Till kommunal-
stämma,
som hålles å sockenstugan lörda-
gen den 3 maj 1919 kl. 12 p. d.
å sockenstugan, sammankallas röstberättigade medlemmar av Nykar-
leby landskommun att:
1:o)   Besluta i frågan om en på-
         tänkt järnväg, som är pla-
         nerad att gå längs kusten till
         Kovjoki station.
   Nykarleby den 19 april 1919.

Emil Kjellberg.

[Den nya järnvägen av Erik Birck.]

——————————————
Kungörelse.

År 1919 den 19 nästkommande
maj kl. 2 e. m. vidtager under-
skriven med nyskifte i Forsby by
av Nykarleby socken och hålles
då första sammanträdet å Yrjas
kronoboställe, till vilket vederbö-
rande sakägare samt möjligen ser-
vituts- och nyttjorättsinnehavare och
rågrannar äga sig infinna, och
uppmanas dessa att medhava alla
i sin värjo befintliga saken röran-
de kartor och ägohandlingar samt
att till biträde inkalla två ojäviga
godemän. Sakägarens utevaro up-
pehåller icke förrättningen.
    Gamlakarleby den 9 april 1919.

På tjänstens vägnar:
A. O. Meter.

Äldre lantmäteriingeniör.
[Enligt Boris Mattsson var skiftets begynnelsesammanträde 1956.]
    


Auktioner
——

Medels frivillig auktion

som förrättas lördagen den XXX
april från kl. 10 f. m. utanför under-
tecknads gård
vid Gustaf Adolfs-
gatan, kommer att försäljas XXX-
gar, byrå, stolar, 2 st. spinnrockar,
kokkärl, kläder, diverse snickarverk-
tyg, ett parti björkbräder.

Sofia Liljeström.

——————————————

Medels frivillig auktion
som förrättas å Frill lördagen den
3 maj kl. 10 f. m., försäljes kvar-
låtenskapen efter avlidna XXX An-
dersson, såsom möbel- och husge-
rådssaker av alla slag, 2 XXX
1 ankarur, 1 handkärra, timmer-
mansverktyg, säng- och gångkläder
samt diverse.
    En månads anstånd.
    Nykarleby den 16 april 1919.

Arvingarna

——————————————

Fiskevattensarrendet
för Nykarleby, Kyrkoby o. Forsby
gemensamma fiskevatten är förfal-
len till betalning och uppbäres av
M. J. Johansson.
Byålderman.  
——————————————
Medels offentlig entre-
prenadauktion
som anställes inför Drätselkamma-
ren fredagen den 2 XXX
maj kl. 6 e. m. utbjudes till den
minst fordrande renhållning av
stadens parker och esplanader m.
m. under instundande sommar.
     Nykarleby den 24 april.
Drätselkammaren.


Österbottniska Posten nr 17/1919.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Kopian tagen för Redogörelse för Nykarleby skyddskårs verksamhet och dess insats i frihetskriget ... var något stympad och det jag inte lyckats gissa mig till är markerat med XXX.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2006-02-04.)