Tema Bådan

i

Österbottniska Posten

 


Innehåll

Inledning
Karta
Notiser och annonserInledning

Bådan är den nordvästra delen av en ”halvö” som i öster begränsas av Nykarleby älv. I öster finns Skatan och i norr Djupsten. I söder gränsar den mot Andra sjön.

Namnets ursprung sägs komma från att det en gång varit upplandning som bådat land.

 • Bådabyttan är en vik på västra sidan.
 • Bådaskatan är den nordvästra udden där det finns en stor småbåtshamn.
 • Viken Bådabukten finns på norra ändan.
 • Bådaviken till vilken Kanalen ledde är numera avsnörd och nästan igenvuxen. Vid dess östra strand finns Fågeltornet.

Tyvärr finns, vad jag vet, inte så mycket skrivet om Bådan förutom det som Gertrud Wichmann skrivit om sommarlivet. Nykarlebyfödde och på Bådan sommarboende ekonomierådet Håkan Anttila hade börjat sammanställa material, men hann ej slutföra arbetet innan han gick bort 2018. I september 2006 efterlyste han på här på Nykarlebyvyer information:

Sedan några år har jag samlat material om Bådan i Nykarleby för att så småningom sätta samman en text. Bådan började bebyggas i slutet på 1920-talet och före krigen tog fäbodlivet fart på området. Under 40- och 50-talen bodde ett tiotal bönder, främst från Juthas och Forsby, med all boskap på området. Kvigor och får fördes över till Alören. Vem har uppgifter, enskilda hågkomster, ev. illustrationer från området?

Karvar-Kust använde ordet ”Spåran”. Någon annan som hört det?Bådan från Kartplatsen. Förstoring.Notiser och annonser

En del som inte berör Bådan, men som jag
tyckte var publiceringsvärt, finns också här.
     
September—oktober 1892 2/10 1942

Jägare pass upp!

5/1

1911

Offentlig auktion

7/7

Inbrott i villa

18/4

1912

Fiskevattnen i Nykarleby skärgård

11/4

1913

Sedvanlig höstutfärd

13/8

Uppsägning stängselskyldigheten

14/4

1914

Bärgningsrätten utarrenderas

3/7

Byamännen i Forsby och Kyrkoby byar kallas 28/6 1916

Yxa förlorad

17/8

1917

Markanvändning förbjudes

24/5

1918

Förlorad plånbok

6/8

1920

Isläggningen

14/11

1924

Ett oskick

27/6

1923

Dikesnämnd håller sina förrättningar

7/6

1929

Offentlig frivillig auktion

22/4

1932

Varning! 29/4

Mjölkbeting

10/6

Ungdomsgudstjänst

19/8

Allvarsam olyckshändelse

27/1

1933

Stadsfullmäktiges sammanträde

15/6

1934

Fiske förbjudet

3/5

1935

Överenskommelse mellan Jaktföreningarna

21/8

1936

Nykarleby fiskelag sammanträdde 11/12

Diger olyckskrönika i våra bygder

26/6

1937

Lövings villa vid Bådan nedbrunnen

30/7

Ett avmagringssätt

23/6

1938

Jaktspalten

25/8

1939

Hyllad 60-åring, Johannes Nyström

2/8

1940

Villa uthyres

5/6

1942

Bärgningsrätten

17/7

Auktion å jord

15/1

1943

Auktion efter Agnes Forssén

7/5

Förlorat 16/3 1945

Nykarleby fiskelags årsstämma

13/4

 

Erik Bergmans kompositionskonsert

”  

Villatjuvar

12/4

1946

Arrendeauktion

17/5

*     *     *

För 50 år sedan.

September—oktober 1892.

En kommunal fråga, som stadens fäder fortfarande ägnar stor uppmärksamhet, är den om stadens hamnförhållanden. Den kommitté, som blivit utsedd att undersöka hamnförhållandena, inlämna i mitten av oktober till stadsfullmäktige sitt utlåtande. Sedan kommittén redogjort för sina företagna mätningar och lodningar i älvmynningen, på Alö fjärden, vid Båda skatan, på Torsö redd, i Kråkskärs sund och vid bryggan vid Andra sjön, föreslår den, att infarten från Torsö redd genom Kråkskärs sund skall ställas i första rummet. I praktiken betyder detta, att Andra sjön ännu kommer att förbli stadens hamn. När stadens tillgångar det medgivs, borde man bygga en lastningsbrygga i Kråkskärs sund. Den omedelbara åtgärden blir att företaga en grundligare reparation av bryggan vid Andra sjön.

I mitten av oktober anordnar stadens livaktiga brandkår en »Litterär — musikalisk — dramatisk soirée» i rådhuset till förmån för sin byggnadsfond. I en notis i ett tidigare nummer meddelas, att brandkåren av stadsfullmäktige erhållit löfte om den s. k. skoltomten mellan Norra och Södra torggatan som byggnadsplats för sitt tillärnade hus.

Änkefru Benzelstjerna har sålt sin vid södra tullen belägna gård till lektorskan Backman för en köpeskilling av 4,000 mk.

Vid seminariet, som vidtagit med sin verksamhet den 20 aug. hade efter genomgånget inträdesförhör godkänts 11 ynglingar, bl. a. G. A. Forss, Terjärv, P. E. Ohls, Replot och A. A Ringvall, Houtskär.

En vaken iakttagare och flitig korrespondent har tidningen i signaturen F—e (lärare M. V. Froste) Han berör alla allmänna frågor av intresse i landskommunen, och av allt framgår, vilken central person han blivit i denna kommun.

— — —


Österbottniska Posten, 2 oktober 1942, nr 40, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-05-23.)

*     *     *

Jägare pass upp!

Genom offentlig auktion som förrättas i Sockenstugan invid Nykarleby stad lördagen den 7 januari 1911 kl. 12 på dagen försäljes jakträttighet för 5 år å Forsby ägor i flere delar.

1. Alön, Hummelskär och Hästskär.
2. Bådan och Leppogubben.
3. Hemägor och skog i 2 delar.
4. Utskogen från Sorfvist hemman till Markby rå.

Vidare bestämmes vid auktionens början.

Forsby den 28 december 1910.
Gustaf Renvaktar, anmodad.


Österbottniska Posten, 5 januari 1911, nr 1, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-05-12.)

*     *     *

Offentlig auktion

som förrättas å Mickelsbacka i Forsby lördagen den 15 juli kl. 5 e. m. försäljes gräsväxten å Alön, Bådan, Lippane, Bjonsholmen samt några åkerlindor. Anstånd till 1 oktober.

E. Lindström.


Österbottniska Posten, 7 juli 1911, nr 27, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-05-12.)

*     *     *

Inbrott i villa. Då direktor K. E. Wichmann i början af veckan besökte sin å Bådan belägna villa Sjöhaga, visade det sig, att villan haft påhälsning af inbrottstjufvar. Ett par fönster voro sönderslagna, och tjufven eller tjufvarna hade medtagit en yxa, ett parti begagnade skodon samt sommarkläder. Polisundersökning å inbrottsstället verkställdes senaste tisdag. Villan och lösegendomen äro försäkrade mot inbrott.


Österbottniska Posten, 19 april 1912, nr 16, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-05-12.)

*     *     *

Fiskevattnen i Nykarleby skärgård. Vid den 4 april hållen auktion, varvid nyttjanderätten till stadens samt Kyrkoby och Forsby byars gemensamma fiskevatten utarrenderades för tre år, godkändes följande anbud: för fiskevattnet

 • vid västra stranden av Bådan av f. d. lotsen Herm. Sämskar, 73 mk 25 pi pr år;
 • i Alöns södra vik till Fågelgrundet av fiskaren Otto Ahlström, 41 mk 50 pi;
 • längs Andrasjöliden från vattengärdesgården vid Bådan till Bonäs av fiskaren Johan Fröjdman, 7 mk 50 pi;
 • från Alöns norra udde till stora stenen vid Enholmsudden av fiskaren Frans Lassander 101 mk;
 • från sistsagda ställe till Vattungen av f. d. lotsen Nils Rank d. ä., 31 mk 50 pi; från Vattungen längs Alöns södra strand till Rödklubben av f. d. lotsen Johannes Johansson Högbacka, 50 mk 50 pi;
 • omkring Nybackholmen av fiskaren Gustav Byström, 12 mk;
 • längs Långörns västra strand till södra udden å samma holme av direktor Gustav Hedström, 30 mk;
 • vid Långörns södra strand samt vid Storgrundet och Markusholmen av direktor Gustav Hedström, 22 mk;
 • omkring Kråkskär av den sistnämnda, 15 mk;
 • längs östra sidan av Vexala Sandön av Johannes Johansson Högbacka, 5 mk;
 • omkring Kubban samt södra stranden av Aspskär av den sistnämnda, 20 mk;
 • omkring Björkholmarna av överlärar K. F. Spolander, 60 mk;
 • vid Furuskärshällan av fiskaren August Vik, 60 mk;
 • omkring Granskär av Nykarleby stad, 155 mk;
 • kring Äggskär av Gustav Byström, 15 mk 50 pi.


Österbottniska Posten, 11 april 1913, nr 15, s. 2.
Karta över skärgården.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-05-12.)

*     *     *

Sedvanlig höstutfärd företogs av seminariets lärare och elever senaste måndag. Efter samling invid läroanstalten 10-tiden på förmiddagen begav sig skaran till fots till direktor K. E. Wichmanns vid stranden av Bådan vackert belägna villa Sjöhaga, där värden å stället på det älskvärdaste sätt mottog sina gäster. Sedan frukostmiddag intagits och de unga beretts tillfälle att taga sig en svängom, fortsattes färden under munter sång och glatt samspråk ut till havs, dels med ångaren Harald, som hade några mindre båtar på släp, dels med lektorerna I. E. Koskimies' och O. Nylunds motorbåtar, vilka av ägarna välvilligt ställts till förfogande under utfärden. Närmaste målet vid havsbandet var Laxörn, där samtliga båtar rastade vid en fiskarkoja, och där färddeltagarna blevo vederbörligen „knäppta” av den medföljande fotografen. I programmet härute ingick därjämte en intressant och rolig bygdemålshistoria, berättad av sällskapets äldsta medlem. Återfärden anträddes 4-tiden på eftermiddagen, och även nu gjordes ett besök å villan Sjöhaga, där kaffebordet stod dukat för de hundrade gästerna och den efterlängtade tåren smakade alldeles utmärkt.

Färden gynnades av ett milt och behagligt sensommarväder. Visserligen sken icke solen från klarblå himmel, men den varma temperaturen, som en sakta sunnanvind förde med sig, bidrog i sin mån till att färddeltagarna hade all anledning att känna sig belåtna med den av direktor Wichmann anordnade omväxlingen i arbetet under terminens första dagar. I utfärden deltog jämväl seminariets förre vördade direktor Zachris Schalin, som på förmiddagen vid sin ankomst till Bådan blev föremål för en särskild sympatiyttring från seminaristernas sida.


Österbottniska Posten, 29 augusti 1913, nr 35, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-05-12.)

*     *     *

Vederbörande rågrannar till kännedom meddelas att byamännen i Kyrkoby och Forsby byar beslutat uppsäga stängselskyldigheten kring Bådan och Leppon benämnda ängar att gälla från den 1 inkommande maj.
     Nykarleby, den 14 april 1914.

Byamannen.


Österbottniska Posten, 17 april 1914, nr 16, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-05-12.)

*     *     *

Diverse.

Bärgningsrätten

till Juthbacka ängen å Bådan utarrenderas.

Eric Söderström.


Österbottniska Posten, 3 juli 1914, nr 27, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-05-12.)

*     *     *

Kungörelser

Byamännen i Forsby och Kyrkoby byar kallas till gemensam byastämma som hålles i sockenstugan söndagen den 2 juli efter slutad gudstjänst för att besluta om Bådavägens skiftande.

Nykarleby den 28 juni 1916.

J. Björkman.


Österbottniska Posten, 30 juni 1916, nr 26, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
1939 var vägen byggd.
(Inf. 2022-05-18.)

*     *     *

Förlorat

En yxa förlorad mellan Andra sjön och Bådan. Återl. mot vedergälln. till

M. Källman, Nygård.


Österbottniska Posten, 17 augusti 1917, nr 30, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar
(Inf. 2022-05-12.)

*     *     *

Användande av
Jutas hemmans
marker

på Aspskär och Bådan till allmänt får- och kobete förbjudes.

Hemmansägarne.


Motorbåtsägare,

Vilka önska erhålla rättighet att under instundande seglationstid begagna motorbåt, böra hos skyddskårsstaben härstädes skriftligen anhålla om sådan rättighet.
     Nykarleby den 16 maj 1918.

SKYDDSKÅRSSTABEN


Kungörelse.

Av förekommen anledning förbjudes härigenom obehöriga personer att avlossa skott inom staden och ett område av 5 kilometer häromkring.

Nykarleby den 10 maj 1918.


Uppmaning.

Emedan klagomål försports häröver, att personer, hörande till fånglägret härstädes, vid besök i staden uppträtt bettlande, uppmanas vederbörande stadsbor, att när sådant inträffar, omedelbart anhålla den skyldige och överlämna honom till närmaste vaktpost.
     Nykarleby den 10 maj 1918.

L. Wegelius.
t.f. stabskommendant.


Kungörelse.

Emedan det inträffat att från fronten hemvändande skyddskårister i sin besittning haft sådan såsom krigsbyte av de röda tagen egendom som kenden [?] genom stöld och plundring åtkommit, såsom skodon, tyger m. m. uppmärksamgöres vederbörande uppå att enligt etappchefens cirkulär allt sådant gods omedelbart måste till Skyddskårsstaberna avlämnas med besked om varifrån godset erhållits, på det att godset om möjligt kan till sin rättmätige ägare återställas.
     Jakobstad den 30 april 1918.

Kretsstaben


Österbottniska Posten, 24 maj 1918, nr 21, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-05-12.)

*     *     *

Förlorat.

En plånbok, innehållande penningar, förlorades i tisdags mellan staden och Bådan.
    Återlämnas till

Herman Dirén.


Österbottniska Posten, 6 augusti 1920, nr 32, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-05-12.)

*     *     *

Isläggningen har sent omsider begynt. I början på veckan belades älven nedanom Nybrofors med ett svagt istäcke, och torde det nu vara fruset ända ut till Alön. Natten mot tisdagen isbelades vattnen vid Andra-sjön, där istäcket sträcker sig till Bådan och Alön, söderut till Vexala och västvart till mitten av Kråkskärs sund.


*

Dödsfall. Den 6 dennes avled i sitt hem i Jyväskylä folkskoleinspektorn K. Kunelius i en ålder av i det närmaste 74 år. K. var tidigare folkskoleinspektör i Nykarleby distrikt och då bosatt å denna ort, i vars skärgård han även sedan dess tillbringat sina somrar.

*

Den sjunkna bogserångaren Sailor, som natten till förra onsdagen sjönk vid Nålö brygga, blev redan på fredag f. m. upptagen, och befanns det att olyckan berott på att bottenkranen till kondensatorn lämnats öppen.


Österbottniska Posten, 14 november 1924, nr 46, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-05-12.)

*     *     *

Ett oskick synes vara rådande bland flere av stadens hundägare. Nästan varje dag får man höra ilskna drev i stadens omedelbara närhet. Att harstammen på detta sätt kommer att decimeras är ett faktum. Jordägare och jakträttsinnehavare hota nu att utan vidare fasttaga alla på olovliga marker kringströvande jakthundar, samt befordra hundägaren till välförtjänt näpst. Från Forsby meddelas att lösa hundar några dagar efter pingst å Lindströms beteshage på Bådan dödat 10 får.

*

Österbotten.
NYKARLEBY.

Polisen i Wasa läns kuststäder inspekteras.

Polisinspektören, jur. kand. O. A. Forstén, som inspekterat polisinrättningarna i Vasa läns kuststäder, har numera återvänt till Helsingfors och avgivit ett utlåtande. Angående vår ort säges:

I Nykarleby är polisinrättningens lokal alldeles obetydlig. Förvaringsceller och bevakning motsvarar just icke sitt ändamål. Under sin inspektion av polisinrättningarna kom herr Forstén till det resultat, att stads- och polishäktena i allmänhet icke äro i sådant skick, att i dem ordentligt långvariga rannsakningsfångar kunna förvaras. Hr Forstén ämnar därför hos inrikesministeriet föreslå; att nu gällande stadganden måtte förändras därhän att rådhusrättens ordförande ägde med hänsyn till brottets art, brottslingens personliga egenskaper m. m. avgöra, huruvida rannsakningsfånge under tiden mellan domstolssessionerna skall förvaras i stadshäkte eller länsfängelse. Då fånge transporteras från en domstol till en annan, borde förpassningen alltid ske genom länsfängelset. Vidare borde landshövdingarnas övervakningsrätt beträffande stadshäktena utvidgas och större vikt fästas vid stadshäktenas iståndsättande.

*

Velocipedåkningen i stadens parker och esplanader tycks fortgå trots polismyndigheternas varningar. Några bilägare synas även anse att Topelius-parken är avsedd för nattliga utfärder i auto. Här borde statueras ett exempel i form av dryga böter för dylika okynnesfän.


Österbottniska Posten, 23 juni 1927, nr 25, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-05-12.)

*     *     *

Kungörelse.

Nykarleby landskommuns Dikesnämnd håller sina förrättningar å följande tider och ställen:

Måndagen den 10 juni kl. 10 f. m. sammanträde bos Nystedts i Nykarleby om vägen ifrån Smedsbacka till Bådan och tisdagen den 11 kl. 9 f. m. hos Angust Sundell å Lillollas om Storhägnan-Röstmossa utfallsdike. Samma dag kl. 6 e. m. hos Erik Lindfors om dragdiket vid Stampas i Forsby samt onsdagen den 12 kl. 10 f. m. hos Hugo Johansson om Kapsar vägen ut till Kovjoki vägen; och meddelar, att en och annan sakägares utevaro ifrån sammanträdena ej förhindrar förrättningens gång, utan få de åtnöjas med de närvarandes beslut.

Ävenså meddelas, att vägsyn å Renvaktar och Kärr ägoväg blir fredagen den 14 juni på f. m. samt på e. m. å Rijärvi-Sorvistmossavägen till Draka- och Svinbacka, och böra alla försätta sina vägandelar i syngilt skick, försedda med pålar och numror. Bristfälligheter komma att utföras på de försumliges bekostnad.

Ytterjeppo den 4 juni 1929. Å väg- och Dikesnämndens vägnar:

Joh. Levlin.
Ordf.


Österbottniska Posten, 7 juni 1929, nr 23, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-05-12.)

*     *     *

Genom offentlig frivillig auktion,

som förrättas onsdagen den 27 april kl. 10 f. m. å Mickelsbacka, försäljes mansgångkläder, snickarverktyg, kärror, stöttingar, handtröskverk samt diverse annan lösegendom. Vid samma tillfälle utbjudes en sommarvilla på Bådan. Betalningsvillkoren delgivs å stället.
     Forsby den 19 april 1932.

Selma Boholm.


Österbottniska Posten, 22 april 1932, nr 16, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-05-12.)

*     *     *

Varning

Härmed erinras om, att allt olovligt fiske i Nykarleby stads, Forsby och Kyrkoby samfällda fiskevatten kommer att lagligen beivras, och gäller beträffande fisket bl. a. följande bestämmelser enligt Nykarleby fiskelags stadgar: § 14.

Delägare i fiskelaget förbehåller sig rätt för sig och sitt husfolk att till husbehov idka allt slags krokfiske.

I älven är allt slags fiske med stående redskap, såsom nät och storryssjor, förbjudet på sträckan från Nybron till Rågårdshällan, med undantag för s. k. nättingskassar under hösten och strandryssjor under våren. Likaså vare hela älvmynningen nedanom Rågårdshällan fridlyst jämte Bådaviken.

Nykarleby Fiskelag.


Österbottniska Posten, 29 april 1932, nr 17, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-05-18.)

*     *     *

Obs.! Villabor

kunna erhålla mjölkbeting sträckan Bådan—Andrasjön, om uppgörelse sker med

J. A. Hagen.
Smedsbacka.


Österbottniska Posten, 10 juni 1932, nr 23, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-01-20.)

*     *     *

Ungdomsgudstjänst firas söndagen den 21 augusti kl. 2 e. m. vid pastor Nyströms skäristuga vid Andra sjön, nära Bådan.
Välkomna!


Österbottniska Posten, 19 augusti 1932, nr 33, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-05-15.)

*     *     *

Allvarsam olyckshändelse.

Senaste onsdag morgon inträffade på Seminariegatan en olyckshändelse, som kunnat få synnerligen allvarliga följder.

När bonden J. V. Jansson från Brännan med häst passerade Storbron, fann en pojke på orådet att ställa sig framför hästen och slå ut armarna, med den påföljd att hästen, ett ungt djur, skrämdes och satte i sken utefter Seminariegatan. Jansson kastades våldsamt av släden och tornade mot en ledningsstolpe och slog huvudet tillika mot en sten, så att ett svårt krossår uppstod. Han fördes omedelbart av sin broder, som med en annan häst var i sällskap, i medvetslöst tillstånd till stadens sjukhus, där läkaren konstaterade hjärnskakning, Jansson återkom senare på dagen till medvetande, och ifall intet oförutsett tillstöter, hoppas man, att han skall repa sig. Hästen infångades sedan vid den s. k. Bådan. Det vore kanske inte ur vägen, att slikt okynne skulle straffas med en ordentlig risbastu.


Österbottniska Posten, 27 januari 1933, nr 4, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Ond, bråd död.
(Inf. 2022-05-15.)

*     *     *

Österbotten.

NTKARLEBY.

Vid stadsfullmäktiges senaste sammanträde förekom följande ärenden till behandling: Borgmästar A. Huldén beviljades lagstadgad sommarledighet med länsman G. Bärlund som vikarie. Likaså beviljades veterinär O. Anderson sommarledighet med veterinär Hemnell i Jakobstad som vikarie.

Vaktmästaren Henrik Österlunds anhållan om ersättning för vägarbete på Bådan avslogs.

Beslöts att förse brunnen på torget med cementringar och i övrigt försätta densamma i brukbart skick. Emot beslutet reserverade sig fullm. Westberg, emedan expert funnit, att vattnet i brunnen innehåller ammoniak, varför detsamma icke är lämpligt till dricksvatten.

Föredrogs revisorernas berättelse över verkställd granskning av 1933 års räkenskaper. Revisorerna hade en hel del anmärkningar och påminnelser att göra, vilka stadsstyrelsen i en särskild skrivelse bemötte. Diskussionen blev livlig, stundom t. o. m. mycket hetsig och gjordes härunder gällande, att revisorerna överskridit sina befogenheter, vilket åter från annat håll med skärpa motsades. Under Alfred Huldéns ordförandeskap beviljades efter diskussionens slut, vederbörande redovisningsskyldiga på revisorernas tillstyrkan ansvarsfrihet.


Österbottniska Posten, 15 juni 1934, nr 24, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

(Inf. 2022-05-15.)

*     *     *

Allt slags fiske

å Nykarleby fiskelags fridlysningsområde, från Rågårdshällan, Sikgrund till Bådan, är vid laga ansvar förbjudet.

Nykarleby den 24 april 1935

Styrelsen.


Österbottniska Posten, 3 maj 1935, nr 18, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-05-15.)

*     *     *

Överenskommelse mellan
jaktföreningarna
Sylvia och Frida.

Tisdagen den 4 aug. samman trädde styrelserna för Frida och Sylvia jaktföreningar å Granbergs café för att bl. a. dryfta gränsregleringarna mellan föreningarnas jaktmarker. Till ordf. för mötet utsågs lär R. Dahlstedt och till sekr. veterinär O. Andersson.

Enligt mötets beslut skall gemensam jakt upprätthållas å föreningarnas holmar i Nykarleby skärgård. Undantag härifrån utgör Långörn, där villebrådet fridlysts. Till holme först anlänt sällskap skulle vara berättigat att först avjaga densamma. Detta gäller ej Torsön och Alörn, enär dessa på grund av sin storlek rymma flera jaktsällskap på en gång.

Inkomsterna från dagkorten för jakt i skärgården fördelas jämt mellan bägge föreningarna. För undvikande av missförstånd skulle ordförandena meddela sig med varandra, när och till vem dagkort utfärdas. Vidare skulle gemensam jakt bedrivas på ett block av prostboställets marker, räknat från landsvägen i väster, Draka- och Mickelsbacka ägorna i öster, Frihemmets södra gräns i norr och Sorvistvägen i söder, vilken väg tjänstgör som jaktgräns ända fram till Sorvistägorna. I gengäld skulle jägare från Sylvia jaktförening få jaga på Frida jaktförenings marker på Bådan.

Dessa överenskommelser träda i kraft den 1 sept. 1936 och gälla i 3 år.

*

Nu stundar höstens jaktsäsong, varför alla jägare med det första böra förse sig med lokalföreningarnas och statens jaktkort ävensom med vapenintyg, om de önska vara med.

Medlemmar i Frida jaktförening kunna vända sig till kassören Jaakko Niemi, vilken uppbär medlemsavgiften 5 mk och tillhandahållas föreningens jaktkort mot en lösen av 10 mk samt dagkort för 15 mk stycket.


R. D., Österbottniska Posten, 21 augusti 1936, nr 34, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-05-15.)

*     *     *

Nykarleby fiskelag sammanträdde till ordinarie stämma den 5 dns.

Till ordförande för fiskelaget för instundande verksamhetsår valdes fiskaren Olof Mårtens och till viceordf. fiskaren H. Ceder.

Till förman utsågs bn Gustaf Grahn med vaktm. H. Österlund som suppleant.

Frågan om flyttning av fredningsområdet, som redan tidigare diskuterats, upptogs av stämman till behandling och beslöts hos fiskeristyrelsen anhålla om tillstånd att flytta det nuvarande fredningsområdet till de vatten, som i öster begränsas av sträckan Bådaskatan—ångbåtsbryggan och i väster av Markusholmen —Storgrundet och sydligaste delen av Alörn. För den händelse detta område i anseende till sin storlek icke fyller lagliga fordringar, förefinnas två alternativa förslag till förstoring av området.


Finlands Vita Ros
har av republikens president tilldelats bl. a.: riddartecknet av I klass professor Wold. Backman och riddartecknet seminariedirektor N. A. Fougstedt.


Djurläkartjänsten.
Veterinär H. von Hellens har förordnats att från den 1 dennes tills vidare sköta kommunaldjurläkartjänsten i Nykarleby, Munsala och Jeppo.


Skyddskårsgården.
Städernas Allmänna Ömsesidiga Brandförsäkringsbolag har beviljat Nykarleby skyddskår och Nykarleby marinskyddskår ett anslag av 1,500 mark såsom bidrag till inköp av en motorspruta för skyddskårsgården.


Österbottniska Posten, 11 december 1936, nr 50, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-05-18.)

*     *     *

Diger olyckskrönika i våra bygder.

Tre dödsoffer.

Den gångna veckan har varit synnerligen rik på olyckshändelser av olika slag. Dödsoffrens antal är tre.

På midsommaraftonsdagen var arbetaren Bertel Höglund från Kyrkoby sysselsatt med gärdselarbete på Bådan å Axel Lindvalls ägor, i vars tjänst han var. Den rådande hettan lockade till ett dopp i sjön. Höglund, som icke var simkunnig, råkade härvid i en »grop« och drunknade. Han hade antagligen vid 5-tiden gått att bada, men först någon timme senare observerade tjänarinnan, att han dröjde ovanligt länge och när hon sökte, återfanns hans kläder på stranden. Folk alarmerades genast till platsen, men då sommarstället är något avlägset, räckte det relativt länge, innan någon hjälp kom tillstädes. Draggningar igångsattes, men först vid 4-tiden på morgonen fann man den drunknades livlösa kropp.
Höglund var 30 år gammal och ogift.

— — —


Österbottniska Posten, 26 juni 1937, nr 25, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Drunkningsolyckor och -tillbud.
(Inf. 2022-05-15.)

*     *     *

P. s.
Lövings villa vid Bådan nedbrunnen.

När innersidorna redan äro tryckta, meddelas oss, att postiljon A. Lövings villa vid Bådan nedbrunnit. Elden utbröt i går på e. m., och brandkåren ryckte snabbt till brandplatsen, men hann dock inte rädda den brinnande byggnaden. Då villan var belägen i skogsbrynet, förelåg fara för att skogen skulle antändas. Genom brandkårens ingripande hejdades likväl elden. Denna torde ha löskommit genom gnistor från skorstenen.


Österbottniska Posten, 30 juli 1937, nr 30, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Bränder.
(Inf. 2022-05-15.)

*     *     *

Ett avmagringssätt.

Det värsta med helgdagar är att man föräter sig och mister den slanka linjen. Så gick det för undertecknad vid senaste helg, men samtidigt erhöll jag ett tillförlitligt sätt att återvinna linjen.

Förfaringssättet är enkelt. En tur till Andra sjön, via Bådan upp till stan. Sättet har jag, jämte några kamrater avprovat, så vi kunna med gott samvete rekommendera det åt dem, vilka med vemod se sin kroppshydda tilltaga. För att resultatet skall bli gott, måste ni för det första vänta, tills det regnat ett par tre dagar. För det andra ha en fin ny cykel och för det tredje vara iklädd er fina helgdagsblåsa med vita skor. Det var vår utrustning på pingstutfärden.

I ett härligt sommarväder ville vi ut och ta en titt på villorna vid Andra sjön. Vägen dit var något så när farbar, så vi njöto i hög grad och tyckte som gubben: »Härliga tider, strålande tider«.

Snart voro vi framme och tyckte: »Här ä de’ fint.» Men vi upptäckte snart, att omkring 95 proc. av villorna voro lika blackröda. Ingenting att förvåna sig över. De blevo väl målade på samma tid. Men vad gör det. Där har t. o. m. skalder bott. I en skall det även finnas riktiga spöken. Vi stodo länge utanför spökvillan, men när vi sågo hålen i väggen, som spöken skulle ha åstadkommit, blevo vi skrämda och fann det bäst att draga vidare.

Nu föreslogs att vi skulle fara den kortare vägen genom Bådan tillbaka. Tacksamt bifall. Men ack, vårt bekväma jag. Det fick slita. Vägen var ett ängsland, ängslandet en sjö, och sjön genomdragen av gärdesgårdar.

Hem måste vi likväl inom en halv timme. För långt att vända om. Bäst att stiga på cyklarna och trampa för fullt för att just mitt i en pöl plumsa i. Skvätt, sa’ skorna, och sågo ängsligt på sina ej alltför glada ägare. Men fram, fram. Igenom en pöl till en annan, och så över en gärdesgård igen. Men nu började vi inse nyttan av resan. Det var en säkert välbehövlig motion. Det kände vi. Komna ur det värsta eländet skulle en ta upp en konversation. Men det ville ej lyckas. Vi observerade dock till vår oförställda glädje, att den genom helgdagarnas frosseri förlorade slankheten hade återkommit och därmed också lönen för mödan. En sådan färd ger också ypperlig aptit, men den får man inte fästa sig vid, om man vill bibehålla linjen.


»Mi», Österbottniska Posten, 23 juni 1938, nr 25, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-05-15.)

*     *     *

Jaktspalten

I senaste tidning lämnades några meddelanden om fridlysningstiden för en del sjöfågel ävensom om sjöfågeljakten i skärgården. Sedan dess har Frida jaktförening hållit möte och överenskommelse träffats mellan denna och jaktföreningen Sylvia om ordnandet av jakten i de gemensamma markerna. Dessa äro som tidigare hela skärgården, området öster om Bådavägen och Nystedts odling vid sjön sam det från tidigare gemensamma området norr om Sorvistvägen. Överenskommelsen var svår att få till stånd på grund av att en del marodörer senaste höst härjade särskilt i skärgården, varför röster höjdes för att helt fridlysa holmarna.

Men sedan Frida j.f. avskilt skärgården och Bådan från de övriga markerna, kunde överenskommelsen ingås och gäller nu tills uppsägning från någondera sidan sker. På dessa områden jaga föreningen Sylvias medlemmar samt Fridas medlemmar bosatta i Forsby och Kyrkoby. Fören. Sylvia har rätt att utge ett begränsat antal dagkort. Frida j.f. ger dagkort endast åt egna medlemmar från Kovjoki, Markby och Ytterjeppo för jakt i skärgården. Korten böra köpas hos föreningens ordf. R. Dahlstedt, numera även kassör, och priset är 15 mk.

Från 1 sept. är all jakt förbjuden på holmar, där får hållas. Inga skjutvapen få medföras och inga jaktsällskap få anlända dit den dagen »fårskallet» pågår. 6 harar per jaktfärd och sällskap få fällas, vare sig färden då varar en vecka eller sällskapet utgör 10 personer. Ensam jägare får fälla 2 harar (inom Frida j.f. 15 harar under säsongen). Dagkortsjägare måste ha en medlem med sig, på vilkens ansvar jakten bedrives.

Det sällskap, som först anländer till holme, har rätt att utan intrång fälla det fastställda antalet harar, varefter senare anlända jägare får fortsätta. På större holme kan högst 2 sällskap jaga samtidigt. Brott mot dessa bestämmelser komma att strängt beivras.

Varje jägare bör uppträda som gentleman, när han går med sitt gevär i skogen. Allt extra skjutande och hojtande i marken bannlyses. Vidare uppmanas samtliga hundägare i Kovjoki att även efter 1 sept. hålla ett vaksamt öga på sina hundar, så att dessa inte fritt få härja i det fridlysta området, som omger byn. Till herrar jägares kännedom kan ännu omnämnas, att fören. Frida med det första kommer att uppsätta tavlor i rån mot Jeppo, varför gränsintermezzon därstädes med god vilja i framtiden böra kunna undvikas.


R. D. [Ragnar Dahlstedt], Österbottniska Posten, 25 augusti 1939, nr 34, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-05-15.)

*     *     *

Hyllad 60-åring.

Pastor Johannes Nyström blev på sin 60 årsdag föremål för en storslagen hyllning. I den sena söndagkvällsstunden sökte sig medlemmar från kyrkokören ävensom ungdomar från Pedersöre till hans villa på »Bådan« för att på tolvslaget uppvakta honom med sång. Ackompanjerad av vågors brus från fjärden och av suset i de lummiga strandalarna steg sången upp mot den klara natthimlen.

Talrika vänner vallfärdade under degens lopp till det högtidssmyckade sommarhemmet för att lyckönska 60 åringen. Direktionens ordf. A. Sandbacka framförde till honom Kristliga folkhögskolesällskapets och elevförbundets tack för väl utförd fostrargärning. I sitt tal betonade han vidare, av vilken stor betydelse för skolan hans rika livserfarenhet är, parad som den är med klar kunskap och fast tro. Samtidigt överlämnade han åt honom Kristl. folkhögskolesällskapets, f. d. elevers och andra vänners gåva: ett matsalsmöblemang samt två läderfåtöljer.

En stor mängd telegram och hälsningsskrivelser anlände under dagens lopp. Bland dessa märktes telegram från bl. a. biskop Max von Bonsdorff ävensom från ett flertal av 60- åringens ämbetsbröder. Den rika blomsterhyllningen förvandlade snart sommarhemmet till en blomstergård. Tal, sång och rik undfägnad höjde trevnaden, och vännerna glömde sig kvar till sent på kvällen. Vänskap, byggd på kärlek och aktning, utgör en tillgång för den, som äger en sådan. Den skingrar misströstan och sporrar till fortsatt okuvlig handling. På sin högtidsdag fick 60 åringen ösa ur vänskapens källa ny tillförsikt och nya impulser till fortsatt uppfostrargärning.


Österbottniska Posten, 2 augusti 1940, nr 31, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
På samma uppslag fanns referat från Einar Hedströms 60-årsdag.
(Inf. 2022-05-15.)

*     *     *

Utbjudes hyra.

Villa å Bådan

uthyres för sommaren.

Arne Nystedt.


Österbottniska Posten, 5 juni 1942, nr 23, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-05-15.)

*     *     *

Bärgningsrätten

till undertecknads äga, jämte ängsland, försäljes genom auktion vid Bådan lördagen den 18 juli kl. 6 e. m.

Vilh. Holm


Österbottniska Posten, 17 juli 1942, nr 29, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-05-15.)

*     *     *

Auktioner

Auktion å jord

Medelst frivillig auktion, som förrättas hos undertecknad å Karlgrönfors lördagen den 23 januari, kl. 2 e. m, försäljes c:a 2 tunnland odlad samt dessutom oodlad mark å Bådan samt en mindre boningsstuga. Villkoren delges vid auktionen.

Santeri Hauta-aho.


Österbottniska Posten, 15 januari 1943, nr 2, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-05-15.)

*     *     *

Auktioner

Auktion å jord

Medelst frivillig auktion, som förrättas hos undertecknad å Karlgrönfors lördagen den 23 januari, kl. 2 e. m., försäljes c:a 2 tunnland odlad samt dessutom oodlad mark å Bådan samt en mindre boningsstuga. Villkoren delges vid auktionen.

Santeri Hauta-aho.(Inf. 2022-05-15.)

*     *     *

Auktioner

Medels offentlig
auktion,

som förrättas i herrskapet Browns gård lördagen den 15 maj kl. 10 f. m., försäljes fröken Agnes Forssén tillhörig lösegendom, såsom möbler, husgeråd, glas, porsliner, säng-, linne- och gångkläder, symaskin samt diverse.

Artur Löwing.


Auktioner

Medels auktion,

som förrättas å Bådan lördagen den 15 maj kl. 12 p. d. utarrenderas en större beteshage samt lindor och ängsmarker för sommaren. En villa uthyres även.

Arne Nystedt.


Österbottniska Posten, 7 maj 1943, nr 18, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-05-15.)

*     *     *

Förlorat.

Spatserkäpp

förlorad den 28.2. på Bådavägen.
Återlämnas till V. Pihlainen.


Österbottniska Posten, 16 mars 1945, nr 11, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-05-18.)

*     *     *

Nykarleby fiskelags årsstämma för år 1944, som egentligen skulle hållits under sistlidne juni, men på grund av förhållandena uppskjutits, försiggick i lördags.

Stämman beslöt att icke välja någon ny styrelse för de par månader som återstår, tills 1945 års stämma skall hållas. Som ordförande till nämnda tid kvarstår efter ordf. Henrik Österlunds frånfälle viceordf. Olof Mårtens och som förman W. Ceder.

Kassaredovisningen delgavs och kassören beviljades ansvarsfrihet. Till utdelning av 1943 års medel står c:a 3 500 mk.

En synnerligen livlig diskussion uppstod om utarrenderingen av fiskevattnen och deras olika områden. Därvid beslöts bl. a. att vattnen som förut skall utarrenderas endast till personer inom fiskelagets område, samt att vattenområdet längs Andrasjön från Bådan till Bonäs skall delas i två.


Österbottniska Posten, 13 april 1945, nr 15, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-05-15.)

*     *     *

Erik Bergmans kompositionskonsert i Helsingfors blev en stor framgång för kompositören, och N.Pr. skriver, att han visade sig förfoga över ett överlägset kompositionstekniskt kunnande och en ovanligt rörlig fantasi. Programmet omfattade tre stora verk och tre småstycken. Av de förra framhåller kritiken särskilt „Musica da camera” för sopran, flöjt, violin och piano som en komposition av egenartad skönhet, full av fantasi, känsla och inspiration.


Österbottniska Posten, 13 april 1945, nr 15, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-05-15.)

*     *     *

Villatjuvar ha varit i farten i skärgården, varför villaägarna ha skäl att se om sina villor och låsanordningar. Senast har inbrott och skadegörelse ägt rum på Långörn, men även från Bådan meddelas att tjuvar varit framme där.


Österbottniska Posten, 12 april 1946, nr 15, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-05-15.)

*     *     *

Auktioner

Arrendeauktion

hos Ida Blomqvist lördagen den 18 maj kl. 6 e. m., varvid utarrenderas på 5 års tid odlad jord i Forsby samt ängsmark på Bådan och Hysal.


Österbottniska Posten, 17 maj 1946, nr 20, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-05-15.)Läs mer:
Alla sidor där Bådan nämns.
Tema Skatan.
Fler artiklar ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2022-05-11, dagen före beskedet om att Finland ska ansöka om medlemskap i NATO, rev. 2023-06-07 .)