Badhusfrågan: Föredrogs ett av arkitekt Kallio utarbetat förslag till ritningar för ett nytt badhus i staden. Förslaget går ut på att badhuset skulle upptaga förutom Huvudvåningen även en källar- och vindsvåning, varjämte framhålles att byggnaden skulle enligt denna ritning lämpligen uppföras i Nystaden invid den bergklack som ligger vid ändan av Stora bron och på norra sidan av denna. Då byggnadens uppförande och inredning f.n. komme att ställa sig minst dubbelt kostsammare än under normala förhållanden, beslöts att tillsvidare icke vidtaga andra åtgärder i saken än införskaffa arbetsritningar och byggnadsbeskrivning. Förslag framställdes om att själva byggnaden skulle uppföras redan nu, men att med inredningen skulle få anstå till efter krigets slut.

8 april 1916.

 

Badhusfrågan: Ordföranden i badhuskommittén inlämnade ett av arkitekt Kallio utarbetad redogörelse i frågan om det lämpligaste stället för uppförande av ett nytt badhus i staden. Av de tidigare nämnda fyra alternativa platserna, fann herr K. det förmånligast både i ekonomiskt och hygieniskt avseende om byggnaden uppfördes mitt emot fru Sundströms handelsbutik, på det ställe, där trappan leder ned till älvstranden. Där skulle erhållas det bästa vattnet och med en hydraulisk vädurspump, vilken skulle arbeta fullständigt automatiskt utan någon slags motor, skulle det tunga arbetet med handpumpning inte behövas. Byggnaden skulle placeras på sådan höjd, att bottenvåningens golv komme att befinna sig ungefär en halv meter över gatan.

15 april 1916.


Badhusritning


Fasad, sektion och planer. Skulle, om det hade förverkligats, ha blivit stadens andra tegelhus. Förstoring.


Österbottniska Posten.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Med tanke på utseendet av vyn vid älven och kyrkan ståtliga placering, kan man endast utbrista att ”Tack och lov förföll dessa planer!”.Läs mer:
Frågan hade väckts med anledning av  Stadens badhusbyggnad nedbrunnen.
Förslag av Kallio 1920.
Bastur av Erik Birck.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2015, rev. 2023-05-04 .)