Den blivande järnvägs-
stationens placering.

Då det av enskilda personer från Nykarleby lkm och Munsala kommun framförts missnöje över att Järnvägsstyrelsen beslutat placera järnvägsstationen i Nykarleby strax norr om Kojokivägen invid staden och icke på gamla stationsområdet meddelas härmed följande:

Till grund för realiseringen av järnvägsbygget Kovjoki—Nykarleby föreligga av Järnvägsstyrelsen utarbetade ritningar och kostnadsberäkningar. I dessa handlingar finnas upptagna följande förslag:

1)

Spårets ändpunkt utbyggd till gamla stationsområdet enl. järnvägskommitténs för Nykarleby stad, Nykarleby lkm och Munsala kommun förslag;

2)

alternativt: spårets ändpunkt förlagd strax norr om Kovjokivägen invid Nykarleby stad enl. Järnvägsstyrelsens förslag;

3)

förslag till hamnbana över Nykarleby landskommuns mark vid Kyrkoby folkskola till Monäs sund enl. Järnvägsstyrelsens och järnvägskommitténs för Nykarleby stad, Nykarleby lkm och Munsala kommun förslag.

Punkterna 1 och 2 äro avvägda och utarbetade i sin helhet, punkt 3 avvägd och utarbetad till Nykarleby älv.

Då järnvägsstyrelsen fasthållit vid att endast deras förslag (alt. 2) kan godkännas och kommittén härst. önskade få veta på vilka grunder Järnvägsstyrelsen stöder detta sitt beslut, beslöt kommittén att 3 personer, en från varje kommun, Johannes Wiik, John Jouper och J. W. Mouritzen skulle besöka Järnvägsstyrelsen för att få frågan utredd.

De upplysningar, som nämnda representanter erhöllo, gåvo vid handen att stadens och landskommunernas önskemål betr. förläggningen av spårets ändpunkt tillsvidare på gamla järnvägsområdet, icke kunde bifallas av följande orsaker:

a)

det område som Järnvägsstyrelsen kräver för banans slutpunkt (150X1000 m) kan icke erhållas vid gamla stationsområdet utan ändring av stadsplanen och rivning av ett flertal byggnader inom staden. Dessutom måste en utgrävning mellan Frihemmet och gamla stationsområdet utföras som fördyrar banbygget med mer än 2 milj. mk;

b)

en eventuell förläggning av banområdet strax söder om gamla stationsområdet skulle draga ännu högre kostnader i schaktnings-, utjämnings- och vägkostnader.

   

 

Konstaterades:

   

a)

att bansträckan icke blir längre enligt järnvägsstyrelsens förslag (alt. 2) samt att kostnaderna enl. detta avsevärt nedbringas.

b)

att utfartsvägen till den projekterade hamnbanan till Monässund icke undergår någon förändring genom Järnvägsstyrelsens förslag.

c)

att Järnvägsstyrelsens ståndpunkt betr. järnvägens slutpunkt i Nykarleby stad icke kan ändras.

Nykarleby, den 1 juli 1947.

På järnvägskommitténs vägnar:
Johannes Wiik. John Jouper.
J. W. Mouritzen.


Österbottniska Posten, 4 juli 1947, nr 27, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.Läs mer:
Järnvägsnotis i föregående nummer.
Järnvägsnotis i nästa nummer.
Den nya järnvägen av Erik Birck.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2022-02-03, rev. 2023-06-03 .)