Österbotten

NYKARLEBY.

 

    Ångaren Belbas icke förolyckad. I slutet av senaste vecka spreds genom Wasa-tidningarna ryktet, att ångaren Belbas under den svåra stormen den 14 och 15 dennes skulle ha förolyckats. Belbas hade den 9 dennes avgått från Kemi med last av cellulosa till Mäntyluoto. Sedan dess hade den varit spårlöst försvunnen. Telegrafiska förfrågningar åt olika håll hade icke lett till något resultat. Man hyste därför de allvarligaste farhågor för att en olycka hade skett.
     Ombord å Belbas befunno sig ångarens två största aktionärer, befälhavaren J. V. Jakobsson och styrmannen Paul Jakobsson, samt 7 mans besättning, samtliga hemmahörande i Nykarleby och omnejd.
     Emellertid anlände hit redan på lördagen meddelande från Belbas, som då välbehållen hade anlänt till Mäntyluoto. Den hade under stormen måndagen den 15 legat i Kaskö och fortsatt på onsdagen samt legat ända till den 20 dennes i Mäntyluoto, därifrån den avgått till Raumo och Helsingfors. Att ångaren icke givit några livstecken ifrån sig får tillskrivas ångarens befälhavare. Märkligt är dock att man icke med sina förfrågningar vänt sig till hamnkontoret i Mäntyluoto.


     Fordringsägarna i Nykarleby Aktiebanks konkurs sammanträda å rådhuset härstädes lördagen den 11 oktober kl. 2 på dagen för att emottaga slutredovisning i konkursen och besluta om utdelning av konkursmassans återstående tillgångar.


     Lagtima hösttinget
med Nykarleby m. fl. socknars tingslag vidtog härstädes i måndags. Tinget förrättas av t. f. domhavanden hovrättsauskultanten Oscar W. Johansson.


     Inbrott och stöld
. Inbrott förövades natten mot senaste lördag i fabrikör Paul Skogs skomakeriverkstad, varvid varor för c:a ettusen marks värde bortstulos. Tjuven hade berett tillträde genom fönstret.Österbottniska Posten nr 39/1924.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2005-09-18/HK.)