramé alster, såsom handarbetsväskor och fransar till olika slag av arbeten.

Trots all den flit eleverna lagt i dagen under de ordinarie undervisningstimmarna hade de dock icke kunnat åstadkomma detta vackra resultat, därest de inte använt många av sina lediga stunder för handarbetet. Ofta ha de under vinterns lopp suttit i vävstolen eller vid annat arbete i någon av de båda handarbetssalarna, då deras tid medgivit sådant.

Meddelandet av den mekaniska färdigheten är visserligen en viktig uppgift vid skolans handarbetsundervisning. Flickorna komma därunder att lära sig bli praktiskt duktiga människor, som i sina hem skola reda sig på egen hand med förfärdigandet av erforderliga kvinnliga handarbetsartiklar. Men man syftar på samma gång även mot ett annat mål. Undervisningen vill uppfostra smakriktningen och elevernas uppfattning om trevnaden i hemmet, den strävar till ökad harmoni på det område, där kvinnan herskar.

Årets handarbeten vid skolan tala gott i den riktningen. Det är mycket av verklig hemkultur över dem.


Hj. B., [Hjalmar Björkvall], Österbottniska Posten, 04.05.1923, nr 18, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Kristliga Folkhögskolan i kapitlet Fakta.
(Inf. 2023-05-03.)

 

N:o 19 — 1923

Ö S T E R B O T T N I S K A   P O S T E N

Lördagen den 12 Maj

[I detta nummer var det inte mycket publiceringsvärt.]

Önskas köpa

Löständer

vanliga (kasserade) köpas per post. Porslinshandeln,   Wladimirsg. 55.

 

Härmed förbjudes

vid laga ansvar allt betande av kreatur och fjäderfä å min arrende gårdstomt å Bärs.

 Jeppo den 7 maj 1923.

E. M. Jakoleff


Österbottniska Posten, 12.05.1923, nr 19, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2023-05-0.)

 

N:o 20 — 1923

Ö S T E R B O T T N I S K A   P O S T E N

Fredagen den 18 Maj

 

Dödsfall. Den 14 maj avled plötsligt härstädes doktorinnan Betty Hagfors.

Fru Hagfors var född i Pargas 1860 och kom redan 1885 till Nykarleby, då hon blev lärarinna vid stadens privata fruntimmersskola, en tjänst som hon med skicklighet och intresse omhänderhade. Hon har sedan dess tillbragt sitt liv här. År 1896 ingick hon äktenskap med lektorn vid seminariet dr K. J. Hagfors och har som maka verkat företrädesvis inom hemmets väggar, där hon funnit sig väl tillfreds.

Doktorinnan Hagfors var en tillbakadragen natur och intresserade sig mest för de obemärkta, i synnerhet för dem, vilka kommit på livets skuggsida. Under sin hälsas dagar var hon munter och gladlynt inom de trånga kretsar, i vilka hon rörde sig. — Men sedan många år tillbaka led hon av en varje vår återkommande depression, som gjorde henne nedstämd och fördystrade för henne sommarens glädje. Hon längtade då ofta bort, i synnerhet de senaste åren, sedan hon förlorat två kära systrar. På höstarna har emellertid hälsan återvänt, och senaste vinter har hon varit vid särskilt god hälsa och med glädje utfört sitt dagliga arbete. För ett par veckor sedan kom dock sjukdomen tillbaka och påverkade mycket starkt hennes lynne, i synnerhet som hon hyst ett hemligt hopp om att få behålla sin hälsa och snart få som gäster mottaga kära anförvanter. Den stora befriaren kom emellertid och gav henne den ro, som hennes själ trängtade efter.

Det oväntade dödsbudet har väckt känslor av djup smärta och saknad. Om doktorinnan Hagfors kan med skäl sägas: Hon hade ingen ovän. Doktorinnan Hagfors sörjes av make, fosterdotter, nära anförvanter och tillgivna vänner.

Stöld. Senaste fredag blev en arbetare på Nålö såg bestulen på 260 mk. Tjuven greps redan dagen därpå i Jakobstad och befanns vara arbetaren Allan Taavila från Itis. T. som bekände sitt brott, har tidigare straffats för statsförbrytelse med villkorlig dom.


Österbottniska Posten, 18.05.1923, nr 20, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
K. J. Hagfors av Margit Åström rekommenderas varmt! I kapitlet I Nykarleby behandlas den tragiska händelsen.

 

Min kära maka

Betty  Hagfors

född i Pargas den 11 december 1860 gick till evig vila den 14 maj 1923 till djup sorg för mig, fosterdotter, nära anförvanter och tillgivna vänner.

K. J. Hagfors.

 

Inviges till gravens ro på begravningsplatsen pingstdagen kl. 3,30 e. m.

Japan syföreningen

säljer sina syarbeten i bönehuset onsdagen den 23 maj kl. 4 e. m.


Österbottniska Posten, 18.05.1923, nr 20, s. 1. Tänk att det fanns en sån förening!
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2023-05-23.)

 

N:o 21 — 1923

Ö S T E R B O T T N I S K A   P O S T E N

Fredagen den 25 Maj

Stadsfullmäktige

Vid stadsfullmäktiges sammanträde den 17 dennes behandlades bl. a. följande ärenden:

Veterinärens avlöning. Föredrogs och godkändes ett uppgjort förslag till ordnandet av kommunalveterinärens avlöning, enligt vilket lönen höjes från fmk 9,000 till 12,000 mark om året med tillämpning av glidande löneskala.

Fattigvården. Delgavs landshövdingens godkännande av stadsfullmäktiges anhållan att få utgöra ett fattigvårdsdistrikt.

Statsanslag för sjukhuset. Delgavs medicinalstyrelsens utslag angående beviljat anslag av 15,000 mark för innevarande år för upprätthållandet av stadens sjukhus.

Badstufrågan. Drätselkammaren hade inkommit med förslag om byggandet av ett badhus å gamla badhustomten under år 1924 för en beräknad kostnad av 120,000 mk, samt handl. V. Holmström om inrättandet av en privat badstuga i sitt magasin vid älvstranden av Bankgatan med villkor för staden att bland annat bidraga med inventarierna från gamla badhuset och ett räntefritt lån om 50,000 mk på 10 år mot säkerhet av halva värdet i badstugan. Fullmäktige hänsköto badhusfrågan åt en kommitté, bestående av prof. Wold. Backman, bankdir. K. F. Spolander, borgm. R. Österberg, handl. A. Kisor och byggm. O. Ivars.

Barnmorskan. Godkändes av hälsovårdsnämnden uppgjord instruktion för stadens blivande barnmorska och beslöts att tjänsten skulle anslås ledig med en årslön av 6,000 mark samt fastställd taxa.

Nykarleby stads tvåspråkighet. På grund av att Nykarleby stad förklarats som en tvåspråkig kommun, tillsattes en kommitté bestående av kronol. Evert Sirviö, bankdir. K. V. Ekmark, agronom Rick. Kisor och fröken M. Castrén, vilken fick i uppdrag att vidtaga åtgärder för en noggrann undersökning angående de till grund för nämnda beslut liggande statistiska uppgifternas överensstämmande med de verkliga språkförhållandena, för att, om skäl finnes, möjligen få en rättelse till stånd.

Kristliga folkhögskolan beviljades 500 mk till sin insamlingsfond.

Försäljning av alkoholhaltiga ämnen. Apotekar O. Wilkman beviljades tillstånd att å sitt apotek få sälja vissa alkoholhaltiga ämnen.

Frihemmet. Drätselkammarens förslag att under sommaren låta uppföra ett nytt fähus vid stadens frihem godkändes.

Godkända arrendeanbud. Fullmäktige godkände följande, vid auktion inför drätselkammaren gjorda arrendeanbud;

 

Arrenderätten på
tio års tid till:

ha

Arrendator

Arrende

Rijärvi

1,48

Joh. Winqvist

100:—

Sorvist potatisland

0,2  

E. Sirviö

3:—

Karlgrönfors, lott n:o 2

0,864

M. Nyberg

410:—

D:o, lott n:o 8

0,77 

E. Hägglöv

410:—

D:o, lott n:o 4

0,277

densamme

175:—

Storkärr åkerlinda

1,008

And. Kronholm

265:—

 

 

 

 

Arrenderätten på
5 års tid till:

 

 

 

Järnvägsområdet vid stationen söderom spåret

 

E. Markkula

290:—

D:o norrom spåret

 

Aug. Svanbäck

295:—

Järnvägsområdet från vaktgrinden vid Remahlsbacken till Nybergs ria

 

Oskar Backlund

100:—

Lindan vid lektor Bööks gårdstomt

 

Karl Sirén

135:—

[Löpande text i tidningen.]

Arrendesummorna beräknade per år.

Diverse ärenden. Beslöts att staden skulle bliva medlem i Finlands Hamnförbund. Frågan om en flagga och val av hamnfogde remitterades till drätselkammaren.

Till representant vid Finlands Stadsförbunds sammanträde den 13 och 14 september valdes bankdir. K. F. Spolander, suppl. handl. Axel Kisor.

Frågan om instruktion för kommunalveterinären och ordnandet av köttkontrollen i staden bordlades.

Telegrafstyrelsens förslag att få hyra ett rum i förra stationshuset, som nu inredes till telegrafstation, remitterades till drätselkammaren för att med telegrafstationens föreståndare överenskomma om hyresvillkor.

Till griftero vigdes pingstdagen stoftet av doktorinnan Betty Hagfors. Jordfästningen förrättades av prosten Ernst Appelberg, som därvid talade över orden »Jag haver min lust till barmhertighet». Före och efter jordfästningsakten sjöng seminaristernas kvartett »Jag går mot döden» och »Saliga de, som ifrån jordens öden». Kransar nedlades bl. a. från seminariets och normalskolans lärarpersonal genom lektor N. A. Fougstedt, från seminariets ungdom, genom R. Hertsberg, från forna elever genom frk. Helga Backman, från studiekamrater genom fru Fenny Remahl samt från familjerna Carlsson, Blessing, Stenmark, Nilsdorff, Hugo, Vilhelm och K. J. Riska, Paulig, Lybäck, Boucht, Ina Järnefelt m. fl. Till sist sjöng kvartetten »Du, som uti himlen bor«.

Två nya hyrbiler ha äntligen införskaffats till staden, som en längre tid fått undvara detta fortskaffningsmedel. Den ena, tillhörig postiljon Ahlström, är en täckt paketbil och rymmer 12 passagerare, den andra äges av W. Svanbäck och har plats för 4 personer.

Hr Ahlströms bil avgår till Kovjoki järnvägsstation två gånger dagligen, nämligen till förmiddagens och eftermiddagens posttåg. Passageraretaxan är 10 mk per person med 2 mk extra för avhämtning inom staden.

— Hr Svanbäck beräknar för resa till Andrasjön 20 mk, till Juthas 25 mk och till Kovjoki 50 mk, returresa däri inbegripen. Den avgiftsfria väntetiden är 15 min. vid kortare färder och 1 timme vid färd till Jakobstad. För överstigande väntetid erlägges 20 mk per timme.

I övrigt hålla båda bilerna en taxa om 3 mk per löpande km., d. v. s. tur och retur, för paketbilen dock något beroende på passagerarnas antal. Telefonnummer för Ahlströms bil är 96 och för Svanbäcks bil 93.


Österbottniska Posten, 25.05.1923, nr 21, s. 2. Telefonnumret levde vidare och byggdes på till 20 096 när telefoncentralen automatiserades, sen 720 096 när Vasa läns riktnummer ändrades från 967 till 06 men småningom var fasta telefonernas saga all och familjen Ahlström har det inte längre.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2023-05-23.)

 

N:o 22 — 1923

Ö S T E R B O T T N I S K A   P O S T E N

Fredagen den 1 Juni

 

Mönstring

med Allmänna brandkåren i denna stad i sin helhet förrättas tisdagen den 12 förstkommande juni klockan 5 e. m., varom vederbörande härmed underrättas, med uppmaning att mangrant tillstädeskomma, stadens hästägare med fyllda vattentunnor.

     Nykarleby den 31 maj 1923.

Brandmästaren.


Österbottniska Posten, 01.06.1923, nr 22, s. 1.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Brandskydd.
Brandkårsmönstring av J. L. Birck.

Seminariets 50-årsfest den 8 och 9 juni


försiggår enligt följande program:

Den 8 juni: efter gemensam frukost uppvisning i gymnastik kl. 8 e. m. och utställning av elevernas arbeten. Samkväm kl. 7—10 e. m. i seminariets lokaliteter med musik, avtäckning av porträtt.

Den 9 juni: dimission å seminariet kl. 9—10. Frukostrast till kl. 11,45. Minnesfest i kyrkan kl. 12—8, därefter gemensam middag.

Deltagarna i festen, f. d. lärare och f. d. elever, erhålla 25 procents nedsättning i biljettpriset på statsjärnvägarna under tiden 2—15 juni, men bör biljetten då köpas till Kovjoki station. För turfärden köpes helbiljett, som å försäljningsstationen förses med stationens namnstämpel å biljettens framsida samt anteckning å dess frånsida med bläck »25 proc. nedsättning». I detta fall kan återresan till utgångsstationen ske med halvbiljett. Vid framkomsten till Kovjoki får den stämplade biljetten ej ges bort. För returfärden intyg av seminariets direktor över deltagandet i festen. Tåget söderifrån ankommer till Kovjoki kl. 10,14 f. m. och avgår söderut kl. 7,08 e. m. (nattåg söderifrån kl. 1,12 söderut kl. 8,27). Järnvägsstyrelsen torde ställa skilda vagnar till festdeltagarnas förfogande. Färden från Kovjoki till Nykarleby med hästar och med biler. Vid ankomsten till Nykarleby anmälan å festens kansli i normalskolan, där upplysning om rum m. m. erhålles.

Tillträde till seminariets 50-årsfest blott för inbjudna. Då det försports, att en del ungdom och måhända även andra befinna sig i den föreställningen, att vem som helst äger tillträde till seminariets 50-årsfest, har man bett oss nämna, att endast de, som fått inbjudning, ha tillträde till festen. Gärna stode dörrarna öppna även för andra, men utrymmet är otillräckligt. Över 300 lärare ha anmält sig som deltagare, flere av dem ha även sina fruar med, och vill man gärna bereda plats även åt dessa. Till seminariets samkväm kunna utomstående icke inbjudas för de trånga lokaliteternas skull. Till festen i kyrkan torde ett antal utomstående kunna vinna inträde, men måste de då skaffa sig biljett på kansliet i normalskolan, där sådana utges blott i det fall, att utrymme finnes. Dessa biljetter fås först på lördagen kl. 8—9.

Åt några få äldre stadsbor kunna biljetter anskaffas, om de anhålla om sådana.

Festbestyrelsen, som gärna såge en talrik allmänhet vid högtidligheten, beklagar livligt, att utrymmet är så trångt.

Lärarmöte

Efter 50-årsfestens avslutning sammanträder härstädes Finlands allmänna svenska folkskollärarförening. Mötet försiggår söndagen den 10 juni enligt i huvudsak följande program:

Kl. 10 f. m.: gudstjänst i kyrkan, varvid predikan hålles av seminariedirektor Z. Schalin.

Efter gudstjänstens slut samlas mötesdeltagarna i seminariets festsal, där mötespresidium utses. Härefter hållas tvenne föredrag, det ena av skolrådet Alfons Takolander och det andra av centralstyrelsens sekreterare hr Algot Jansson. På eftermiddagen diskuteras lönefrågan med inledningsandragande av magister M. Holmberg och lärarinnan frk Edith Rosenbladh samt frågan om folkskolans förstatligande, som inledes av läraren A. N. Winell. Till sist behandlas de ärenden, som enligt föreningens stadgar skola avgöras vid årsmöte.

Normalskolan avslutade läsåret i går den 31 maj. Därvid dimitterades följande femton elever: Arne Ahonen, Bernhard Eng, Hulda Forsbacka, Ingeborg Granlund, Torsten Hägglund, Artur Hägglöv, Torsten Jacobsson, Karl Marklund, Bertel Olsson, Karl Renlund, Anna Roos, Alvar Siegfrids, Hugo Solvin och Erik Sämskar. Den sistnämnde extra elev efter att hava blivit dimitterad jämväl i fjol.

Vid läsårets slut hade skolan 156 elever.

Förändrade tågtider. Statsjärnvägarnas sommartidtabell, som från och med i dag träder i kraft, upptager följande ankomst och avgångstider vid Kovjoki station.
     Nattåget söderifrån, n:o 201, ankomst 1,12; avgång 1,13 f. m.
     Nattåget norrifrån, n:o 202, ank. 3,56; avg. 3,57 f. m.
     Posttåget söderifrån, n:o 203, ank. 10,14; avg. 10,15 f. m.
     Posttåget norrifrån, n:o 204, ank. 7,02; avg. 7,03 e. m.
     Godståget (med passagerarvagn) söderifrån, n:o 1521, ank. 5,46; avg. 5,53 e. m. och d:o norrifrån, n:o 1512, ank. 12,52; avg. 1,02 e. m.

Förändrade posttider. Postkontoret öppethålles från och med i dag den 1 juni kl. 8,30—1 f. m., 12—2 och 3,45—5,15 e. m.
     Sön- och helgdagar hålles kontoret stängt, utom de söndagar, vilka omedelbart föregås eller efterföljas av helgdag, då kontoret hålles öppet kl. 8,30—3,80 f. m. och 12—1 e. m.
     Brevlådorna tömmas: Den vid direktor Hedströms gård kl. 8,30 f. m. och 5,15 e. m., och den vid postkontoret omedelbart före postens avgång.

Vid Majniemi har denna vecka pågått reparations- och uppsnyggningsarbeten av olika slag, planket kring gårdsplanen har fullbordats och bryggan lagts ut.

Kyrkofullmäktige sammanträdde i lördags. På grund av fåtalet tillstädeskomna upptogs till behandling endast frågan om arbetena på den nya begravningsplatsen. Begravningsplatskommittén hade föreslagit, att arbetena å platsen skulle på särskilda grunder tillsvidare nedläggas, men beslöto fullmäktige att låta desamma fortgå. Enär, som nämnts, sammanträdet var fåtaligt besökt och med hänsyn till, att synnerligen viktiga frågor förelågo till behandling, ajournerades sammanträdet till i morgon lördag kl. 3 e. m. i bönehuset.

Telefonledningen till Andrasjön iståndsättes instundande vecka.

Fyrfartyget Helsingkallan ligger fortfarande i Vasa och undergår pannreparation.


Österbottniska Posten, 01.06.1923, nr 22, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.Från allmänheten.

Seminariets Skogspark

befinner sig för närvarande under upputsning, och jag måste åter innesluta parken i allmänhetens beskydd. Knappt ha vi hunnit låta hyvla upp en del bänkar och sätta nytt tak på paviljongen, innan klåfingriga ungdomar börja skriva på bänkarna och inrista sina namn där.
     Jag måste påminna om den självklara sak, att man inte bör skriva sina namn på bräderna i paviljongen; dessa inskrifter vittna blott om, att namnens bärare sakna hyvsning och äro okunniga om vad god sed fordrar.
     Jag måste vidare påminna grannarna, som bo i parkens närhet, att man inte i parken får bryta granris och att det inte är tillåtet för någon, eho det vara må, att gå genom seminariets anläggningar på andra ställen än längs den allmänna vägen. Gina därför aldrig genom ägorna och aldrig längs gångarna förbi internatet; de äro inte gjorda för allmänheten.
     Och till sist: sportplanen upplåtes icke under någon förevändning för främmande, emedan de alltid öva skadegörelse.
     Nykarleby seminarium den 28 maj 1923.

K. J. Hagfors.


Österbottniska Posten, 01.06.1923, nr 22, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

 

Historien upprepar sig

Majvor Grönroos i Nykarleby-gruppen på facebook den 18 juni 2023:

En vecka gammal är bryggan [nedanför kyrkan]. Blir så lessen. Hur ser det ut om en månad? O så kostar det stan att fixa och laga medan andra lever loppan o förstör. Inte det som är meningen. OBS! Jag missunnar ingen att hålla till här, jag vill bara att det hålls snyggt!!!(Inf. 2023-06-21.)

 

N:o 23 — 1923

Ö S T E R B O T T N I S K A   P O S T E N

Fredagen den 8 Juni

 

På promenad.

I går begynte förtrupperna av pedagogerna anlända till orden. På kvällskvisten träffade jag, som är bosatt nära staden och känner litet till förhållandena, en gammal seminarist, som bad mig följa med på en promenad runt staden, för att få ett helhetsintryk av utvecklingen under den tid han varit borta från orten. Förfärligt frågvis var han och ganska närgången i sina anmärkningar.

Vi startade från torget. Han tyckte det vara högst märkvärdigt, att gräsväxten var så dålig där. Jag upplyste honom om det kända sakförhållande, att torget under de senaste åren genom flitigt begagnande som fotbollsplan överhuvudtaget uteslöt möjligheten av beteshage. — Sedan vandrade vi norrut längs esplanaden, som han beundrade efter förtjänst, dock livligt beklagande, att ej sittplatser funnos, där man kunde i lugn och ro betrakta utsikten. Jag kom åter med upplysningen, att såväl soffor som bänkar i esplanaden och parken utsättas mot höstsidan, då de bättre behövas i kärlekens tjänst.

Vi stannade i parken. Han tyckte, att den glesnat något. Jag berättade, att vid senaste sångfest härstädes blev man tvungen att avverka en del träd för att få rum för sittplatser, men att dessa sittplatser sedermera ej behövdes, emedan ett störtregn körde publiken in i kyrkan, där hela sångfesten sedan gick av stapeln. Meningen var, att med den uppkomna nettovinsten aptéra den öppna platsen till lekplan för stadens barn. Sedermera har man funnit detta vara onödigt, då ju torget uppfyller alla berättigade anspråk på en modärn lek- och sportplan.

Så rundade vi Lybeckska hörnet och stannade. Forsen flöt förbi och min vän stod stum och betraktade de förbiilande miljonerna. Varför säljer ej staden denna vattenkraft åt någon industriman, frågade han. Jag svarade ingenting, men jag berättade om förra tullförvaltaren, vars gård varje år vid en viss tidpunkt stod till salu. Men kom någon och frågade om priset, vipps flög han förargad upp och försäkrade att hans gård ej var till salu, eller att priset var något under en halv miljon. Min vän fick ett lindrigt förståelsefullt hostanfall och vi tågade vidare till stora bron. Där kastade han spanande blickar upp längs forsen, mot Brunnsholmarna. — Varför har ni ej satt ut bryggan, frågade han. Se bättre efter, sa finner du att den är onödig, och så fick han höra den sorgliga historien, men kunde ej förstå. Jag såg hans sorgsna blick och hörde hans djupa suck, och dock var mannen en från vaggan övertygad vattuman.

Samtidigt beundrade vi de finfina järnkonstruktioner, varpå norra delen av brolocket vilar. Jag underrättade honom om det stora misstag han begick, då han förmodade att detta nätverk av välmålade stålstänger voro de enda kvarlevorna av den stolta tid, då vi hade egen järnväg, påpekande att vi ha hela banvallen kvar, stationshuset, två tre magasiner, miehille och en obegagnad telegrafapparat. Han blev glad på mina vägnar, riktigt glad.

Så stretade vi uppför backen mot seminariet. Här föllo frågorna tätt, som naturligt var. Lever fru P. ännu? — Jo då. — Nå ända tant Brita? — Visst. — Nå bruka seminaristerna kliva in genom fönstret i brydsamma fall som förr? Nå, jo! — Finns det vackra flickor på kosthållet som förr? — Var dricka seminaristerna sitt kaffe nu, ingalunda lever Forsblomskan mera? — Nej, nu sitta de på övre Kämp och njuta sin mokka och sin förbjudna nikotinpinne från morgon till kväll. — Vafalls?  Ja, jag menar man ser dem där mest alla tider på dagen, då de äro lediga. Var finns detta Kämp? — Det skall du få se! [Man kunde ju anta att Kämp skulle vara Brostugan, men den öppnade först 1925.]

Sedan vi inspekterat den monumentalt tilltagna badstugan med sin diminutiva ugn, det nya växthuset med sina många långa rör och köpt var sin knippe rädisor av trädgårdsmästaren, gingo vi in i seminariets lokaliteter. Allt var här sig likt. En fläkt från de 50 åren slog emot oss, och i minnet sågo vi de olika årskurserna passera revy. Många roliga historier döko upp. Namn nämndes på kamrater, vilka vistas bland skuggorna, kämpar som fallit för folkfienden, och de voro många. Sedan vi provsuttit på våra gamla platser i klassrummen, avlägsnade vi oss från »Knarkun» och vid en kopp ljus Mokka å övre Kämp fortsatte vi att kollationera våra intryck från tider som gått och ställde horoskop för tider som stunda. Och vart afton den första dagen.


Bo Braaten, Österbottniska Posten, 08.06.1923, nr 23, s. 3.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

Ett farväl.

Fem år ha svunnit hastigt hän. I mänsklighetens historia betyda fem år föga, men för den enskilda människan mycket. Huru många förändringar kunna icke inträffa i hennes liv under denna tid. Den ena dagen följer den andra, allt går sin vanliga gång, men blicka vi tillbaka på de gångna åren, finna vi, att mycket är annorlunda än förr.

Nu har det blivit sommar femte gången under min vistelse i denna lilla, fagra stad. Åter skimra björkarnas löv i solskenet, och häggarna stå i beråd att öppna sina knoppar. Stillhet råder i naturen; endast en ensam fågel låter höra sin sång från en av de åldriga björkarna i Topeliusparken. Men i morgon skall stillheten avbrytas och många unga, men även många redan grånade lärare skola anlända till den stad, där de i forna dagar haft både ljusa och sorgsnare stunder. Men de sorgsna minnena äro helt visst glömda, och endast de ljusaste, de vackraste stå kvar.

Och så ett sista farväl till dig, du de ljusa minnenas och de glada förhoppningarnas stad! Även om ödet för mig fjärran från din lugna strand, skall jag aldrig glömma dig. Hav tack för den trevnad du skänkt oss alla, hav tack för den skola, som gett oss så mycket gott, hav tack för din enkla skönhet, som låtit oss att älska den jord, som fostrat oss. — I fjärran sjunker solen bortom horisonten. Aftonhimlen färgas röd. Stilla och drömfager sänker sig natten över nejden. Och just som du nu är, vill jag komma ihåg dig, Nykarleby.


G—a. Hittar ingen bland de dimitterade 1923 som kunde tänkas ligga bakom signaturen.
Österbottniska Posten, 08.06.1923, nr 23, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2023-06-21.)

 

N:o 24 — 1923

Ö S T E R B O T T N I S K A   P O S T E N

Fredagen den 15 Juni

 

Nykarleby seminariums 50-årsfest.

Vår stad har under slutet av sistlidna och början av denna vecka gästats av hundratal folkskolans män från Finlands svenska bygder, vilka deltagit i de festligheter, som anordnats i anledning av seminariets femtio årsjubileum. Redan på onsdagen och torsdagen anlände en stor mängd festdeltagare, och då festen om fredagen vidtog, hade omkring 300 forna elever, många med damer, infunnit sig. Som hedersgäster närvoro skolråden Rosenqvist, Takolander och Malmberg, direktorerna Schalin, Wichmann och Poppius samt andra representanter för svenskt kulturarbete och vänner av folkbildning i Finland. Flaggor svajade över staden och västanvinden susade genom esplanadens björkar, som skrudat sig till fest. Dagen var smått mulen, solen höll sig blygt undan, men det var sol i hjärta, sol i sinn, och hela staden bar prägel av jubileet.

Sedan festdeltagarna å kansliet i normalskolans festsal anvisats logi, inleddes programmet med gemensam frukost å Kristliga folkhögskolan, där gästerna hälsades välkomna av överlärar Björkvall, som förklarade jubileumsfesten öppnad. Kl. 3 på dagen samlades festbesökarna vid seminariets sportplan, som låg vimpelprydd och grann. Ett 60 tal seminarister tågade under tonerna av seminariets hornseptett taktfast in på planen och gåvo under lektor N. Bööks ledning käckt och hurtigt en ståtlig gymnastikuppvisning, som belönades med starka applåder. Efter uppvisningen vandrade man till stadens begravningsplats, där uppvaktning ägde rum vid avlidna lärares och kamraters gravar, varvid högstämda tal höllos av lärarna A. Stenvall från Pargas, E. Forsander Pedersöre, och M. Ingman, Åbo.

På kvällen avtäcktes de till seminariet av forna elever skänkta porträtten i olja av forna direktorerna Z. Schalin, G. Hedström och V. K. E. Wichmann vid det högtidliga samkväm, som anordnats i seminariets festsal. Denna och angränsande korridorer och klassrum fylldes i en hast, och publiken trängdes huvud vid huvud, då tonerna från seminariets stråkorkester under lektor Gunnar Wikströms ledning ljödo genom salen. I ett känsligt och flärdfritt anförande hälsade direktor Hagfors de närvarande välkomna, varpå Modersmålets sång sjöngs med stor entusiasm. Härefter skedde avtäckningen, varvid stämningsfulla tal höllos av riksdagsman M. E. Kulenius, direktor V. Laxström och mag. M. Holmberg. De närvarande hedersgästerna Schalin och Wichmann blevo föremål för hjärtliga hyllningar för deras livs gärning vid den andliga moder, som gett kraft att tro på en ljus framtid och till vilken man nu kommit med sol i sinnet och tacksamhet i hjärtat.

Talen, sången och hurraropen blevo signaler till den höga svenska stämning, som rådde under festdagarna. Direktor Hagfors mottog å seminariets vägnar den vackra gåvan och frambar sin tacksamhet för detta synliga uttryck av kärlek till forna lärare.

Efter en längre kaffepaus följde ytterligare musik av orkestern, violin- och cellosolo, sång av seminaristernas elitkvartett under lärarkandidaten Hertsbergs ledning. Det enkla värdiga, samkvämet avslöts med Vårt land, unisont sjungen av de församlade.


Andra festdagen

uppgick med regn och mulen himmel, som klarnade in på dagen och blev ju längre det led en ljuvlig sommardag med värme och milda västanfläktar. Festligheterna inleddes med årsavslutning i seminariet, varvid direktor Hagfors gav en kort skildring av läroverkets nyss avslutade femtionde verksamhetsår. Följande lärarkandidater utdimitterades: Johan Robert Achrén, Birger Backman, Matts Gunnar Byskata, Ragnar Valdemar Hertsberg, Tor Rudolf Kronqvist, Ivar Vilhelm Lunabba, Anders Gideon Stenman, Anders Arvid Westerberg, Johan Villiam Westerlund och Johannes Åbonde.

Följande studenter ha erhållit undervisning och handledning samt övning i normalskolan för vinnande av kompetens till lärare- och lärarinnetjänster; Helfrid Allardt, Ulla Berg, Verna Bäck, Runar Danielsson, Sally Gustafsson, Torkel Holstius, Uno Kristerson och Freja Strömbäck. Därjämte har fröken Olga Masalin vunnit kompetens till folkskollärarinnetjänst. Seminariet har besökts av 92 elever, bland dem 4 ynglingar från svenska församlingar i Estland och 2 från Sverge.

Till kandidaterna, som dimitterades, yttrade seminariets direktor följande avskedsord: Fem år ha förgått, sedan ni inträdde i Nykarleby seminarium, en liten skara, ty det var en hård tid våren 1918. Några av er kommo direkt från slagfältet, alla kommo med Mannerheims trumvirvlar i öronen. För oss lärare var det egendomligt och även rörande att se framför sig på bänkarna ynglingar, som bjudit sitt liv för fäderneslandet. Och vi undrade, huru det skulle gå att byta ut geväret mot boken. Det gick och gick över förväntan. Och är det i verkligheten så stor skillnad på soldatens värv och lärarens? Viktor Rydberg säger, att skolans ungdom är en framåtmarscherande krigshär under sanningens fana. För en kamp under denna fana har ni här berett er, vi ha gett er vapen i händerna för denna kamp, men det tillkommer er att hålla dessa vapen blanka, och de första åren i skolan bli nog verkliga studieår. Den kamp, som väntar er, synes oblodig, men den tager dock ert liv; och då ni faller, slår man icke på trumman till tecken på att ert verk är fullbordat. Tyst träder närmaste led blott i ert ställe. Det är livets hjältesaga.

Hälsning till Nykarleby seminarium vid dess 50-årsfest från Svenska folkskolans Vänner.


Där den bruna älven strömmar ...

[Finns sedan tidigare.]


Ni har i pedagogiken lärt er undervisningens konst och metoderna för kunskapernas bibringande. Det finns många sätt att lära det man vet, men det finns tyvärr ingen metod, enligt vilken man kunde meddela det man inte vet eller vet osäkert. Därför är det så viktigt att studera. Ni har längtat efter denna dag, då Ni som elever sluter skolans dörrar bakom er. Jag önskar er välkommen bland oss lärare, jag önskar er framgång i ert arbete. Jag önskar er välkomna också på besök till seminariet, då edra vägar leda hitåt, och jag önskar, att ni, då seminariet firar sin 100-årsfest, må kunna samlas här som gråhåriga jubelmagistrar och minnas denna stund. Farväl. [Tyvärr blev seminariet bara 98 år.]

Högtidligheten avslöts med »Hela världen, fröjdas Herren».

Kl. 12 på dagen samlades festdeltagarna å sportplanen och lederna ordnades, uppdelade efter de olika åldersklasserna. Alla årsklasser förutom 1886:an, som liemannen skördat, voro representerade Där sågos gråhårsmän, som rödjat obruten mark i folkbildningens örtagård med veteranerna Holmberg, Hofman, Nessler och Wiklund främst i ledet. Processionen tågade med musik och seminaristernas blågula fana i spetsen till kyrkan, där en högtidlig fest försiggick.

*

Minnesfesten

Efter avsjungandet av v 3 och 5 av psalmen 105, höll prodirektor N. A. Fougstedt följande tal och bön:

»Herre, du är vår tillflykt från släkte till släkte —».

Redan på mors knä och i barnaålderns skola blevo vi förtrogna med de tankar, som uttalas i de upplästa verserna av den 90:de psalmen i psaltaren. Och sedan under livets växlingar, särskilt i lidandets och nödens stunder har för mången av oss just denna tanke varit en tröstande och bärande kraft: »Gud är vår tillflykt från släkte till släkte.» Under alla tidens förändringar, i all livets fröjd och sorg, i all dödens ångest och smärta ha vi känt och vetat, att det finnes en allsmäktig, god Gud, som förbliver evig, oföränderlig, en på vilken vi helt kunna lita såsom på en fast klippa. Släkte efter släkte växer upp och dör åter bort. Vart och ett har sin uppgift och sina intressen, sina bekymmer och sina fröjder. Men urtidens Gud står där ensam kvar, oberoende av de flyktande åren alltid samma tillflyktsort för människorna. Han ser dem alla som gräset på fältet springa upp, blomstra en tid och så försvinna. Ty tusen år äro för Honom såsom den dag, som i går framgick; de äro såsom en nattväkt.» — Tusen år synes oss som en oöverskådlig tid. Vilka stora förändringar ha ej under gångna tusen år inträffat i människors sätt att tänka och leva och i deras anspråk på livet! Huru såg det väl ut i denna nejd för tusen år sedan! Då stod här ingen stad, intet Herrens tempel, ingen skola; knappast fanns här odlad bygd. Och huru mycket ha ej människors barn här sedan dess arbetat fröjdats och lidit!

Söka vi överblicka endast en i kortare tiderymd: de femtio år, som förflutit, sedan de första eleverna inskrevo sina namn i seminariets matrikel, så finna vi, att också därunder stora förändringar egt rum. De personer, som då i sin fulla mannakraft här utförde sitt livsarbete, äro ej mer. De lärare, som här mottogo de första eleverna äro borta. Och de flesta av dem vilka då unga och med glada förhoppningar infunnit sig till det nya läroverket ha gått till den ort, varifrån ingen återvänder. Och under de gångna femtio åren ha nya elever kommit hit, varje år en skara, de ha här en tid haft sin värld för sig, sitt arbete, sina intressen och förtroliga stunder i kamratkretsen. Och så ha de gått ut och åter avlösts av andra. Och de utgångna ha mött växlande öden. Mången har fått sitt arbete långt från sin hemort och helt och hållet levat sig in i förut obekanta förhållanden. De flesta ha bildat familj och veta, vad fadersnamnet medför av lycka och ansvarskänsla. Många ha haft att kämpa med svårigheter och sjukdom, och många ha mejats ned som gräset på marken för skördemannens lie. Vi egna åt dem under dessa dagar vemodsfulla tankar, med sinnet värmt av hågkomsten om gemensamma upplevelser och om vänskapsförbund knutna i livets ljusa vårtid. Allt har förändrats. Endast Gud vår tillflykt i barnaåren är allt ännu samma tillflykt in i mannaåldern och på ålderdomen. Vad är då det bästa, det dyrbaraste, vi själva upplevat, sedan vi under skoltidens sorglösa, lyckliga tid byggde vår framtids luftslott? De flesta, som kommit hit till fest i synnerhet de äldre, bära på många minnen, minnen av möda och bekymmer, av strider och sorger, men ock av segrar och fröjder, av framgångsrikt arbete, men kanske ock av svikna förhoppningar. Vi trodde oss finna lyckan då vi skulle få en tjänst och egna oss åt det arbete, för vilket vi berett oss. Vi erforo också mycken arbetsglädje och lyckokänsla i detta arbete. Men dessa känslor stördes av bekymmer, kanske ekonomiska och av oro inför kallets svårigheter och inför de krav livet ställde på oss. De stördes kanske av medvetandet om egen oförmåga och misslyckande. Vi sågo att vi ej kunde nå det mål, som vi hade hoppats. Så tänkte vi att vi skulle känna oss lyckliga, om vi finge se prov på elevernas tacksamhet och förtroende. Vi upplevde det och den erfarenheten beredde oss många lyckostunder. Men snart funno vi oss åter ensamma och glömda. Vi tänkte, att lyckan skulle möta oss i det egna hemmet. Men icke heller där fanns fullkomligheten. Jag tror att många särskilt de äldre som prövat mera av livet skola säga: De bästa stunderna i vårt liv voro de, då vi ur hjärtats djup kunde instämma i psalmförfattarens ord: Herre, du är min tillflykt. Livets svårigheter togos visserligen då ej från oss, missräkningar och möda besparades oss icke, men oro försvunno. En underbar lyckokänsla kom i sinnet och ett nytt livsmod skänktes oss genom medvetandet: Gud är mig nära. Han förbliver alltid densamma, den goda, min Fader åt vilken jag helt får förtro mig. Då ni nu med rika eller torftiga erfarenheter av livet återsamlats i den gamla skolstaden till fest finna vi att om och mycket förändrats, dock något är som förr, seminariet står fortfarande på sin förra plats och fortfar att utföra sitt stilla, obemärkta arbete på samma sätt och för samma mål som förr. Såsom för femtio år sedan omfattas här allt ännu den tanke, som vår stads största son Z. Topelius nedskrev i anledning av seminariets invigning:


Och vishet är det bästa arv
För alla folk och tidevarv
I Guds, den Högstes fruktan.
Välsignat är det folk, som fått
Av Herren denna arvelott.
Det folket växer stort och gott.

[Hela dikten.]


Allt fortfarande är för oss det bästa, det dyrbaraste den erfarenheten att Gud är oss nära och välsignat vårt arbete. Som förr bedes här den gamla bönen; Herre, lat dina gärningar och din härlighet uppenbaras för oss. Vi söka lära kT.nna Guds verk i naturen, dess underbara utveckling, i folkens öden och i det enskilda människohjärtats innersta helgedom, för att vi må lära känna Honom och frukta Honom. Och vi bedja att han må främja för oss detta vårt arbete.

Vid denna minnenas fest vilja vi också till först vända oss till Honom med tack för den tid, som gått, och med bön om hjälp och välsignelse i arbetet under tid, som stundar. Låtom oss förena oss i bön! Vi tacka Dig, gode Gud, för din hjälp och välsignelse under de år, som gått och under vilka Nykarleby seminarium i lugn fått utföra sitt arbete. Tack för all framgång, all arbetsro och arbetsglädje, som lärare och elever fått njuta, tack ock för all den vinning vårt lands svenskfolk haft av deras möda, som fått sin utbildning i seminariets lärosalar. Välsigna även i framtiden detta läroverk och arbetet där, giv framgång åt det folkbildningsarbete, som utföres av dem, som här varit elever. Herre, du är vår, tillflykt. I dina händer överlämna vi oss. Låt dina verk och din härlighet uppenbaras för oss, att vi må lära oss frukta dig. Och främja Du för oss vårt arbete. Ja, vårt arbete främja och välsigna Du alltid! Amen.

Direktor K. J. Hagfors skildrade seminariets öden, som bottnar i skaldens ord: »Livet skapar sin skönhet av mörker och ljus«, varpå seminariekören under lektor G. Wikströms ledning med klang och kraft sjöng Sibelius kantat »Ljud högt till Skaparns ära».

Därpå hölls festtalet av professor V. T. Rosenqvist, som talade om karaktärsdaning och kärlek och ödmjukhet såsom de bärande makterna i lärarens livsgärning. Festtalet ingår i nästa n:r.

Kören sjöng en medeltida latinsk hymn »O, salutaris hostia» samt ett andligt sångstycke »Du som härlig ställde»; verkningsfulla sånger, vilka gjorde ett djupt intryck på festförsamlingen.

Efter sången framfördes hälsningar till det jubilerande seminariet. Direktor Poppius bringade en hälsning och lyckönskan från systerseminariet i Ekenäs till folkbildningens riddarvakt i barnaskaldens stad för trofast, svenskt fosterländskt arbete. Lärar J. Rundt uppläste en versifierad hälsning från Svenska Folkskolans Vänner, som ingår på annat ställe i dagens blad. Mag. M. Holmberg framförde en hälsning från Finlands svenska lärarförening samt minnade om den dag för 50 år sedan, då seminariet öppnades. I egenskap av ordf. i Nykarleby stadsfullmäktige framförde bankdirektör K. F. Spolander stadens välönskan och uppläste följande


»Donationsbrev.

För att hugfästa minnet av Nykarleby seminariums femtioåriga verksamhet donerar Nykarleby stad härigenom till nämnda seminarium tiotusen finska mark.

Donationen, som benämnes Nykarleby stads donationsfond, skall stå under seminariets lärarkollegiums förvaltning och årliga räntan därav utdelas såsom gåvor bland välartade elever i seminariet och dess övningsskola enligt lärarenas vid nämnda inrättningar prövning.

Om seminariet och dess övningsskola i framtiden upphör med sin verksamhet eller om undervisningsspråket blir ett annat än svenskt, skall fonden överlämnas till Svenska littera tursällskapet att av detta ägas och förvaltas samt årliga räntan därav ställas till Svenska folkpartiets centralstyrelses förfogande att användas för befrämjande av den svenska undervisningen i landet, företrädesvis härstädes. Nykarleby den 6 juni 1923«.


Den värdiga stämningsfulla högtidligheten avslöts med tal och bön av förre direktor Z. Schalin, varpå avsjöngs vers. 1, 6 och 10 av psalmen Himlars rymd sin konung ärar.


Festmiddag.

Kl. 4 samlades ett 500-tal festdeltagare och andra intresserade till festmiddag i Kristliga folkhögskolans dekorerade salar, där man med ledning av numrerade flaggor bänkade sig klassvis vid de långa borden. Dagens värdiga minnesfest tryckte sin prägel över församlingen.

Så snart steken serverats, höll lektor Fougstedt följande tal till landets regering och skolstyrelsen:

Ärade gäster.

Vackra minnesord ha i går och i dag egnats dem, som under gångna år utfört sitt livsarbete vid Nykarleby seminarium, för det de offrat sina krafter och gjort läroanstalten till vad den nu är.

Men det är tillbörligt att vi också tänka på, varigenom deras arbete möjliggjorts och varigenom seminariets verksamhet allt fortfarande är tryggad. Det är därigenom, att landets regering alltid omhuldat det och givit det sitt stöd. Initiativet till vårt folkskoleväsen utgick visserligen från en enskild man, vars namn aldrig skall glömmas i Finlands historia. Men regeringen gjorde genast från början folkbildningsarbetet till en statsangelägenhet av största vikt och har alltid med klok omtanke, vaksamhet och välvilja följt dess utveckling och beviljat de nödiga medlen, om också dessa till följd av omständigheternas tvang mången gång varit alltför knappt tillmätta. Men man kan dock säga, att folkbildningen blivit dess skötebarn.

Då vi i dag fira fest, känna vi oss därför manade att till landets regering uttala vår vördsamma tacksamhet för dess omsorg och välvilja, och vi hoppas med visshet, att regeringen också framgent skall egna detta arbete samma omtanke och stöd som hittills. Ty annars kan det ej fortgå, då det är så omfattande och dyrbart. Vi ha inte i dag glädjen att ibland oss se någon medlem av vår regering, men jag ber att i stället få rikta mina ord till de närvarande högt aktade medlemmarna av Skolstyrelsen, som föra vår talan inför regeringen och här representera den. Högtärade Herr Professor!

Högtärade Herr Skolråd. Vi känna oss tacksamma för att Ni med eder närvaro behedrat vår fest och givit den glans och stämningsfullhet genom medverkan i programmet. Hos Er ha vi alltid funnit uppoffrande intresse för det folkbildningsarbete, som också är vårt. Och vi önska vid detta tillfälle för Er uttala vår vördnad, vårt förtroende och vår tacksamhet. Vi äro övertygade om, att vår sak vilar i goda händer så länge vi ha lyckan att veta Er vara vår Skolstyrelses medlemmar.

Livligt medvetna om den tacksamhetsskuld, i vilken vi stå till regering och Skolstyrelse vilja vi dock ej i många och vackra ord ge uttryck däråt. Vi kunna det ej. Men vi vilja visa vår tacksamhet på det sättet, att vi här i denna undanskymda lilla stad fortsätta vårt arbete enligt bästa förmåga och gärna ställa våra krafter till förfogande för att i den mån som på oss ankommer lägga en allt fastare grund till det folkbildningsarbete som utföres i Svensk-Finlands folkskolor.

Professor Rosenqvist svarade å den svenska avd:s vid skolstyrelsen vägnar och frambar till seminariet och folkskolan ett uppriktigt tack för arbetet i höga och ljusa makters tjänst samt utbragte ett 4-faldigt leve för Nykarleby seminarium, i vilket de närvarande med kraft instämde. Lärar Algot Jansson talade till direktor Hagfors och tackade honom för det föredöme i ordningssinne och arbetsenergi han städse varit för sina elever samt frambar därjämte ett innerligt tack till lektor Mennander, till de nya lärarna och tillbestyrelsen för festen. Lärar J. Brommels riktade sig till svenskhetskämpen dir. Wichmann med följande ord:

Följande mina kamraters och mitt eget hjärtas önskan, ber jag att få adressera mig till direktor Wichmann med några ord av vördnad och tacksamhet. Ty de ärade närvarande bland oss, som haft förmånen att vid Ny:by seminarium vara lektorn och direktorn Wichmanns lärjungar förnimma i denna stund att våra hjärtan ännu äro långt ifrån utblottade på tacksamhetens känslor. Direktor Wichmann lät oss under skolåren ofta förstå, att historien är »livets lärarinna». I den mån år lagt sig till år under vår färd på livets allvarsväg ha vi djupare börjat förstå de orden och därmed även det närvarande såsom en följd av det förflutna. Därunder har kärleken till allt det fäderneärvda goda, som historieläraren Wichmann tände i unga sinnen, blivit allt mera klart brinnande och värmande. Genom svenskhetshövdingen Wichmanns arbete har landets svenska lärarkår blivit det svenska sinnets budbärare och rotfästare i våra bygder och städer. Dat har av somliga blivit betecknat som oklokt i dessa den överdrivna finska nationalismens klangdagar att vara svensk i själ och hjärta, liv och gärning, men vi tro, att det inte är oklokt utan tvärtom vår i 4:e budet givna plikt att utan dagtingan vara vad vi äro. Vi ha under dir. Wichmanns ledning lärt oss att göra skalden Gånge Rolfs ord livslevande i våra hjärtan; »Vi svenskar i Finland, vi vilja ej dö, och därför vår ätt skall leva». »Nu gäller för oss som förr det gällt, att gräva djupare diken» —. Djupare diken av kärlek till vårt eget, så att varje spår av misströstan och hot må försvinna. Det kan inte vara oklokt att i vår kärlek famna vår svenska arvedel, varom dir. Wichmann gjort oss underkunniga i ungdomsåren.

Men dir. Wichmann har i skolåren varit oss mer än läraren och väckaren. Dir. W. var vältalaren och hjärtedanaren, som bragte våra själars strängar att i hänförelse dallra inför allt gott i livet. Dir. W. var i skolungdomens dystra stunder den faderligt kännande tröstaren och uppmuntraren, som ville sina gossar väl. Dir. W. var städse hövdingen på hoppets och framtidstrons vikingaskepp. Törhända fingo vi yngre synnerligare än andra erfara detta, vi, som hade hr Wichmann som direktor. Men alla ha vi förnummit dir. Wichmanns fortlevande hjärtevarma intresse för hans gossars senare öden, vilka han vid varje sammanträffande tar mot som den grånade rådgivande fadern. För allt vad dir. Wichmann varit för sem. och den svenska lärarkåren har han fått ett rum i allas våra hjärtan, har han hos oss grundlagt en bestående kärleksfull vördnad, som år ej kan förminska. För den faderligt ampra men oftare ömma välviljan, som fallit hans elever till i gemensamma framfarna dagar hysa vi bestående tacksamhetskänslor, för vilka jag tyvärr inte har annat uttryck än ett vördnadens och kärlekens trofasta handslag. Mottag genom det mina många kamraters och mitt eget hjärtligaste tack! Må dir. bära medvetandet om tacksamma lärjungar fram till ålderns senaste dar!

Det med fasthet framsagda talet avbröts och mottogs med livliga bravo och hurrarop samt efterföljdes av »Seminaristernas marsch«. Dir. Wichmann svarade med ett vackert tal, som han anknöt till v. Döbelns avskedsord »ära, skyldighet och vilja», till finska krigarna och utbragte ett fyrfaldigt leve för folkskollärarkåren. Talet framkallade spontant Modersmålets sång.

Dir. Schalin höll därefter följande tal:

Ärade församling!

Med känslor både av glädje och vemod hälsar jag Eder, i nuvarande och vordne lärare och elever vid Nykarleby Seminarium! Jag glädes över, att denna för mig så kära läroanstalt, vars ledare jag under 18 års tid hade äran vara, fortfarande består och med framgång verkar för svenskbygdernas upplysning och förkovran i vårt land. Den talrika skara av forna elever, som nu sammankommit till festen — somliga av den mångbeprövade gråhårsmän —, vittnar på ett i sanning glädjande sätt om, huru högt de värdera och med vilken kärlek de omfattat läroanstalten, där de undfått sin fackutbildning och där de, ofta nog under mödor och försakelser, tillkämpat sig kandidatbetyget såsom segerlön. Till vemod åter stämmes sinnet, da man som jag och mången annan bland Eder efter många års bortavaro återkommer till läroverket och saknar ej så få av torna medarbetare och kamrater, vilka skördats av den obeveklige liemannen. — Men så mycket kärare, är det då, att tillsammans med dem, som ännu äro kvar av de äldre och deras efterföljare, de unga, få deltaga i dagens högstämda men tillika allvarsmättade glädjefest.

Nykarleby Seminariums historia visar icke någon oavbrutet och glansfullt stegrad kvantitativ utveckling, utan från en enkel och i viss mån värdefull [Rättelse i nästa nummer: mödofull] början, —med otillräckliga brist fulla lokaler o. d., har det i avseende å elevfrekvensen hållit sig på en relativt taget anspråkslös nivå, vilket härflutit av naturliga orsaker, främst den befolknings numerär, varifrån seminariet rekryteras. Dessutom har detta läroverk haft sina svåra motgångsperioder att övervinna, då dess existens varit hotad, ena gången på 1880-talet, då elevantalet på samtliga 4 klasser hade nedgått till 25 ordinarie elever, emedan två år tidigare endast 3 nya elever intagits, av vilka noga taget endast 1, säger en, fyllde fordringarna i avseende å ålder och kunskaper, varför i vissa kretsar yrkades på hela seminariets slopande eller dess förvandling till något slags slöjdläroinrättning; och andra gången var det under ofärdsåren, då landets båda svenska seminarier voro anklagade för »skadlig», d. v. s. alltför patriotisk riktning. Men med Vår Herres bistånd har seminariet lyckligen övervunnit dessa svaghetsperioder och vardera gången rest sig till nya segrar. Och till den dag som är har det väl tillgodosett den svenskatalande befolkningens behov av lärarekrafter för sina folkskolor.

När jag i tiden, år 1883, av överinspektör Uno Cygnaeus personligen kallades att omhändertaga ledningen av detta Seminarium efter dess utmärkte direktors, F. W. Sundwalls överflyttning till Ekenäs, befann sig läroverket just i den förstnämnda farliga svaghetsperioden, varför Cygnaeus sade till mig, såsom i går i ett tal omnämndes, ungefär så: »mitt anbud kan förefalla Er mindre lockande, ty jag bjuder Er kommandot på ett sjunkande skepp», men han tillade och skrev därom ytterligare till mig d. 3 mars 1833:

„Seminariet står såsom allt i Herrens hand. Behövs denna anstalt för vårt dyra älskade fosterland och vårt folk, finner Herren nog utvägar att hålla den vid makt“. Man borde därför vänta och se tiden an. Och Cygnaeus hade rätt. Detta var även mitt hopp, då jag trots allt vågade mottaga fögderiet. Det fanns nog andra, som avrådde. Min käre morbroder [Z. Topelius] sade: »man måste hava järnhandskar och is i magen för att gå i land med en sådan uppgift». Men Cygnaeus mente, då jag omtalade detta för honom: »vad är det han säger? »Järnhandskar och is i magen?» Kärlek måste man hava, och har man kärlek, så går det nog». En av dessa »Herrens utvägar» till seminariets räddning, om vilka Cygnaeus sagt [Rättelse i nästa nummer: siat], blev då den, att våra dåvarande svenska folkskollärare i bygderna, bekymrade för sin moderanstalts öde, begynte sända till densamma allt flere aspiranter till elevplatser, så att vi till slut hade cirka 90 elever, innan jag lämnade läroverket. Och så var faran för den gången över.

Den andra gången, när seminariets tillvaro syntes som mest hotad år 1904 —, hade vi icke mera vår »folkskolas faders» ljusa framtidstro och kraftiga stöd att lita till. Det politiska oket kändes rent av förlamande. Allt syntes nära att brista sönder även på folkskolans område. De båda under anklagelse vararande svenska seminariernas direktorer lade in om avsked, vilket beviljades dem gärna. Men även då gick det dystra åskmolnet förbi, ehuru icke utan hotande dunder ännu länge efteråt. Så har Vår Herre hållit sin skyddande hand över denna skola i ett halvt sekels tid, och utan tvivel har den därunder kvalitativt förkovrats och har verkat med mycken välsignelse, ehuru vi, som utfört arbete där, icke äro kompetenta att värdesätta frukterna av detta arbete. I det jag nu för min ringa del ber att få lyckönska seminariet, dess nuvarande direktor och lärare samt alla dess forna och nuvarande elever till halvsekeljubileet, fröjdar jag mig särskilt över, att vi fått fira det i ett fritt, självständigt Finland, som ju alltid utgjorde våra drömmars mål. Ja, Gud vare lov även för detta!

Jag begagnar mig av tillfället att på det varmaste få tacka för de vänliga ord, som riksdagsman Kalenius i går riktade till mig jämte hans alltför välvilliga bedömande av min verksamhet som lärare och föreståndare. Jag tackar alla mina forna elever för den ära, de bevisat mig genom att låta måla mitt porträtt. Eder därigenom ådagalagda kärlek och tacksamhet har gått mig djupt till hjärtat. Tack, tack! Till sist ber jag få erinra Eder om den hälsning seminariets första direktor F. E. Conradi, ifrån sin dödsbädd med någon besökande skall hava sänt till sina forna elever här, liksom till ett testamente, att: „Jesus Kristus och Hans Lära är ändå det enda bestående i livet och i döden”. Denna hälsning ville jag gärna sända vidare med Eder till Edra lärjungar i bygderna. Var tid behöver i sanning ett botemedel mot den över allt hotande avkristningen. Något bättre finnes icke, än Jesu Kristi kärleks- och försoningslära. Tillegna Eder denna med själ och hjärta! Den skall utjämna motsatserna inom folk och samhällen, mellan partier, klasser och individer. Och den skall göra Eder evigt lyckliga. Vare detta min avskedshälsning till Eder, kära elever, ifall vi aldrig mera skulle återse varandra i detta liv! Herren Gud välsigne Nykarleby Seminarium med hela dess forna och nutida personal samt dess verksamhet för alla tider! Detta mitt farväl.

Ytterligare talade pastor Nyström, skolrådet Takolander, lär. Knuts och Forsander m. fl.

Vid middagen upplästes till jubileet anlända skriftliga och telegrafiska hälsningar från Saxén och af Forselles, Undervisningsministeriet, Sundvall, Hanna och Viktor Heikel, Otto Nylund, Ekenäs seminarium, Sordavala, seminarium, f. d. elever i Kimito, Oscar Rosenqvist, Karin Sievers-Ruin, Mathilda Petrelius, Torsten Ström, Svenska gruppen vid kyrkomötet, Hildur och Iivari Koskimies, Petrell, Joel Löfstrand, Leander Lindholm, Wiktor Holmberg, August Rosendahl, Laurent, Ivar Heikel, Landshövding Sarlin, Jyväskylä, Heinola, Raumo och Brahestads seminarier.

Festen var till ända. Värmande och intensiv var dess stämning. Minnena och samvaron gav näring åt arbetet i det ideellas tjänst, och resultatet skall återspeglas i ett fortsatt enigt strävande för svensk folkkultur i älskat fosterland.

Den nedgående aftonsolen göt sitt guldgula skimmer över staden. Sakta brummade forsens basfiol, och ekot av bevingade sångare i Sylviaskaldens hempark genljöd i juninatten. Allting var ett med nejdens sång och ljus.


Några av de verser, som Z. Topelius skrev till seminariets invigning den 1 september 1873.

Ack, skönt är detta kära land i skogens prakt,
med spegelstrand och sol och sommargrönska;
men dubbelt skönt är skogens sus
och sol på glada vågors brus,
när detta folk en gång fått ljus.

Då är det vår och blomstertid,
om ock en höst med storm och strid sin dunkla skugga kastar;
då ljusnar dag. då flyktar nöd,
då strömmar mjölk,
då växer bröd,
och armod byts till överflöd.

Ty vishet är den bästa lott,
förmer än guld och marmorslott
och kosteliga pärlor;
den vishet, som av Herren är,
som vittne om hans allmakt bär och livets ädla kunskap lär.

Och vishet är det bästa arv
för alla folk och tidevarv
i Guds den högstes fruktan.
Välsignat är det folk,
som fått av Herren denna arvelott;
det folket växer stort och gott.

Välsignad är den dag,
som vigt ett verk så stort och ärorikt,
som ljus för folkets hyddor;
välsignad är den gröna strand,
som korats ut av Herrens hand
till fönster för sitt fosterland;

till fönster mot Guds vida värld,
där solen lyser bondens härd
och städar glatt hans stuga;
där ruset skyr Guds klara dag,
där ordning, trevnad och behag
med milda seder bo i lag.

Hur mycken kraft, hur mycken håg
till värv som dagen aldrig såg,
ha ej förspillts i sanden,
för att de ej sitt mål ha sett,
för att dem ingen väg berett,
och för att ingen stöd dem gett!

Men lov ske Gud, från denna stund
skall snart på Finlands fasta grund ej man,
ej kvinna leva som myran i den mörka dal,
förskjuten utan eget val
från lyckligare likars tal.

Läraremöte.

I samband med 50-årsfesten höll Finlands allmänna Svenska folkskollärare- och lärarinneförening sitt årsmöte i seminariets festsal på söndagen, varvid förhandlingarna leddes av mag. M. Holmberg och protokollet fördes av lärar A. Skeppar.

Direktor K. J. Hagfors meddelade, att den insamling, som hade igångsatts bland forna elever vid Nykarleby seminarium för åstadkommande av en jubileumsfond, hade inbragt 17,571 mark av 153 givare, och uppmanade föreningen att fatta beslut om medlens användning. Mötet beslöt att medlen skola överlämnas till seminariet för att av dess direktor förvaltas som en fond, av vars årliga avkastning en femtedel skall läggas till kapitalet tills fonden uppgår till 100,000 mark och fyra femtedelar utdelas som understöd åt elever, som äro söner till folkskollärare, eller, om sådana elever icke finnas, åt andra medellösa förtjänta elever. Skulle seminariet indragas eller förändra sin karaktär av svensk bildningsanstalt, skulle fonden tillfalla Svenska Folkskolans Vänner för att av föreningen användas i överensstämmelse med fondens ursprungliga ändamål. Sedan frågan slutbehandlats, höll skolrådet A. Takolander ett med värme framsagt föredrag om Goethe och Schiller som danare av germansk patriotism. Lärar Algot Jansson talade intressant om vardagsliv och högtidsstunder i människans liv och hurusom dessa bliva allt sällsyntare i vart pessimistiska tidevarv.

Revisorernas berättelse över granskningen av föreningens räkenskaper föredrogs och godkändes.

Årsavgiften beslöt mötet bibehålla vid 10 mk som fornt.

Sist behandlades lönefrågan som refererades av lärarinnan Edith Rosenblad och föranledde en livlig diskussion, under vilken missnöjet med frågans fortfarande otillfredsställande lösning tog sig tydligt uttryck. Mötet beslöt, att föreningens olika kretsar skola utse en representant för varje påbörjat 50-tal medlemmar med uppdrag att följa mad lönefrågans utveckling och vidtaga alla nödiga åtgärder för bevakande av lärarnas intressen samt i sådant syfte samarbeta med de finska lärarorganisationerna.

Mötet avslöts med ett tal av ordföranden och mötesdeltagarna skingrade sig. En del begåvo sig hemåt, och andra samlades till kamratsamkväm å normalskolan i den ljusa sommarnatten.


 

Ur minnenas film

[Finns sedan tidigare.]

Läs mer:
Seminariet i kapitlet Fakta.
Österbottniska Posten, 15.06.1923, nr 24, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

Auktioner.

Stor auktion!

     Lördagen den 16 innevarande juni, från kl. 10 f. m., förrättas auktion uti avlidne änkefru Aline Hedströms gård i Nystaden i Nykarleby, varvid kommer att försäljas lösegendom, såsom: pianino, guld- och silversaker, tavlor, böcker, möbler, bl. a. ett herrumsmöblemang, matsalsbuffett, byrå med spegel, m. m, frunt. gångkläder, säng- och linnekläder, glas och porsliner, husgerådssaker, samt en myckenhet diverse.
     Närmare angående betalningsvillkoren delgives vid auktionstillfället.
     Nykarleby den 6 juni 1923.

Godemännen.


Österbottniska Posten, 15.06.1923, nr 24, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2023-08-30.)


Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2023-01-23, rev. 2024-03-09 .)

 

 

 

 

 

 

N:o 25 — 1923

Ö S T E R B O T T N I S K A   P O S T E N

Fredagen den 22 Juni

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Inf. 2023-06-21.)

     
     
     
     
     
     
     

 

 

 


 

 

 

N:o x — 1923

Ö S T E R B O T T N I S K A   P O S T E N

Fredagen den x Maj

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Inf. 2023-05-23.)