NYKARLEBY
Tvättinrättningen i blickpunkten.

Måndagen den 18 juli [1949] påbörjades arbetena på en bad- och tvättinrättning i förening med ett vattenreningsverk i staden, som beräknas vara färdigt den sista januari 1950. Byggnaden uppföres vid älvstranden mitt framför Mikael Lybecks barndomshem, ett gammalt borgarhus av oskattbart kulturhistoriskt värde, där han och hans broder Paul Werner mottog sina första intryck av den österbottniska naturens skönhet. En stark opinion av intellektuella är emot dessa planer, skriver Nya Pressen som varit i tillfälle att ta del av en del handlingar som berör den nya inrättningen.

Denna opposition har tillställt fil. dr Paul Nyberg, ordförande i stiftelsen Z. Topelius barndomshem, en upprörd skrivelse i vilken Nykarleby stads planer skarpt klandras. Dr Nyberg och ingenjör Sigmund Schalin har på stiftelsens vägnar tillställt stadsfullmäktige ett bevekande memento.

En upprörande kulturskandal kallar dr Nyberg dessa planer på en modern byggnad, som kommer att förstöra den Lybeckska gårdens stora värde. Man kan lugnt säga, att Nykarleby spårar ur, ifall planerna verkligen tar form, anser han. Det ser ut som om stadens invånareför tillfället mest består av inflyttade personer, som saknar känsla för dess historiska minnen. Däremot är flera jakobstadsbor mycket upprörda över det obetänksamma tilltaget och beklagar djupt stadens sorgliga öde att ha råkat i ovärdiga händer. Att man på detta sätt med berått mod förstör ett värdefullt kulturminnesmärke är en skandal, som berör hela landet, och stiftelsen Zacharias Topelius barndomshem kommer att göra allt den förmår för att förhindra detta.

— Det är nonsens att en stor opinion inom och utom staden skulle vara emot vårt nybygge, anser stadsdirektören i Nykarleby, ingenjör Johannes Mouritzen. På sin höjd är det tre personer i stan, som klagat över våra planer, och det har väl ingen betydelse? Stadsstyrelsen och stadsfullmäktige har fattat ett absolut enhälligt beslut i saken och dessutom har vi landets stadsarkitekter på vår sida. Stadsarkitekt Hilding Ekelund har fått uppdrag att granska våra projekt och har godkänt dem.

Härtill invänder dr Nyberg, att arkitekt Ekelund sannolikt inte varit tillräckligt väl insatt i de lokala förhållandena. Arkitekt Ekelund är nu icke anträffbar.

Man håller nu på med grunden till bygget, och den sista januari nästa år beräknas huset vara uppfört. Tvätt- och badinrättningen kommer att ha en oerhört stor betydelse — hur skall samhället gå framåt, ifall man inte vill gå befolkningen till mötes i nyttoting? Placeringen kommer knappast att störa i nämnvärt hög grad — arkitekt Ekelund anser, att den nya byggnaden väl passar in i miljön. Dessutom har vi mötts av sympati från grannarnas håll, och särskilt från invånarna i De gamlas hem i Lybeckska gården.

Huset kommer att uppföras i två våningar, får rött tegeltak och rappas. Vattenreningsstationen ska förse badinrättningen med rent vatten, och skall bli så stor att den kan sköta hela stans vattenförsörjning. Inrättningen är helt kommunal och blir säker populär, så väl förberedd som den är.Österbottniska Posten 1949.
Lars Pensar tillhandahöll.


På kopian fanns även:

Kristliga Folkhögskolan
Skolans direktion valde vid sammanträde senaste onsdag till lärarinna i sömnad bland åtta sökande handarbetslärarinnan Elvi [Elin] Nystrand [slutade 1984] från Björköby.
      Till lärarinna i vävnad, handarbetslärarinnan Elna Backlund [slutade 1969] från Högbacka, Nykarleby och till lärarinna i huslig ekonomi skolkökslärarinnan Lisa Boström [slutade 1983] från Pedersöre.
Tvättinrättningen från sydväst. Björkarna, skorstenarna och antennen finns ej kvar. Förstoring.Tvättinrättningen från söder. Den ursprungliga trappan med steg rakt ut mot Lybecksgatan. Förstoring.Tvättinrättningen från sydost. Förstoring.
Foto: Rafael Sjöblom, dokumentation inför kraftverksbygget 1984.
(Inf. 2010-02-24.)

 


Läs mer:
Den nya bad- och tvättinrättningen väcker kritik av Erik Birck.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2004-02-07, rev. 2010-02-24.)