Österbotten.

——

Nykarleby.

     Stadens badhusbyggnad nedbrunnen. I söndags [den 13 februari 1916] på morgonen utbröt eldsvåda i stadens badhusbyggnad varigenom denna inom ett par timmar så gott som nedbrann till grunden. Baderskan, som hade sitt bostadsrum i byggnaden, vaknade 7-tiden av det sprakande ljudet från eldhärden, och då hon öppnade dörren till maskinrummet, var detta fullt av rök. Vatten saknades icke, och försök gjordes omedelbart att få elden släckt, men brasan var redan för stor för att kunna släckas av blott en person, och lågorna slogo snart ut genom de emot ån vettande fönstren i finnbasturummen. Sedan en av stadens brandsprutor efter en stund hämtats till stället, kunde eldens framfart i någon mån hejdas, särskilt i byggnadens södra del, där maskinrummet var beläget, men att rädda byggnaden, kunde man däremot ej mera tänka på. Några förkolnade stockar jämte de förstörda pumparna och vattenledningsrören var det enda, som återstod ½ 10-tiden.
     Största delen av badhusets lösa inventarier samt en del av baderskans lösegendom hann räddas, men en mängd linnekläder, som voro upphängda till torkning på vinden, blevo lågornas rov.
     Byggnaden var försäkrad i bolaget Fennia för 10,000 mk. De undan elden räddade resterna ha uppskattats till 300 mk. Baderskans lösöre var försäkrat i Nykarleby landskommuns brandstodsförening.


Läs mer: Planer på ett nytt badhus. Bastur av Erik Birck. Fler bränder.


    Nykarleby domsaga. Sedan generalguvernören förenat sig om senatens beslut, har senaten utnämnt till häradshövding i Nykarleby domsaga häradshövdingen i S:t Michels domsaga Odo Johannes Sandelin.


     Städernas allmänna brandstodsbolag. För granskning av Städernas allmänna brandstodsbolags förvaltning under år 1915 valdes senaste måndag inför magistraten till revisor direktor Gustav Hedström och till dennes suppleant bankdir. A. Damsten.


     Olyckshändelse. En 10-årig skolgosse från staden hanterade senaste tisdag i sitt hem ett salongsgevär så olyckligt, att skottet brann av och träffade en 18-årig yngling i högra lårbenet, varvid kulan inträngde i muskelvävnaden. Kulan uttogs av läkare, och något men för framtiden torde den sårade icke få.


     Emigranter, vilka avreste från Kristiania den 28 jan. med biljetter av Finska Ångfartygs A. B:s agenturer för Skandinaviska Amerikalinjens ångare „Oscar II“, hava enligt telegrafiskt meddelande lyckligen anlänt till Newyork fredag e. m. senaste vecka.


Läs mer: Emigration i Uppslagsverket Finland.


      Snatteri
. I söndags på morgonen bortsnattades från fru Hulda Olsons bostadslokal härstädes en smörklimp, vägandes omkring 1 kg. Smöret återfanns ett par timmar senare hos förövaren av snatteriet, för övrigt en person, som näppeligen torde kunna åtalas härför.

—————


Målet om utminuteringsbolagets räkenskaper.

     Vid rådstuvurättens sammanträde senaste måndag förekom ånyo till behandling det av handl. A. Kisor mot bankdir. K. F. Spolander i dennes egenskap av verkst. direktör i Nykarleby Utminuteringsbolag väckta målet angående ändring av sagda bolags räkenskaper för år 1914. Käranden företräddes även denna gång av kronofogden Karl Ottelin, medan svaranden Spolander tillstädsekommit personligen. Såsom ombud för stadens drätselkammare närvar vicehäradshövding Wilhelm Riska; finska staten var denna gång icke representerad. — — —


Läs mer: Alkoholhanteringen, stadens stora inkomstkälla av Erik Birck.


Österbottniska Posten, nr 7/1916.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2005-09-10/HK-F, rev. 2024-01-07 .)