Österbotten.

NYKARLEBY


Domsagan
.

Häradshövdingen i Nykarleby domsaga Odo Sandelin har erhållit befrielse från skyldigheten att förrätta hösttinget i Nykarleby med flere socknars tingslag och har borgmästare Carl Stenfors förordnats att hålla tinget.


Kyrkan i dess nya skick färdig till Mikaeli söndagen.
 
Arbetena å kyrkans renovering slutföras dessa dagar. Gudstjänsterna i densamma vidtaga åter Mikaeli söndagen, då även en församlingsfest därstädes hålles.


Gudstjänsten nästa söndag hålles i bönehuset, icke å folkhögskolan.


Nykarleby fiskelag, omfattande Nykarleby stad och landskommun, hade årsstämma på tisdagen. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Till ordförande återvaldes bankdir. Hedström, till viceorf. handl. Axel Pensar och till ombudsman lantbr. E. Rundell med J. Mårtens som suppleant. Revisorer blevo hrr Joel Nilsson och J. Mårtens; suppleanter hrr Rich. Kisor och J. Björkman. Före vårfiskets början kommer en extra stämma att hållas för att besluta om de åtgärder som böra vidtagas för fredningsbestämmelsernas efterlevnad.


Nykarleby stads ungdomsförening fastställde på möte i tisdags höstterminens program, upptagande bl. a. tvenne månadsmöten, julfest och antagligen en soaré å Jutas ungdomshus.


Biltrafiken Jakobstad —Vasa. Från och med den 18 dennes trafikerar autobussen mellan Jakobstad och Vasa linjen endast tvenne gånger om dagen. Från Nykarleby avgår buss till Jakobstad klockan 12 på dagen och kl. 7,05 e. m. samt åt Vasa hållet kl. 7,15 f. m. och kl. 4 e. m.


Höstmarknaden härstädes försiggår fredagen och lördagen den 28— 29 dns.


Egendomlig olyckshändelse vid Haralds såg.

I onsdags inträffade vid Haralds såg en olyckshändelse, som dess bättre fick en jämförelsevis lycklig utgång. Man höll som bäst på med cementeringsarbeten i turbintrumman. Kl. 5 tiden på eftermiddagen rasade plötsligt en stenvägg i rummet och störtade över en av de där sysselsatta arbetarna, Joel Forslund. Stenmassan försvann under vattenytan, medtagande Forslund, som sålunda låg på älvbottnen, inklämd mellan c:a 4 lass stenar.

Lyckligtvis var vattnet på platsen icke djupt. Ett antal arbetare skyndade ögonblickligen till hjälp och begynte hasteligen vältra bort stenarna, under vilka F. låg begraven. Inom kort var F. även befriad och befanns egendomligt nog vid fullt medvetande, ehuru med ett starkt blödande sår å hjässan och ett i pannan, förutom några skrubbsår på ena benet, F kunde t. o. m. med egna krafter taga sig fram den ca 100 m. långa vägen till sin bostad. Tillkallad läkare konstaterade, att såren icke voro av farlig beskaffenhet. Forslund är hemma från Harald och 57 år gammal.


I potatislandet hamnade i måndags en bil, som vid Nålön skulle väja för en annan mötande. Bilen tog ett flere meters skutt över ett djupt dike och en gärdesgård, men skadades förvånansvärt lindrigt, och även passagerarna sluppo så gott som helskinnade undan.

Ny lärarkrets bildad.

Lärarmöte hölls i måndags av lärarna vid folkskolorna i Nykarleby landskommun, Jeppo, Munsala, Oravais, Vörå och Maxmo kommuner i Munsala kyrkoby folkskola, varvid föredrag hölls av distriktsinspektören J. Qvist om undervisningen i samhällslära i fortsättningsskolan. Vid mötet beslöts efter en längre diskussion att en ny krets av Finlands svenska lärar- och lärarinneförening skulle bildas, bestående av lärarna vid folkskolorna i nämnda kommuner, och antogs ett förslag till stadgar för den rya kretsen. Vid därpå förrättat val utsågs till ordförande ärar J. Sundkvist från Nykarleby landskommun, till viceordförande lärar A. Teir från Oravais, till sekrterare lärarinnan fru Ellen Fogel från Munsala och till kassör lärar M. L. Granö från Vörå samt till femte ordinarie medlem av styrelsen lärar A. V. Wide från Munsala. Suppleanter i styrelsen blevo lärarinnorna Tekla Vik och Edla Lillund, båda från Vörå. Efter en middagsrast vidtog ett animerat samkväm med rikhaltigt program. Lärarna i nämnda kommuner ha hittills varit fördelade mellan Österbottens mellersta och norra lärarkretsar, men i följd av de stora avstånden ha lärarna vid flertalet folkskolor i de nämnda kommunerna hittills endast sällan kunnat besöka lärarmötena. Den nya kretsen kommer att kallas Nykarleby—Vörå kretsen och träder i verksamhet den 1 januari 1929.

Norra lärarkretsen håller sitt höstmöte lördagen den 22 dns i Jeppo. Mötet försiggår i Ungdomshemmet och börjar kl. 12 på dagen.

[Föreningshistoriker.]

 

Från pastorskansliet: Döda: Maria Beata Skeppar från Forsby, 65 år. Vigda: Verner Villiam Nabba från Pedersöre och Linnea Katarina Bäck från Forsby.Kommunalfullmäktige i
Nykarleby landskommun

vid sitt senaste sammanträde bl. a. följande ärenden: Skolfråga. Då det genom utredningar visat sig, att elevantalet vid Ytterjeppo högre folkskola intill år 1936 sannolikt kommer att hålla sig omkring 40, beslöto fullmäktige att ingå till Skolstyrelsen med en anhållan, att reglementet för läropliktens genomförande i Nykarleby landskommun måtte förändras så, att högre folkskolan i Ytterjeppo distrikt blir enkel skola från den 1 aug. 1929 med en lärare. Biträdande lärarinnetjänsten vid skolan indrages från nämnda tid. Genom denna anordning skulle kommunen slippa att ombygga skolan i Ytterjeppo till dubbel folkskola och sålunda inbespara en utgift på cirka 150,000 mk.
Reglemente för folkskolornas förvaltning föredrogs och godkändes.

JeppoFinnabba-vägen. Herr landshövdingens i Vasa län resolution N:o 7176 med avfordrat yttrande angående kommunalfullmäktiges i Jeppo anhållan, att staten måtte övertaga och i framtiden underhålla den så kallade Jeppo—Finnabbavägen föredrogs, och beslöto fullmäktige förorda denna ansökan.

Följande val förrättades att gälla åren 1929—31:

I kommunalnämnden valdes till ordinarie ledamöter Joel Bro och Edvard Brunell med Verner Ström och Edvard Rundell som suppleanter;

Till vägnämnd valdes Elis Renvall, ordf., Vilhelm Nylund, viceordf. och E. J. Strandberg ledamot; suppleanter Johan Backman och Gustaf Granroth.

I centraldirektionen valdes Villiam Lundkvist, Valter Eng, Erik J. Strandberg och John Sundkvist.

I skoldirektionerna invaldes för Forsby Alfred Häger och Arvid Sjöblom, för Kovjoki Johannes Blomkvist och Alfred Ek; för Kyrkoby Otto Fors och Johan Linqvist; för Markby Alfred Nygård och Karl Nystrand; för Socklot John Vikblom och Arvid Vesterlund; för Ytterjeppo Axel Björkroth och Vilh. Hille;

Till ordf. i fattigvårdsstyrelsen återvaldes Eklund och till ledamöter Johan Boman och Johan Ekman;

Kolonisationsnämnden återvaldes och består av Vilhelm Nylund, ordf, Hugo Eklund kassör och E. J. Strandberg ledamot.

Följande lånemagasinsnämnd tillsattes: Vilhelm Nylund, förvaltare, Gustaf Renvaktar och Gustaf Grahn mätare.

Elis Renvall föreslogs till ordf. i förmyndarnämnden och valdes till barnatillsyningsman.

Följande taxeringsnämnd tillsattes: John Sundkvist, ordf., Gustav Grahn vice ordf.; som ledamöter från Forsby John Bäck och Paul Högberg; från Kovjoki Villiam Lundkvist och Anders Broberg, från Kyrkoby Gustaf Grahn och Erik J. Strandberg, från Markby Villiam Bäck och Karl Nystrand, från Socklot John Vikblom och Evert Forsman samt från Ytterjeppo Vilhelm Nylund och Johan Backman. Fullmäktige skulle utgöra prövningsnämnd.

Då förre kommunalnämndsordföranden Simon Levlin på grund av sjukdom avsagt sig alla sina kommunala uppdrag, beslöto fullmäktige att framföra kommunens tack till Levlin, som i många år innehaft en mängd uppdrag och alltid varit villig att åtaga sig nya sådana, om också arbetet ibland blev honom övermäktigt.


Österbottniska Posten . 21.09.1928, nr 38, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Nykarleby—Jutas ungdomsförening och Biograf Finlandia och Målet angående stadens kvarn avgjort i hovrätten i samma nummer var tidigare publicerade.
Innehållsförteckning till Nykarleby landskommun.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2018-11-19, rev. 2019-12-01 .)