För 50 år sedan, d.v.s. 1890


     Fruntimmersskolan (Hedströms privata flickskola) begynte läsåret den 1 sept. med 11 nyintagna elever. Hela elevantalet var 35, varav 6 gossar. I skolans I klass intogos nämligen även pojkar för att förberedas till inträde i lyceum. De flesta sökte sig till Wasa lyceum, andra till Uleåborg, i undantagsfall till huvudstaden. Alla de män, som för femtio år sedan här begynte sin bana i fruntimmersskolan, äro ännu i livet.
     Lägre hantverksskolan begynte den 7 sept. med 6 elever och 4 i den förberedande skolan. Till lärare hade direktionen antagit lektor K. E. Wichmann och normalskollärare K. F. Spolander, som även fungerade som föreståndare.

     Länets guvernör befinner sig på resa i bygderna. Han har besökt Munsala och Jeppo och hållit sammanträden för att erhålla kännedom om förhållandena, — om fattigvården, om odlingsbara kärr och mossar m. m. Den 15 sept. anlände han till Nykarleby och besökte bl. a. hamnen vid Andrasjön, fruntimmersskolan samt seminariet, vars slöjdalster tycktes särskilt intressera honom. På rådhuset blevo herrar stadsfullmäktige presenterade för honom.

     Konsulinnan Pauline Grundfeldt har till staden donerat 5,000 mk, för att räntorna däri varje år må tilldelas stadens fattiga.

     Ett sorgligt fynd har man gjort i skogen nära Andrasjön, nämligen skelettet av en häst med sele på och en förspänd kärra, dock utan hjul. Ett par år tidigare hade man i samma skog funnit ett par kärrhjul, som tydligen tillhört samma kärra. Hästen hade troligen rymt från sin husbonde och förirrat sig i skogen, varvid kärran mistat hjulet, samt slutligen fastnat med kärran i något snår. Den ena kärrskalmen var uppäten ända till mitten eller så långt hästen kunde gnaga. [Fler fynd.]

     15:e kornet har denna höst skördats av Smedsbacka hemman, vilket är något ovanligt i dessa nejder.

     Till Hawaij på Sandwichöarna ha avrest fyra unga män från Nykarleby trakten för att förstärka den av femton österbottningar bestående koloni, som finns där förut.

[Det här låter spännande; något för Karl-Gustav Olin att ta sig an — om han inte redan gjort det.]

     I dessa kringskurna jakträttens tider kan det vara av intresse att erfara, vilka vidsträckta marker stadens jägare hade att förfoga över genom avtal med ägarna. Lektor Hedström, prov. Sandström, handl. Blomqvist och kantor Nessler annonsera om att de förvärvat jakträtten ull Forsby bys marker såväl å fastland som holmarna Kråkskär, Aspskär, Alörn, Larsholmen och Fröjsö samt Forsbacka hemmans skiften mellan landsvägen och Bonäs fjärd, — och Hedström dessutom Furuskärshällorna, Långörn, Harald och Kärr hemmans delar av Kråkskär ävensom Jutbacka hemmans marker samt Jutas och Klockars hemmans marker västerom älven. Men man gick inte hårt åt villebrådet.
Tege (Ture Granqvist) i Österbottniska Posten nr 39/1940.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2004-09-04.)