Tillrättaläggning


När eld utbryter i Nykarleby landskommun har det ofta hänt att man på grund av missförstånd förbigått de lokala släckningsorganen, varför undertecknad vill lämna några upplysningar. Då det finns sprutor, släckningschefer och brandmän i alla byar, redo att ingripa, är det de som skall bestämma, om fjärrhjälp skall tillkallas. De som i onödan självrådigt tillkallar fjärhjälp, kan själv bli tvungen att stå för kostnader, som uppkommer.

Alltså vid eldsvåda, alarmera genom den lokala telefoncentralen, där man nog vet, hur alarmet skall gå vidare.

För närvarande är Runar Törnqvist, Ytterjeppo, brandchef och Paul Linqvist, Forsby, vice brandchef.

Släckningschefer är i Kovjoki Alfred Hägg och Hugo Blom, i Markby Elis Broo och Sven Kronqvist, i Socklot Wilhelm Segervall och Evert Smeds, i Forsby Paul Linqvist och Erik Lundqvist, i Ytterjeppo Runar Törnqvist och Viktor Broman och i Kyrkoby Sven Barrner.

Det flygande kommandots chef är Bror Eng och ersättare Gunnar Grahn.

Brandmän, nu då sommarens övningar börjar, reservera någon kväll dör denna nyttiga och ansvarsfulla uppgift.

Brandchefen.

 

EL-TEKNIKEREXAMEN
har vid Helsingfors tekniska skola avdelning för el.teknik avlagts av bl.a. Birger Olson, Nykarleby.


NYA STUDENTER
har bakats, av dem flere som tidigare besökt Nykarleby Samskola. Bland dem må nämnas Clary-Ann Sandvik och Gun-Britt Eriksson [g. Nybacka], båda från Nykarleby.Lagstadgad
vårsyn

Å samtliga by- och kommunalvägar hålles i Nykarleby landskommun tisdagen den 7 juni 1955 med början kl. 12,00 i Munsala kommun onsdagen den 8 juni 1955, likaså med Början kl. 12,00 och böra alla vägar till dess vara försatta i gott skick, gropar och hjulspår igenfyllda med backlera, stenar i vägytan bortsprängda, vägarna i övrigt välgrusade och sladdade, samtliga vägtrummor upprensade, väg- och dikeskanterna befriade från buskar och plantor.
     Nykarleby å länsmanskontoret, den 26 maj 1955.

Elof Ohls.

En slående likhet med Kungörelse för landsvägasyner 1884. Ohls var länsman och byggde gården med pulpettak strax norr om Topeliusparken.

Österbottniska Posten nr 22 fredagen den 3 juni 1955.
Stig Haglund tillhandahöll.Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2013-10-14, rev. 2013-10-14 .)